Gemeenteblad van Tholen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenGemeenteblad 2017, 218757VerordeningenVerordening liggeld pleziervaartuigen 2018 gemeente Tholen

De raad van de gemeente Tholen;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2017, nummer 98363;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende 'Verordening op de heffing en invordering van liggeld voor pleziervaartuigen in de gemeentelijke havens 2018' (Verordening liggeld pleziervaartuigen 2018).

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Gemeentelijke havens:

  de havens in de kernen Tholen, Stavenisse en Sint-Annaland.

 • b.

  Vaartuigen:

  alle lichamen, die zijn vervaardigd dan wel bestemd of geschikt om als gevolg van hun drijfvermogen te water te worden gebruikt of bewaard.

 • c.

  Pleziervaartuigen:

  vaartuigen, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de recreatie, niet zijnde passagiersschepen noch zeilende bedrijfsvaartuigen.

 • d.

  Ligplaats:

  een gedeelte van de haven, dat naar plaatselijk gebruik, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders bestemd is voor het regelmatig afmeren, ten anker leggen of stallen van pleziervaartuigen.

 • e.

  Vaste ligplaats:

  een ligplaats die permanent ter beschikking wordt gesteld voor eenzelfde vaartuig.

 • f.

  Havenmeester:

  de havenmeester van de gemeente of diens plaatsvervanger.

 • g.

  Dag:

  een aaneengesloten tijdvak van 24 uren.

 • h.

  Week:

  een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 • i.

  Maand:

  een kalendermaand.

 • j.

  Jaar:

  kalenderjaar.

 • k.

  Zomerseizoen:

  de aaneengesloten periode van 1 april tot en met 31 oktober.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Onder de naam “liggeld pleziervaartuigen” wordt een recht geheven voor het met een pleziervaartuig innemen van een ligplaats in een gemeentelijke haven.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de schipper, de reder, de eigenaar van het pleziervaartuig, degene aan wie het pleziervaartuig in gebruik is gegeven of degene die als vertegenwoordiger van één van dezen optreedt.

Artikel 4 - Vrijstellingen

Voor zogenoemde bijboten, behorende bij pleziervaartuigen, is geen liggeld verschuldigd.

Artikel 5 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  Voor een dag of een gedeelte daarvan bedraagt het liggeld € 1,50 per meter bootlengte.

 • 2.

  Voor het innemen van een ligplaats gedurende één maand bedraagt het liggeld het twintigvoudige van het tarief genoemd in het eerste lid van dit artikel.

 • 3.

  Voor het innemen van een vaste ligplaats kan het liggeld bij abonnement worden voldaan.

 • 4.

  Het liggeld krachtens het derde lid bedraagt:

  • a.

   voor een jaar in de jachthaven van de kern Stavenisse € 28,50

  • b.

   voor een zomerseizoen in de jachthaven van de kern Stavenisse € 24,50;

  • c.

   voor een jaar in de haven van de kern Sint-Annaland € 39,50;

  • d.

   voor een jaar in de haven van de kern Tholen € 39,50.

    

  per vierkante meter boxoppervlakte (afgerond op één vierkante meter naar boven), voor zover het mogelijk is van een ligplaats in een box gebruik te maken en per vierkante meter bootoppervlakte (afgerond op één vierkante meter naar boven) in de overige gevallen.

   

 • 5.

  Alle tarieven genoemd in dit artikel zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  Het liggeld is verschuldigd bij aanvang van het belastingjaar.

 • 2.

  Indien de ligplaats op een later tijdstip wordt ingenomen, is het liggeld verschuldigd vanaf dit latere tijdstip. In dit geval is voor de resterende maanden in het zomerseizoen een tarief van € 3,50 per maand verschuldigd en voor de resterende overige maanden een tarief van € 1,00 per maand per vierkante meter boxoppervlakte (afgerond op één vierkante meter naar boven), voor zover het mogelijk is van een ligplaats in een box gebruik te maken en per vierkante meter bootoppervlakte (afgerond op één vierkante meter naar boven) in de overige gevallen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een gehele maand gerekend.

 • 3.

  Opzegging van een vaste ligplaats dient minimaal één maand voor aanvang van het belastingjaar te geschieden. Indien de belastingplichtige in de loop van het belastingjaar zijn vaste ligplaats opzegt, vindt geen restitutie plaats.

 • 4.

  Alle tarieven genoemd in dit artikel zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 8 - Wijze van heffing

 • 1.

  Het liggeld bedoeld in artikel 5 lid 1 wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Het liggeld bedoeld in artikel 5 lid 4 wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 9 - Termijnen van betaling

 • 1.

  Het liggeld bedoeld in artikel 5 lid 1 moet bij vooruitbetaling aan de havenmeester worden voldaan uiterlijk op het tijdstip waarop de ligplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  De aanslagen, bedoeld in artikel 5 lid 4, moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de liggelden.

Artikel 11 - Overgangsrecht

De 'Verordening liggeld pleziervaartuigen 2017' van 8 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 15, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 13 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening liggeld pleziervaartuigen 2018.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 7 december 2017.

G.J. van de Velde-de Wilde,

, voorzitter.

Mr. W.C. Antes,

, griffier.