Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2017, 217162VerordeningenSubsidieregelingen gemeente 's-Hertogenbosch 2018

Het college van B&W heeft op 5 december 2017 de subsidieregelingen voor 2018 vastgesteld. Deze treden op 1 januari 2018 in werking. De subsidieregelingen vinden hun grondslag in de Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch.

De gemeenteraad heeft op 14 november 2017 voor onderstaande subsidieregelingen een subsidieplafond vastgesteld. Deze gelden vanaf 1 januari 2018.

*

Subsidieaanvragen 20 18

Binnenkort start de gemeente al met het voorbereiden van de begroting 2019. Elke organisatie of persoon die in 2019 een subsidie wil ontvangen, moet op tijd een aanvraag indienen.

 • -

  Organisaties die al in 2018 subsidie krijgen, ontvangen begin januari 2018 een aanvraagformulier van de gemeente.

 • -

  Organisaties of personen die in 2019 voor het eerst een subsidie aanvragen of een hoger bedrag aan subsidie willen ontvangen, moeten deze aanvraag vóór 1 februari 2018 indienen.

Waar kunt u de gemeentelijke subsidies terugvinden?

Op www.overheid.nl en www.s-hertogenbosch.nl/digitaalloket/subsidies kunt u vanaf maandag 11 december 2017 alle subsidieregelingen en de ASV terug vinden.

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 5 december 2017,

gelezen het voorstel met reg.nr. 7468155,

besluit vast te stellen de

Subsidieregelingen gemeente ’s-Hertogenbosch 2018

De secretaris,

Mr.drs. I.A.M. Woestenberg

De burgemeester,

Drs. J.M.L.N. Mikkers

Subsidieregelingen gemeente 's-Hertogenbosch 2018  

Subsidieregeling Ouderenverenigingen 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is sociale verbanden tussen ouderen te bevorderen. En om de sociale netwerken van ouderen te versterken met onderlinge steun, meer contacten en activiteiten.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een vereniging kan deze subsidie aanvragen. Deze vereniging organiseert activiteiten met het doel dat beschreven staat in artikel 1. Wij bereiken het doel van deze subsidie als de activiteiten regelmatig plaatsvinden. Én als wij de doelgroep daar ook mee bereiken. De kans daarop is groter als de activiteiten binnen verenigingsverband plaatsvinden. Daarom geven wij vanuit deze subsidieregeling geen subsidie voor activiteiten die op zichzelf staan.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:

 • 1.

  Vereniging: Het gaat hier om een vereniging van ouderen.

 • 2.

  Lid: Een persoon die in ’s-Hertogenbosch woont en contributie betaalt aan de organisatie.

 • 3.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.

 • 4.

  “Gelijke verdeling subsidiebedrag”-methode: Alle volledige subsidieaanvragen sparen wij op tot de sluitingsdatum. Wanneer de som van de volledige aanvragen, die voldoen aan deze deelverordening, het subsidieplafond overschrijdt, dan zal dat bedrag naar evenredigheid worden verdeeld.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

  • 1.

   U kunt een subsidie aanvragen als uw vereniging voor de leden activiteiten organiseert. Het zijn activiteiten waarmee u tegemoet komt aan de behoefte aan onderlinge steun, contact, deelname

  • 2.

   aan activiteiten of een maatje.

  • 3.

   De subsidie is een bijdrage in de kosten van deze activiteiten.

  • 4.

   U kunt een subsidiebedrag aanvragen voor ieder lid dat 65 jaar of ouder is op 1 januari 2018.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

De subsidie aan de vereniging bestaat per kalenderjaar uit een bedrag per lid:

 • -

  de eerste 75 leden een bedrag van: € 8,- per lid;

 • -

  leden boven het aantal van 75 een bedrag van: € 6,- per lid.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  • 1.

   Uw aanvraag voor subsidie voor het jaar 2018 moet vóór 1 februari 2018 bij de gemeente binnen zijn.

  • 2.

   Binnen 13 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag.

  • 3.

   Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. Wij gebruiken hiervoor de “Gelijke verdeling subsidiebedrag”-methode.

Artikel 7 Wat doet u met het aanvraagformulier?

  • 2.

   Na het invullen van de aanvraag kunt u deze naar het college mailen of per post opsturen. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

Artikel 8 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt jaarlijks (veranderd of onveranderd) deze subsidieregeling vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Ouderenverenigingen 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Natalie van Dishoeck

Tel.: (073) 615 5574

E-mail: n.vandishoeck@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Sociale Activering voor bijzondere groepen 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch te stimuleren tot zelfredzaamheid en om deel te nemen aan de samenleving. Dit kan door sociale activering: het aanbieden van maatschappelijk zinvolle activiteiten. De subsidie is bedoeld voor inwoners die behoren tot de bijzondere groepen.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Voor deze subsidie komen organisaties in aanmerking die trajecten bieden rond sociale activering aan personen. Het college bepaalt elk jaar welke organisaties dat zijn aan de hand van aanvragen en realisatie in voorgaande jaren.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:

 • 1.

  Bijzondere groepen: Personen uit deze groepen hebben:

  • -

   psychische, psychosociale of verslavingsproblemen, én;

  • -

   problemen op twee of meer levensgebieden (gezondheid, financiën, wonen, werk, scholing, dagbesteding, sociaal netwerk en maatschappelijke aanpassing) én;

  • -

   zijn eerder uitgevallen in zorgtrajecten en niet voldoende zelfredzaam om hun problemen zelfstandig op te lossen.

 • 2.

  Sociale activering: Verhogen van maatschappelijke participatie en doorbreken of voorkomen van sociaal isolement. Dit kan door maatschappelijk zinvolle activiteiten die een eerste stap op weg naar betaald werk kunnen zijn. Idealiter is sociale activering een traject:

  • -

   van vindplaats en instroom, via;

  • -

   dagbesteding tot doorstroom, naar;

  • -

   (vrijwilligers)werk, zorg, scholing of andere activiteiten die zich richten op participatie.

 • 3.

  Vindplaats: Organisaties kunnen een faciliteit bieden waar een deel van de doelgroep kan inlopen en benaderd kan worden als potentiële activeringscliënt.

 • 4.

  Instroom: Functie voor ontmoeting en contact binnen de doelgroep om sociale activering te stimuleren.

 • 5.

  Dagbesteding: Maatschappelijk nuttige activiteiten. Ze zorgen voor behoud of bevordering van de maatschappelijke, sociale en economische zelfredzaamheid.

 • 6.

  Doorstroom: Uitstroom vanuit sociale activering. Men gaat dan naar (vrijwillig) werk en/of een traject voor hulpverlening bij een professionele instelling. Rijk of gemeente financieren dit.

 • 7.

  Registratiesysteem: Digitaal systeem voor het vastleggen en volgen van belangrijke gegevens van cliënten en aanwezigheid.

 • 8.

  Dagdeel: Eenheid van ongeveer vier werkuren.

 • 9.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.

 • 10.

  Gelijke verdeling subsidiebedrag”-methode. Alle volledige subsidieaanvragen sparen wij op tot de sluitingsdatum. Daarna verdelen wij het totale subsidiebedrag over de aanvragen van de door het college toegelaten organisaties. Als er onvoldoende subsidiegeld is, dan verminderen wij de toegekende trajecten voor alle aanvragers naar rato.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

  • 1.

   U vraagt subsidie aan voor sociale activeringstrajecten.

  • 2.

   In uw aanvraag maakt u onderscheid in aangevraagde instroom- of dagbestedingstrajecten.

  • 3.

   De vergoedingen per traject verschillen. Zo kent deze regeling vergoedingen voor personen die in een kwartaal:

  • -

   ten minste 18 dagdelen deelnemen in een dagbestedingstraject; de kwartaalvergoeding is € 489,-.

  • -

   minstens 8, maar minder dan 18 dagdelen deelnemen; de kwartaalvergoeding is € 140,-.

  • 4.

   Indien u de vereiste van 18 dagdelen bij een dagbestedingstraject niet haalt door een succesvolle doorstroming, dan krijgt u een volledige kwartaal vergoeding.

Artikel 5 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  • 1.

   Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij uiterlijk 1 november 2017 ontvangen hebben.

  • 2.

   U ontvangt binnen 13 weken na de uiterste termijn van indiening een antwoord op uw aanvraag.

  • 3.

   Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. We gebruiken hiervoor de “Gelijke verdeling subsidiebedrag”-methode.

Artikel 6 Wat doet u met het aanvraagformulier?

  • 2.

   Na het invullen van de aanvraag kunt u deze naar het college mailen of per post opsturen. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

Artikel 8 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt deze subsidieregeling jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Sociale activering voor bijzondere groepen 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Elly van den Hombergh

Tel : 073 – 615 9497

e-mail: e.vandenhombergh@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Maatschappelijk Initiatieven Fonds (MIF) 201 8

Onze bewoners en partners nemen steeds vaker zelf initiatief in het veranderen van de samenleving. Ze vragen ruimte voor uitvoering van plannen of bij de uitvoering van beleid. Het Maatschappelijk Initiatieven Fonds is een gemeentelijke subsidieregeling. Hiermee ondersteunen we maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de sociale kwaliteit van de stad.

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is om maatschappelijke initiatieven, die bijdragen aan de sociale kwaliteit van ’s-Hertogenbosch, te ondersteunen.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Bewoners(groepen), (vrijwilligers)organisaties en verenigingen zonder commercieel doel kunnen subsidie aanvragen. Het gaat om een particulier initiatief.

Artikel 3 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor een maatschappelijk initiatief dat bijdraagt aan een concreet sociaal doel in de stad, wijk of buurt.

Artikel 4 Voorwaarden

  • 1.

   Er is een plan met een duidelijke omschrijving van het te behalen sociale doel. Hierin staat welk maatschappelijk effect en rendement u wilt bereiken. Wat hebben inwoners, de stad, wijk of buurt aan het initiatief?

  • 2.

   Er is draagvlak voor het initiatief. In het plan wordt ingegaan op wie zit te wachten op het initiatief, voor wie het initiatief is bedoeld en of er marktonderzoek is geweest.

  • 3.

   Er is geheel of gedeeltelijk sprake van vrijwillige inzet en/of een bijdrage in natura, door inwoners, voor de uitvoering van het initiatief.

  • 4.

   U kunt duidelijk maken hoe de initiatiefnemer het succes (of mislukking) van het initiatief gaat meten.

  • 5.

   Er is een plan voor de voortgang van het initiatief. In het plan beschrijft u de inhoudelijke en organisatorische voortgang in de toekomst; of tot het moment waarop het initiatief afloopt.

  • 6.

   Het initiatief is aanvullend en/of vernieuwend op sociaal terrein voor en door bewoners. Het initiatief kenmerkt zich door een structuurversterkende en vernieuwende aanpak of werkwijze. Het onderscheidt zich daardoor van bestaand aanbod (in stad, wijk of buurt).

  • 7.

   Er is een plan (van aanpak) voor het uitvoeren van het initiatief. Ook staat op papier wat daar voor nodig is. Het is ook duidelijk wat u vraagt van partners (bedrijven, instellingen, gemeenten). Onderdeel hiervan is een begroting. Daarin staat ook duidelijk wat de financiële vraag aan de gemeente is; en hoe deze zich verhoudt tot mogelijke andere financieringsbronnen.

  • 8.

   U toont aan dat u in staat bent om het initiatief daadwerkelijk uit te voeren. Realisatiekracht en uw netwerk spelen hierbij een rol.

  • 9.

   U dient de aanvraag schriftelijk in.

Artikel 5 Financiële randvoorwaarden

  • 1.

   De bijdrage is een investeringsimpuls. U gebruikt de bijdrage voor de ontwikkeling en realisatie van het initiatief. Niet voor de structurele exploitatie ervan.

  • 2.

   De investeringsimpuls is eenmalig.

  • 3.

   U maakt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor andere geldstromen en of er koppeling mogelijk is met andere externe maatschappelijke (initiatief)fondsen. Het is aantrekkelijker voor de overheid om in te stappen als er meer andere geldstromen zijn.

  • 4.

   U maakt duidelijk hoe de exploitatie eruit ziet. Hoe garandeert u de financiële voortgang, als deze nodig is? Het initiatief is aanvullend, vernieuwend. Het initiatief kenmerkt zich door een vernieuwende aanpak, werkwijze of verdienmodellen.

Artikel 6 Wanneer komt uw aanvraag niet in aanmerking voor deze subsidie?

Er zijn geen bijdragen uit het MIF mogelijk voor:

 • 1.

  Initiatieven die religieus of politiek van aard zijn;

 • 2.

  Feesten, excursies en soortgelijke zaken.

Het Maatschappelijk Initiatieven Fonds is vooral bedoeld om structuurversterkende vernieuwende dienstverlening op sociaal terrein voor en door bewoners een kans te geven. Andere mogelijkheden van subsidiering door de gemeente ’s-Hertogenbosch, zie: https://www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html

Artikel 7 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Er is geen maximale bijdrage. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de hoogte van de bijdrage van de gemeente. Ze doet dit op basis van:

 • 1.

  uw plan;

 • 2.

  het doel van het initiatief;

 • 3.

  de mogelijkheden van andere financiering.

Artikel 8 Aanvraag subsidie en werkwijze?

 • 1.

  Uw aanvraag voor deze subsidie kunt u op elk moment doen. U vraagt een bijdrage uit het Maatschappelijk Initiatieven Fonds aan met het standaard aanvraagformulier. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

 • 2.

  U ontvangt binnen 2 weken, telefonisch of persoonlijk, een reactie op uw aanvraag. Daarbij worden de vervolgstappen (zoals eventuele verdere aanscherping en het vervolgproces) met u doorgenomen;

 • 3.

  U krijgt schriftelijk bericht van de uitkomst en bij toekenning de subsidie uitbetaald;

 • 4.

  Er is in 2018 een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van de ‘op volgorde van binnenkomst’- methode. Binnen het totale bedrag van het MIF bestemmen we € 27.000,- voor duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit zijn maatschappelijk initiatieven gericht op het terugdringen van armoede in de wereld. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling “Duurzame ontwikkelingsdoelen 2018” zijn te vinden onder https://www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html.

Artikel 9 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt deze subsidieregeling jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Maatschappelijk Initiatieven Fonds (MIF) 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening van de gemeente ’s-Hertogenbosch (ASV) van kracht.

Informatie en contact

Meer informatie nodig? Ga dan naar https://www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html of neem contact op met de heer Paul van Gemert, p.vangemert@s-hertogenbosch.nl , telefoon 073-6159332.

Subsidieregeling Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is het (mede) mogelijk maken van projecten die bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen Gemeente ’s-Hertogenbosch:

 • 1.

  minder armoede in de wereld;

 • 2.

  alle kinderen gaan naar school;

 • 3.

  een duurzaam leefmilieu en;

 • 4.

  meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Inwoners uit ’s-Hertogenbosch of lokale organisaties kunnen de subsidie aanvragen.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:

 • 1.

  Duurzame Ontwikkelingsdoelen gemeente ‘s-Hertogenbosch: In 2015 ondertekenden 193 landen binnen de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030, die binnen 15 jaar gerealiseerd moeten worden. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen gemeente ’s-Hertogenbosch zijn hiervan afgeleid.

 • 2.

  Rechtspersoon: organisaties zonder winstoogmerk, in de vorm van een stichting of vereniging. De statuten zijn vastgelegd bij de notaris, de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en er is een bestuur.

 • 3.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.

 • 4.

  Tendersysteem: alle volledige subsidieaanvragen moeten binnen een bepaalde periode ingediend zijn waarna we een onderlinge rangschikking aanbrengen. We beoordelen uw subsidieaanvraag aan de hand van een aantal criteria. De toedeling van het bedrag vindt plaats op basis van de mate waarin het project voldoet aan de voorwaarden.

 • 5.

  Het comité Duurzame Ontwikkelingsdoelen: Het comité bestaat uit vijf personen die zijn voorgedragen door de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. De wethouder voor mondiale activiteiten is de voorzitter van het comité. Het comité beoordeelt de aanvragen aan de hand van de selectiecriteria en stelt een advies op over de toekenning.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor projecten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • -

  het project levert een bijdrage aan het behalen van één van de volgende doelen:

1: het uitbannen van extreme armoede

2: alle kinderen naar school

3: een bijdrage leveren aan een duurzaam leefmilieu

4: bevorderen van eerlijke handel, schuldverlichting en hulp;

 • -

  het voorstel is een initiatief uit de Bossche samenleving;

 • -

  het voorstel is tweeledig van aard: het biedt enerzijds concrete hulp in een ontwikkelingsland, anderzijds draagt het bij aan bewustwording in ’s-Hertogenbosch;

 • -

  het voorstel sluit aan bij de behoeften van de bevolking in het betreffende ontwikkelingsland;

 • -

  in het voorstel wordt aandacht geschonken aan de duurzaamheid van het project;

 • -

  de gemeente stimuleert of is aanjager van het project. Er is sprake van cofinanciering (financieel of in natura);

 • -

  de inzet vanuit Nederland wordt geleverd op basis van vrijwilligheid.

Artikel 5 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

De subsidieprocedure verloopt via het tendersysteem. Dit betekent dat de volgende stappen worden gezet.

 • 1.

  De aanvraag moet uiterlijk 1 februari 2018 bij ons binnen zijn. Aanvragen die na de sluitingsdatum binnenkomen worden niet meer voor 2018 in behandeling genomen.

 • 2.

  U krijgt een ontvangstbevestiging toegestuurd.

 • 3.

  Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond.

 • 4.

  Het comité beoordeelt de aangevraagde projecten en stelt een advies op over de toekenning. Zoals in de Algemene Subsidie Verordening is geregeld beslist het college van Burgemeester en Wethouders over toekenning. Projecten die betrekking hebben op de duurzame wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden worden dit jaar als eerste beoordeeld en krijgen voorrang bij de toekenning. Als hierna nog financiële ruimte bestaat, worden overige projecten beoordeeld. In beide gevallen wordt het toetsingskader, zoals aangegeven in artikel 4, gehanteerd.

 • 5.

  Uiterlijk maart 2018 krijgt u bericht over uw aanvraag.

Artikel 6 Wat doet u met het aanvraagformulier?

  • 2.

   Na het invullen van de aanvraag kunt u deze naar het college mailen of per post opsturen. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

Artikel 7 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt jaarlijks (veranderd of onveranderd) deze subsidieregeling vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Carla Speklé

Tel.: (073) 615 9072

E-mail: SecretariaatMO-SZOAP@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Vrijwi llig jeugd- en jongerenwerk 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is vrijwilligers in staat te stellen met jongeren van 4 t/m 24 jaar activiteiten te organiseren. Dit zijn activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning en ontplooiing. Ze vinden plaats in de vrije tijd van jongeren.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Instellingen uit ’s-Hertogenbosch die activiteiten organiseren voor jongeren uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch kunnen de subsidie aanvragen. Ze moeten die activiteiten organiseren zoals beschreven staat in artikel 1.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

  • 1.

   Instelling: Een rechtspersoon, die zich in het bijzonder bezighoudt met jeugd- en jongerenwerk.

  • 2.

   Jeugd- en jongerenwerk: Hieronder verstaan wij het werk dat mogelijkheden biedt en/of realiseert voor ontplooiing en ontspanning van jeugdigen en jongeren in de vrije tijd. Vrijwilligers voeren het uit.

  • 3.

   Jeugdigen en jongeren: Personen in de leeftijd van 4 tot met 24 jaar.

  • 4.

   Leidersvorming: Activiteiten die vrijwillig kader in staat stellen de taken, die ze binnen de rechtspersoon uitvoeren, beter te kunnen doen.

  • 5.

   Boekjaar: Het jaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  • 6.

   Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.

  • 7.

   Gelijke verdeling subsidiebedrag”-methode. Hoe werkt deze methode? Alle volledige subsidieaanvragen sparen wij op tot de sluitingsdatum. De sluitingsdatum voor aanvragen die gebaseerd zijn op de aanvraag voorgaande jaren is 1 juni 2017. Aanvragen die hoger zijn dan voorgaande jaren moet vóór 1 februari 2017 ingediend zijn. Indien het totaal bedrag van de aanvragen die voldoen aan de criteria van deze verordening het subsidieplafond overschrijdt zal de subsidie naar evenredigheid over de aanvragen verdeeld worden.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

  • 1.

   U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten die u als instelling zelf organiseert voor:

  • a.

   kosten van huisvesting: van deze kosten krijgt u 40 % gesubsidieerd;

  • b.

   organisatiekosten: van deze kosten krijgt u 40 % gesubsidieerd;

  • c.

   kosten van leidersvorming: van deze kosten krijgt u 80 % gesubsidieerd;

  • d.

   kosten van activiteiten: van deze kosten krijgt u 40 % gesubsidieerd.

  • 2.

   In bijzondere gevallen kan het college besluiten in de huisvestingskosten een hogere subsidie te geven.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

U kunt maximaal per instelling per boekjaar € 10.400,- aanvragen.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. Wij gebruiken hiervoor de “Gelijke verdeling subsidiebedrag”-methode.

Artikel 7 Wat doet u met het aanvraagformulier?

  • 2.

   Na het invullen van de aanvraag kunt u deze naar het college mailen of per post opsturen. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

Artikel 8 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze subsidieregeling stelt het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Vrijwillig Jeugd- en Jongerenwerk 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Ger Straten

Tel: (073) 615 93 77

Email: g.straten@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Wijk-, buurt- en dorpsbudget 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is om bewoners in ’s-Hertogenbosch in staat te stellen zelf initiatieven te ontplooien die de leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) in buurten, wijken en dorpen bevorderen.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Subsidie kan aangevraagd worden door inwoners (of een persoon namens een organisatie) die woonachtig zijn in ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening (ASV): de Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch. Deze ASV geldt bij alle subsidieaanvragen. De subsidieregeling Wijk-, buurt- en dorpsbudget valt onder de werking van de ASV.

 • 2.

  Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door het gemeentebestuur verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan betaling voor aan het gemeentebestuur geleverde goederen en diensten.

 • 3.

  Subsidiebeschikking: het besluit waarmee een subsidie wordt verleend, gewijzigd, ingetrokken, geweigerd of vastgesteld.

 • 4.

  Aanvrager: een persoon die digitaal een verzoek indient om subsidie te verkrijgen.

 • 5.

  Bewonersadviesgroep: de groep bewoners uit een wijk, buurt of dorp in de gemeente ’s-Hertogenbosch die de gemeente adviseert over subsidieaanvragen die betrekking hebben op die wijk, buurt of dorp.

 • 6.

  Sociaal: betrekking hebbend op de menselijke samenleving, maatschappij en verhoudingen.

 • 7.

  Fysiek: betrekking hebbend op de infrastructuur in wijken, buurten en dorpen.

 • 8.

  Veilig: activiteiten en/of voorzieningen die gevaar of gevaarlijke situaties voorkomen.

Artikel 4 Waarvoor subsidie aanvragen?

Subsidie kan aangevraagd worden wanneer activiteiten bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) in buurten, wijken en dorpen.

Artikel 5 Budget

Voor wijken, buurten en dorpen is jaarlijks een budget beschikbaar. Voor 2018 bedraagt het subsidieplafond € 741.290.

Artikel 5.1 Stedelijk Budget

Voor wijk-, buurt en dorp overstijgende activiteiten is het subsidieplafond € 30.000.

Artikel 6 Advisering over subsidieverzoeken

Subsidieverzoeken die betrekking hebben op een bepaalde wijk, buurt of dorp, worden door de bewonersadviesgroep van de betreffende wijk, buurt of dorp beoordeeld en voorzien van een advies aan de gemeente. Subsidieverzoeken voor stedelijke activiteiten worden ambtelijk van advies voorzien.

Artikel 6.1 Beoordeling aanvragen

De criteria voor de beoordeling:

 • Juistheid, volledigheid en tijdigheid

 • Passend binnen de doelstelling van de subsidieregeling

 • Niet in strijd met wet- en regelgeving

 • Niet in strijd met het algemeen belang.

Aanvragen die het meest bijdragen aan de leefbaarheid van gemeente, wijk, buurt of dorp hebben voorrang.

Artikel 7 Bewonersadviesgroep

Het college van B&W is bevoegd om de bewonersadviesgroep te bemensen en te benoemen. De bewonersadviesgroep wordt zo divers mogelijk samengesteld. Daarbij wordt gestreefd naar een afspiegeling van wijk, buurt of dorp. Een raadslid of commissielid niet zijnde raadslid, kan geen deel uitmaken van een bewonersadviesgroep.

Artikel 8 Wanneer subsidie aanvragen?

De aanvraag voor deze subsidie kan vanaf 15 november 2017 ingediend worden.

Artikel 9 Hoe subsidie aanvragen?

  • 1.

   Een subsidieverzoek moet via de gemeentelijke website aangevraagd worden. Op de gemeentelijke website is onder subsidies een standaard aanvraagformulier Wijk-, buurt- en dorpsbudget opgenomen. Voor identificatie moet DIGID gehanteerd worden.

  • 2.

   Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan de wijkmanager van de wijk waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

  • 3.

   Voor stedelijke activiteiten kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd MO/WMT.

Artikel 10 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze subsidieregeling stelt het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze uitvoeringsregeling heet formeel: Subsidieregeling Wijk-, buurt en dorpsbudget 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon:

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Hans Migchielsen

E-mail: h.migchielsen@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling beheer dierenparken en kinderboerderijen

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is om bewoners die zich verenigen om dierenparken en/of kinderboerderijen in ’s-Hertogenbosch te beheren, te steunen in de kosten voor instandhouding.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Subsidie kan aangevraagd worden door stichtingen en/of verenigingen.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening (ASV): de Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch. Deze ASV geldt bij alle subsidieaanvragen. De subsidieregeling beheer dierenparken en kinderboerderijen valt onder de werking van de ASV.

 • 2.

  Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door het gemeentebestuur verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan betaling voor aan het gemeentebestuur geleverde goederen en diensten.

 • 3.

  Subsidiebeschikking: het besluit waarmee een subsidie wordt verleend, gewijzigd, ingetrokken, geweigerd of vastgesteld.

 • 4.

  Aanvrager: een (rechts)persoon die een verzoek indient om subsidie te verkrijgen.

 • 5.

  Dierenparken: een voor publiek afgesloten park met dieren zonder dagelijks toezicht

 • 6.

  Kinderboerderijen: een tijdens openingstijden publiekstoegankelijk park met dieren waar onder toezicht direct contact mogelijk is met de aanwezige dieren vanuit een educatief doel. De vorm, grootte en educatieve opzet van de voorziening kunnen verschillen.

 • 7.

  Beheer: gebruik en onderhoud van de aanwezige opstallen en inventaris voor verzorging en instandhouding van de aanwezige dieren en behoud van de in gebruik gegeven voorzieningen.

Artikel 4 Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie kan worden aangevraagd voor het bieden van een laagdrempelige voorziening met dieren die door inzet van de bewoners zelf, via hun vrijwillige deelname, een bijdrage levert aan de recreatie en educatie van bewoners van de buurten en wijken.

Artikel 5 Waarborgen continuïteit en doelstelling

Bij de kinderboerderijen en dierenparken is sprake van langdurige onderhoudszorg voor dieren (dierenwelzijn) en is sprake van een extra zorg voor een sociaal veilige en geborgde omgeving voor de aanwezige kinderen, jongeren en betrokken vrijwilligers. Dit stelt eisen aan de mate van organisatie en toezicht. Voor toetsing van de mate van organisatie en toezicht kunnen gegevens worden opgevraagd, zie artikel 6 informatieplicht.

Artikel 6 informatieplicht

Wijzigingen in samenstelling van bestuur en statuten dienen kenbaar te worden gemaakt aan de gemeente. Minimaal eenmaal per jaar wordt de gang van zaken besproken. Daarbij dient de stichting of vereniging volledig openheid van zaken te bieden.

Artikel 7 Budget

Voor dierenparken en kinderboerderijen is jaarlijks een budget beschikbaar. Voor 2018 bedraagt de subsidie € 9.300,- voor het beheer van kinderboerderijen. Voor beheer van dierenparken bedraagt de subsidie € 2.200,-.

Artikel 8 Looptijd

De subsidietoekenning kan jaarlijks worden aangevraagd.

Artikel 9 Wanneer subsidie aanvragen?

De aanvraag kan vanaf 1 januari 2018 worden ingediend.

Artikel 10 Hoe subsidie aanvragen?

De aanvraag kan schriftelijk worden ingediend bij het college van B&W.

Artikel 11 Betaling

Het subsidiebedrag wordt in twee termijnen bij vooruitbetaling voldaan. De eerste termijn binnen 2 maanden na toekenning van de aanvraag. De tweede termijn medio september van het jaar.

Artikel 12Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze subsidieregeling stelt het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze uitvoeringsregeling heet : Subsidieregeling beheer dierenparken en kinderboerderijen 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Gerrit-Jan Meussen

Email: gj.meussen@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling ‘Goed voor elkaar!’ 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van de subsidie is activiteiten stimuleren op het gebied van integratie, emancipatie en maatschappelijke participatie. De initiatieven zijn bedoeld voor inwoners met een belemmering van sociaal-culturele, lichamelijke of geestelijke aard. Door deze activiteiten kunnen deze inwoners zelfstandiger deelnemen aan de samenleving dan eerst.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Inwoners, groepen inwoners of organisaties kunnen deze subsidie aanvragen. Dit geldt als ze activiteiten ontwikkelen voor inwoners die op eigen kracht onvoldoende (kunnen) meedoen in onze samenleving. Voor subsidie van minder dan € 5.000,- is het niet nodig een rechtspersoon te zijn.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:

 • 1.

  Rechtspersoon, organisaties zonder winstoogmerk, in de vorm van een vereniging of stichting. De statuten zijn vastgelegd bij de notaris, de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en er is een bestuur.

 • 2.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.

 • 3.

  Op volgorde van binnenkomst-methode: Wij behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. We nemen alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Wanneer u de gelegenheid heeft gehad uw subsidieaanvraag aan te vullen, dan geldt de datum van binnenkomst van de complete aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond is bereikt, verstrekken wij geen subsidie meer.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten die:

 • -

  het sociaal netwerk van de betrokkenen vergroten;

 • -

  ervoor zorgen dat inwoners gaan deelnemen aan algemene voorzieningen en sociale verbanden;

 • -

  de zelfredzaamheid en eigen regie van inwoners versterken, of;

 • -

  ervoor zorgen dat tussen verschillende groepen inwoners duurzame contacten ontstaan.

De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

U kunt maximaal € 10.000,- subsidie aanvragen.

 • -

  Voor een kleine activiteit voor ongeveer 5 - 12 inwoners is € 500,- het maximale bedrag.

 • -

  Voor een kleine activiteit voor ongeveer 12 - 30 inwoners is € 5.000,- het maximale bedrag..

 • -

  Als een activiteit blijvend effect heeft voor minimaal 30 mensen, dan is € 10.000,- het maximale bedrag. Alleen een organisatie die een rechtspersoon is, kan dit subsidiebedrag aanvragen.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  • 1.

   Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij uiterlijk 13 weken voordat de activiteit plaatsvindt hebben ontvangen.

  • 2.

   Binnen uiterlijk 13 weken krijgt u een antwoord op uw aanvraag.

  • 3.

   Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van de ‘op volgorde van binnenkomst’- methode.

Artikel 7 Wanneer komt uw aanvraag niet in aanmerking voor deze subsidie?

U krijgt geen subsidie als de activiteit:

 • -

  niet gebaseerd is op vrijwillige inzet;

 • -

  zich richt op het bevorderen van één partijpolitieke of levensbeschouwelijke overtuiging;

 • -

  een feest, viering, evenement of excursie betreft;

 • -

  professioneel sociaal cultureel werk, hulpverlening en/of onderwijs inhoudt;

 • -

  betaald kan worden uit een specifiekere (subsidie)regeling. In dit soort gevallen zorgen wij er samen met u voor, dat de aanvraag op de juiste plek terecht komt.

Artikel 8 Hoe vraagt u subsidie aan?

  • 2.

   Na het invullen van het aanvraagformulier wordt deze digitaal verstuurd naar de gemeente. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

Artikel 9 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt jaarlijks (veranderd of onveranderd) deze subsidieregeling vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling ‘Goed voor elkaar 2018’.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Carla Speklé

T: (073) 615 9072

Email: SecretariaatMO-SZOAP@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Wijk- en dorpsraden 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is dat de wijk- en dorpsraden de mogelijkheid krijgen de betrokkenheid van burgers bij hun wijk/dorp te vergroten. Wijk- en dorpsraden zijn namens de wijk/dorp de gesprekspartner van het college over wijk- en dorpsaangelegenheden.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

  • 1.

   Deze subsidie is voor wijk- en dorpsraden van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wijk- en dorpsraden kunnen in de “Beleidsregels voor wijk- en dorpsraden” nalezen aan welke eisen zij moeten voldoen.

  • 2.

   Per wijk/dorp komt één wijk- of dorpsraad voor deze subsidie in aanmerking.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:

 • 1.

  Bestuur: het bestuur van de wijk- of dorpsraad.

 • 2.

  Inwoners: personen die binnen de grenzen van de wijk(en) of dorpen wonen. Bron: de gegevens in het persoonsregister van de gemeente.

 • 3.

  Wijk: een deel van de gemeente dat door het college is aangewezen.

 • 4.

  Dorp: (bebouwde kom van een) gemeente op het platteland, kleiner dan een stad en groter dan een gehucht.

 • 5.

  Wijk - of dorps raad: een op privaatrechtelijke grondslag door inwoners opgericht orgaan. Het orgaan heeft tot doel de belangen van de (wijk- of dorps)bewoners te behartigen. En het is door het college op basis van de “Beleidsregels voor wijk- en dorpsraden” als zodanig erkend.

 • 6.

  Beleidsregels voor wijk - en dorps raden: de regels voor het oprichten van een wijk- of dorpsraad en de eisen waaraan een wijk- of dorpsraad moet voldoen.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

De werkzaamheden van de wijk- of dorpsraad moeten leiden tot breed gedragen adviezen aan het college. De adviezen moeten gaan over de belangen van de wijk/dorp/bewoners. En ze moeten bijdragen aan het stimuleren van bewoners om deel te nemen aan activiteiten in hun wijk/dorp.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal inwoners van de wijk/dorp per 1 januari 2017. Het bestaat uit een vast bedrag per inwoner en een bedrag per inwoner volgens het volgende schema:

 • -

  Tot 3.000 inwoners: € 3.410,-

 • -

  Vanaf 3.000 inwoners: € 3.410,- en € 0,32 per inwoner.

 • -

  Maximumbedrag: € 6.870,-

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  • 1.

   De wijk- of dorpsraad hoeft niet jaarlijks een aanvraag voor subsidie te doen.

  • 2.

   Wijk- en dorpsraden ontvangen in december 2017 een definitieve beslissing. Hierin staat hoeveel subsidie zij krijgen voor 2018.

  • 3.

   De subsidie wordt in vier termijnen overgemaakt.

  • 4.

   De wijk- of dorpsraad levert elk jaar een inhoudelijk verslag bij het college in. Hiermee tonen zij het draagvlak in de wijk aan.

  • 5.

   Het college kan als steekproef een financieel verslag opvragen. De wijk- of dorpsraad moet daarom de jaarlijkse inkomsten en uitgaven bijhouden in een administratie. Het college kan de subsidie of een deel van de subsidie terugvragen als de wijk- of dorpsraad de subsidie niet gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is zoals bedoeld in artikel 4.

Artikel 7 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt jaarlijks (veranderd of onveranderd) deze subsidieregeling vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Wijk- en dorpsraden 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Jane Pawiroredjo

Tel.: (073) 615 5675

E-mail: j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is zoveel mogelijk mensen in staat stellen om actief een vorm van amateurkunst te beoefenen. Dit gebeurt in verenigingsverband.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een vereniging voor amateurkunst* kan subsidie aanvragen. Deze organisatie:

 • 1.

  heeft alleen of vooral de bevordering van amateurkunstbeoefening als doel;

 • 2.

  bestaat minimaal één jaar;

 • 3.

  is financieel zelfstandig;

 • 4.

  heeft geen winstoogmerk;

 • 5.

  organiseert activiteiten die geheel of grotendeels ten goede komen aan inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch;

 • 6.

  is aangesloten bij een federatief verband, dat lokaal of bovenlokaal werkt;

 • 7.

  organiseert jaarlijks op eigen kosten en risico minimaal één openbare uitvoering of tentoonstelling in ’s-Hertogenbosch waarbij de vereniging zich presenteert.

*Het college kan organisaties van en voor amateurs die geen vereniging zijn, bij uitzondering toch in deze regeling opnemen.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:

 • -

  Organisatie: Een rechtspersoon, zoals een vereniging of stichting.

 • -

  ASV: Algemene Subsidieverordening

 • -

  Amateurkunst: Kunst beoefenen in verenigingsverband. En niet voor het beroep.

 • -

  Actieve leden: Contributie betalende leden van een organisatie. Ze voeren de artistieke activiteiten uit. Artistieke leiders, begeleiders die een vergoeding ontvangen, ereleden, commissarissen en dergelijke tellen niet mee als actieve leden.

 • -

  Boekjaar: Het jaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 • -

  Financieel zelfstandig: Derden (waaronder de gemeente ’s-Hertogenbosch) mogen de kosten voor instandhouding en activiteiten voor niet meer dan 75 % dragen. De contributies zijn ten minste de helft van de subsidie.

 • -

  “Gelijke verdeling subsidiebedrag”-methode: Alle volledige subsidieaanvragen sparen wij op tot de sluitingsdatum van 15 februari 2018. Daarna verdelen wij het totale subsidiebedrag over het aantal aanvragers op basis van het schema in artikel 5. Het kan zijn dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de toe te kennen subsidie.

 • -

  Jeugdlid: Een in de gemeente ’s-Hertogenbosch wonend actief lid onder de 19 jaar (op 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie is).

 • -

  Subsidieplafond: het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling. De gemeenteraad stelt dit subsidieplafond jaarlijks vast bij vaststelling van de begroting. Is dit plafond bereikt, dan verstrekken we geen subsidie meer vanuit deze regeling. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond is bereikt, verstrekken wij geen subsidie meer.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband. We onderscheiden verschillende vormen van amateurkunst. U kunt deze vormen vinden in de tabel,

artikel 5.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

U kunt in aanmerking komen voor een subsidie. De hoogte van deze subsidie kunt u vinden in de tabel. U kunt deze subsidie jaarlijks aanvragen.

Vormen van amateurkunst

Basissubsidie

Minimaal aantal actieve leden om in aanmerking te komen voor basis-subsidie (artikel 5)

Aanvullend voor in ’s-Hertogenbosch wonende actieve leden boven de norm (artikel 6)

Aanvullend voor in ’s-Hertogenbosch wonende actieve jeugdleden

(artikel 6)

 

(artikel 5)

 

 

 

1.Harmonie- en fanfarekorpsen *)

€ 4.450, -

32

€ 22,10 per lid;

€ 55,15 per jeugdlid

2.Zelfstandige drumbands.

€ 2.659, -

15

€ 22,10 per lid;

€ 55,15 per jeugdlid

(tamboerkorpsen, tamboer- en pijperkorpsen, tamboer- en fluitkorpsen, tamboerkorpsen met klaroenen/signaaltrompetten/jachthoorns en/of lyra's)

 

 

 

 

3.Big bands en jazzorkesten

€ 2.659, -

15

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

4.Symfonieorkesten

€ 2.659, -

32

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

5.Accordeonorkesten

€ 1.766, -

20

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

6.Zangkoren

€ 1.805, -

30

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

7.Kamerkoren

€ 1.805, -

14

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

8.Opera- en operettegezelschappen

€ 2.659, -

40

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

9.Toneelgezelschappen

€ 1.522, -

12

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

10.Verenigingen voor beeldende kunst

€ 5.833, -

80

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

11.Verenigingen voor film en fotografie

€ 897, -

16

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

12.Orgelclubs

€ 595, -

20

€ 22,10 per lid;

€ 16,60 per jeugdlid

*) Muziekkorpsen die uit meerdere zelfstandige eenheden bestaan kunnen per eenheid (tot een maximum van 4 eenheden) in aanmerking komen voor subsidie wanneer per eenheid voldaan wordt aan de eis van het minimum aantal actieve leden. Daarbij kan een actief lid maar bij één onderdeel zo worden aangemerkt. Ook als eenzelfde lid bij meer eenheden actief is. Voor het College is de feitelijke situatie van het functioneren van de vereniging uitgangspunt bij het toekennen van subsidie.

 • 1.

  Uw organisatie mag jaarlijks een bedrag reserveren voor uniformen, instrumenten en/of voorstellingen/producties. Deze reserves en fondsen moeten zichtbaar zijn in de jaarrekening. Het college kan een bovengrens stellen aan reserve- en fondsvorming.

Artikel 6 Hoeveel aanvullende subsidie kunt u aanvragen?

In sommige situaties kunt u naast de basissubsidie (zie artikel 5) nog een aanvullende subsidie aanvragen.

 • 1.

  U kunt een aanvullende subsidie aanvragen als uw organisatie actieve leden boven de norm heeft die in ’s-Hertogenbosch wonen en voor jeugdleden uit ’s-Hertogenbosch. De bedragen staan in de tabel in artikel 5.

  Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   u kunt deze aanvullende subsidie per jeugdlid slechts één maal per jaar aanvragen. Ook als dit jeugdlid deel uitmaakt van verschillende (onder)afdelingen/eenheden van uw organisatie.

  • b.

   u kunt deze aanvullende subsidie alleen aanvragen als u de ledenlijst (met geboortedata) meestuurt die door het bestuur is gecontroleerd. Deze lijst moet actueel zijn per 1 januari 2018.

 • 2.

  U kunt een aanvullende subsidie aanvragen als uw organisatie huurkosten voor repetitieruimte heeft die in 2017 hoger waren dan € 1.030,-. Het aanvullende subsidiebedrag is 50 % van uw totale huurkosten voor repetitieruimte in 2017, verminderd met € 930,- tot een maximum van € 605,-.

Artikel 7 Hoe vraagt u aan?

  • 1.

   Wij sturen alle bij ons bekende amateurkunstverenigingen medio december 2017 een attentiebrief over de subsidieaanvraag.

 • 3.

  Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

Artikel 8 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  • 1.

   Uw aanvraag voor de basissubsidie en een eventuele aanvraag voor aanvullende subsidie is uiterlijk 15 februari 2018 in ons bezit.

  • 2.

   U ontvangt binnen 13 weken na de sluitingsdatum een besluit op uw aanvraag. De subsidie wordt conform artikel 19.4 van de ASV direct vastgesteld. Dit betekent dat we geen verantwoording vragen. Wel kunt u steekproefsgewijs worden gevraagd gegevens aan te leveren. U dient daarom de gegevens te bewaren.

  • 3.

   Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. Wij gebruiken hiervoor de ‘gelijke verdeling subsidiebedrag- methode’.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt jaarlijks (veranderd of onveranderd) deze subsidieregeling vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Janne van Wijnen

T: 06 278 58 696

E-mail: j.vanwijnen@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Heemkundekringen 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is:

 • -

  de uitoefening van de heemkunde van de gemeente ’s-Hertogenbosch te stimuleren;

 • -

  het stimuleren dat de resultaten van deze heemkunde-uitoefening openbaar gepresenteerd worden.

Artikel 2 Wie kan subsidie aanvragen?

Een heemkundekring die minimaal één jaar heemkunde van de gemeente ’s-Hertogenbosch beoefent, kan subsidie aanvragen.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit.

 • 1.

  Heemkunde: Lokale, folkloristische geschiedenis van een streek en haar bewoners.

 • 2.

  Heemkundekring: Georganiseerde groep van minimaal 12 mensen die zich in een plaats bezighoudt met heemkunde.

 • 3.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.

 • 4.

  “Gelijke verdeling subsidiebedrag”-methode: Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond sparen we alle volledige subsidieaanvragen op tot de sluitingsdatum. Daarna verdelen wij het totale subsidiebedrag evenredig over de toegekende aanvragers. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond op is, verstrekken wij geen subsidie meer.

Artikel 4 Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie per kalenderjaar aanvragen voor heemkunde activiteiten en voor huisvestingskosten van de ruimte waarin deze activiteiten plaatsvinden.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de activiteitenkosten en maximaal 50 % van de huisvestingskosten. In totaal tot een maximum van € 1.910,- per aanvraag.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

  • 1.

   Wij moeten aanvragen voor subsidie voor 2018 vóór 15 februari 2018 hebben ontvangen.

  • 2.

   U ontvangt binnen 13 weken een antwoord op uw aanvraag.

  • 3.

   Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van de ‘Gelijke verdeling subsidiebedrag”-methode.

Artikel 7 Wat doet u met het aanvraagformulier?

  • 2.

   Na het invullen van de aanvraag kunt u deze naar het college mailen of per post opsturen. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

Artikel 8 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt deze subsidieregeling jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Heemkundekringen 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Femke van Hest

Tel.: (073) 615 5856

E-mail f.vanhest@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Cultuurfonds ‘Lokaal Effectief’

Let op: Aan de hand van het aanvraagbedrag, valt u in een bepaalde procedure. De verschillen per procedures komen uitgebreid in onderstaande documenten aan bod. Hieronder een snel overzicht.

Aanvraagbedrag

Procedure

Belangrijkste verschil

€750

-

€1.999

Kleine procedure

1.Hele jaar door mogelijkheid tot aanvragen

2.Matching van andere instanties niet verplicht

3.Maximaal drie weken tot besluit vanaf de aanmelding

€2.000

-

€40.000

Uitgebreidere procedure

1.Deadlines voor voorbereiding en aanvragen

2.‘Matching’ is verplicht

3.Maximaal acht weken tot besluit vanaf de officiële aanvraag. Dit is dus exclusief het voorbereidend traject.

4.Kans op doorontwikkeling van uw project wordt meegewogen in advies van commissie

Deze regeling is voor projecten op het gebied van kunst. Binnen de subsidieregeling Lokaal Effectief kan vanaf €750 tot en met €40.000 subsidie aangevraagd worden.

Artikel 1 – Hoofddoel van deze subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is kunst en bewoners verbinden door bewoners te stimuleren actief kunst te maken.

Artikel 2– Begripsbepalingen

 • Aanvraagronde: de periode waarin aanvragen vanaf €2.000 in behandeling worden genomen en beoordeeld worden.

 • Aanvrager: een organisatie of natuurlijk persoon die een schriftelijk verzoek voor subsidie indient.

 • ASV: Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch

 • Commissie Bosch’ Cultuursysteem oftewel Commissie BC: de adviescommissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over aanvragen ingediend op grond van deze subsidieregeling.

 • Cultureel aanbod: activiteiten die plaatsvinden op het gebied van kunst.

 • Kunst: alle kunstdisciplines en combinaties ervan.

 • Project: een op zichzelf staande activiteitop het gebied van kunst met duidelijk begin- en eindpunt, die plaatsvindt in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 • Secretaris: beleidsmedewerker van de gemeente die aanvragen op grond van deze regeling in behandeling neemt. De secretaris ondersteunt ook de Commissie BC.

 • Subsidieplafond: het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling. De gemeenteraad stelt dit subsidieplafond jaarlijks vast bij vaststelling van de begroting.

 • Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3– Voorwaarden

Uw project komt alleen in aanmerking voor subsidie als het voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • 1.

  In uw project staat cultuurparticipatie centraal: het stimuleert inwoners van ’s-Hertogenbosch om actief kunst te maken.

 • 2.

  Uw project heeft inhoudelijk en/of organisatorisch een substantiële link met de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 • 3.

  Uw project heeft artistieke zeggingskracht. Dit wordt beoordeeld op o.a. verbeeldingskracht, artistieke vernieuwing, artistieke vakmanschap en artistieke (door-)ontwikkelingsmogelijkheden.

 • 4.

  Uw project heeft organisatorische kwaliteit. Dit wordt beoordeeld op o.a. de kwaliteit die blijkt uit uw projectbeschrijving, het aantoonbare organisatorische niveau van u of uw organisatie en de mate van cultureel ondernemerschap.

 • 5.

  Uw project bereikt het beoogde publiek: het publieksbereik staat in redelijke verhouding tot de beoogde resultaten/doelstellingen van dit fonds en tot de totaalbegroting van het project.

 • 6.

  Het aanvraagbedrag staat in redelijke verhouding tot:

  • a.

   de mate waaraan uw project aan de voorwaarden uit deze regeling voldoet;

  • b.

   andere inkomstenstromen zoals eigen inkomsten of subsidies die u met uw project binnenhaalt;

  • c.

   tot de totale begroting van uw project.

Artikel 4– Weigeringsgronden

Uw subsidieaanvraag wordt afgewezen als:

 • 1.

  uw aanvraag niet voldoet aan deze regeling of aan de ASV;

 • 2.

  het vastgestelde subsidieplafond of een gereserveerd deel daarvan voor deze regeling is bereikt;

 • 3.

  u als natuurlijk persoon een aanvraag indient voor een bedrag hoger dan € 5.000;

 • 4.

  uw subsidieaanvraag €2.000 of meer bedraagt en uw project alleen gefinancierd wordt vanuit deze subsidieregeling;

 • 5.

  uw project inhoudelijk en/of organisatorisch geen substantiële link heeft met de gemeente ’s-Hertogenbosch;

 • 6.

  De uitvoerdatum van uw project onder de €2.000 niet binnen een redelijke termijn van de indiendatum van de aanvraag ligt;

 • 7.

  uw project voor wat betreft inhoud en/of kwaliteit te weinig onderscheidend is van het bestaande cultureel aanbod in de gemeente ’s-Hertogenbosch;

 • 8.

  uw project in inhoud en/of kwaliteit te weinig onderscheidend is van reguliere activiteiten waar u met de gemeente ’s-Hertogenbosch al subsidieafspraken over heeft;

 • 9.

  u als aanvrager niet kunt aantonen met het project geen winstoogmerk te hebben;

 • 10.

  uw project een traditionele jubileumactiviteit is.

Artikel 5– Reserveringen binnen het subsidieplafond en overheveling

  • 1.

   Voor aanvragen tot € 2.000 is maximaal een budget van 1/5 van het subsidieplafond van deze regeling beschikbaar.

  • 2.

   Voor aanvragen vanaf € 2.000 tot en met € 40.000 is minimaal 4/5 van het subsidieplafond van deze regeling beschikbaar. Dit wordt gelijkelijk verdeeld over de tweejaarlijkse aanvraagrondes.

  • 3.

   Indien er budget uit de eerste aanvraagronde van deze subsidieregeling overblijft, dan wordt ditovergeheveld naar devolgende aanvraagronde.

Artikel 6 – Voorbereidend traject

U kunt, ook voor aanvragen tot en met € 1.999, vooraf telefonisch contact met de secretaris opnemen.

Voor aanvragen vanaf € 2.000 uit deze regeling is een (niet verplicht) voorbereidend traject ingericht. De aanvrager wordt ten zeerste aangeraden dit voorbereidend traject te doorlopen. Hiervoor doet men de digitale aanmelding (zie artikel 8) minimaal één maand vóór de deadline van de desbetreffende aanvraagronde. De secretaris informeert u dan over de vervolgstappen.Meer informatie over de verschillende procedures staat in de procedurebeschrijving.

Artikel 7– Deadlines, besluitvorming en besluitvormingstermijn

De besluitvorming, eventuele deadlines en de besluitvormingstermijn zijn afhankelijk van het aanvraagbedrag. Het grote verschil zit daarbij tussen aanvraagbedragen tot en met € 1.999 en aanvraagbedragen vanaf € 2.000.

 • 1.

  Subsidieaanvragen tot en met € 1.999 kunnen het hele jaar worden ingediend en worden binnen 3 weken afgehandeld.

  • a.

   De subsidieaanvragen tot en met € 1.999 worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

  • b.

   Indien twee of meer subsidieaanvragen tot en met € 1.999 op de seconde gelijktijdig worden ingediend, wordt de volgorde als bedoeld in het vorige lid door loting bepaald.

 • 2.

  Subsidieaanvragen vanaf €2.000 worden twee keer per jaar in behandeling genomen. De deadlines van deze aanvraagrondes zijn 1 april en 1 oktober. Uiterlijk 8 weken na het verstrijken van de deadline is het besluit aan de aanvrager kenbaar gemaakt.

  • a.

   Per aanvraag vanaf €2.000 brengt de Commissie BC een advies uit.

  • b.

   Voor de advisering weegt de Commissie BC de aanvragen per subsidieronde tegen elkaar af aan de hand van de voorwaarden en het hoofddoel zoals vastgesteld in deze regeling.

  • c.

   De vergadering van de Commissie BC is besloten.

Artikel 8– Eerst aanmelding subsidieaanvraag, daarna indienen subsidieaanvraag

  • 1.

   Iedere subsidieaanvraag start met een digitale aanmelding via het digitaal aanmeldformulier zoals te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/cultuurfondsen. Vanaf daar begeleiden we u in het proces.

  • 2.

   Voor aanvragen tot en met €1.999 geldt het digitale aanmeldformulier als officiële aanvraag.

  • 3.

   Voor aanvragen vanaf €2.000 geldt het invullen van het aanmeldformulier als start van de procedure.

  • 4.

   Als u het voorbereidend traject wil doorlopen, vult u de digitale aanmelding minimaal een maand vóór de deadline van de uiteindelijke aanvraag in.

  • 5.

   Een aanvraag (boven €2.000) wordt pas als compleet beschouwd indien het de volgende onderdelen bevat:

  • a.

   Een ‘aanbiedingsbrief’ als oplegger, gericht aan het college van B&W, waarin u simpelweg aangeeft dat u subsidie aanvraagt uit deze regeling en voor welk bedrag. Deze aanbiedingsbrief bevat een handtekening van een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan.

  • b.

   Een projectplan

  • c.

   Een marketing- en communicatieplan

  • d.

   Een monitorings- en evaluatieplan

  • e.

   Een begroting met toelichting

  • 6.

   Om uw aanvraag kracht bij te zetten kunt u bevestigingen, intentieverklaringen en dergelijken van investeerders en/of samenwerkingspartners ook opnemen in uw aanvraag.

  • 7.

   Een subsidieaanvraag wordt digitaal aangeleverd, in de vorm van één (PDF-)bestand. Instructies voor het indienen ontvangt u na het invullen van het digitale aanmeldingsformulier.

Artikel 9 – Na afloop van het project: de vaststelling subsidie

  • 1.

   Subsidies onder de €2.000 worden bij een toekenning direct vastgesteld.

  • a.

   De subsidieontvanger verstrekt na voltooiing van het project aan de gemeente ’s-Hertogenbosch wel minimaal de informatie hoeveel bezoekers en/of deelnemers het project heeft gekend.

  • 2.

   Bij een subsidie vanaf €2.000 euro dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken nadat het project voltooid is een aanvraag tot vaststelling in.

  • a.

   Deze aanvraag tot vaststelling bevat in ieder geval:

  • i.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.

  • ii.

   een beschrijving van de uitkomsten op de punten die u noemde in het monitorings- en evaluatieplan van uw oorspronkelijke aanvraag.

  • 3.

   Het verslag bevat een handtekening van een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan.

Artikel 10– Slotbepalingen

  • 1.

   Op deze regeling is de ASV van toepassing.

  • 2.

   We publiceren bij gehonoreerde subsidies vanaf €2.000 de aanvragen zoals ingediend en het daarbij behorende advies van de Commissie BC. Als u een aanvraag indient, stemt u hiermee in.

  • 3.

   Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018. Hiermee wordt de oude regeling ingetrokken.

Toelichting cultuurfonds ‘Lokaal Effectief’

Toelichting op artikel 1 – Hoofddoel van de subsidieregeling

Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners actief kunst maken. Voor de regeling Lokaal Effectief staat daarom actief “meedoen” centraal. Hoe meer bewoners bij uw project actief kunst maken, hoe beter. We investeren in de kwaliteit van de amateurkunst en we stimuleren het samenwerken van professionele kunstenaars met bewoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Toelichting op artikel 2 – Voorwaarden

Betreffende lid 1

In het project moet het actief maken van kunst – in de breedste zin van het woord – door de inwoners centraal staan. Het kan dan gaan over o.a. muziek maken, zingen, schilderen, tekenen, beeldhouwen maar ook elektronische muziek, ontwerpen, digitale kunst, mode, design, enzovoort. Het gaat hier juist niet om een passief publiek/passieve bezoekers, maar om de inwoners die actief bijdragen aan het creatieve proces.

Betreffende lid 3

Artistieke zeggingskracht heeft betrekking op de artistieke kwaliteit van het project. Om de term artistieke zeggingskracht grijpbaarder te maken, beschrijven we in de regeling hiervoor een aantal criteria:

1.Verbeeldingskracht is de fantasie, de verbeeldende kwaliteiten, de originaliteit en de artistieke signatuur die uit het plan naar voren komt.

2.Vernieuwing is de artistieke originaliteit en de ontwikkeling daarvan.

3.Vakmanschap is de ambachtelijke vaardigheid van de betrokken kunstenaars. Vergeet bijvoorbeeld niet te vermelden dat u een vakopleiding heeft gevolgd.

4.Doorontwikkelingsmogelijkheden is dat u of uw project kan uitgroeien/evalueren tot meer dan een eenmalig project. Hoe hoger het aanvraagbedrag uit deze regeling, hoe belangrijker deze potentie tot doorontwikkeling wordt. Het gaat dan niet persé om een vervolgeditie van hetzelfde project.

Betreffende lid 4

Organisatorische kwaliteit heeft betrekking op de organisatorische kracht en ervaring van de aanvrager. Dit blijkt o.a. uit aantoonbare ervaring en de kwaliteit van uw projectbeschrijving: een realistisch ontwerp, een duidelijke beschrijving en een concrete uitwerking het plan. Onder cultureel ondernemerschap verstaan we meer dan alleen het vinden van manieren om ‘meer de eigen broek op te houden’. Het gaat dan ook over innovatieve manieren om nieuwe en/of grotere publieksstromen aan te trekken of om het aantrekken van tactische (samenwerkings-)partners. Een gedegen marketing- en communicatieplan en een doordacht monitorings- en evaluatieplan passen bij goed cultureel ondernemerschap. Het wordt duidelijk dat u concreet heeft nagedacht over wie u wil bereiken en hoe u dat gaat doen. Het marketing- en communicatieplan gaat vanzelfsprekend verder dan het noemen van een postercampagne of een nog op te richten Facebookpagina. In het monitorings- en evaluatieplan worden suggesties gedaan voor hoe u kan meten of en hoe de in het plan gestelde doelen bereikt zijn. Zo kunt u na het afronden van het project een – ook feitelijk onderbouwd – antwoord geven op de vraag: “Zijn de doelen die u in het projectplan stelde behaald?”

Betreffende lid 6

Wij vragen u kritisch te kijken naar het bedrag dat u aanvraagt uit dit fonds. Staat het bedrag in redelijke verhouding tot de effecten die u met uw project denkt te gaan bereiken ten aanzien van het hoofddoel van dit fonds? Staat dit bedrag in redelijke verhouding tot andere inkomstenbronnen die u aantrekt voor uw project? Draait het project bijvoorbeeld alleen op subsidies of zijn er ook ‘eigen’ inkomstenstromen? Aangezien de commissie aangevraagde bedragen niet bijstelt, is het kansrijker om een realistisch bedrag aan te vragen dan ‘hoog in te zetten’.

Hoewel het de aanvraag natuurlijk kracht bij kan zetten, hoeft u bij de aanvraag nog geen toezegging te overleggen van de andere financiers. Geef in de aanvraag wel aan of gelden wel/niet zijn toegekend.

Toelichting op artikel 4 – Weigeringsgronden

Betreffende lid 6

We willen graag projecten ondersteunen die een (sterke) link hebben met ‘s-Hertogenbosch. Geef dus duidelijk aan waar deze link voor uw project ligt. Dat kan een inhoudelijke link zijn door bijvoorbeeld het thema/onderwerp van uw project, maar ook een organisatorische link door een samenwerkingsverband met een of meerdere Bossche organisaties. Zo willen we voorkomen dat projecten van ‘elders’, simpelweg gekopieerd worden in ’s-Hertogenbosch.

Betreffende lid 7

Vanuit de cultuurfondsen willen we projecten ondersteunen die zich onderscheiden van het bestaande aanbod. Zo geven we nieuwe impulsen aan het Bossche culturele veld. Geef in uw aanvraag een duidelijk beeld van het speelveld waarin uw project zich bevindt en hoe uw project zich binnen dat veld onderscheidt. Een aantal voorbeelden:

1.Wij willen weten of, hoe en waarom u een nieuwe kunstendiscipline in ’s-Hertogenbosch inbrengt.

2.Is er in ’s-Hertogenbosch binnen een bepaalde discipline een florerende amateurscene en een goed professioneel klimaat, maar niets daartussen? Beschrijf het ‘gat’ dat u op gaat vullen met uw project en hoe en waarom u dat doet.

3.Gaat u iets doen dat in ’s-Hertogenbosch al gebeurt, maar gaat u het simpelweg veel beter uitvoeren dan het bestaande aanbod? Beschrijf waarom dat nodig is en hoe u het gaat doen.

Betreffende lid 8

Ontvangt u vanuit de culturele afdeling van de gemeente ‘s-Hertogenbosch al subsidie voor bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld vanuit de amateurkunstenregeling of omdat u in de BCB zit? Dan moet het project waarvoor u subsidie aanvraagt significant verschillen van de activiteiten waarvoor u al subsidie ontvangt. Hier zijn de hierboven bij lid 7 genoemde voorbeelden weer bruikbaar: u kunt iets volstrekt nieuws gaan doen (nieuwe discipline), u kunt iets gaan doen op een geheel nieuw niveau (amateur – prof of daar tussenin), u kunt iets op een veel hoger kwaliteitsniveau gaan uitvoeren.

Betreffende lid 9

Wij willen voorkomen dat we met gemeenschapsgeld persoonlijke gewin stimuleren en ontvangen daarom graag sluitende begrotingen voor projecten. Dat wil zeggen dat u evenveel kosten maakt, als dat u inkomsten ontvangt. Mocht u niet precies kunnen voorspellen of en hoeveel geld u over gaat houden of dat u misschien winst zou kunnen gaan maken met uw project, geef dan duidelijk aan wat met de mogelijke overschotten/winsten gaat gebeuren.

Subsidieregeling Cultuurfonds ‘Landelijk onderscheidend’

Deze regeling is voor projecten op het gebied van kunst. Binnen de subsidieregeling Landelijk Onderscheidend kan vanaf €15.000 tot en met €100.000 subsidie aangevraagd worden.

Artikel 1 – Hoofddoel van deze subsidieregeling

Het doel van deze subsidie is het versterken van landelijk onderscheidend cultureel aanbod in de gemeente ’s-Hertogenbosch en daarmee het versterken van het merk ’s-Hertogenbosch voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Artikel 2 – Begripsbepalingen

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:

 • Aanvraagronde: de periode waarin aanvragen vanaf €2.000 in behandeling worden genomen en beoordeeld worden.

 • Aanvrager: een organisatie die een schriftelijk verzoek voor subsidie indient.

 • ASV: Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch

 • Commissie Bosch’ Cultuursysteem oftewel Commissie BC: de adviescommissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over aanvragen ingediend op grond van deze subsidieregeling.

 • Cultureel aanbod: activiteiten die plaatsvinden op het gebied van kunst.

 • Kunst: alle kunstdisciplines en combinaties ervan.

 • Project: een op zichzelf staande activiteit op het gebied van kunst met duidelijk begin- en eindpunt, die plaatsvindt in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 • Secretaris: beleidsmedewerker van de gemeente die aanvragen op grond van deze regeling in behandeling neemt. De secretaris ondersteunt ook de Commissie BC.

 • Subsidieplafond: het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling. De gemeenteraad stelt dit subsidieplafond jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.

 • Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 – Voorwaarden

Uw project komt alleen in aanmerking voor subsidie als het voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • 1.

  Uw project draagt bij aan de bovenstedelijke bekendheid van ’s-Hertogenbosch als cultuurstad.

 • 2.

  Uw project heeft inhoudelijk en/of organisatorisch een substantiële link met de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 • 3.

  Uw project heeft artistieke zeggingskracht. Dit wordt beoordeeld op o.a. verbeeldingskracht, artistieke vernieuwing, artistieke vakmanschap en artistieke (door-)ontwikkelingsmogelijkheden.

 • 4.

  Uw project heeft organisatorische kwaliteit. Dit wordt beoordeeld op o.a. de kwaliteit die blijkt uit uw projectbeschrijving, het aantoonbare organisatorische niveau van u of uw organisatie en de mate van cultureel ondernemerschap.

 • 5.

  Uw project bereikt het beoogde publiek: het publieksbereik staat in redelijke verhouding tot de beoogde resultaten/doelstellingen van dit fonds en tot de totaalbegroting van het project.

 • 6.

  Het aanvraagbedrag staat in redelijke verhouding tot:

  • a.

   de mate waaraan uw project aan de voorwaarden uit deze regeling voldoet;

  • b.

   andere inkomstenstromen zoals eigen inkomsten of subsidies die u met uw project binnenhaalt;

  • c.

   tot de totale begroting van uw project.

 • 7.

  uw project is kansrijk voor doorontwikkeling in de komende jaren en heeft zo een meerjarig perspectief.

Artikel 4 – Weigeringsgronden

Uw subsidieaanvraag wordt afgewezen als:

 • 1.

  uw aanvraag niet voldoet aan deze regeling of aan de ASV;

 • 2.

  de totaalbegroting van het project waarvoor u subsidie aanvraagt minder dan €100.000 bedraagt;

 • 3.

  het vastgestelde subsidieplafond of een gereserveerd deel daarvan voor deze regeling is bereikt;

 • 4.

  uw project alleen gefinancierd wordt vanuit deze subsidieregeling;

 • 5.

  uw project inhoudelijk en/of organisatorisch geen substantiële link heeft met ’s-Hertogenbosch;

 • 6.

  uw project voor wat betreft inhoud en/of kwaliteit te weinig onderscheidend is van het bestaande cultureel aanbod in de gemeente ’s-Hertogenbosch;

 • 7.

  uw project in inhoud en/of kwaliteit te weinig onderscheidend is van reguliere activiteiten waar u met de gemeente ’s-Hertogenbosch al subsidieafspraken over heeft;

 • 8.

  u als aanvrager niet kunt aantonen met het project geen winstoogmerk te hebben;

 • 9.

  uw project een traditionele jubileumactiviteit is.

Artikel 5 – Reserveringen binnen het subsidieplafond en overheveling

 • 1.

  Het subsidieplafond dat voor deze regeling per jaar beschikbaar is, verdelen we gelijkelijk over de tweejaarlijkse aanvraagrondes.

 • 2.

  Indien er budget uit de eerste aanvraagronde van deze subsidieregeling overblijft, dan wordt dit overgeheveld naar de volgende aanvraagronde.

Artikel 6 – Voorbereidend traject

Voor aanvragen uit deze regeling is een (niet verplicht) voorbereidend traject ingericht. Een kennismakingsgesprek met de Commissie BC is onderdeel van het voorbereidend traject. Tijdens dit gesprek kunt u uw idee in ruwe vorm pitchen. Mede vanwege het belang van dit kennismakingsgesprek wordt de aanvrager ten zeerste aangeraden het voorbereidend traject te doorlopen. Hiervoor doet u een digitale aanmelding (zie artikel 8) minimaal één maand vóór de deadline van de desbetreffende aanvraagronde. De secretaris informeert u dan over de vervolgstappen.Meer informatie over de verschillende procedures staat in de procedurebeschrijving.

Artikel 7 – Deadlines, besluitvorming en besluitvormingstermijn

 • 1.

  1.Aanvragen worden twee keer per jaar in behandeling genomen. De deadlines van deze aanvraagrondes zijn 1 maart en 1 september. Uiterlijk 8 weken na het verstrijken van de deadline is het besluit aan de aanvrager kenbaar gemaakt.

 • a.

  Per aanvraag brengt de Commissie BC een advies uit.

 • b.

  Voor de advisering weegt de Commissie BC de aanvragen per subsidieronde tegen elkaar af aan de hand van de voorwaarden en het hoofddoel zoals vastgesteld in deze regeling.

 • c.

  De vergadering van de Commissie BC is besloten.

Artikel 8– Eerst aanmelding subsidieaanvraag, daarna indienen subsidieaanvraag

 • 1.

  Iedere subsidieaanvraag start met een digitale aanmelding via het digitale aanmeldformulier te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/cultuurfondsen. Vanaf daar begeleiden we u in het proces.

 • 2.

  Als u het voorbereidend traject wil doorlopen, vult u de digitale aanmelding minimaal een maand vóór de deadline van de uiteindelijke aanvraag in.

 • 3.

  Een aanvraag wordt pas als compleet beschouwd indien het de volgende onderdelen bevat:

  • a.

   Een ‘aanbiedingsbrief’ als oplegger, gericht aan het college van B&W, waarin u simpelweg aangeeft dat u subsidie aanvraagt uit deze regeling en voor welk bedrag. Deze aanbiedingsbrief bevat een handtekening van een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan.

  • b.

   Een projectplan

  • c.

   Een marketing- en communicatieplan

  • d.

   Een monitorings- en evaluatieplan

  • e.

   Een begroting met toelichting

 • 4.

  Om uw aanvraag kracht bij te zetten kunt u bevestigingen, intentieverklaringen en dergelijken van investeerders en/of samenwerkingspartners ook opnemen in uw aanvraag.

 • 5.

  Een subsidieaanvraag wordt digitaal aangeleverd, in de vorm van één (PDF-)bestand. Instructies voor het indienen ontvangt u na het invullen van het digitale aanmeldingsformulier.

Artikel 9 – Na afloop van het project: de vaststelling subsidie

 • 1.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken nadat het project voltooid is een aanvraag tot vaststelling in zoals in de ASV in artikel 17 en 18 omschreven.

 • 2.

  Deze aanvraag tot vaststelling bevat naast wat in de ASV omschreven wordt ook een beschrijving van de uitkomsten op de punten die u noemde in het monitorings- en evaluatieplan van uw oorspronkelijke aanvraag.

 • 3.

  Het verslag bevat een handtekening van een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Op deze regeling is de ASV van toepassing.

 • 2.

  We publiceren bij gehonoreerde subsidies de aanvragen zoals ingediend en het daarbij behorende advies van de Commissie BC. Als u een aanvraag indient, stemt u hiermee in.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018. Hiermee wordt de oude regeling ingetrokken.

Toelichting cultuurfonds ‘Landelijk onderscheidend’

Toelichting op artikel 1 – Hoofddoel van de subsidieregeling

Met landelijk onderscheidend cultureel aanbod bedoelen wij aanbod dat zijn effect heeft en aandacht trekt tot (ver) buiten ’s-Hertogenbosch. Dit zorgt ervoor dat ’s-Hertogenbosch als culturele stad met een aantrekkelijk, innovatief en dynamisch cultureel klimaat op de kaart gezet. Daarmee wordt de ’s-Hertogenbosch als merk versterkt.

Toelichting op artikel 2 – Voorwaarden

Betreffende lid 1

Bovenstedelijke bekendheid betekent dat de effecten van uw project aandacht trekken tot (ver) buiten ’s-Hertogenbosch. Zorg ervoor dat u in uw aanvraag concreet maakt hoe u dit bovenstedelijke effect gaat bereiken. Dat betekent niet alleen het stellen van ambities in uw aanvraag, maar ook het stellen van een geloofwaardig kader om de commissie BC ervan te overtuigen dat u ook in staat bent (gebleken) dit soort ambities te verwezenlijken. U heeft wellicht ervaring met het opzetten van projecten met dergelijke bovenstedelijke weerslag, of de artistieke invloed van medewerkers of deelnemers aan uw project is bewezen. Mocht u bovenstaande niet aan kunnen tonen, willen wij u wijzen op de mogelijkheid vanuit de andere cultuurfondsen hiernaar op te bouwen.

Betreffende lid 3

Artistieke zeggingskracht heeft betrekking op de artistieke kwaliteit van het project. Om de term artistieke zeggingskracht grijpbaarder te maken, beschrijven we in de regeling hiervoor een aantal criteria:

-Verbeeldingskracht is de fantasie, de verbeeldende kwaliteiten, de originaliteit en de artistieke signatuur die uit het plan naar voren komt.

-Vernieuwing is de artistieke originaliteit en de ontwikkeling daarvan.

-Vakmanschap is de ambachtelijke vaardigheid van de betrokken kunstenaars. Vergeet bijvoorbeeld niet te vermelden dat u een vakopleiding heeft gevolgd.

-Doorontwikkelingsmogelijkheden is dat u of uw project kan uitgroeien/evalueren tot meer dan een eenmalig project. Hoe hoger het aanvraagbedrag uit deze regeling, hoe belangrijker deze potentie tot doorontwikkeling wordt. Het gaat dan niet persé om een vervolgeditie van hetzelfde project.

Betreffende lid 4

Organisatorische kwaliteit heeft betrekking op de organisatorische kracht en ervaring van de aanvrager. Dit blijkt o.a. uit aantoonbare ervaring en de kwaliteit van uw projectbeschrijving: een realistisch ontwerp, een duidelijke beschrijving en een concrete uitwerking het plan. Onder cultureel ondernemerschap verstaan we meer dan alleen het vinden van manieren om ‘meer de eigen broek op te houden’. Het gaat dan ook over innovatieve manieren om nieuwe en/of grotere publieksstromen aan te trekken of om het aantrekken van tactische (samenwerkings-)partners. Een gedegen marketing- en communicatieplan en een doordacht monitorings- en evaluatieplan passen bij goed cultureel ondernemerschap. Het wordt duidelijk dat u concreet heeft nagedacht over wie u wil bereiken en hoe u dat gaat doen. Het marketing- en communicatieplan gaat vanzelfsprekend verder dan het noemen van een postercampagne of een nog op te richten Facebookpagina. In het monitorings- en evaluatieplan worden suggesties gedaan voor hoe u kan meten of en hoe de in het plan gestelde doelen bereikt zijn. Zo kunt u na het afronden van het project een – ook feitelijk onderbouwd – antwoord geven op de vraag: “Zijn de doelen die u in het projectplan stelde behaald?”

Betreffende lid 6

Wij vragen u kritisch te kijken naar het bedrag dat u aanvraagt uit dit fonds. Staat het bedrag in redelijke verhouding tot de effecten die u met uw project denkt te gaan bereiken ten aanzien van het hoofddoel van dit fonds? Staat dit bedrag in redelijke verhouding tot andere inkomstenbronnen die u aantrekt voor uw project? Draait het project bijvoorbeeld alleen op subsidies of zijn er ook ‘eigen’ inkomstenstromen? Aangezien de commissie aangevraagde bedragen niet bijstelt, is het kansrijker om een realistisch bedrag aan te vragen dan ‘hoog in te zetten’.

Hoewel het de aanvraag natuurlijk kracht bij kan zetten, hoeft u bij de aanvraag nog geen toezegging te overleggen van de andere financiers. Geef in de aanvraag wel aan of gelden wel/niet zijn toegekend.

Toelichting op artikel 4 – Weigeringsgronden

Betreffende lid 6

We willen graag projecten ondersteunen die een (sterke) link hebben met ‘s-Hertogenbosch. Geef dus duidelijk aan waar deze link voor uw project ligt. Dat kan een inhoudelijke link zijn door bijvoorbeeld het thema/onderwerp van uw project, maar ook een organisatorische link door een samenwerkingsverband met een of meerdere Bossche organisaties. Zo willen we voorkomen dat projecten van ‘elders’, simpelweg gekopieerd worden in ’s-Hertogenbosch.

Betreffende lid 7

Vanuit de cultuurfondsen willen we projecten ondersteunen die zich onderscheiden van het bestaande aanbod. Zo geven we nieuwe impulsen aan het Bossche culturele veld. Geef in uw aanvraag een duidelijk beeld van het speelveld waarin uw project zich bevindt en hoe uw project zich binnen dat veld onderscheidt. Een aantal voorbeelden:

-Wij willen weten of, hoe en waarom u een nieuwe kunstendiscipline in ’s-Hertogenbosch inbrengt.

-Is er in ’s-Hertogenbosch binnen een bepaalde discipline een florerende amateurscene en een goed professioneel klimaat, maar niets daartussen? Beschrijf het ‘gat’ dat u op gaat vullen met uw project en hoe en waarom u dat doet.

-Gaat u iets doen dat in ’s-Hertogenbosch al gebeurt, maar gaat u het simpelweg veel beter uitvoeren dan het bestaande aanbod? Beschrijf waarom dat nodig is en hoe u het gaat doen.

Betreffende lid 8

Ontvangt u vanuit de culturele afdeling van de gemeente ‘s-Hertogenbosch al subsidie voor bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld vanuit de amateurkunstenregeling of omdat u in de BCB zit? Dan moet het project waarvoor u subsidie aanvraagt significant verschillen van de activiteiten waarvoor u al subsidie ontvangt. Hier zijn de hierboven bij lid 7 genoemde voorbeelden weer bruikbaar: u kunt iets volstrekt nieuws gaan doen (nieuwe discipline), u kunt iets gaan doen op een geheel nieuw niveau (amateur – prof of daar tussenin), u kunt iets op een veel hoger kwaliteitsniveau gaan uitvoeren.

Betreffende lid 9

Wij willen voorkomen dat we met gemeenschapsgeld persoonlijke gewin stimuleren en ontvangen daarom graag sluitende begrotingen voor projecten. Dat wil zeggen dat u evenveel kosten maakt, als dat u inkomsten ontvangt. Mocht u niet precies kunnen voorspellen of en hoeveel geld u over gaat houden of dat u misschien winst zou kunnen gaan maken met uw project, geef dan duidelijk aan wat met de mogelijke overschotten/winsten gaat gebeuren.

Regeling Cultuurfonds “Pop-up”

Let op: Aan de hand van het aanvraagbedrag, valt u in een bepaalde procedure. De verschillen per procedures komen uitgebreid in onderstaande documenten aan bod. Hieronder een snel overzicht.

Aanvraagbedrag

Procedure

Belangrijkste verschil

€ 750

-

€ 1.999

Kleine procedure

1.Hele jaar door mogelijkheid tot aanvragen

2.Matching van andere instanties niet verplicht

3.Maximaal drie weken tot besluit vanaf de aanmelding

€ 2.000

-

€ 40.000

Uitgebreidere procedure

1.Deadlines voor voorbereiding en aanvragen

2.‘Matching’ is verplicht

3.Maximaal acht weken tot besluit vanaf de officiële aanvraag. Dit is dus exclusief het voorbereidend traject.

4.Kans op doorontwikkeling van uw project wordt meegewogen in advies van commissie

Deze regeling is voor projecten op het gebied van kunst. Binnen de subsidieregeling Pop-up kan vanaf €250 tot en met €40.000 subsidie aangevraagd worden.

Artikel 1 – Hoofddoel van deze subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van innovatieve en verrassende culturele interventies in en voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 2– Begripsbepalingen

 • Aanvraagronde: de periode waarin aanvragen vanaf €2.000 in behandeling worden genomen en beoordeeld worden.

 • Aanvrager: een organisatie of natuurlijk persoon die een schriftelijk verzoek voor subsidie indient.

 • ASV: Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch

 • Commissie Bosch’ Cultuursysteem oftewel Commissie BC: de adviescommissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over aanvragen ingediend op grond van deze subsidieregeling.

 • Cultureel aanbod: activiteiten die plaatsvinden op het gebied van kunst.

 • Kunst: alle kunstdisciplines en combinaties ervan.

 • Project: een op zichzelf staande activiteitop het gebied van kunst met duidelijk begin- en eindpunt, die plaatsvindt in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 • Secretaris: beleidsmedewerker van de gemeente die aanvragen op grond van deze regeling in behandeling neemt. De secretaris ondersteunt ook de Commissie BC.

 • Subsidieplafond: het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling. De gemeenteraad stelt dit subsidieplafond jaarlijks vast bij vaststelling van de begroting.

 • Het college: het college van burgemeester en wethouders

Artikel 3– Voorwaarden

Uw project komt alleen in aanmerking voor subsidie als het voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • 1.

  In uw project staan innovatie, experiment en lef – allen op cultureel gebied – centraal; uw project is daarmee verrassend en vernieuwend.

 • 2.

  Uw project heeft inhoudelijk en/of organisatorisch een substantiële link met de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 • 3.

  Uw project heeft artistieke zeggingskracht. Dit wordt beoordeeld op o.a. verbeeldingskracht, artistieke vernieuwing, artistieke vakmanschap en artistieke (door-)ontwikkelingsmogelijkheden.

 • 4.

  Uw project heeft organisatorische kwaliteit. Dit wordt beoordeeld op o.a. de kwaliteit die blijkt uit uw projectbeschrijving, het aantoonbare organisatorische niveau van u of uw organisatie en de mate van cultureel ondernemerschap.

 • 5.

  Uw project bereikt het beoogde publiek: het publieksbereik staat in redelijke verhouding tot de beoogde resultaten/doelstellingen van dit fonds en tot de totaalbegroting van het project.

 • 6.

  Het aanvraagbedrag staat in redelijke verhouding tot:

  • a.

   de mate waaraan uw project aan de voorwaarden uit deze regeling voldoet;

  • b.

   andere inkomstenstromen zoals eigen inkomsten of subsidies die u met uw project binnenhaalt;

  • c.

   tot de totale begroting van uw project.

Artikel 4– Weigeringsgronden

We wijzen uw subsidieaanvraag af als:

 • 1.

  uw aanvraag niet voldoet aan deze regeling of aan de ASV;

 • 2.

  het vastgestelde subsidieplafond of een gereserveerd deel daarvan voor deze regeling is bereikt;

 • 3.

  u als natuurlijk persoon een aanvraag indient voor een bedrag hoger dan €5.000;

 • 4.

  De subsidieaanvraag €2.000 of meer bedraagt en uw project alleen gefinancierd wordt vanuit deze subsidieregeling;

 • 5.

  De uitvoerdatum van het project onder de €2.000 niet binnen een redelijke termijn van de indiendatum van de aanvraag ligt;

 • 6.

  uw project inhoudelijk en/of organisatorisch geen substantiële link heeft met ’s-Hertogenbosch;

 • 7.

  uw project voor wat betreft inhoud en/of kwaliteit te weinig onderscheidend is van het bestaande cultureel aanbod in de gemeente ’s-Hertogenbosch;

 • 8.

  uw project in inhoud en/of kwaliteit te weinig onderscheidend is van reguliere activiteiten waar u met de gemeente ’s-Hertogenbosch al subsidieafspraken over heeft;

 • 9.

  u als aanvrager niet kunt aantonen met het project geen winstoogmerk te hebben;

 • 10.

  uw project een traditionele jubileumactiviteit is.

Artikel 5– Reserveringen binnen het subsidieplafond en overheveling

 • 1.

  Voor aanvragen tot €2.000 is maximaal een budget van 1/5 van het subsidieplafond van deze regeling beschikbaar.

 • 2.

  Voor aanvragen vanaf €2.000 tot en met €40.000 is minimaal 4/5 van het subsidieplafond van deze regeling beschikbaar. Dit verdelen we gelijkelijk over de tweejaarlijkse aanvraagrondes.

 • 3.

  Indien er budget uit de eerste aanvraagronde van deze subsidieregeling overblijft, dan wordt ditovergeheveld naar devolgende aanvraagronde.

Artikel 6– Voorbereidend traject

Voor aanvragen vanaf €2.000 uit deze regeling is een (niet verplicht) voorbereidend traject ingericht. De aanvrager wordt ten zeerste aangeraden dit voorbereidend traject te doorlopen. Hiervoor doet men de digitale aanmelding (zie artikel 8) minimaal één maand vóór de deadline van de desbetreffende aanvraagronde. De secretaris informeert u dan over de vervolgstappen. U kunt, ook voor aanvragen tot en met €1.999, vooraf telefonisch contact met de secretaris opnemen. Meer informatie over de verschillende procedures staat in de procedurebeschrijving.

Artikel 7–Deadlines, besluitvorming en besluitvormingstermijn

De besluitvorming, eventuele deadlines en de besluitvormingstermijn zijn afhankelijk van het aanvraagbedrag. Het grote verschil zit daarbij tussen aanvraagbedragen tot en met €1.999 en aanvraagbedragen vanaf €2.000.

 • 1.

  Subsidieaanvragen tot en met €1.999 kunnen het hele jaar worden ingediend en worden binnen 3 weken afgehandeld.

  • a.

   De subsidieaanvragen tot en met €1.999 worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

  • b.

   Indien twee of meer subsidieaanvragen tot en met €1.999 op de seconde gelijktijdig worden ingediend, wordt de volgorde als bedoeld in het vorige lid door loting bepaald.

 • 2.

  Subsidieaanvragen vanaf €2.000 worden twee keer per jaar in behandeling genomen. De deadlines van deze aanvraagrondes zijn 1 mei en 1 november. Uiterlijk 8 weken na het verstrijken van de deadline is het besluit aan de aanvrager kenbaar gemaakt.

  • c.

   Per aanvraag vanaf €2.000 brengt de Commissie BC een advies uit

  • d.

   Voor de advisering weegt de Commissie BC de aanvragen per subsidieronde tegen elkaar af aan de hand van de voorwaarden en het hoofddoel zoals vastgesteld in deze regeling.

  • e.

   De vergadering van de Commissie BC is besloten.

Artikel 8– Eerst aanmelding subsidieaanvraag, daarna indienen subsidieaanvraag

Iedere subsidieaanvraag start met een digitale aanmelding via het digitaal aanmeldformulier zoals te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/cultuurfondsen.

 • 1.

  Voor aanvragen tot en met €1.999 geldt het digitale aanmeldformulier als officiële aanvraag.

 • 2.

  Als men een voorbereidend traject wilt lopen voor een aanvraag vanaf €2.000, doet men de digitale aanmelding minimaal een maand vóór de indiendeadline van de uiteindelijke aanvraag.

 • 3.

  Een aanvraag wordt pas als compleet beschouwd indien:

  • a.

   de eerste pagina een begeleidende brief is, gericht is aan het college van B&W, waarin u duidelijk aangeeft hoeveel geld u aanvraagt uit deze regeling.

  • b.

   de begeleidende brief een handtekening bevat van een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan.

  • c.

   de aanvraag in ieder geval de volgende onderdelen bevat behandelt:

   • projectplan

   • marketing- en communicatieplan

   • monitorings- en evaluatieplan

   • begroting

 • 4.

  Om uw aanvraag kracht bij te zetten kunt u bevestigingen, intentieverklaringen of dergelijken van investeerders en/of samenwerkingspartners ook opnemen in uw aanvraag.

 • 5.

  Een subsidieaanvraag wordt digitaal aangeleverd, in de vorm van één (PDF-)bestand. Instructies voor het indienen ontvangt u na het invullen van het digitale aanmeldingsformulier.

Artikel 9 – Na afloop van het project: de vaststelling subsidie

 • 1.

  Subsidies onder de €2.000 worden bij een toekenning direct vastgesteld.

  a.De subsidieontvanger verstrekt na voltooiing van het project aan de gemeente ’s-Hertogenbosch wel minimaal de informatie hoeveel bezoekers en/of deelnemers het project heeft gekend.

 • 2.

  Bij een subsidie vanaf €2.000 euro dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken nadat het project voltooid is een aanvraag tot vaststelling in.

  b.Deze aanvraag tot vaststelling bevat in ieder geval:

  • i.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.

  • ii.

   een beschrijving van de uitkomsten op de punten die u noemde in het monitorings- en evaluatieplan van uw oorspronkelijke aanvraag.

 • 3.

  Het verslag bevat een handtekening van een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan.

Artikel 10– Slotbepalingen

 • 1.

  Op deze regeling is de ASV van toepassing.

 • 2.

  We publiceren bij gehonoreerde subsidies vanaf €2.000 de aanvragen zoals ingediend en het daarbij behorende advies van de Commissie BC. Als u een aanvraag indient, stemt u hiermee in.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018. Hiermee wordt de oude regeling ingetrokken.

Toelichting cultuurfonds ‘Pop-up’

Toelichting op artikel 1 – Hoofddoel van de subsidieregeling

Het cultuurfonds ‘Pop-up’ moet cultureel experiment stimuleren. Zodanig vernieuwende culturele concepten voor ’s-Hertogenbosch, dat ze het uitproberen waard zijn. Een experiment betekent ook dat de uitkomst nog niet geheel duidelijk hoeft te zijn.

Het cultuurfonds ‘Pop-up’ moet ook een antwoord bieden op het probleem dat we als gemeente met regelmaat culturele aanvragen krijgen die zeggen binnen geen enkele regeling passen.

Toelichting op artikel 2 – Voorwaarden

Betreffende lid 1

Met innovatie en experiment bedoelen we culturele projecten die nieuwe wegen

onderzoeken. Dat kan op zowel op artistiek als organisatorisch gebied zijn. Een aantal voorbeelden: nieuwe doelgroepen, nieuwe presentatietechnieken, verrassende locaties, nieuwe samenwerkingen, etc. Het gaat dan om projecten die elementen bevatten die nog niet eerder uitgeprobeerd zijn, maar wel blijk geven van een strategische culturele visie. Experimenten bieden een leerproces van de aanvrager. Experimenten mogen mislukken. Vanuit dit fonds wordt de aanvrager uitgedaagd het lef te hebben buiten de gebaande paden te treden, ook als dat risicovol is.

Betreffende lid 3

Artistieke zeggingskracht heeft betrekking op de artistieke kwaliteit van het project. Om de term artistieke zeggingskracht grijpbaarder te maken, beschrijven we in de regeling hiervoor een aantal criteria:

1.Verbeeldingskracht is de fantasie, de verbeeldende kwaliteiten, de originaliteit en de artistieke signatuur die uit het plan naar voren komt.

2.Vernieuwing is de artistieke originaliteit en de ontwikkeling daarvan.

3.Vakmanschap is de ambachtelijke vaardigheid van de betrokken kunstenaars. Vergeet bijvoorbeeld niet te vermelden dat u een vakopleiding heeft gevolgd.

4.Doorontwikkelingsmogelijkheden is dat u of uw project kan uitgroeien/evalueren tot meer dan een eenmalig project. Hoe hoger het aanvraagbedrag uit deze regeling, hoe belangrijker deze potentie tot doorontwikkeling wordt. Het gaat dan niet persé om een vervolgeditie van hetzelfde project.

Betreffende lid 4

Organisatorische kwaliteit heeft betrekking op de organisatorische kracht en ervaring van de aanvrager. Dit blijkt o.a. uit aantoonbare ervaring en de kwaliteit van uw projectbeschrijving: een realistisch ontwerp, een duidelijke beschrijving en een concrete uitwerking het plan. Onder cultureel ondernemerschap verstaan we meer dan alleen het vinden van manieren om ‘meer de eigen broek op te houden’. Het gaat dan ook over innovatieve manieren om nieuwe en/of grotere publieksstromen aan te trekken of om het aantrekken van tactische (samenwerkings-)partners. Een gedegen marketing- en communicatieplan en een doordacht monitorings- en evaluatieplan passen bij goed cultureel ondernemerschap. Het wordt duidelijk dat u concreet heeft nagedacht over wie u wilt bereiken en hoe u dat gaat doen. Het marketing- en communicatieplan gaat vanzelfsprekend verder dan het noemen van een postercampagne of een nog op te richten Facebookpagina. In het monitorings- en evaluatieplan worden suggesties gedaan voor hoe men kan meten of en hoe de in het plan gestelde doelen bereikt zijn. Zo kunt u na het afronden van het project een – ook feitelijk onderbouwd – antwoord geven op de vraag: “Zijn de doelen die u in het projectplan stelde behaald?”

Betreffende lid 6

Wij vragen u kritisch te kijken naar het bedrag dat u aanvraagt uit dit fonds. Staat het bedrag in redelijke verhouding tot de effecten die u met uw project denkt te gaan bereiken ten aanzien van het hoofddoel van dit fonds? Staat dit bedrag in redelijke verhouding tot andere inkomstenbronnen die u aantrekt voor uw project? Draait het project bijvoorbeeld alleen op subsidies of zijn er ook ‘eigen’ inkomstenstromen. Aangezien de commissie aangevraagde bedragen niet bijstelt, is het kansrijker om een realistisch bedrag aan te vragen dan ‘hoog in te zetten’.

Hoewel het de aanvraag natuurlijk kracht bij kan zetten, hoeft u bij de aanvraag nog geen toezegging te overleggen van de andere financiers. Geef in de aanvraag wel aan of gelden wel/niet zijn toegekend..

Toelichting op artikel 4 – Weigeringsgronden

Betreffende lid 6

We willen graag projecten ondersteunen die een (sterke) link hebben met ‘s-Hertogenbosch. Geef dus duidelijk aan waar deze link voor uw project ligt. Dat kan een inhoudelijke link zijn door bijvoorbeeld het thema/onderwerp van uw project, maar ook een organisatorische link door een samenwerkingsverband met een of meerdere Bossche organisaties. Zo willen we voorkomen dat projecten van ‘elders’, simpelweg gekopieerd worden in ’s-Hertogenbosch.

Betreffende lid 7

Vanuit de cultuurfondsen willen we projecten ondersteunen die zich onderscheiden van het bestaande aanbod. Zo geven we nieuwe impulsen aan het Bossche culturele veld. Geef in uw aanvraag een duidelijk beeld van het speelveld waarin uw project zich bevindt en hoe uw project zich binnen dat veld onderscheidt. Een aantal voorbeelden:

1.Wij willen weten of, hoe en waarom u een nieuwe kunstendiscipline in ’s-Hertogenbosch inbrengt.

2.Is er in ’s-Hertogenbosch binnen een bepaalde discipline een florerende amateurscene en een goed professioneel klimaat, maar niets daartussen? Beschrijf het ‘gat’ dat u op gaat vullen met uw project en hoe en waarom u dat doet.

3.Gaat u iets doen dat in ’s-Hertogenbosch al gebeurt, maar gaat u het simpelweg veel beter uitvoeren dan het bestaande aanbod? Beschrijf waarom dat nodig is en hoe u het gaat doen.

Betreffende lid 8

Ontvangt u vanuit de culturele afdeling van de gemeente ‘s-Hertogenbosch al subsidie voor bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld vanuit de amateurkunstenregeling of omdat u in de BCB zit? Dan moet het project waarvoor u subsidie aanvraagt significant verschillen van de activiteiten waarvoor u al subsidie ontvangt. Hier zijn de hierboven bij lid 7 genoemde voorbeelden weer bruikbaar: u kunt iets volstrekt nieuws gaan doen (nieuwe discipline), u kunt iets gaan doen op een geheel nieuw niveau (amateur – prof of daar tussenin), u kunt iets op een veel hoger kwaliteitsniveau gaan uitvoeren.

Betreffende lid 9

Wij willen voorkomen dat we met gemeenschapsgeld persoonlijke gewin stimuleren en ontvangen daarom graag sluitende begrotingen voor projecten. Dat wilt zeggen dat u evenveel kosten maakt, als dat u inkomsten ontvangt. Mocht u niet precies kunnen voorspellen of en hoeveel geld u over gaat houden of dat u misschien winst zou kunnen gaan maken met uw project: Geef dan duidelijk aan wat met de mogelijke overschotten/winsten zou gebeuren.

Subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan:

 • -

  de uitvoering van verkeerseducatie, en;

 • -

  de verbetering van de verkeersveiligheid.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Deze subsidie kan aangevraagd worden door (onderwijs)instellingen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:

 • 1.

  Brabants VerkeersVeiligheidslabel (BVL): een kwaliteitskeurmerk van de Provincie Noord-Brabant voor scholen van het primair onderwijs. Het gaat om scholen die door deelname aan het BVL-project inhoud geven aan verkeerseducatie.

 • 2.

  BROEM cursus: programma van het BReed overleg Ouderen En Mobiliteit. Hierbij frist men de kennis en vaardigheden van verkeersdeelname op.

 • 3.

  Instelling: (vrijwilliger)organisatie die zich in het algemeen of in het bijzonder bezighoudt met verkeerseducatie en/of verkeersveiligheid. Het mag geen onderwijsinstelling zijn.

 • 4.

  Fietstraining: een cursus of training voor een specifieke doelgroep waarbij het accent ligt op de beheersing en vaardigheid van het veilig fietsen.

 • 5.

  Lokale projecten: projecten die duurzame meewerken aan de verbetering van de verkeersveiligheid en verandering van de houding van verkeersdeelnemers. De reikwijdte is niet groter dan de gemeentegrens van ’s-Hertogenbosch.

 • 6.

  Onderwijsinstelling: scholen van het primair of voortgezet onderwijs

 • 7.

  Regionale projecten: projecten die duurzame bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid en verandering van de houding van deelnemers aan het verkeer. De reikwijdte is niet groter dan de gemeente ’s-Hertogenbosch. De projecten zijn een samenwerking met meer organisaties en/of gemeenten en/of provincies.

 • 8.

  Totally Traffic: de verzamelnaam voor alle producten, activiteiten en diensten voor verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs. De provincie Noord-Brabant biedt ze aan.

 • 9.

  Verkeersbrigadier: door commandant van politie aangestelde hulp voor schoolkinderen bij het oversteken op drukke wegen.

 • 10.

  Verkeerseducatie: het bijbrengen van de voorwaarden voor veilige verkeersdeelname op het vlak van kennis, vaardigheden en motivaties.

 • 11.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting

 • 12.

  “Tender”-methode. Hoe werkt deze methode? Alle volledige subsidieaanvragen moeten binnen een bepaalde periode ingediend zijn. We beoordelen uw subsidieaanvraag aan de hand van een aantal criteria: we kijken naar de mate waarin de activiteit/het aan te schaffen artikel bijdraagt aan verkeerseducatie en/of verkeersveiligheid.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten of de aankoop van producten en diensten. Deze moeten bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid of verkeerseducatie.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

U kunt de volgende bedragen en percentages van de kosten als subsidie aanvragen:

 • 1.

  Indien u een onderwijsinstelling bent die deelneemt aan het project Brabants Verkeersveiligheidslabel of het project Totally Traffic, óf u hebt zich daarvoor aangemeld, kunt u de volgende subsidie aanvragen:

  • A.

   Scholen van het primair onderwijs: Een normbedrag van € 8,- per leerling volgens de peildatum van 1 oktober in het voorafgaande kalenderjaar.

  • B.

   Scholen van het voorgezet onderwijs:

   • -

    Een normbedrag van € 2.000,- per school.

   • -

    Een aanvullend bedrag voor specifieke projecten.

 • 2.

  Indien u een instelling bent, kunt u de volgende subsidies aanvragen:

 • -

  maximaal € 5.000,- voor het uitvoeren van een BROEM-cursus

 • -

  maximaal € 5.000,- voor het uitvoeren van een lokaal project

 • -

  maximaal € 10.000,- voor het uitvoeren van een fietstraining

 • -

  maximaal € 5.000,- voor het uitvoeren van een regionaal project

 • -

  maximaal € 2.000,- voor de aanstelling en instandhouding van verkeersbrigadiers

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1.

  Wij moeten aanvragen voor subsidie in 2018 voor 1 juni 2017 hebben ontvangen.

 • 2.

  Onderwijsinstellingen ontvangen voor 1 januari 2018 een beschikking

 • 3.

  Aanvragers, niet zijnde onderwijsinstellingen, krijgen de voorlopige subsidie als voorschot uitbetaald.

 • 4.

  Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. We verdelen dit subsidiebedrag, na aftrek van de normbedragen voor de scholen van het primair en voortgezet onderwijs, onder de toegekende aanvragers. Dit geldt ook voor aanvragen van een aanvullend bedrag voor specifieke projecten voor scholen van het voortgezet onderwijs. We gebruiken hiervoor de “tender”-methode.

Artikel 7 Wat doet u met het aanvraagformulier?

 • 1.

  U vindt het aanvraagformulier voor deze subsidie op www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html

 • 2.

  Na het invullen van de aanvraag kunt u deze naar het college mailen of per post opsturen. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

Artikel 8 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze subsidieregeling stelt het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Arnold Bongers

Tel: (073) 615 5664

Email: acm.bongers@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Bereikbaarheidsmaatregelen

(Beter Benutten Vervolg) ’s-Hertogenbosch 2016-2017

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de doelstelling vanuit de aanpak van Beter Benutten Vervolg en de Bossche aanpak hierbinnen: Multimodale Mobiliteitsaanpak ‘s-Hertogenbosch. Deze aanpak richt zich op een verbetering van de stedelijke bereikbaarheid ter versterking van de economie en heeft ook oog voor de verbetering van de leefbaarheid.

Artikel 2 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:

 • 1.

  Beter Benutten Vervolg (BBV): het vervolgprogramma van het rijks investeringsprogramma Beter Benutten.

 • 2.

  BMN: Het Brabant mobiliteitsnetwerk. Het BMN is de centrale mobiliteitsregisseur die het proces begeleidt en de partijen bij elkaar brengt.

 • 3.

  Community: samenwerkingsverband binnen een bepaald gebied met als doel de bereikbaarheid van deze gebieden op korte termijn te verbeteren. In deze communities nemen overheidspartijen (provincie en gemeenten), bewonersorganisaties, bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen deel. Binnen deze regeling opereren de volgende communities:

 • Paleiskwartier

 • Centrum

 • Pettelaarpark

 • De Herven

 • De Brand

 • Paalgraven (Oss)

 • 4.

  Spitsmijding: het aantal auto’s minder per spits.

 • 5.

  Toetsingsgroep: Deze groep beoordeelt de aanvraag. Er wordt alleen subsidie verleend wanneer er een positief advies door de toetsingsgroep is gegeven.

 • 6.

  BZW: Brabants Zeeuwse werkgeversvereniging. De regio ’s-Hertogenbosch is regionaal vertegenwoordigd. Voorzitters van acht bedrijventerreinverenigingen; De Brand, De Pettelaar, De Herven, Spoorzone, Samenwerkingsverband Rietvelden-De Vutter, High-Tech Maaspoort, Empel en het Rosmalens Ondernemers Contact plus een aantal portefeuillehouders maken deel uit van het bestuur.

 • 7.

  Op volgorde van binnenkomst-methode: voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond behandelen wij de subsidieaanvragen ‘op volgorde van binnenkomst’. Dit heet ook wel ‘wie–het-eerst-komt-het-eerst-maalt’. We nemen alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Wanneer u de gelegenheid heeft gehad uw subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond op is, verstrekken wij geen subsidie meer.

Artikel 3 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen en wat zijn de criteria?

U kunt een subsidie aanvragen voor maatregelen op het gebied van mobiliteit die voldoen aan onderstaande criteria:

 • De maatregel moet bijdragen aan een verbetering van de bereikbaarheid door het voorkomen van ritten per auto in de spitsperioden. Dit kan door maatregelen die de automobiliteit in de spitsperioden stimuleert de rit te voorkomen, te veranderen en/of gebruik te maken van een andere modaliteit dan de auto, en

 • het effect van de maatregel moet vooraf ingeschat worden en worden uitgedrukt in het verwachtte aantal spitsmijdingen. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden in doelgroepen (werknemers, scholieren, bezoekers, bewoners etc.). Ter indicatie wordt uitgegaan van € 1.000,- benodigd budget per spitsmijding, en

 • de maatregel moet in de tijd een duurzaam karakter hebben, en

 • De aanvraag dient door één organisatie/bedrijf ingediend te worden en dient mede ondertekent te worden door minimaal 2 andere organisaties/bedrijven uit de community waar de maatregel betrekking op heeft, en

 • De aanvraag wordt beoordeeld door de toetsingsgroep, bestaande uit programma manager Beter Benutten gemeente ’s-Hertogenbosch, provinciaal projectleider Brabant mobiliteitsnetwerk en een afvaardiging van de BZW.

Artikel 4 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

U kunt maximaal subsidie krijgen:

 • 1.

  45% van de totale kosten van een maatregel op het gebied van mobiliteit.

 • 2.

  Tot een maximum aan subsidie per maatregel van € 50.000,-.

Artikel 5 Wat is het subsidieplafond?

 

 • 1.

  Voor de regeling is het subsidieplafond € 408.666.

 • 2.

  In de periode 1 februari 2016 tot 1 januari 2017 is per community beschikbaar:

Community

Subsidieplafond

Paleiskwartier

€ 113.974

Centrum

€ 196.678

Pettelaarpark, De Herven en/of De Brand

€ 80.994

Paalgraven (Oss)

€ 17.020

 • 3.

  Vanaf 1 januari 2017 verdwijnen de tussenschotten tussen de communities, met dien verstande dat voor de community Paalgraven een maximum geldt van € 17.020.

 • 4.

  We verdelen het subsidie bedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van de ‘op volgorde van binnenkomst’-methode.

Artikel 6. Verplichtingen

 • De maatregelen dienen voor 1 april 2018 zijn uitgevoerd en geëvalueerd.

 • De initiatiefnemer versterkt twee keer per jaar een voortgangsrapportage van de uitvoering van de maatregel en van tussentijds behaalde effecten.

 • Binnen vier weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 april 2018 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in. Onderdeel hiervan is evaluatie van het behaalde effect van de maatregel.

Artikel 7 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1.

  Wij moeten aanvragen voor subsidie uiterlijk op 15 december 2017 hebben ontvangen. Zodoende is er tijd om de maatregel voor 1 april 2018 uit te voeren.

 • 2.

  U dient gebruik te maken van het door het college vastgestelde en ter beschikking gestelde aanvraagformulier.

 • 3.

  Binnen 4 weken ontvangt u een eventuele toekenning middels een beschikking.

Artikel 8 Tot slot

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 februari 2016

 • 2.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Bereikbaarheidsmaatregelen (Beter Benutten Vervolg) ’s-Hertogenbosch 2016-2017.

 • 3.

  Op deze subsidieregeling is de algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van toepassing.

Contactpersoon

Annelies de Ridder

Tel: 06-1290 6596

Email: a.deridder@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling voor sportverenigingen 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is het bevorderen van regelmatige sportdeelname van jongeren in georganiseerd verband en het ondersteunen van zwem- en ijssportverenigingen in hun accommodatiekosten.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door een sportvereniging *) die voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • 1.

  organiseert activiteiten, die geheel of grotendeels ten goede komen aan inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch;

 • 2.

  heeft volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • 3.

  heeft een Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan;

 • 4.

  heeft minimaal 20 jeugdleden, die uit ’s-Hertogenbosch komen;

 • 5.

  heeft geen winst oogmerk;

 • 6.

  waarvan de beoefende sport een bond of federatie heeft, die is aangesloten bij het NOC*NSF;

 • 7.

  is gericht op sportbeoefenaars in amateur-, recreatief of in competitie verband;

*) Het college kan sportorganisaties, die geen vereniging zijn, toch als sportvereniging aanmerken.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening (ASV):De Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch. Deze ASV geldt bij alle subsidieaanvragen.

 • 2.

  Subsidieplafond: Het jaarlijks door de raad vastgestelde maximale subsidiebedrag.

 • 3.

  Jeugdleden: Leden die per 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd jonger zijn dan 19 jaar, woonachtig zijn in ‘s-Hertogenbosch en actief aan betreffende sport deelnemen.

 • 4.

  Ledenaantal: Aantal leden per 1 januari van het jaar waarop deze subsidie betrekking heeft en actief aan betreffende sport deelnemen.

 • 5.

  Zaalsportvereniging: Sportvereniging die voor minimaal 75 % van haar sportactiviteiten gebruik maakt van een overdekte sportaccommodatie in ’s-Hertogenbosch inclusief ijssport- en zwemsportverenigingen), alsmede verenigingen die voor hun standaard competitie zowel overdekte- als openluchtsportaccommodaties gebruiken.

 • 6.

  IJssportvereniging: Sportvereniging die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond en die voor minimaal 75 % van haar sportactiviteiten gebruik maakt van het beschikbare kunstijs in ’s-Hertogenbosch.

 • 7.

  Zwemsportvereniging: Sportvereniging die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond en die voor minimaal 75 % van haar sportactiviteiten gebruik maakt van geconditioneerd publiek toegankelijk zwemwater in ‘s-Hertogenbosch.

 • 8.

  Jeugdaandeel: het aantal jeugdleden gedeeld door het totaal aantal leden van een vereniging.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor:

 • 1.

  het organiseren en in stand houden van sportactiviteiten voor jeugdleden

  • a.

   die een regelmatig en periodiek terugkerend karakter hebben;

  • b.

   en jeugdleden in staat stelt aan door de bond georganiseerde activiteiten (competities, toernooien) deel te nemen.

 • 2.

  huurondersteuning ten behoeve van een gedeeltelijke compensatie van de huurkosten voor geconditioneerd zwemwater en kunstijs.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • 1.

  Algemeen

Van het door de raad vastgestelde subsidieplafond wordt eerst het gedeelte voor ondersteuning voor accommodatiekosten van zwemsport- en ijssportverenigingen vastgesteld. Het overige gedeelte is beschikbaar voor jeugdsportsubsidie.

 • 2.

  Berekeningsgrondslag

De hoogte van de huurondersteuning voor zwemsportverenigingen wordt vastgesteld met de volgende formule:

de totale huursom van betreffende vereniging x 20% x jeugdaandeel van die vereniging

De hoogte van de huurondersteuning voor ijssportverenigingen wordt vastgesteld met de volgende formule

de totale huursom van betreffende vereniging x 35% x jeugdaandeel van die vereniging

De hoogte van de subsidie per jeugdlid voor jeugdsportsubsidie wordt vastgesteld met de volgende formule:

subsidieplafond -/- totale huurondersteuning

(alle jeugdleden van zaalsportverenigingen x 2.0) + alle jeugdleden van overige sportverenigingen

Artikel 6 Wanneer en hoe krijgt u de subsidie uitbetaald?

 • 1.

  Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij uiterlijk 1 februari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft ontvangen hebben.

 • 2.

  Het besluit tot verlenen van de subsidie wordt vóór 1 juni van betreffend jaar genomen. De subsidie wordt conform artikel 19, lid 4 van de ASV direct vastgesteld, wat betekent dat er geen separate verantwoording wordt gevraagd.

 • 3.

  De subsidie wordt binnen 6 weken na het uitkeringsbesluit uitgekeerd.

Artikel 7 Hoe kunt u deze subsidie aanvragen?

 • 1.

  Een aanvraag voor deze subsidie kan gedaan worden via een door het college vastgesteld formulier dat via de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch verkrijgbaar is.

 • 2.

  Bij vragen kunt u contact opnemen met het gemeentelijk contact centrum van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

Artikel 8 Tot slot

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt deze subsidieregeling jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling voor sportverenigingen 2018.

Contactpersonen

Gemeente ’s-Hertogenbosch

-Dirk Wijlens

Tel: (073) 615 9162

Email: d.wijlens@s-hertogenbosch.nl

-Ellian Siemers

Tel: (073) 615 9505

Email: e.siemers@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Bossche duurzaamheidsactiviteiten 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is het stimuleren van de Bossche burger tot een duurzaam milieugedrag. De activiteiten moeten passen binnen het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Alleen organisaties ( stichtingen, verenigingen) kunnen een aanvraag doen.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:

 • 1.

  Duurzaam gedrag: Gedrag dat voorziet in de behoefte van de huidige generatie. Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden van de toekomstige generaties.

 • 2.

  Duurzaamheidsbeleid : Het beleid dat vastgelegd is binnen het programma Fysiek, onderdeel milieurespecterende ontwikkelingen. Hierin staan alle taken op het gebied van milieu en de concrete acties. Het college wil op vier gebieden een forse stap maken naar een duurzame stad: klimaatneutraal, gebruik stedelijke ruimte, water en voorkomen van hinder.

 • 3.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.

 • 4.

  Op volgorde van binnenkomst-methode: voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond behandelen wij de subsidieaanvragen ‘op volgorde van binnenkomst’. Dit heet ook wel ‘wie –het-eerst-komt-het-eerst-maalt’. We nemen alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Wanneer u de gelegenheid heeft gehad uw subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond op is, verstrekken wij geen subsidie meer.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt moeten de Bossche burger stimuleren tot een duurzaam milieugedrag. De activiteiten moeten aan een aantal eisen voldoen om een bijdrage te kunnen krijgen. Om die reden willen we als onderbouwing van uw inhoudelijke aanvraag en de bijgevoegde begroting kunnen beoordelen of de activiteit:

 • 1.

  een bepaald milieuresultaat oplevert

 • 2.

  bijdraagt aan milieubewustwording

 • 3.

  milieuvriendelijk handelen bevordert

 • 4.

  bijdraagt aan een schoon en leefbaar 's-Hertogenbosch

 • 5.

  betrekking heeft op communicatie-activiteiten rondom het project

 • 6.

  financieel haalbaar is

 • 7.

  binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch plaats vindt.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

U kunt maximaal € 5.000,- per keer aanvragen.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1.

  Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij uiterlijk 12 weken voor het begin van de activiteiten ontvangen hebben.

 • 2.

  De aanvraag moet ingediend worden met behulp van het digitale aanvraagformulier en daarbij moet u gebruik maken van E-herkenning niveau 2+

 • 3.

  Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van de ‘op volgorde van binnenkomst’-methode.

 • 4.

  Pas als uw aanvraag compleet is wordt deze in behandeling genomen

 • 5.

  U ontvangt daarna binnen 6 weken een antwoord op uw aanvraag

Artikel 7 Wat doet u met het aanvraagformulier?

 • 1.

  U vindt het aanvraagformulier voor deze subsidie op www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html

 • 2.

  Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

Artikel 8 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze subsidieregeling stelt het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Bossche duurzaamheids-activiteiten 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Frits Staats

Tel.: (073) 615 51 98

E-mail: f.staats@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Aanleg groene daken 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Groene daken bieden een grote bijdrage aan het vasthouden van schoon regenwater. Daarnaast dragen groene daken bij aan de verbetering van biodiversiteit en de leefomgeving in stedelijk gebied.

Regenwater is schoon. Het komt nu vaak via de regenpijpen in het riool terecht. Dat schoon water mengt zich met het vuile afvalwater. Ook zorgt het extra water voor meer wateroverlast bij hevige regenbuien. Het doel van deze subsidie is om schoon hemelwater langer vast te houden via groene daken. Door op deze manier het regenwater af te koppelen* loopt het riool minder snel over. Dit verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en er gaat minder water door het vuilwaterriool naar de rioolwaterzuivering. Afkoppelen met een groen dak draagt bij aan doelmatig waterbeheer en de efficiency in de gehele waterketen. Het vormt een onmisbaar onderdeel van de ambitie om te komen tot een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in ’s-Hertogenbosch.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

De regeling is alleen toegankelijk voor particulieren*en Verenigingen van Eigenaars* en alleen van toepassing op bestaande daken* binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor nieuwe daken geldt al de verplichting tot afkoppelen van hemelwater*. Dit is geregeld met de watertoets. Er gelden een minimaal en maximaal subsidiabele oppervlak van het groene dak.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening (ASV): de Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch. Deze ASV geldt bij alle subsidieaanvragen.

 • 2.

  Afkoppelen: het vermijden dat schoon hemelwater in het riool komt.

 • 3.

  Groen dak: minimaal een sedumdak. Dat is de lichtste en meest eenvoudige constructie voor een groen dak. Aangenomen mag worden dat een dergelijk dak circa 15 mm water zal bergen. Om de controle eenvoudig te houden, wordt geen onderscheid gemaakt in typen groene daken en hun waterbergend vermogen.

 • 4.

  Hemelwater: verzamelterm voor regen, sneeuw en hagel.

 • 5.

  Particulier:particuliere eigenaar en tevens bewoner van een gebouw binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 • 6.

  Vereniging van Eigenaars: Een bij de Kamer van koophandel geregistreerde vereniging van eigenaren van appartementen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 • 7.

  Bestaand dak: dak dat reeds aanwezig was voor 1 januari 2014 en dat na die datum niet volledig afgebroken en opnieuw opgebouwd is of wordt.

 • 8.

  Subsidieplafond: een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.

 • 9.

  Op volgorde van binnenkomst-methode: voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond behandelen wij de subsidieaanvragen ‘op volgorde van binnenkomst’. Dit heet ook wel ‘wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt’. We nemen alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Bij een niet-compleet ingevulde aanvraag geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond op is, verstrekken wij geen subsidie meer.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

 • 1.

  U kunt een subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak op een bestaand dak. Het dak moet liggen op een gebouw binnen gemeente ’s-Hertogenbosch dat in uw particuliere eigendom is en dat door u bewoond wordt, danwel het dak van de Vereniging van Eigenaars die het dak beheert.

 • 2.

  De subsidie wordt uitgekeerd over een minimaal en een maximum oppervlak, zie artikel 5. U mag natuurlijk wel een groter dak aanleggen.

 • 3.

  De subsidiabele activiteiten omvatten de aanleg van het groene dak in de vorm van minimaal een sedumdak, dan wel een kruidendak, grasdak of daktuin.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen van € 25 per m2 groene daken. Het oppervlak waarover de subsidie geldt is 2m 2. Het maximale oppervlak waarvoor subsidie wordt uitgekeerd is 200 m2. De volgende partijen kunnen in aanmerking komen voor de subsidie:

 • Particulier;

 • Particulieren die gezamenlijk een aanvraag indienen voor minimaal 6 adressen, met één contactpersoon;

 • Vereniging van Eigenaars, met één contactpersoon.

De subsidie wordt uitgekeerd zo lang het subsidieplafond voor het betreffende jaar nog niet is bereikt.

Artikel 6 Wanneer en hoe krijgt u de subsidie uitbetaald?

 • 1.

  Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij 1 week voor het begin van de aanleg van het groene dak ontvangen hebben. Bij de aanvraag benodigde gegevens zijn:

 • Adres van het pand

 • Betreffende oppervlak groen dak

 • Voor een particulier: NAW gegevens en Burgerservicenummer

 • Voor een Vereniging van Eigenaars: KvK nummer en naam en adres van de contactpersoon

Bij de aanvraag wordt gecontroleerd op eigendomssituatie en steekproefsgewijs de oppervlakte.

 • 2.

  U ontvangt binnen 6 weken een antwoord op uw aanvraag.

 • 3.

  Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van de ‘op volgorde van binnenkomst’- methode.

 • 4.

  Uitkering van de subsidie vindt plaats na realisatie en bewijs daarvan middels een factuur (van aannemer of aankoop materialen) en een foto. Voor de hoogte van het subsidiebedrag geldt in eerste instantie de subsidieverlening, mits dit lager is dan de totale kosten (o.b.v. de facturen). Indien de totale kosten lager waren dan de totale kosten van de aanleg, geldt het totaalbedrag als subsidiebedrag. De uitkering vindt alleen plaats als het groen dak binnen 6 maanden is gerealiseerd.

Artikel 7 Hoe kunt u deze subsidie aanvragen?

 • 1.

  U kunt uw verzoek via de gemeentelijke website (of via de post) naar ons toesturen. Op de gemeentelijke website vindt u een standaard aanvraagformulier. U kunt dit formulier invullen en digitaal naar ons toesturen (of via de post).

 • 2.

  Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

 • 3.

  U meldt het als het groene dak gereed is door de factuur (van aannemer of aankoop materialen) en een foto toe te sturen. Na goedkeuring ontvangt u de subsidie.

Artikel 8 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze subsidieregeling stelt het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Aanleg groene daken 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Freya Macke

Tel.: 06-55 28 76 84

E-mail: f.macke@s-hertogenbosch.nl

Innovatiesubsidie Nul-op-de-Meter renovaties koopwoningen 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Op 29 september 2014 heeft de Gemeente ’s-Hertogenbosch als één van de ruim 175 partijen de landelijke deal Stroomversnelling Koopwoningen ondertekend. Binnen deze landelijke afspraak werken het Rijk, gemeenten, bouwers, toeleveranciers, financiers en energiecoöperaties samen om een grote verandering op de woningmarkt mogelijk te maken: het aanbieden van betaalbare Nul-op-de-meter (NOM) renovaties aan particulieren die budgetneutraal realiseerbaar zijn. Budgetneutraal betekent dat de energierekening van de woningeigenaar wordt ingezet voor financiering van de verbouwingskosten. Belangrijk onderdeel van de Stroomversnelling is dat aanbieders zich inspannen om de kosten voor een NOM renovatie te verlagen. Hiervoor wordt ingezet op (technische) innovatie, schaalvergroting en industrialisatie. Daarnaast is het belangrijk dat de bekendheid van en vraag naar NOM woningen toeneemt. De subsidieregeling‘Nul-op-de-Meter renovaties koopwoningen’ stimuleert NOM-renovaties in de gemeente die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere inwoners.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

De regeling is alleen toegankelijk voor particuliere woningeigenaren die een Nul-op-de-Meter renovatie van hun woning laten uitvoeren.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening (ASV): de Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch. Deze ASV geldt bij alle subsidieaanvragen.

 • 2.

  Nul-op-de-Meter (NO M) renovatie: Een Nul-op-de-Meter renovatie leidt tot een woning waar in- en uitgaande energiestromen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm tapwatergebruik, ventileren, het gebruik van alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur inclusief verlichting en eigen opwekking van energie op jaarbasis in balans is, zodat de som nul is, onder standaard condities zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik van de woning, zoals vastgelegd en in de ontwerpuitgangspunten onderbouwd door Nederlandse normen.

 • 3.

  Aanbieder: een bedrijf of consortium van bedrijven werkzaam in de bouw- of renovatiesector.

 • 4.

  Particuliere woningeigenaar: natuurlijk persoon die (mede) eigenaar en bewoner is van een woning.

 • 5.

  Subsidieaanvrager: de particuliere woningeigenaar die subsidie aanvraagt.

 • 6.

  Subsidieplafond: een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.

 • 7.

  Op volgorde van binnenkomst-methode: voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond behandelen wij de subsidieaanvragen ‘op volgorde van binnenkomst’. Dit heet ook wel ‘wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt’. We nemen alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Wanneer u de gelegenheid heeft gehad uw subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond is bereikt, verstrekken wij geen subsidie meer.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Voor subsidie komt in aanmerking de realisatie van een Nul-op-de-Meter renovatie.

 • 1.

  Om voor de in artikel 5 lid 1 genoemde bijdrage in aanmerking te komen moet de woning aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • a.

  Het bouwjaar van de woning ligt vóór het jaar 2000.

 • b.

  De woning ligt in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 • 2.

  Om voor de in artikel 5 lid 1 genoemde bijdrage in aanmerking te komen moet de aanbieder aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • a.

  Aanbieder, en afzonderlijke consortiumleden, staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • b.

  Aanbieder, en afzonderlijke consortiumleden, zijn lid van hun respectievelijke landelijke brancheorganisatie.

De volgende voorwaarden zijn niet verplicht maar wel aan te raden:

 • c.

  Aanbieder of consortium is aangesloten bij een garantiefonds dat bij faillissement de uitvoering van het werk garandeert.

 • d.

  Aanbieder of consortium is verzekerd om, bij faillissement, de verstrekte prestatie/ garantiestelling te kunnen garanderen.

 • 3.

  Om voor de in artikel 5 lid 1 genoemde bijdrage in aanmerking te komen moet het aanbod aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a.

   De woning moet tenminste naar Nul-op-de-Meter (NOM) worden gerenoveerd.

  • b.

   De aanbieding aan de particuliere woningeigenaar mag breder zijn dan alleen het NOM-pakket. Het NOM-pakket moet herkenbaar zijn in de aanbieding, apart zijn geprijsd en zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.

  • c.

   Kosten voor een Nul-op-de-Meter advies mogen onderdeel uitmaken van het aanbod en zijn daarmee ook subsidiabel.

  • d.

   De aanbieder dient in de overeenkomst met de particuliere woningeigenaar garantie te geven op de prestaties van de woningen na de Nul-op-de-Meter renovatie in een prestatiegarantiecontract. Een voorbeeld voor een prestatiegarantiecontract is beschikbaar op Energielinq (www.energielinq.nl zoek op ‘prestatiegarantiecontract’).

  • e.

   De aanbieder dient in de overeenkomst met de particuliere wooneigenaar te verklaren dat er een onafhankelijke kwaliteitscontrole van de opgeleverde renovatie wordt uitgevoerd. Indien uit deze kwaliteitscontrole blijkt dat de werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd dan zal de aanbieder de benodigde herstelwerkzaamheden verrichten en bewijs leveren dat de geconstateerde gebreken zich niet (meer) voordoen.

Om voor de in artikel 5 lid 1 genoemde bijdrage in aanmerking te komen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • 4.

  De eigenaar van de woning geeft de gemeente ’s-Hertogenbosch toestemming om informatie over de woning te gebruiken voor communicatiedoeleinden met als doel om meer NOM-renovaties in de gemeente te realiseren. Informatie over de gerenoveerde woning zal onder meer worden gepubliceerd op de website www.energienul73.nl.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Er is subsidie beschikbaar met een subsidieplafond van € 150.000,-. Dit budget geldt als subsidieplafond als bedoeld in artikel 3 lid 6.

 • 1.

  Per koopwoning waar renovatie heeft plaatsgevonden en waarvan deze voldoet aan de gestelde voorwaarden in artikel 4 is subsidie beschikbaar ter hoogte van maximaal 25% van de kosten met een maximum subsidiebedrag van € 15.000,- per woning.

 • 2.

  De aanvragen worden behandeld conform de ‘op volgorde van binnenkomst-methode’.

Artikel 6 Wanneer en hoe krijgt u de subsidie uitbetaald?

 • 1.

  Het aanvraagformulier voor deze subsidie moet voor het begin van de activiteiten ontvangen zijn.

 • 2.

  Uw aanvraag wordt binnen 6 weken na ontvangst beoordeeld.

 • 3.

  Na toekenning van de subsidie dient u binnen 52 weken het project gereed te melden. Hiervoor gebruikt u het gereedmeldingsformulier.

 • 4.

  Indien een onvolledige aanvraag of gereedmeldingsformulier is ingediend, wordt de aanvrager verzocht deze aan te vullen binnen een termijn van vier weken. Indien deze termijn is verstreken zonder dat de gevraagde aanvulling volledig is ontvangen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 5.

  De subsidie wordt vastgesteld binnen 6 weken na ontvangst van het complete gereedmeldingsformulier. Uitkering van de subsidie vindt plaats binnen 6 weken na een positieve beoordeling van de gereedmelding.

Artikel 7 Hoe kunt u deze subsidie aanvragen?

 • 1.

  Op de gemeentelijke website vindt u het aanvraagformulier en gereed-meldingsformulier. U kunt deze formulieren invullen en digitaal toesturen (link naar het digitale formulier). Op de formulieren staat vermeld welke gegevens en documenten u dient mee te sturen.

 • 2.

  Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

Artikel 8 Afwijkingsbevoegdheid

Indien sprake is van bijzondere omstandigheden kan het college van B&W afwijken van de subsidievoorwaarden.

Artikel 9 Tot slot

 • 1.

  De Subsidieregeling Innovatiesubsidie Nul-op-de-Meter renovaties koopwoningen 2018 treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2018.

 • 3.

  Bij deze subsidieregeling is de algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Pauline Slaa

Tel.: (073) 615 5347

E-mail: p.slaa@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Haalbaarheidsonderzoeken Herbestemming Monumenten ’s-Hertogenbosch 2018

De gemeente ’s-Hertogenbosch stimuleert geïnteresseerde initiatiefnemers/investeerders/eigenaren in het vinden naar passende herbestemming van (niet woonhuis) monumenten. Via het gemeentelijk team van deskundigen via het “Herbestemmingsteam Monumenten ’s-Hertogenbosch” worden laagdrempelig de aandachtspunten bij herbestemming van leegkomend of leegstaand erfgoed helder. Geïnteresseerde investeerders en gebruikers en bezitters van leegkomend erfgoed kunnen daar terecht met vragen. Soms is het wenselijk dat een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van een monument door een terzake kundige marktpartij, wordt verricht. Het Rijk biedt jaarlijks een beperkte mogelijkheid tot het aanvragen van een rijkssubsidie voor een haalbaarheidsonderzoek dat kan worden aangevraagd worden van 1 oktober tot 30 november. De zeer beperkte aanvraagtijd en bovendien beperkte lengte van de onderzoekstijd kan bij relevante herbestemmingsvraagstukken van erfgoed leiden tot een afwijzing van de zo nodige rijkssubsidie in de kosten voor een gedegen haalbaarheidsonderzoek door een terzake deskundige partij. Deze gemeentelijke “Subsidieregeling Haalbaarheidsonderzoeken Herbestemming Monumenten ‘s-Hertogenbosch” maakt door de ruimere aanvraag- en realisatietermijn van het te verrichten onderzoek maatwerk-haalbaarheidsonderzoek mogelijk voor herbestemming van (niet woonhuis)-monumenten, vallend onder het aandachtsveld van het “Herbestemmingsteam Monumenten ’s-Hertogenbosch”.

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Deze regeling voorziet in het bieden van een ruimere onderzoekstijd en benodigd maatwerk. De regeling voorkomt dat relevante monumenten (niet woonhuizen) binnen onze gemeente, waarvoor een wenselijke herbestemmingsopgave bestaat als gevolg van o.a. te korte termijnen in de rijksregeling “buiten de boot vallen”. Bij herbestemming van monumentaal erfgoed is vaak sprake van complexe opgaven waardoor het verrichten van een deugdelijk haalbaarheidsonderzoek door experts nodig is. Deze regeling bevordert kwalitatieve herbestemming van monumenten in onze stad waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is. Bovendien genereert de regeling nader onderzoek naar voor de stad wenselijke functies en inzicht in de haalbaarheid.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Gelet op het jaarlijks zeer beperkte budget voor de subsidie geldt een voorrangsregeling. Daarom kunnen alleen eigenaren of initiatiefnemers van grote rijks- of gemeentelijke monumenten (niet woon-huizen), die vallen onder de herbestemmingsprioriteit van de gemeente via het “Herbestemmingsteam Monumenten ’s-Hertogenbosch”, subsidie aanvragen zodra het Herbestemmingsteam positief heeft geadviseerd over het desbetreffende te herbestemmen monument. Deze gemeentelijke regeling komt ná de voor dit doel bestaande rijks- en/of andere regelingen. Er is geen sprake van stapeling, d.w.z. als men voor de rijks- en/of andere regeling in aanmerking komt, kan geen aanspraak worden gedaan op deze gemeentelijke subsidieregeling.

Artikel 3 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor het doen van een deugdelijk haalbaarheidsonderzoek door een ter-zake deskundige marktpartij naar de reële herbestemmingsmogelijkheden van (niet woonhuis)-monumenten, vallend onder het aandachtsveld van het in artikel 2 genoemde herbestemmingsteam.

Artikel 4 Voorwaarden

Aan daadwerkelijke subsidieverlening worden de volgende voorwaarden gesteld:

 • 1.

  Het verzoek voor een subsidie in de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestem-ming moet betrekking hebben op een (niet woonhuis)monument dat onder het aandachtsveld ligt van het gemeentelijk “Herbestemmingsteam Monumenten ’s-Hertogenbosch”;

 • 2.

  De aanvraag moet vooraf zijn afgestemd met het “Herbestemmingsteam Monumenten ’s-Hertogen-bosch” en onderstaande bijlagen dienen te zijn bijgevoegd:

 • A.

  het positieve advies van het “Herbestemmingsteam Monumenten ’s-Hertogenbosch”;

 • B.

  beschrijving van de problematiek van de herbestemming en de te onderzoeken mogelijkheden tot herbestemming, met een mededeling over het tijdstip waarop het onderzoek is afgerond;

 • C.

  een gedetailleerde kostenraming (open begroting), onder vermelding van naam en datum, dient bij een aanvraag te worden bijgevoegd, evenals aantoonbare ervaring van de onderzoekende partij inzake haalbaarheidsonderzoeken voor monumentaal erfgoed;

 • D.

  een omschrijving van de opzet, fasering, financiering, partijen (samenwerking) en tijdspad.

 • E.

  Het haalbaarheidsonderzoek moet minimaal voorzien in de volgende onderzoeks-elementen:

1

een algehele inventarisatie van het gebouw en alle ruimten (binnen/buiten)

2

een cultuurhistorische analyse (bouwhistorie en archeologische aandachtspunten)

3

een bouwtechnische analyse met financiële doorvertaling naar noodzakelijke investeringen (waaronder de integratie van instandhoudings + restauratie reserveringen in de exploitatie)

4

een analyse over mogelijk gebruik ruimte en terrein en een daaraan verbonden doorrekening van bouwkundige ingrepen in het kader van herbestemming

5

concreet marktonderzoek naar mogelijke exploitanten en de verwachte exploitatieperiode

6

uitwerking exploitatiemodellen aan de hand van de resultaten genoemd onder A t/m E.

Als aan voornoemde voorwaarden is voldaan dan kan deze aanvraag worden gedaan tussen 1 januari en 30 november van het desbetreffende jaar. Subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren van een ander monument dan een woonhuis en rechtspersonen die belang hebben bij de herbestemming van een ander monument dan een woonhuis.

Artikel 5 Financiële en organisatorische randvoorwaarden

1

De verklaring van onvoorwaardelijke aanvaarding van de subsidievoorwaarden (deze ontvangt u bij een voorlopige beschikking) moet binnen 30 dagen na ontvangst van de voorlopige beschikking, volledig ingevuld en ondertekend door de eigenaar, aan de gemeente worden teruggezonden.

2

Het haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd volgens de bij het subsidieverzoek overgelegde stukken. Meerwerk komt niet voor een aanvullende subsidie in aanmerking.

3

Met de daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek moet zijn begonnen binnen 26 weken na de verlening van de voorlopige subsidiebeschikking. De aanvang van het onderzoek dient tenminste 2 weken vooraf schriftelijk wordt gemeld bij via het daarvoor beschikbaar gestelde aanvangsformulier

4

Binnen 1 jaar na de verlening van de subsidie dient het haalbaarheidsonderzoek te zijn voltooid en de gereedmelding met bijbehorende stukken (inclusief afschrift van het onderzoek) te zijn ingediend;

5

Voorafgaand, tijdens en na het gesubsidieerde haalbaarheidsonderzoek wordt nauw contact gehouden met bij de herbestemming betrokken ambtena(a)r(en) van de gemeente ’s-Hertogenbosch (tel: 06-51553391)

6

De bijdrage is een stimulering tot het verrichten van deugdelijk haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van erfgoed, vallend binnen de eerder omschreven doelgroep en voorwaarden. De subsidiebijdrage moet aantoonbaar worden gebruikt voor de betaling van dit onderzoek. Bij de financiële verantwoording zal dit aan de hand van de rekeningen en betaalbewijzen worden gecontroleerd;

7

U maakt inzichtelijk op welke wijze u voorziet in de betaling van de totale kosten. Op basis van de werkelijke aantoonbaar gemaakte kosten vindt te zijner tijd uitbetaling plaats van de subsidie. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 70 % van de subsidiabel gestelde kosten van het haalbaarheidsonderzoek, doch maximaal 70 % van de maximaal aanvaardbare subsidiabele kosten ad € 25.000,-- is € 17.500,--.

8

Wanneer de voorwaarden niet worden nagekomen verliest de overtreder zijn aanspraak op de nog niet ontvangen subsidie en is hij als boete aan de gemeente 's-Hertogenbosch verschuldigd ter grootte van het bedrag van de ontvangen subsidie

9

De subsidiebijdrage eenmalig;

10

Bij een positieve voorlopige subsidiebeschikking is een overzichtelijke handleiding gevoegd waarin staat wanneer de subsidie voor het gerealiseerde haalbaarheidsonderzoek herbestemming van het monument beschikbaar komt en wordt uitbetaald. Ook hierin staat uitgelegd hoe de subsidieverantwoording plaatsvindt. Hierin staat ook welke verantwoordingsvereisten van toepassing zijn. Deze worden vooraf gecommuniceerd met de contactpersoon (secretaris) van het “Herbestemmingsteam Monumenten”.

Artikel 6 Wanneer komt uw aanvraag niet in aanmerking voor deze subsidie?

De verstrekking van een subsidie wordt geweigerd als:

 • 1.

  niet aan de in de regeling genoemde voorwaarden wordt voldaan;

 • 2.

  de kosten, opgenomen in de begroting naar het oordeel van het college niet redelijk zijn;

 • 3.

  met betrekking tot de kosten subsidie is verstrekt op grond van een andere subsidieregeling;

 • 4.

  met de werkzaamheden voor een onderzoek is begonnen voordat de aanvraag is ingediend of voordat deze door het college als subsidiabel is beoordeeld;

 • 5.

  De rechtspersoon naar het oordeel van het college onvoldoende of geen belang heeft bij de herbestemming van het monument.

Artikel 7 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Als voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden dan is de verdeelsleutel van de subsidiabele kosten als volgt samengesteld: maximaal 70 % van de door de gemeente berekende subsidiabele kosten van een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van een monument (of monumentencomplex / ensemble) tot maximaal € 25.000,-- per onderzoek. De maximale subsidie per monument voor een haalbaarheidsonderzoek is dus:

70 % x € 25.000,-- (maximaal) = € 17.500,--.

Subsidieplafond: Er is een subsidieplafond. Als in enig subsidietijdvak meer aanvragen worden gedaan dan er budget beschikbaar is dan kunnen burgemeester en wethouders nadere prioriteiten stellen. Als in enig subsidietijdvak een beschikbaar bedrag niet geheel wordt verstrekt, kan het gemeentebestuur het resterende bedrag toevoegen aan een eventueel van toepassing zijnde volgend subsidietijdvak. Dat wordt jaarlijks door het gemeentebestuur bepaald. Als het subsidiebudget geheel of gedeeltelijk in enig subsidietijdvak is uitgeput dan zijn er geen aanvullende middelen beschikbaar.

Prioritering: Het college kentslechts subsidie toe op grond van deze regeling voor zover de begrote financiële middelen voor het betreffende jaar en doel toereikend zijn (subsidieplafond). Aanvragen die gedurende het tijdvak van het desbetreffende jaar worden ontvangen worden behandeld naar herbestemmingsprioriteit, waarbij het college bij zijn beslissing op toekenning zo nodig rekening houdt met:

 • A.

  de prioriteit die het heeft in relatie tot de herbestemmingsagenda monumentaal erfgoed;

 • B.

  de cultuurhistorische waarde van het te herbestemmen monument;

 • C.

  de bouwtechnische staat en uiterlijke staat van monument in relatie tot zijn omgeving;

 • D.

  het huidige en toekomstige (voorgenomen/gewenste) gebruik van het te herbestemmen monument;

 • E.

  indien van toepassing de bij de besluitvorming te betrekking cultuurhistorische onderbouwing;

 • F.

  indien van toepassing de wijze waarop door de aanvrager rekening is of wordt gehouden met de

  restauratierichtlijnen voor monumenten binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch;

 • G.

  de wijze van voorgenomen toekomstige exploitatie van het pand.

Artikel 8 Aanvraag subsidie en werkwijze?

 • 1.

  Uw aanvraag voor deze subsidie kunt u op elk moment doen, maar indienen tot 30 november 2018. U kunt een bijdrage voor een subsidie in de kosten voor een haalbaarheidsonderzoek herbestemming van een (niet woonhuis)monument pas aanvragen als de voorgenomen herbestemming op de herbestemmingsagenda van het “Herbestemmingsteam Monumenten ’s-Hertogenbosch” is geplaatst. Hiertoe kunt u contact opnemen met het secretariaat van het “Herbestemmingsteam Monumenten ’s-Hertogenbosch”. Als er inderdaad sprake is van een door het herbestemmings-team aangegeven prioritering kunt u de aanvraagformulieren verkrijgen via het secretariaat van voornoemd herbestemmingsteam. Op het aanvraagformulier staat de informatie op welke wijze u de aanvraag kunt indienen. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling.

 • 2.

  U ontvangt binnen twee weken telefonisch of persoonlijk een reactie op uw aanvraag. Daarbij worden de te nemen vervolgstappen, nodig voor een voorlopige beschikking, met u doorgenomen.

 • 3.

  U krijgt schriftelijk bericht van de uitkomst (voorlopige beschikking en vervolgstappen) of afwijzing.

 • 4.

  De subsidie wordt achteraf definitief vastgesteld door de gemeente. Dit doet zij op basis van:

 • A.

  Het verrichte haalbaarheidsonderzoek herbestemming;

 • B.

  De verantwoording (rekening en betaalbewijzen) van dit haalbaarheidsonderzoek;

 • C.

  De beoordeling van dit haalbaarheidsonderzoek en het checken van de inhoudsvereisten.

Na gereedmelding ontvangt u “Model Verantwoordingsformulieren” die u bij de verantwoor-ding dient in te vullen en te ondertekenen. Dit model is tevens voorzien van een toelichting.

 • 5.

  Zodra is vastgesteld dat aan de subsidievoorwaarden is voldaan, de inhoudelijke en financiële verantwoording heeft plaatsgevonden en alle gegevens (betaalgegevens, adresgegevens, object-gegevens) correct zijn, zal tot uitbetaling worden overgegaan.

Artikel 9 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  De regeling is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch.

 • 1.

  Deze subsidieregeling heetSubsidieregeling Haalbaarheidsonderzoeken Herbestemming Monumenten ‘s-Hertogenbosch” 2018.

 • 2.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening van de gemeente ’s-Hertogenbosch (ASV) van kracht.

Informatie en contact

Meer informatie nodig? Ga dan naar https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/monumentenzorg/herbestemming en neem contact op met de secretaris van het Herbestemmingsteam Monumenten ’s-Hertogenbosch, de heer Peter Duijkers, p.duijkers@s-hertogenbosch.nl, telefoon 073 – 615 5780 of 06-51553391.

Subsidieregeling Betere kansen Wsw’ers op reguliere arbeidsmarkt 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is Wsw’ers zo dicht mogelijk bij of op de normale arbeidsmarkt te laten werken. En zo nodig op een aangepaste werkplek.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen? En op welke voorwaarden?

De subsidie kan aangevraagd worden door:

 • 1.

  Een werkgever met een Wsw’er in dienst. Voorwaarden voor de werkgever zijn:

 • a.

  de werkgever staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • b.

  de werkgever neemt de Wsw’er in dienst voor minimaal zes aaneengesloten maanden; de dienstbetrekking is minimaal 16 uur per week;

 • c.

  de werkplek past bij de mogelijkheden van de Wsw’er;

 • d.

  de werkgever betaalt een salaris volgens de geldende CAO of arbeidsvoorwaarden van de organisatie;

 • e.

  de werkgever heeft een maatschappelijk aanvaarde organisatie;

 • f.

  de werkplek en werkomstandigheden voldoen aan de Arbo-normen.

 • 2.

  Een Wsw’er

De Wsw’er kan zelf een begeleidingsorganisatie opdracht geven om een Begeleid Werken werkplek te vinden.

Voorwaarden voor de Wsw’er zijn:

 • -

  Hij/zij heeft een geldige Wsw indicatie;

 • -

  Hij/zij wil bij een werkgever werken.

 • 3.

  Een BegeleidingsorganisatieDe gemeente of Wsw’er moet een begeleidingsorganisatie inschakelen. Deze organisatie kan een vergoeding krijgen voor de begeleiding van de Wsw’er. De voorwaarden zijn:

 • a.

  De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • b.

  Medewerkers kunnen aantonen dat zij een kwalificatie hebben voor het adequaat begeleiden van Wsw’ers;

 • c.

  De organisatie staat garant voor de continuïteit van de begeleiding;

 • d.

  De organisatie heeft een privacy- en klachtenreglement.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:

 • 1.

  De wet: de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

 • 2.

  De werkgever: een bedrijf of instelling in 's-Hertogenbosch en omstreken. Ook de gemeente

  's-Hertogenbosch is een werkgever;

 • 3.

  De werknemer: Wsw’er op een begeleid werken plaats.

 • 4.

  Dienstbetrekking: een arbeidsovereenkomst of aanstelling bij een werkgever en volgens de cao of arbeidsvoorwaarden die voor die organisatie gelden.

 • 5.

  Loonwaarde van de Wsw’er : De arbeidsprestatie ten opzichte van een andere, niet gehandicapte werknemer;

 • 6.

  Loonwaarde verlies: het subsidie percentage.

 • 7.

  BW: begeleid werkenplaats;

 • 8.

  Uitvoeringsorganisatie: Weener XL, het werkontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

De werkgever voor:

 • a.

  Loonkosten van de Wsw’er;

 • a.

  Noodzakelijke aanpassingen van de werkplek.

De begeleidingsorganisatie voor:

Het begeleiden van een Wsw’er op de werkplek bij de werkgever.

De Wsw’er voor:

Kan een aanpassing op de werkplek aanvragen (zie artikel 6.b.1.)

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

A. Bijdrage rijkssubsidie SW

Het rijk betaalt elk jaar een bepaald bedrag per werkplek aan de gemeente. De gemeente betaalt daarvan uitvoeringskosten. In 2016 is dat € 5.000,- voor een 32 uur dienstverband.

Uit het bedrag dat overblijft vergoeden we:

 • 1.

  Loonkostensubsidie voor werkgever;

 • 2.

  Subsidie voor aanpassing van de werkplek;

 • 3.

  Vergoeding voor de kosten van begeleiding.

1. Loonkosten subsidie voor werkgever:

De werkgever betaalt de loonkosten en werkgeverslasten. We vergoeden de subsidie over het brutoloon met werkgeverslasten keer het percentage van het loonwaarde verlies. De werkgeverslasten zijn vastgesteld op 30% van het bruto maandloon. Dit is inclusief vakantietoeslag en andere werkgeverslasten.

Bepaling van de loonwaarde:

De loonwaarde wordt vastgesteld door een onderzoek van de uitvoeringsorganisatie met een erkende methode. De uitvoeringsorganisatie stelt op basis van het loonwaarde onderzoek de hoogte van de subsidie vast.

Uitgezonderd van subsidie:

 • -

  is de loonwaarde die de Wsw’er heeft, uitgedrukt in een % t.o.v. een gewone werknemer.

 • -

  ziektegeld. Ontvangen ziektegeld van het UWV wordt in mindering gebracht op de bruto loonkosten. Dit om dubbele subsidiëring te voorkomen.

 • -

  premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers. Deze wordt in mindering gebracht op de bruto loonkosten.

 • -

  premiekorting in dienst nemen oudere werknemers. Deze wordt in mindering gebracht op de bruto loonkosten.

Subsidie eindigt als:

 • -

  de dienstbetrekking tussen werkgever en de Wsw-geïndiceerde eindigt;

 • -

  er niet mee gewerkt wordt aan het loonwaarde onderzoek;

 • -

  de werknemer zijn Wsw-indicatie verliest.

2. Subsidie voor aanpassing van de werkplek

 • a.

  De aanpassing van een werkplek kan nodig zijn voor een Wsw’er om te kunnen werken.

 • b.

  Uitzondering van de subsidie zijn de kosten voor aankoop van apparatuur, de werkplek en zaken die in de Arbowet staan. Een werkgever betaalt die kosten ook voor andere werknemers.

 • c.

  Een keer per 4 jaar kan een subsidie van maximaal € 3.000,- verstrekt worden voor een aanpassing op de werkplek.

 • d.

  Jaarlijkse subsidie voor regelmatig terugkerende kosten zoals kosten voor bijzonder vervoer: maximaal € 3.000,-.

 • e.

  De gemeente kan hiervan afwijken op grond van argumenten en bewijsstukken van een werkgever.

3 . Vergoeding voor de kosten van begeleiding

 • a.

  Plaatst de begeleidingsorganisatie een Wsw’er op een begeleid werkenplek? Dan kan de organisatie € 1.000,- beloning krijgen na een succesvolle proeftijd. Dit gebeurt na declaratie door de begeleidingsorganisatie.

 • b.

  Moet de begeleidingsorganisatie tussentijds op zoek naar een andere begeleid werkenplek? Dan kan hij € 1.000,- beloning krijgen als de proeftijd op een nieuwe plek succesvol verloopt.

 • c.

  Voor het begeleiden van een Wsw’er op een (aangepaste) werkplek geldt een vast uurtarief van € 75,- ex BTW.

 • d.

  De uren van de begeleiding en de vergoeding daarvoor nemen na verloop van tijd af:

- 1e jaar: maximaal 6% van het dienstverband

- 2e jaar: maximaal 4% van het dienstverband

- 3e jaar: maximaal 2,5% van het dienstverband

De gemeente baseert de vergoeding op het maximum aantal gewerkte uren van 48 werkweken per jaar.

 • e.

  Gaat een werknemer naar een andere werkgever? Dan beginnen de begeleiding en de vergoeding daarvoor opnieuw.

 • f.

  De vergoeding eindigt als:

- de dienstbetrekking tussen werkgever en de Wsw-geïndiceerde eindigt;

- de werknemer zijn Wsw-indicatie verliest, of;

- de begeleidingsorganisatie op de werkplek niet goed is.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

1. De werkgever / Wsw’er

a. Loonkosten subsidie

 • 1.

  De werkgever / Wsw’er krijgt subsidie toegekend voor maximaal één jaar. Deze kunnen we steeds verlengen met maximaal één jaar of zolang de dienstbetrekking voortduurt.

 • 2.

  De werkgever ontvangt de subsidie per kwartaal als voorschot.

 • 3.

  De gemeente stelt het subsidiebedrag definitief vast na afloop van de subsidietermijn. Dit kan ook als de dienstbetrekking eindigt. De werkgever vult het einddeclaratieformulier helemaal in, ondertekent het formulier en stuurt het op met de gevraagde bewijsstukken. De werkgever krijgt binnen acht weken een bericht over de definitieve subsidie.

 • 4.

  De gemeente verrekent de voorschotten met de definitief vastgestelde subsidie. Is een voorschot

  ten onrechte uitgekeerd? Dan eist de gemeente het terug.

 • 5.

  Komt de werkgever zijn verplichtingen niet na? Dan stopt de gemeente de subsidie en eist zij de voorschotten terug.

b. Aanpassing werkplek

 • 1.

  De werkgever of de Wsw’er vraagt de subsidie voor werkplekaanpassingen aan voordat zij kosten maakt. Hier hoort een goede motivatie, specificatie en prijsopgave bij. De aanvrager krijgt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag een besluit.

 • 2.

  Is een werkplekaanpassing mee te nemen naar een volgende dienstbetrekking? Bijvoorbeeld een aangepaste stoel? Dan neemt een werknemer de stoel mee naar een volgende werkgever. Er kan voor de stoel dan geen nieuwe werkplek aanpassing subsidie worden aangevraagd.

2. De begeleidingsorganisatie

U krijgt de subsidie na ontvangst van een voortgangsrapportage en declaratie per kwartaal.

Artikel 7 Hoe kunt u deze subsidie aanvragen?

 • 1.

  Door het insturen van een plaatsingsplan. Dit plaatsingsplan moet u helemaal invullen. Het moet binnen 3 maanden na de start van de dienstbetrekking bij de uitvoeringsorganisatie binnen zijn. Het plaatsingsplan kunt u bij de uitvoeringsorganisatie aanvragen.

 • 2.

  De aanvrager vult bij verlenging van de subsidieperiode een aanvraagformulier in.

 • 3.

  De aanvrager krijgt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag een besluit.

 • 4.

  In het besluit van de gemeente staat:

 • -

  de hoogte van het subsidiepercentage

 • -

  voor welke periode de gemeente subsidie toekent

 • -

  dat het een voorschot is

 • -

  de voorwaarde van het besluit

 • 5.

  De gemeente maakt voor elke aanvraag afspraken met de begeleidingsorganisatie over:

 • -

  de aard en omvang van de begeleiding

 • -

  verantwoordelijkheden

 • -

  rapportage verplichtingen

 • -

  hoogte en manier van de vergoeding

 • 6.

  Hebt u hulp nodig bij het invullen van het plaatsingsplan? Neemt u dan contact op met de contactpersoon onderaan deze subsidieregeling. Hebt u andere vragen? Ook dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon.

Artikel 8 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt deze subsidieregeling jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Betere kansen Wsw’er op reguliere arbeidsmarkt 2018.

 • 5.

  Op deze subsidieregeling is de algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon voor vragen over het beleid

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Danielle Snoep

Tel.: (073) 615 95 63

E-mail: d.snoep@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Maatschappelijke participatie kinderen 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is een impuls geven aan het bevorderen van de deelname van schoolgaande kinderen aan de maatschappij. Het gaat om schoolgaande, Bossche kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Dat is een inkomen dat maximaal 20 % hoger is dan een inkomen op bijstandsniveau.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Instellingen die zich richten op het bereiken van het doel onder artikel 1 kunnen subsidie krijgen. De instelling biedt sport, culturele of sociale activiteiten aan schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:

 • 1.

  Schoolgaande kinderen: Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die in de gemeente

  ’s-Hertogenbosch wonen.

 • 2.

  Laag inkomen: Een uitkering vanuit de Participatiewet. Of een ander (netto) inkomen van maximaal 120 % van de geldende bijstandsnorm. Of er is sprake van dermate hoge schulden in het huishouden dat de financiële ruimte onder de inkomensgrens van 120 % komt.

 • 3.

  Participatie: Actieve deelname aan sport, cultuur of sociaal-culturele activiteiten.

 • 4.

  Verstrekking: Het betalen van concrete activiteiten of de materialen die daarvoor nodig zijn.

 • 5.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.

 • 6.

  “Tender”-methode: Alle volledige subsidieaanvragen moeten binnen een bepaalde periode ingediend zijn, waarna wij een onderlinge rangschikking aanbrengen. Wij beoordelen uw subsidieaanvraag aan de hand van een aantal criteria:

 • -

  De middelen moeten door de organisaties worden ingezet voor kinderen uit ’s-Hertogenbosch in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders een laag inkomen hebben.

 • -

  De maatschappelijke participatie wordt zoveel mogelijk bevorderd door verstrekkingen in natura.

 • -

  De overheadkosten van de instelling moeten zo laag mogelijk zijn, zodat de verstrekkingen ook echt bij de kinderen terechtkomen.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

 • 1.

  U kunt een subsidie aanvragen voor sport, cultuur of sociale activiteiten. Deze moeten bijdragen aan de deelname van schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

 • 2.

  De instelling moet de activiteiten in natura betalen. Het gaat om het daadwerkelijk aanbieden van de activiteit. Bijvoorbeeld een abonnement of sportkleding.

Artikel 5 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. We gebruiken hiervoor de “tender”-methode.

Artikel 6 Wat doet u met het aanvraagformulier?

 • 1.

  U vindt het aanvraagformulier voor deze subsidie op https://www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html.

 • 2.

  Na het invullen van de aanvraag kunt u deze naar de gemeente of onderstaande contactpersoon mailen of per post opsturen.

Artikel 7 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt jaarlijks (veranderd of onveranderd) deze subsidieregeling vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Maatschappelijke participatie kinderen 2018.

 • 5.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Annette van Aanholt

Tel: (073) 615 9007

E-mail: a.vanaanholt@s-hertogenbosch.nl

Subsidieregeling Stimulering Onderwijsinnovatie 2018

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is mogelijk maken dat in onze gemeente innovatieve onderwijsconcepten worden ontwikkeld. Deze bereiden deelnemers beter voor op de toekomstige arbeidsmarkt.

Artikel 2 Woordenlijst subsidieregeling

 • 1.

  Activiteit: De ontwikkeling van een vernieuwend onderwijsconcept dat wordt toegepast in een Bossche onderwijssituatie.

 • 2.

  Subsidieplafond: Dit is het bedrag dat tijdens een bepaalde periode maximaal beschikbaar is voor de subsidieregeling. De raad stelt het subsidieplafond vast.

 • 3.

  Op volgorde van binnenkomst-methode: Wij behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. We nemen alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Kreeg u de gelegenheid om uw subsidieaanvraag aan te vullen? Dan geldt de datum waarop de aanvraag volledig binnen was als datum van binnenkomst. Ontvangen we uw aanvraag nadat het subsidieplafond is bereikt? Dan geven wij geen subsidie meer.

Artikel 3 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

 • 1.

  U kunt een subsidie aanvragen als de activiteit die u gaat ondernemen een aanvulling is op het aanwezige aanbod. Het gaat dan om de aard en de inhoud van de activiteiten. U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

o betreffen de ontwikkeling van een vernieuwend onderwijsconcept;

o dragen aantoonbaar bij aan een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt voor deelnemers aan het onderwijs;

o vinden plaats in de gemeente ’s-Hertogenbosch of komen ten goede aan inwoners uit onze gemeente;

o vallen niet onder de normale taken en verantwoordelijkheden van het onderwijs of andere aanvrager(s);

o worden samen met partner(s) uitgevoerd.

 • 2.

  In bijzondere situaties kan het college afwijken van deze voorwaarden.

Artikel 4 Kenmerken van de subsidieregeling

 • 1.

  De subsidie dekt maximaal 50 % van de kosten van de geplande activiteiten.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal € 100.000.

 • 3.

  Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. We

  verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. We hanteren daarbij de ‘op

  volgorde van binnenkomst’- methode. In 2018 is het subsidieplafond € 632.500.

 • 4.

  In bijzondere situaties kan het college besluiten hiervan af te wijken

Artikel 5 Hoe vraagt u subsidie aan?

 • 1.

  Een persoon of een (school)organisatie kan een subsidie aanvragen. Doet u de aanvraag als persoon? Dan voert u de activiteit samen uit met een onderwijsinstelling in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 • 2.

  Vul het (digitale) aanvraagformulier op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch in. Bij de aanvraag hoort een activiteitenplan en een begroting.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 13 weken na binnenkomst van de volledige aanvraag. We laten u per brief weten of we uw aanvraag toekennen of afwijzen. Bij een afwijzing kunt u bezwaar maken.

 • 2.

  Binnen dertien weken na afloop van de activiteit(en) moet u een inhoudelijk en financieel verslag naar ons opsturen. Daarbij doet u een verzoek om vaststelling van de subsidie. Hierin geeft u ook aan of en hoe de activiteit een vervolg krijgt.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de subsidie vast binnen 13 weken na het verzoek om vaststelling. Ze doet dit op basis van het inhoudelijk en financieel verslag.

Artikel 7 Wanneer geeft de gemeente geen subsidie?

We kunnen een verzoek om een lening afwijzen als u niet voldoet aan de voorwaarden. Deze staan in artikel 3 en 4. We geven ook geen subsidie als het leningsplafond is bereikt.

Artikel 8 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Stimulering Onderwijsinnovatie 2018.

 • 4.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van overeenkomstige toepassing.

Contactgegevens:

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Sector Maatschappelijke Ontwikkeling

Afdeling Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie

Contactpersoon: mevr. Henny Wibbelink

E-mailadres: h.wibbelink@s-hertogenbosch.nl

Regeling Scholingslening 2018

Artikel 1 Wat is het doel van de scholingslening?

Het doel van de scholingslening is stimuleren dat mensen scholing volgen die hun kansen vergroot op een duurzame positie op de arbeidsmarkt.

Artikel 2 Woordenlijst scholingsregeling

 • 1.

  Scholing: Een opleiding van een erkende onderwijsinstelling die leidt tot een arbeidsmarktrelevante functie.

 • 2.

  Leningsplafond: Dit is het bedrag dat in 2018 maximaal beschikbaar is voor de

  scholingslening. De raad stelt het leningsplafond vast.

 • 3.

  Op volgorde van binnenkomst-methode: Wij behandelen de aanvragen voor een scholingslening op volgorde van binnenkomst. We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Ontvangen we uw aanvraag nadat het leningsplafond is bereikt? Dan geven wij geen lening meer.

Artikel 3 Wie kan een scholingslening aanvragen?

 • 1.

  U kunt een lening aanvragen voor een eigen opleiding als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent tussen 18 en 60 jaar en woont in de gemeente ’s-Hertogenbosch;

 • Uw gezinsinkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm;

 • U hebt geen mogelijkheden om de scholing te betalen via andere voorzieningen. Voorbeelden zijn: studiefinanciering of via uw werkgever of uitkeringsinstantie;

 • U bent in staat om de scholing met goed resultaat af te ronden;

 • U bent in staat om de lening terug te betalen.

 • Wanneer u een uitkering heeft, gaat de uitkeringsinstantie akkoord met de scholing.

 • 2.

  U kunt een lening aanvragen om de studiekosten te betalen van uw minderjarige kind dat een mbo-opleiding volgt. De aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in de gemeente ’s-Hertogenbosch;

 • Uw gezinsinkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm;

 • U hebt geen mogelijkheden om de scholing te betalen via andere voorzieningen zoals de studiekostenregeling voor het mbo of de ov-kaart;

 • U bent in staat om de lening terug te betalen.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan het college afwijken van deze voorwaarden.

Artikel 4 Waarvoor kunt u een scholingslening aanvragen?

 • 1.

  U kunt een lening aanvragen om zelf scholing te volgen. Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U gaat een scholing volgen die leidt tot een erkend diploma of certificaat;

 • De scholingslening is voor opleidings-, materiaal- en reiskosten;

 • De scholing duurt maximaal twee jaar;

 • De scholing draagt bij aan duurzame participatie op de arbeidsmarkt.

 • 2.

  U kunt een lening aanvragen om de studiekosten te betalen van uw minderjarige kind dat een mbo-opleiding volgt. De aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De lening is voor opleidings-, materiaal- en reiskosten.

 • De lening heeft betrekking op kosten van één schooljaar en uiterlijk tot het kind 18 wordt.

   

  3. In bijzondere situaties kan het college afwijken van deze voorwaarden.

Artikel 5 Kenmerken van de scholingslening

 • 1.

  Een scholingslening heeft de volgende kenmerken:

 • Het minimumbedrag voor een lening is € 500 en het maximumbedrag is € 4.000.

 • We berekenen geen rentekosten of administratiekosten.

 • We betalen opleidingskosten niet aan de aanvrager maar aan het scholingsinstituut.

 • Bij mensen die een lening afsluiten voor een eigen opleiding schelden we de helft van de lening kwijt als u het diploma behaalt. Hiervoor dient u verzoek in. Dit geldt niet voor ouders van een minderjarig kind in het mbo.

 • Terugbetaling van de lening voor eigen scholing begint nadat de opleiding is afgelopen of wanneer u eerder stopt met de opleiding. Vervroegd aflossen is mogelijk.

  Terugbetaling van de lening voor scholingskosten voor een minderjarig mbo-student begint meteen vanaf het begin van het betreffende schooljaar.

 • Terugbetaling gebeurt in drie jaar.

 • De lening wordt verstrekt volgens de regels van de gemeentelijke kredietbank. Er wordt nagegaan of er een BKR-registratie is.

 • We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.

 • De raad stelt een leningsplafond vast. Voor 2018 is dat € 32.500,-.

 • 2.

  In bijzondere situaties kan het college afwijken van deze voorwaarden.

Artikel 6 Hoe vraagt u de scholingslening aan?

 • 1.

  Op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch vindt u een aanmeldingsformulier Scholingslening. Hiermee maakt u kenbaar dat u interesse hebt in de scholingslening. U gebruikt DIGID om u te identificeren.

 • 2.

  Binnen vier weken na ontvangst van het aanvraagformulier nodigen we u uit voor een adviesgesprek met een medewerker van de gemeente. In dat gesprek wordt met u besproken of de opleiding bij u past en of de opleiding tot verbetering van uw positie op de arbeidsmarkt leidt. Dit geldt niet voor een lening voor ouders van minderjarige kinderen in het mbo.

 • 3.

  U vraagt een scholingslening aan. Het aanvraagformulier krijgt u na het adviesgesprek of nadat u een aanmeldingsformulier heeft ingevuld. We laten u per brief weten of we uw aanvraag toekennen of afwijzen. We kennen de lening toe wanneer u voldoet aan de voorwaarden in artikel 3, 4 en 5 en wanneer u in staat bent om de lening terug te betalen.

 • 3.

  Kennen we de aanvraag toe? Dan ondertekent u een kredietovereenkomst. Hierin staan voorwaarden over betaling en terugbetaling.

Artikel 7 Hoe verloopt de terugbetaling?

 • 1.

  In de kredietovereenkomst staat wanneer en hoeveel u moet terugbetalen.

 • 2.

  Beëindigt u de scholing of loopt u studievertraging op? Dan moet u dit aan de gemeente laten weten. Dit geldt ook wanneer u verhuist.

 • 3.

  Behaalt u het diploma? Dan moet u een verzoek indienen tot kwijtschelding van de helft van de scholingslening.

Artikel 8 Wanneer geeft de gemeente geen scholingslening?

We wijzen een verzoek om een lening af als u niet voldoet aan de voorwaarden. Deze staan in artikel 3, 4 en 5. We geven ook geen scholingslening als het leningsplafond is bereikt.

Artikel 9 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de scholingslening:

 • 1.

  Deze scholingsregeling gaat in op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze scholingsregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze regeling heet: Scholingsregeling 2018.

 • 4.

  Bij deze subsidieregeling is de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente ’s-Hertogenbosch van overeenkomstige toepassing.

Contactgegevens:

Gemeente ’s-Hertogenbosch, Sector Maatschappelijke Ontwikkeling

Afdeling Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie

Contactpersoon: mevr. Henny Wibbelink, h.wibbelink@s-hertogenbosch.nl