Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 217097Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimten: Vaststellen van Auke Bijlsmabrug en andere in Centrum

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 5 december 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

   

  • Gezien het advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 1 september 2017

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum van 18 juli 2017

  • Gezien het positief advies van de rve Basisinformatie

 

de volgende openbare ruimte vast te stellen:

 • Auke Bijlsmabrug (BAG-type kunstwerk)

 • Theo Boschbrug (BAG-type kunstwerk

 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

waarnemend burgemeester J.J. van Aartsen A.H.P. van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op v aststellen Auke Bijlsmabrug en andere in Centrum

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande namen zijn ingediend voor bruggen in stadsdeel Centrum.

Brug 249 Auke Bijlsmabrug: Auke Bijlsma was een belangrijke man in de Aktiegroep Nieuwmarkt die zich verzette toen het stadsbestuur in het begin van de jaren ’70 vergaande Verkeersplannen op tafel legde voor de Nieuwmarktbuurt. Er moest een vierbaansweg Komen, parkeergarages, mooie gebouwen moesten wijken. In 1994 kwam hij voor de PvdA in de gemeenteraad. Hij zou met 12 jaar het langstzittende lid worden. Als Raadslid was Auke intens betrokken bij de besluitvorming rond de Noord/Zuidlijn. Hij stond Ook aan de basis van de Opstapper, het busje dat in de binnenstad zorgde voor vervoer voor Voornamelijk ouderen en Amsterdammers die slecht ter been zijn.

Brug 230 Theo Boschbrug: Theo Bosch geldt als een belangrijke vernieuwer van de Naoorlogse Nederlandse volkshuisvesting. Van 1971 tot 1982 werkte hij samen met Aldo van Eyck. Ze ontwierpen onder andere het P.C. Hoofthuis aan het Singel, het Willemshuis aan de Stadhouderskade en het faciliteitengebouw/Voorlichtingspaviljoen op het Binnengasthuisterrein zijn door hem ontworpen. Als coördinerend architect bij de Nieuwbouw na de sloop voor de metrobouw in de Nieuwmarkt heeft hij ervoor gezorgd dat het historisch stratenpatroon van deze historische stadswijk behouden bleef.

 

Bijlage

Situatietekening