Gemeenteblad van Reimerswaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ReimerswaalGemeenteblad 2017, 216473VerordeningenSubsidieregeling voor aansluiting op hoogwaardig breedbandinternet in het buitengebied 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal;

 

 

overwegende:

 

 

dat er in het buitengebied van Reimerswaal sprake is van zogenoemde ‘witte adressen’, waar geen vaste (draadloze) internetaansluiting met een verbinding met minimaal 30 Mb/s downloadsnelheid beschikbaar is;

 

dat de aansluiting van woningen, bedrijven en instellingen op breedbandinternet bijdraagt aan de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het buitengebied;

 

dat het gewenst is met behulp van een financiële tegemoetkoming van de aansluitkosten de aansluiting van hoogwaardig breedband in het buitengebied te versnellen;

 

dat de provincie Zeeland een subsidieregeling heeft vastgesteld ter stimulering van de aansluiting van de zogenoemde ‘witte adressen’ in het buitengebied op breedbandinternet, die ervan uitgaat dat de provincie en de Zeeuwse gemeenten een financiële bijdrage leveren in de desbetreffende aansluitkosten;

 

dat de gemeenteraad van Reimerswaal in zijn vergadering van 14 februari 2017 heeft besloten mee te doen met de provinciale subsidieregeling voor het stimuleren van de aansluiting op hoogwaardig breedbandinternet in het buitengebied en bij raadsbesluit met kenmerk 16.023316 het daarvoor benodigde budget beschikbaar heeft gesteld, onder gelijktijdige vaststelling van het subsidieplafond op een bedrag van € 35.000,00;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening 2014;

 

 

besluiten

 

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling voor aansluiting op hoogwaardig breedbandinternet in het buitengebied 2018

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling en toepassingsbereik

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Hoogwaardig breedband internet: een rechtstreekse internetverbinding met een downloadsnelheid van minstens 30 Mb/s (megabits per seconde).

b. ‘Wit adres’: een adres waar op dit moment geen rechtstreekse internetverbinding met een downloadsnelheid van minstens 30 Mb/s beschikbaar is.

c. Vast-draadloos netwerk: Een netwerk waarbij een hoofdantenne een WIFI- of LTE-signaal uitzendt en waarbij aan de kant van de eindgebruiker een vaste ontvanger in, op of aan het pand wordt gemonteerd om het signaal van de hoofdantenne te ontvangen.

d. Provider: Een rechtspersoonlijkheid bezittend bedrijf of instelling die een hoogwaardige breedband internet verbinding aanbiedt via een vast-draadloos netwerk.

e. Aansluitkosten – de eenmalige kosten die aan de kant van de ontvanger worden gemaakt om een internetabonnement af te kunnen nemen.

f. Aanvrager: Een bewoner, ondernemer of de eigenaar of bestuur van een organisatie, gevestigd op een wit adres binnen de gemeentegrenzen van Reimerswaal (bijlage 1).

g. Subsidiegrondslag: Een tegemoetkoming in de aansluitkosten van een wit adres op een hoogwaardige vast-draadloze internetverbinding zonder datalimiet.

h. Contract: Een overeenkomst tussen een provider van een hoogwaardige vast-draadloos breedband internetverbinding en een afnemer die deze dienst afneemt.

i. Werkingssfeer: Het grondgebied van de gemeente Reimerswaal.

j. Aanvrager: Diegene die met daartoe vastgesteld aanvraagformulier de subsidie aanvraagt.

2. Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 2 Activiteiten

Subsidie kan eenmalig worden verstrekt ten behoeve van de aansluitkosten van een ‘wit adres’ op een vast-draadloos netwerk voor breedbandinternet met een downloadsnelheid van 30 Mb/s of meer, zonder datalimiet, onder de in artikel 4 genoemde voorwaarden.

 

Artikel 3 Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties of personen:

a. die zijn gevestigd of woonachtig zijn op een zogenoemd ‘wit adres’ in de gemeente Reimerswaal, zoals weergegeven in bijlage 1 bij deze subsidieregeling,

b. ten behoeve van activiteiten zoals omschreven in artikel 2, waarvoor geen andere vorm van subsidie is toegekend door de gemeente Reimerswaal.

 

Artikel 4 Voorwaarden subsidie

1. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dient de aanvrager:

a. woonachtig of gevestigd te zijn op een ‘wit adres’; en

b. een contract te hebben afgesloten, of een abonnement te zijn aangegaan met een provider die een vast-draadloos netwerk voor hoogwaardige breedbandinternetverbinding van meer dan 30 Mb/s aanbiedt zonder datalimiet;

2. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt dienen uiterlijk 1 jaar na de datum van subsidieverlening gerealiseerd te zijn.

3. Voor onderneming die een subsidie aanvragen, geldt als aanvullende eis dat zij door middel van een de-minimisverklaring aantonen dat er geen ongeoorloofde staatsteun met de subsidie wordt verstrekt.

 

Artikel 5 Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt per ‘wit adres’ maximaal € 200,00 van de subsidiegrondslag.

 

Artikel 6 Wijze van verdeling

1. De gemeenteraad stelt het subsidieplafond vast voor de subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt.

2. Vanaf het moment dat in het lopende boekjaar het subsidieplafond is bereikt, zullen aanvragen voor een subsidie op grond van deze regeling worden afgewezen.

 

Artikel 7 Aanvraag

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn ingediend met behulp van het door burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier, zoals opgenomen in bijlage 2 van deze regeling.

 

Artikel 8 Verantwoording

Indien verantwoording wordt gevraagd, legt de aanvrager bewijsstukken over waaruit blijkt dat de aansluiting op breedbandinternet heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding, beëindiging, hardheidsclausule en citeertitel

1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking ervan.

2. Deze subsidieregeling vervalt met ingang van 1 augustus 2018, tenzij het in artikel 6, lid 1, bedoelde subsidieplafond eerder moment is bereikt.

3. Voor die gevallen en situaties waarin deze subsidieregeling niet voorziet kan het college van burgemeester en wethouders gemotiveerd afwijken van deze regeling.

4. Deze regeling is aan te halen als ‘Subsidieregeling voor aansluiting op hoogwaardig breedbandinternet in het buitengebied 2018’.

 

 

Kruiningen, 5 december 2017

Secretaris Burgemeester