VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2018

 

 

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2017, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING

EN INVORDERING VAN LEGES 2018

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit.

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument ;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2.Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  bewijs van in leven zijn, ter verkrijging van enige uitkering ten laste van een openbaar lichaam

 • d.

  het toezenden van de raadsagenda en de bijbehorende vergaderstukken aan de leden van de raad en de fractiedeelnemers alsmede aan de plaatselijke persvertegenwoordigers;

 • e.

  het verstrekken van de raadsagenda indien deze wordt afgehaald;

 • f.

  collectevergunningen en vergunningen voor niet-commerciële kledinginzamelingen;

 • g.

  vergunningen aan stichtingen die zorg dragen voor warme maaltijdvoorzieningen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 2,00 worden niet geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien de leges, op het moment van het in behandeling nemen van een aanvraag om een dienst, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges als bedoeld in artikel 6 worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • a.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • -

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • -

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • -

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • -

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • -

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • -

   onderdeel 1.9 .1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • -

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Legesverordening Etten-Leur 2017’, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2016, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Etten-Leur 2018’.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering

van

De raad voornoemd,

 

 

 

 

 

Mw. H. van Rijnbach-de Groot

raadsvoorzitter

Dhr. W.C.M. Voeten

raadsgriffier

Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de ‘Legesverordening Etten-Leur 2018’

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 n.v.t.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 n.v.t.

Hoofdstuk 10 n.v.t.

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 n.v.t.

Hoofdstuk 5 n.v.t.

Hoofdstuk 6 n.v.t.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Waar in artikel 1.1.1 tot en met 1.1.6 gesproken wordt van ‘het tarief bedraagt voor’ is de datum van melding van een voorgenomen huwelijk en melding van een voorgenomen partnerschapsregistratie of bij omzetting de datum van de schriftelijke bevestiging van de omzettingsdatum bepalend voor het berekenen van de leges.

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of voor omzetting van geregistreerd partnerschap naar huwelijk

77,60

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of voor de omzetting van geregistreerd partnerschap naar huwelijk daarvan op:

 

 

1.1.2.1

•dinsdag om 14.00 uur en donderdag om 16.00 uur in spreekkamer in het stadskantoor (of aan de balie) zonder ceremonie en toespraak

31,50

1.1.2.2

•maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur in de Van Goghkerk of het Trouwkerkje

194,90

1.1.2.3

•maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur en vanaf 18.00 uur, zaterdag, zondag en de algemene erkende feestdagen in de zin van de Algemene termijnenwet in de Van Goghkerk of het Trouwkerkje

254,90

1.1.2.4

•op een incidentele locatie

55,80

 

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de werkzaamheden van een gemeentelijke Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) voor de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of voor omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk bij:

 

 

1.1.3.1

•dienstverlening bij gebruikmaking van de Van Goghkerk of het Trouwkerkje

198,00

1.1.3.2

•dienstverlening op een incidentele locatie

251,50

 

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de eenmalige benoeming van een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

92,70

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een omslag voor een trouwboekje of een omslag voor een geregistreerd partnerschapboekje:

 

 

1.1.5.1

•voor een normale uitvoering (wit)

12,65

1.1.5.2

•voor een normale uitvoering (zwart)

15,65

1.1.5.3

•voor een luxe uitvoering (leer)

18,15

 

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verzetten of annuleren van een reeds gereserveerde datum en/of tijdstip waarop een huwelijk zou worden voltrokken of een geregistreerd partnerschap zou worden aangegaan of de omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk zou plaatsvinden

33,10

 

 

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 

 

1.1.7.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

4,60

1.1.7.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren, alsmede geregistreerde partners, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar

4,60

 

 

 

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 1.1.7.1 en 1.1.7.2 bedoeld:

 

 

1.1.8.1

•voor de periode van een maand

66,50

1.1.8.2

•voor de periode van drie maanden

129,35

1.1.8.3

•voor de periode van zes maanden

245,00

1.1.8.4

•voor de periode van een jaar

467,10

 

 

 

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

1.1.10

Het tarief bedraagt voor van gemeentewege aanwezige getuige(n) bij een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, anders dan uit hoofde van zijn dienst bij een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap aanwezige gemeentebode, per huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, per getuige:

 

 

1.1.10.1

•in Van Goghkerk, Trouwkerkje of op een incidentele locatie

72,70

1.1.10.2

•in spreekkamer in het Stadskantoor (of aan de balie)

49,35

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,45

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

50,65

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,60

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,55

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,95

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

38,95

 

 

 

 

Hoofdstuk 3A Thuisbezorgen reisdocumenten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen

1.3A.1

De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag genoemd in Hoofdstuk 2 (Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten) en Hoofdstuk 3 (Rijbewijzen) worden bij afgifte van het document op een ander adres dan het gemeentehuis vermeerderd met

 

€ 5,25

 

met dien verstande dat bij gelijktijdige bezorging van meerdere documenten op hetzelfde adres maximaal € 10,50 in rekening wordt gebracht.

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,85

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.2.1

•voor 100 verstrekkingen

1.031,65

1.4.2.2.2

•voor 500 verstrekkingen

4.886,80

1.4.2.2.3

•voor 1.000 verstrekkingen

9.230,65

1.4.2.2.4

•voor 5.000 verstrekkingen

43.438,25

1.4.2.2.5

•voor 10.000 verstrekkingen

81.446,75

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

10,85

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.4.2.1

•voor 100 verstrekkingen

515,85

1.4.4.2.2

•voor 500 verstrekkingen

2.443,40

1.4.4.2.3

•voor 1.000 verstrekkingen

4.615,30

1.4.4.2.4

•voor 5.000 verstrekkingen

21.719,15

1.4.4.2.5

•voor 10.000 verstrekkingen

40.723,40

 

 

 

 

1.4.5

In afwijking van de voorafgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

 

 

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier, na voorafgaande prijsopgave

25,60

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

10,85

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

•bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

•ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,23

 

•met een maximum per bericht van

5,00

1.6.1.1.2

•meer dan 100 pagina’s

22,50

1.6.1.2

•bij verstrekking anders dan op papier

5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,50

 

 

 

 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

 

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

•een afschrift van de gemeentebegroting

47,15

1.7.1.2

•een afschrift van de gemeenterekening

57,15

1.7.1.3

•een afschrift van de rekening van het Grondbedrijf

42,35

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken gedurende een kalenderjaar van:

 

 

1.7.2.1.1

•de raadsnotulen

25,70

1.7.2.1.2

•de voorstellen en ontwerpbesluiten van de openbare raadsvergadering

112,05

1.7.2.1.3

•de voorstellen en ontwerpbesluiten per blok (Ruimtelijke Zaken, Bestuurlijke Zaken en Maatschappelijke Zaken) van de openbare raadsvergadering

37,35

1.7.2.1.4

•de agenda en besluitenlijsten van de openbare infobijeenkomsten en opinie-bijeenkomsten, alsmede stukken die ter informatie aan een raads- of burgerlid daadwerkelijk in kopie verstrekt worden

92,90

1.7.2.2

tot het toezenden gedurende een kalenderjaar van:

 

 

1.7.2.2.1

•de raadsagenda

29,90

1.7.2.2.2

•de raadsnotulen

46,90

1.7.2.2.3

•de voorstellen en ontwerpbesluiten van de openbare raadsvergadering

180,00

1.7.2.2.4

•de voorstellen en ontwerpbesluiten per blok (Ruimtelijke Zaken, Bestuurlijke Zaken en Maatschappelijke Zaken) van de openbare raadsvergadering

60,05

1.7.2.2.5

•de agenda en besluitenlijsten van de openbare infobijeenkomsten en opiniebijeenkomsten, alsmede stukken die ter informatie aan een raads- of burgerlid daadwerkelijk in kopie verstrekt worden

160,85

 

 

 

 

1.7.3

Van de in 1.7.2. genoemde stukken zijn uitgezonderd de bescheiden, welke afzonderlijk in deze verordening worden genoemd.

 

 

 

 

 

 

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.4.1

•een afschrift van de bouwverordening

45,20

1.7.4.2

•een afschrift van de toelichting op de bouwverordening

45,20

1.7.4.3

•een afschrift van een exploitatieverordening

18,95

1.7.4.4

•een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

28,70

1.7.4.5

•een afschrift van een beleidsnota van de gemeente

23,20

1.7.4.6

•een reeds in digitale vorm beschikbaar bestand op CD-ROM, per CD-ROM

7,00

1.7.4.6.1

vermeerderd met:

 

 

1.7.4.6.2

•per bestand, voor zover deze passen op de CD-ROM

0,15

1.7.4.6.3

•elke volgende CD-ROM

7,00

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.8.1.1

de bij een bestemmingsplan behorende gebruiksregels, als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

1.8.1.1.1

•voor 1 tot en met 10 pagina’s

24,45

1.8.1.1.2

•voor 11 tot en met 20 pagina’s

48,90

1.8.1.1.3

•voor elke volgende pagina

2,20

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

10,85

 

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.8.3.1

digitale kopieën uit het geometrische basisbestand:

 

 

1.8.3.1.1

een vast bedrag van

76,10

 

vermeerderd met een bedrag, per hectare, voor:

 

 

1.8.3.1.2

•stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom)

18,95

1.8.3.1.3

•landelijk gebied (buiten de bebouwde kom)

7,55

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

•tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

•tot het legaliseren van een handtekening

10,85

1.9.3

•tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

10,85

1.9.4

•tot het verstrekken van een internationaal bewijs van inenting

4,60

1.9.5

•tot het verstrekken van een gewaarmerkte kopie van een officieel document of het in overeenstemming verklaren van afschriften van getoonde originelen

10,85

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, na voorafgaande prijsopgave,voor ieder daaraan besteed kwartier

17,05

Hoofdstuk 11 n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

176,50

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

58,85

Hoofdstuk 13 n.v.t.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14.1

Het tarief bedraagt:

 

 

1.14.1.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om voor een standplaatsvergunning voor een vaste plaats op de warenmarkt

108,90

1.14.1.2

voor het verlenen van een dagplaatsvergunning op de warenmarkt

8,30

1.14.1.3

voor het verlenen van een standwerkvergunning op de warenmarkt

8,30

1.14.1.4

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijziging van de standplaatsvergunning en/of van de voorschriften

54,60

1.14.1.5

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing/toestemming voor het plaatsen van een verkoopwagen

70,25

1.14.1.6

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een vaste standplaatsvergunning op naam van een ander

108,90

1.14.1.7

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vervanging van de vergunninghouder

8,30

1.14.1.8

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van de verplichting om de standplaats in te nemen tot de sluitingstijd van de warenmarkt

8,30

1.14.1.9

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ventvergunning als bedoeld in artikel 5.14, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

160,05

1.14.1.10

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.18, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

•Geldig voor ten hoogste 1 week

80,00

 

•Geldig voor ten hoogste 1 maand

160,05

 

•Geldig voor ten hoogste 1 jaar

320,05

1.14.2

Als de aanvraag om een vaste standplaats, te verlenen via het selectiestelsel, niet leidt tot vergunningverlening, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de op grond van onderdeel 1.14.1 verschuldigde leges.

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

115,90

1.15.1.2

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet ten behoeve van openstelling avondwinkels

347,75

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1 en 1.15.1.2 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

40,75

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 en 1.15.1.2 bedoelde ontheffing

40,75

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

•voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.16.1.2

•voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

 

•en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

1.16.1.3

•voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

226,50

1.16.1.4

•voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

226,50

 

•en voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

 

 

 

 

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

 

 

 

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

33,70

 

 

 

 

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Speelautomatenhalverordening

463,50

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 5, eerste of derde lid, een melding als bedoeld in artikel 5, vierde lid, een melding als bedoeld in artikel 9, eerste lid, of een melding als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de ‘Verordening kabels en leidingen Etten-Leur’

329,75

1.17.2

Indien de aanvraag of melding betrekking heeft op een tracé van 100 tot en met 1.000 strekkende meter wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.17.1 per strekkende meter verhoogd met

0,40

1.17.3

Indien de aanvraag of melding betrekking heeft op een tracé langer dan 1.000 strekkende meter worden de tarieven genoemd in onderdeel 1.17.1 en 1.17.2 per strekkende meter boven de 1.000 meter verhoogd met

0,15

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.18.1

tot het nemen van een verkeersbesluit ingevolge de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeerregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer voor:

 

 

1.18.1.1

een evenement, activiteit op de openbare weg (gebied), per besluit:

•voor elk geval zonder publicatie

126,45

 

•voor elk geval met publicatie

196,70

 

 

 

 

1.18.2

tot het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar voor bewaring c.q. opslag van gevaarlijke stoffen als bedoeld in het Reglement gevaarlijke stoffen

144,70

 

 

 

 

1.18.3

tot het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 10 van de Wegenverkeerswet

37,95

 

 

 

 

1.18.4

tot het verlenen van ontheffingen, ontheffingen venstertijden, gesloten verklaringen, vergunningen op grond van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, voor zover deze ontheffingen en vergunningen niet reeds zijn begrepen in artikel 1.18.1 tot en met 1.18.4 per besluit:

33,70

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.19.1.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.19.1.1.1

•per pagina op papier van A4-formaat

0,10

1.19.1.1.2

•per pagina op papier van A3-formaat

0,20

1.19.1.1.3

voor een kleurenafdruk, per pagina op papier van A4-formaat

4,25

1.19.1.1.4

voor een kleurenafdruk, per pagina op papier van A3-formaat

4,30

1.19.1.2

kaarten, tekeningen, lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.1.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

 

 

1.19.1.2.1

•op papier van A4-formaat

8,65

1.19.1.2.2

•op papier van A3-formaat

12,65

1.19.1.2.3

•op papier van ander formaat

25,00

1.19.1.3

een beschikking, besluit of melding op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

30,00

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvragen tot het verstrekken van een aansluitvergunning voor het aansluiten en/of wijzigen van een riool op het openbaar riool

281,00

1.19.3.1

Het overeenkomstig 1.19.2 berekende bedrag wordt verhoogd met het bedrag van leges ingevolge de Legesverordening van een Waterschap zoals dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.19.3.2

voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten van de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

1.19.3.3

indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het laten waarmerken van een opkopersregister

16,85

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een verklaring van geen bezwaar op grond van de Luchtvaartwet en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten

108,90

Algemene plaatselijke verordening

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing/vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening, tenzij hiervoor in deze tarieventabel een ander tarief is bepaald

97,10

1.19.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

1.19.7.1

•voor een periode van maximaal 1 week

97,10

1.19.7.2

•voor een periode van maximaal 1 maand

194,20

1.19.7.3

•voor een periode van maximaal 6 maanden

388,40

1.19.7.4

•voor een periode langer dan 6 maanden, worden de tarieven toegepast onder 1.19.7 voor de periode dat de ingebruikname voortduurt na de zes maanden

 

 

Archeologie

1.19.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

1.19.8.1

een aanvraag voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen

2.547,45

1.19.8.2

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Programma’s van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het protocol

1.059,00

1.19.8.3

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Programma’s van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

211,80

1.19.8.4

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van offertes tot het doen van archeologisch (voor) onderzoek

211,80

1.19.8.5

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapportages die voortvloeien uit archeologisch (voor) onderzoek, ex art. 39 lid 2, MW, ex art. 40, lid 1, ex art. 41, lid 1

847,20

Tijdelijke gebruiksvergunning brandbeveiligingsverordening

1.19.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gebruiksvergunning voor het in gebruik hebben of houden van een inrichting (een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is) als bedoeld in artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 ten behoeve van een evenement

 

 

1.19.9.1

tijdelijke gebruikersvergunning voor 1 editie

72,70

1.19.9.2

tijdelijke gebruiksvergunning voor 3 jaar

80,75

1.19.9.3

ondergeschikte wijziging tijdelijke gebruiksvergunning

20,20

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische werkzaamheden 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567) , voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het aanleggen) van de van de werken of de werkzaamheden, exclusief omzetbelasting . Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

1.Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van de prijzen per eenheid zoals die jaarlijks worden vastgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) zoals gevoegd bij deze tarieventabel als bijlage 1.

2.Indien het bouwwerk/de bouwwerken niet in de ROEB-lijst staat/staan vermeld, zullen de bouwkosten ambtshalve worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met wat de bouwkosten zouden zijn voor zo goed mogelijke vergelijkbare werken volgens lid 1.

3.Indien het bouwwerk/de bouwwerken niet in de ROEB-lijst staat/staan vermeld en de bouwkosten zijn niet ambtshalve vast te stellen volgens lid 2, dan wordt onder bouwkosten verstaan: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

4.Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt voor het bepalen van de bouwkosten uitgegaan van de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Bij de vaststelling van de bouwkosten wordt achtereenvolgens uitgegaan van het hierboven genoemde in respectievelijk lid 1, 2 en 3.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

2.1.4

De in deze titel voorkomende tarieven zijn onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag

2.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om overleg c.q. beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo:

213,90

2.2.1.2

Onverminderd het bepaalde in 2.2.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de behandeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

145,40

 

 

 

 

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg c.q. beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, waarvan is vastgesteld dat voor deze activiteit geen omgevingsvergunning noodzakelijk is

91,70

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten::

 

 

2.3.1.1.1

indien het een erfafscheiding betreft

155,25

2.3.1.1.2

indien het een dakkapel/erker/tochtportaal/entreepartij betreft

465,75

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten minder dan € 5.000 bedragen:

213,90

 

vermeerderd met 5,81% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 5.000 tot € 50.000 bedragen:

404,60

 

vermeerderd met 1,99% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 50.000 tot 250.000 bedragen:

441,25

 

vermeerderd met 1,93% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen:

838,55

 

vermeerderd met 1,78% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen

1.633,05

 

vermeerderd met 1,60% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen

3.344,35

 

vermeerderd met 1,44% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 4.000.000 bedragen

7.500,35

 

vermeerderd met 1,23% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.10

indien de bouwkosten € 4.000.000 tot € 8.000.000 bedragen

14.834,45

 

vermeerderd met 1,06% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.11

indien de bouwkosten € 8.000.000 tot € 16.000.000 bedragen

32.436,35

 

vermeerderd met 0,83% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.12

indien de bouwkosten € 16.000.000 of meer bedragen

67.640,05

 

vermeerderd met 0,62% van de bouwkosten

 

 

 

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

145,40

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van

1.222,35

 

 

 

 

 

Vergunningsvrije activiteit

 

 

2.3.1.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en wordt vastgesteld dat de betreffende bouwactiviteit omgevingvergunningsvrij is, is het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 niet van toepassing maar bedraagt het tarief:

91,70

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten::

524,80

 

 

 

 

2.3.3

Handelen in strijd met ruimtelijke ordening

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

 

 

2.3.3.1

indien de aanvraag een erfafscheiding betreft

103,50

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

282,35

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o van de Wabo in combinatie met hoofdstuk 3, onderdeel 3.1,3.5,3.6, 3.7 en 3.9 (huisvesting personen) van de beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden artikel 4, Bijlage II Bor wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

282,35

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o van de Wabo in combinatie met hoofdstuk 3, onderdeel 3.2, 3.3 (behalve een perceel- of erfafscheiding; hierop is 2.3.3.1 van toepassing), 3.4, 3.8, 3.9 (behalve huisvesting personen; hiervoor geldt 2.3.3.3), 3.10 en 3.11 van de beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden artikel 4 Bijlage II Bor, wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

465,75

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

7.611,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

282,35

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

282,35

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken:

282,35

2.3.3.9

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken:

282,35

2.3.3.10

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken:

282,35

 

 

 

 

2.3.4

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot bran d veiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.5.1.1

Indien het betreft een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een bouwwerk ten behoeve van een evenement

195,60

2.3.5.1.2

Indien het betreft een vergunning voor het in gebruik nemen, houden of wijzigen van een bouwwerk met een brutovloeroppervlak van:

 

 

2.3.5.1.2.1

•minder dan 100 m2

740,75

2.3.5.1.2.2

•van 100 m2 of meer, doch minder dan 250 m2

858,10

2.3.5.1.2.3

•van 250 m2 of meer, doch minder dan 500 m2

1.208,90

2.3.5.1.2.4

•van 500 m2 of meer, doch minder dan 1.000 m2

1.598,85

2.3.5.1.2.5

•van 1.000 m2 of meer, doch minder dan 1.500 m2

1.833,55

2.3.5.1.2.6

•van 1.500 m2 of meer, doch minder dan 2.000 m2

2.106,10

2.3.5.1.2.7

•van 2.000 m2 of meer, doch minder dan 5.000 m2

2.106,10

 

•voor elke 500 m2, of gedeelte daarvan, boven de 2.000 m2 vermeerderd met een bedrag van

195,60

2.3.5.1.2.8

•van 5.000 m2 of meer, doch minder dan 10.000 m2

3.279,55

 

•voor elke 500 m2, of gedeelte daarvan, boven de 5000 m2 vermeerderd met een bedrag van

97,80

2.3.5.1.2.9

•van 10.000 m2 of meer

4.257,45

 

•voor elke 500 m2, of gedeelte daarvan, boven de 10.000 m2 vermeerderd met een bedrag van

48,90

 

 

 

 

2.3.6

Vervallen

 

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in b e schermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

282,35

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

309,25

 

 

 

 

2.3.9

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

67,25

 

 

 

 

2.3.11

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

496,25

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

496,25

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

190,70

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft;

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een bouw- en/of milieukundig rapport

286,35

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

845,85

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen in dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het inwinnen van een advies bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen:

1.122,45

2.3.17.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

381,35

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges als vermeld in de onderdelen 2.2.1.1 en 2.2.2 in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

Hierbij geldt als voorwaarde dat het om hetzelfde project gaat en het vooroverleg of beoordeling van de conceptaanvraag met een positief resultaat is afgerond.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een niet-ontvankelijke aanvraag, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, wordt 90% van de niet-ontvankelijke aanvraag geheven leges als vermeld in onderdeel 2.5.2.1 in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Hierbij geldt als voorwaarde dat het om hetzelfde project gaat en deze aanvraag binnen 2 maanden na het genomen besluit de aanvraag niet te behandelen wordt ingediend.

 

2.4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op (ver)bouwen en waarbij sprake is van een private bouwbesluittoets volgens een geaccepteerd instrument wat voldoet aan de (concept) wettelijke eisen en vooraf goedkeuring is gegeven door het college, dan bestaat aan spraak op vermindering van leges. De vermindering bedraagt 35% met dien verstande dat het te betalen bedrag niet lager zal zijn dan

213,95

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergu n ning

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 8 weken na ontvangst ervan 70% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van niet-ontvankelijk verklaring van aanvraag omgevingsvergunning

 

 

Als een aanvraag omgevingsvergunning niet ontvankelijk wordt verklaard omdat na het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning een verzoek voor aanvullende gegevens is gedaan, waarop door de aanvrager niet is gereageerd danwel de aangeleverde gegevens onvoldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de aanvrager, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 70% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergu n ning.

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt op verzoek van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits dit verzoek is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 33% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergu n ning.

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt 30% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven

 

 

 

 

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenki n gen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project bedraagt, los van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de wijziging betrekking heeft

95,35

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen, uitwerkingen

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening

15.963,90

 

 

 

 

2.8.1.1

Voor zover het bestemmingsplan genoemd in onderdeel 2.8.1. door de aanvrager conform het leveringsprotocol van de gemeente Etten-Leur wordt aangeleverd, geldt een korting van 33,3%

 

 

 

 

 

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek vaststellen van een onderdeel van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening voor een project, voor zover het daarbij niet gaat om slechts aanpassingen van bebouwings- en/of bestemmingsgrenzen op de verbeelding:

 

 

2.8.2.1

•voor het stedelijk gebied

13.568,10

2.8.2.2

•voor het buitengebied

6.698,50

 

 

 

 

2.8.3

De in 2.8.1.en 2.8.2 genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

2.8.4

Indien een begroting als bedoeld in 2.8.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.8.5

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

2.8.6

Het tarief bedraagt voor het toepassing geven aan een wijzigingsbevoegdheid of uitvoeringsplicht ex. art. 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, ten aanzien van het bestemmingsplan buitengebied:

 

 

2.8.6.1

•voor het aanwijzen van een nieuw agrarisch bebouwingsvlak of nieuw kassenperceel:

9.412,10

2.8.6.2

•voor het omschakelen van de bedrijfsvoering en/of omzetten van de bestemming:

6.698,50

2.8.6.3

•voor overige wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplicht:

4.889,40

 

 

 

 

2.8.7

Het tarief bedraagt voor het toepassing geven aan een wijzigingsbevoegdheid of uitvoeringsplicht ex. art. 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, geen betrekking hebbend op het bestemmingsplan buitengebied:

 

 

2.8.7.1

•voor het wijzigen van bestemmingsgrenzen, bebouwingsgrenzen en/of maatvoeringen

4.889,40

2.8.7.2

•voor overige wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplicht

9.412,10

 

 

 

 

2.8.8

Het tarief bedraagt voor het toepassing geven aan art. 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening:

1.735,75

 

 

 

 

2.8.9

Het tarief bedraagt voor het in procedure brengen van een aanvraag tot het vaststellen van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet Geluidhinder:

3.764,85

Hoofdstuk 9 n.v.t.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

95,35

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

511,50

 

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet, indien gelijktijdig een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening is ingediend

172,15

 

 

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet, voor zover het betreft:

 

 

3.1.3.1

het toevoegen/wijzigen/doorhalen van een leidinggevende, per leidinggevende

37,85

3.1.3.2

het wijzigen van de inrichting

37,85

 

 

 

 

3.1.4

3.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW):

ontheffing artikel 35, lid 1 DHW voor 1 editie

55,25

3.1.4.2

ontheffing artikel 35, lid 5 DHV voor 3 jaar

61,40

3.1.4.3

ondergeschikte wijziging ontheffing artikel 35 DHW

15,35

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

339,35

 

 

 

 

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, voor zover het betreft:

 

 

3.1.6.1

het toevoegen/wijzigen/doorhalen van een leidinggevende, per leidinggevende

37,85

3.1.6.2

het wijzigen van de inrichting

37,85

 

 

 

 

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning c.q. convenant voor verlenging/verruiming van het sluitingsuur horecabedrijven als bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene plaatselijke verordening, voor zover het betreft:

 

 

3.1.7.1

•voor een of meer uren op een bepaalde dag

100,00

3.1.7.2

•voor een periode van 3 maanden of een gedeelte daarvan, dagelijks of gedurende een gedeelte van de week, voor een of meer uren

331,80

3.1.7.3

•voor een periode langer dan een jaar vastgelegd in convenant

1.572,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

 

 

 

B-evenement

 

 

3.2.1.1

evenementenvergunning voor 1 editie

111,45

3.2.1.2

evenementenvergunning voor 3 jaar

123,85

3.2.1.3

ondergeschikte wijziging evenementenvergunning

30,95

 

C-evenement

 

 

3.2.1.4

evenementenvergunning voor 1 editie

169,60

3.2.1.5

evenementenvergunning voor 3 jaar

188,45

3.2.1.6

ondergeschikte wijziging evenementenvergunning

47,10

 

D-evenement

 

 

3.2.1.7

evenementenvergunning voor 1 editie

169,60

3.2.1.8

evenementenvergunning voor 3 jaar

188,45

3.2.1.9

ondergeschikte wijziging evenementenvergunning

47,10

 

E-evenement

 

 

 

Een E-evenement, dat qua omvang, effecten voor de omgeving en de risico’s die het evenement met zich mee kan brengen gelijkgesteld kan worden met een B-evenement

 

 

3.2.1.10

evenementenvergunning voor 1 editie

111,45

3.2.1.11

evenementenvergunning voor 3 jaar

123,85

3.2.1.12

ondergeschikte wijziging evenementenvergunning

30,95

 

Een E-evenement dat qua omvang, effecten voor de omgeving en de risico’s die het evenement met zich mee kan brengen gelijkgesteld kan worden met een C-evenement:

 

 

3.2.1.13

evenementenvergunning voor 1 editie

169,60

3.2.1.14

evenementenvergunning voor 3 jaar

188,45

3.2.1.15

ondergeschikte wijziging evenementenvergunning

47,10

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

282,45

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

515,10

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

515,10

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

37,85

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

37,85

Hoofdstuk 4 n.v.t.

Hoofdstuk 5 n.v.t.

Hoofdstuk 6 n.v.t.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

97,10

Behorende bij raadsbesluit van

De griffier,

drs. W.C.M. Voeten MBA

 

 

 

ROEB

Regionaal

0verleg

Eindhoven

Bouwtoezicht

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Vastgesteld in ROEB-everleg 12 september 2017.

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

2018

exc l . B1W

2018

incl. 21% B1W eenheid

 

 

(euro)

(euro) ( bruto )

1.

WONINGEN

 

 

1.1

Rijtjeswoningen

193,00

233,53

perm3

1.2

Halfvrijstaande woningen

233,00

281,93

perm3

1.3

Vrijstaande woningen Iappartementen

260,00

314,60

perm3

1.4

Bungalows

278,00

336,38

per m3

1.5

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

175,00

211,75

perm3

1.6

(Tijdelijke) woonunit

175,00

211,75

perm3

1.7

Recreatiewoning

175,00

211,75

per m3

2.WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1

Uitbreiding woonruimte Idakopbouw

264,00

319,44

per m3

2.2

Uitbreiding bergruimte Igarage

117,00

141,57

perm3

2.3

Kelder

242,00

292,82

perm3

2.4

Serre

524,00

634,04

perm2

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

121,00

146,41

perm3

2.6

Dakkapel

1.002,00

1.212,42

perm1

2.7

Gevelwijziging

541,00

654,61

perm2

2.8

Nieuwdak

108,00

130,68

perm2

3.BIJGEBOUWEN

3.1

Berging/garage met plat dak

121,00

146,41

perm3

3.2

Berging/garage met kapconstructie

112,00

135,52

perm3

3.3

Carport IOverkapping

144,00

174,24

per m2

3.4

Tuinhuisje (prefab)

135,00

163,35

per m2

3.5

Zwembad

179,00

216,59

per m3

4.TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1

Houten schutting/pergola

63,00

76,23

perm1

4.2

Gemetselde tuinmuur

112,00

135,52

perm1

4.3

Schotelantenne

904,00

1.093,84

per st.

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

85,00

102,85

perm1

4.5

Gaashekwerk

45,00

54,45

per m1

 • 5.

  BEDRIJFSHALLEN

 • -

  Gemetselde wandconstructie:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

90,00

108,90

perm3

5.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

54,00

65,34

perm3

5.3

Tussenvloer in de hal extra

121,00

146,41

perm2

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

184,00

222,64

per m3

-Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.5

Hal hoogte tot en met 6m

54,00

65,34

perm3

5.6

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

45,00

54,45

perm3

5.7

Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m 2

41,00

49,61

perm3

5.8

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

41,00

49,61

perm3

5.9

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

36,00

43,56

perm3

5.10

Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

36,00

43,56

perm3

5.11

Tussenvloer in de hal extra

77,00

93,17

perm2

5.12

Kantoorvloer in de hal extra

117,00

141,57

per m2

5.13

Open loods

117,00

141,57

per m2

5.14

Semi-permanente unit

184,00

222,64

perm3

5.15

Romneyloods

26,00

31,46

perm3

7. TUINBOUWKAS

10. KIPPENSTAL

 • 10.

  1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk) 269,00 325,49 perm2

 • 10.

  2 Legkippen (traditioneel metselwerk) 287,00 347,27 per m2

 

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

perm2

 

10.3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

85,00

102,85

perm2

11 .

PAARDENSTAL

 

 

 

 

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

541,00

654,61

perm2

 

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

264,00

319,44

per m2

 

• Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

 

 

 

 

tariefreductie van

60,00

72,60

perm2

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Vastgesteld in ROEB-overleg 12 september 2017.

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

2018

excl. BTW

2018

inc l . 21% BTW eenheid

 

 

(euro)

(euro) ( bruto )

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 

 

12.1

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

193,00

233,53

per m2

12.2

Opslagloods (houten gevels)

103,00

124,63

perm2

12.3

Opslagloods (beton gevels)

103,00

124,63

perm2

12.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

85,00

102,85

perm2

12.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

50,00

60,50

perm2

12.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

296,00

358,16

per m2

12.7

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

533,00

644,93

perm2

12.8

Nertsen

130,00

157,30

per m1

13.

MES

T SILO IKELDER

 

 

13.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

35,00

42,35

perm3

 

13.2

Mest kelder (losse kelder)

121,00

146,41

perm2

 

13.3

Sleufsilo

220,00

266,20

perm1

14.(PARKEER)KELDER

14.1

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

157,00

189,97

perm3

14.2

Geheel ondergronds

211,00

255,31

perm3

14.3

Geheelbovengronds

99,00

119,79

perm3

14.4

(Parkeer)kelder onder gebouw

103,00

124,63

per m3

Naar boven