Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2017, 210724VerordeningenVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2018

 

 

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2017, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en de Wet op de lijkbezorging;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN

INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2018

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke centrale begraafplaats, gelegen aan de Zundertseweg, de gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de Stationsstraat en de gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de Binnentuin;

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het erin verstrooien van as.

 • a.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • b.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van urnen;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • g.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit.

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen rechten worden geheven voor het op rechterlijk gezag lichten en weer in dezelfde grafruimte begraven dan wel terugplaatsen van een stoffelijk overschot of asbus.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 10 Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten. 

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  De 'Verordening lijkbezorgingsrechten Etten-Leur 2017', vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening lijkbezorgingsrechten Etten-Leur 2018’.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering

van

De raad voornoemd,

 

 

 

 

 

Mw. H. van Rijnbach-de Groot

raadsvoorzitter

Dhr. W.C.M. Voeten

raadsgriffier

Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2018 (behorende bij de

‘Verordening lijkbezorgingsrechten Etten-Leur 2018‘

Hoofdstuk 1

 

 

Het tarief bedraagt voor het plaatsen van een asbus of urn met as en het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 5 jaar op een urnengraf, urnennis, urnenzuil of urnentuin:

 

 

1.1

Urnengraf

575,00

1.2

Urnennis (inclusief ongegraveerde sluitsteen)

800,00

1.3

Urnenzuil (inclusief kunstwerk)

1.100,00

1.4

Urnentuin

465,00

 

 

 

Hoofdstuk 2

Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk of het plaatsen van een asbus of urn met as en het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar op een graf, urnengraf, urnennis, urnenzuil of urnentuin:

 

 

2.1

Graf voor een persoon van 12 jaar en ouder

1.500,00

2.2

Graf voor een persoon jonger dan 12 jaar

750,00

2.3

Urnengraf

1.000,00

2.4

Urnennis (inclusief ongegraveerde sluitsteen)

1.500,00

2.5

Urnenzuil (inclusief kunstwerk)

2.100,00

2.6

Urnentuin

785,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk en het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar op een graf:

 

 

3.1

Graf voor een persoon van 12 jaar en ouder

2.500,00

3.2

Graf voor een persoon jonger dan 12 jaar

1.250,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Hat tarief bedraagt voor het begraven van een lijk of het plaatsen van een asbus of urn met as en zonder het verlenen van het uitsluitend recht (Algemeen graf):

 

 

4.1

Graf voor een persoon van 12 jaar en ouder

1.000,00

4.2

Graf voor een persoon jonger dan 12 jaar

500,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Het tarief bedraagt voor het verstrooien van as per asbus bij:

 

 

5.1

Asverstrooiing op de verstrooiingsplaats

300,00

5.2

Asverstrooiing op de verstrooiingsplaats en een gedenkplaat op gedenkmuur voor een periode van 5 jaar. De gedenkplaat moet zelf aangeschaft worden conform de voorschriften van de gemeente

450,00

5.3

Asverstrooiing in een graf

300,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Het tarief bedraagt voor het bijbegraven van een lijk of het bijzetten van een asbus of urn met as en het verlengen van het uitsluitend recht indien de termijn genoemd in de hoofdstukken 1, 2 en 3 nog niet is verstreken:

 

 

6.1

Bijzetting van een lijk in een graf van een persoon van 12 jaar of ouder

verhoogd met € 100,00 per jaar voor het aantal jaren dat er van de oorspronkelijke looptijd verstreken is met een maximum van 10 jaar

500,00

6.2

Bijplaatsing van een urn in een graf van een persoon van 12 jaar of ouder

375,00

6.3

Bijplaatsen van een sierurn op een graf van een persoon van 12 of ouder

100,00

6.4

Bijzetting van een lijk in een graf van een persoon jonger dan 12 jaar

verhoogd met € 50,00 per jaar voor het aantal jaren dat er van de oorspronkelijke looptijd verstreken is met een maximum van 10 jaar

250,00

6.5

Bijplaatsing van een urn in een graf van een persoon jonger dan 12 jaar

188,00

6.6

Bijplaatsen van een sierurn op een graf van een persoon jonger dan 12 jaar

50,00

6.7

Bijplaatsen van een urn in een urnengraf

375,00

6.8

Bijplaatsen van een urn in een urnennis

375,00

6.9

Bijplaatsen van een urn in een urnenzuil

375,00

6.10

Bijplaatsen van een urn in een urnentuin

100,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Het tarief bedraagt voor het verlengen van het uitsluitend recht als genoemd in de hoofdstukken 1, 2, 3, 5 en 6 voor een periode van 5 jaar:

 

 

7.1

Graf voor een persoon van 12 jaar en ouder

500,00

7.2

Graf voor een persoon jonger dan 12 jaar

250,00

7.3

Urnengraf

375,00

7.4

Urnennis (inclusief ongegraveerde gedenkplaat)

560,00

7.5

Urnenzuil (inclusief kunstwerk)

780,00

7.6

Urnentuin

300,00

7.7

Gedenkplaat op gedenkmuur bij strooiveld

150,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Het tarief bedraagt voor het verlengen van het uitsluitend recht als genoemd in de hoofdstukken 1, 2, 3, 5 en 6 voor een periode van 10 jaar:

 

 

8.1

Graf voor een persoon van 12 jaar en ouder

1.000,00

8.2

Graf voor een persoon jonger dan 12 jaar

500,00

8.3

Urnengraf

750,00

8.4

Urnennis (inclusief ongegraveerde gedenkplaat)

1.120,00

8.5

Urnenzuil (inclusief kunstwerk)

1.560,00

8.6

Urnentuin

600,00

8.7

Gedenkplaat op gedenkmuur bij strooiveld

300,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 – Overige handelingen

 

 

9.1

Voor het (bij)begraven van een lijk of het (bij)plaatsen van een asbus of urn of het verstrooien van as op buitengewone uren wordt het bedrag, genoemd in de hoofdstukken 1 t/m 6 verhoogd met

Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren zoals deze zijn geregeld in de “Beheersverordening begraafplaatsen Etten-Leur”.

150,00

9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek van de rechthebbende tot het verkrijgen van een vergunning voor het opgraven van een lijk of urn of asbus of de overblijfselen van een lijk

150,00

9.3

Het tarief bedraagt voor het - voor het verstrijken van het grafrecht - verwijderen van een urn of asbus uit een urnengraf, urnennis, urnenzuil of urnentuin

100,00

9.4

Het tarief bedraagt voor het - voor het verstrijken van het grafrecht – bovengronds ruimen van een graf op verzoek van een belanghebbende

225,00

9.5

Voor het na opgraven van een lijk of urn of asbus of de overblijfselen van een lijk en het weer begraven in een ander graf, wordt het tarief geheven zoals dat is opgenomen in Hoofdstuk 4 van deze tarieventabel.

 

 

9.6

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een standaard graf naar een graf voor 3 personen – indien het lokaal mogelijk is – inclusief het na het opgraven weer opnieuw begraven van een lijk of urn of asbus of de overblijfselen van een lijk in hetzelfde graf

500,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 - Reserveringen

 

 

Het tarief voor het reserveren van een graf, een urnengraf, urnennis, urnenzuil of urnentuin bedraagt per jaar

 

 

10.1

-voor een graf van een persoon van 12 jaar of ouder

100,00

10.2

-voor een graf van een persoon jonger dan 12 jaar

50,00

10.3

-voor een urnengraf

75,00

10.4

-voor een urnennis

88,00

10.5

-voor een urnenzuil

75,00

10.6

-voor een urnentuin

75,00

Behorende bij raadsbesluit van

De griffier,

drs. W.C.M. Voeten MBA