Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Culemborg 2017

 

De raad van de gemeente Culemborg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 juni 2017, GEM - 1735639/352; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

gezien het advies van Cliëntenraad Culemborg;

besluit vast te stellen: de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Culemborg 2017.

 

Artikel 1. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

  • 1.

   Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

    

  • 2.

   Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  •  

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet, en;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en;

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie; of

  • d.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet

  • 3.

   Het college kan een externe partij om advies vragen met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. De externe organisatie neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.

   

   

Artikel 2. Vaststelling loonwaarde

1.Het college gebruikt de in de bijlage bij deze verordening omschreven wijze om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

 

Artikel 3. Intrekken oude verordening

De verordening loonkostensubsidie Participatiewet wordt ingetrokken.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2017

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Culemborg 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juni 2017.

 

Hoogachtend,

De griffier De voorzitter

R.van Belzen C.J.G.M. de Vet

 

 

Toelichting

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet. Overeenkomstig deze bepaling dient de gemeenteraad bij verordening regels vast te stellen over de doelgroep loonkostensubsidie en de loonwaarde. De regels dienen in ieder geval te bepalen:

 • -

  de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, en

 • -

  de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld.

Het college kan op verzoek of ambtshalve vaststellen wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort (artikel 10c van de Participatiewet). Personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet die mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie. Ook personen als bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet).

Heeft het college vastgesteld dat een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en is een werkgever voornemens met die persoon een dienstbetrekking aan te gaan, dan stelt het college in beginsel de loonwaarde van die persoon vast (artikel 10d, eerste lid, van de Participatiewet). Het college kan ook in overleg met de werkgever vaststellen dat de vaststelling van de loonwaarde gedurende maximaal zes maanden van de dienstbetrekking achterwege kan blijven (artikel 10d, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet en artikel 10d, vijfde lid, van de Participatiewet) Als deze periode is verstreken, dan moet de loonwaarde worden vastgesteld. Hiervoor is geen aanvraag vereist. De vastgestelde loonwaarde legt het college vast in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen.

De loonwaarde is een vastgesteld percentage van het rechtens geldende loon voor de door een persoon

– die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie – verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort (artikel 6, eerste lid, onderdeel g, van de Participatiewet).

De loonkostensubsidie zoals beschreven in deze verordening kan uitsluitend worden ingezet als de persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet: mensen met een arbeidsbeperking. Deze nieuwe vorm van loonkostensubsidie is niet per definitie tijdelijk, maar kan indien nodig voor een langere periode worden ingezet. Met dit instrument compenseert de gemeente werkgevers voor de verminderde productiviteit van de werknemer (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 60).

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) of de Gemeentewet zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op deze verordening. Hiervan zijn in deze verordening daarom geen begripsomschrijvingen opgenomen. Voor de duidelijkheid zijn een aantal belangrijke wettelijke definities hieronder weergegeven.

 • -

  doelgroep loonkostensubsidie (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, Participatiewet): personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, alsmede personen als bedoeld in artikel 10d, tweede lid;

 • -

  loonwaarde (artikel 6, eerste lid, onderdeel g, Participatiewet): vastgesteld percentage van het wettelijk minimumloon voor de door een persoon, die tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort;

 • -

  dienstbetrekking (artikel 6, eerste lid, onderdeel f van de Participatiewet): een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking.

   

Artikelsgewijze toelichting

Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

 

Artikel 1. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

In artikel 10c van de Participatiewet is geregeld wanneer wordt vastgesteld of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort: op schriftelijke aanvraag of ambtshalve. Ambtshalve vaststelling is alleen mogelijk bij:

 • -

  personen die algemene bijstand ontvangen;

 • -

  personen als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35, vierde lid, onderdeel b, en

 • -

  36, derde lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA) tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d is verleend;

 • -

  personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

 • -

  personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en

 • -

  personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

In artikel 10c van de Participatiewet is ook bepaald dat het aan college is om vast te stellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de wet is het aan de gemeente om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of mensen tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor hen wordt ingezet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 62). In artikel 1, tweede lid, is vastgelegd welke criteria daarbij in acht genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet. Daarin is immers wettelijk de doelgroep loonkostensubsidie vastgelegd. Onderdeel a t/m c ziet op het toekennen van loonkostensubsidie aan personen die nog geen dienstbetrekking hebben. Onderdeel d voorziet op het toekennen van loonkostensubsidie aan personen met een reeds bestaande dienstbetrekking en die in de periode van 6 maanden voorafgaande aan de dienstbetrekking hebben deelgenomen aan praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of de entreeopleiding.

Bij de vaststelling of iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie kan het college zich laten adviseren door een externe organisatie, het UWV werkbedrijf. Het college draagt personen voor die zouden kunnen behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie, de externe organisatie adviseert en neemt daarbij eveneens de in het tweede lid neergelegde criteria in acht. Op basis van het advies beslist het college of iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies, kan besloten worden het advies niet te volgen.

 

Artikel 2. Vaststelling loonwaarde

In artikel 10d, eerste lid, van de Participatiewet is bepaald dat als een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan met die persoon, het college de loonwaarde van die persoon vaststelt, met inachtneming van artikel 10d, vierde lid, van de Participatiewet. Hiervoor is geen aanvraag vereist.

Het college kan tevens in overleg met de werkgever vaststellen dat de vaststelling van de loonwaarde achterwege kan blijven (artikel 10d, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet en artikel 10d, vijfde lid, van de Participatiewet). Als deze periode is verstreken, dan moet de loonwaarde worden vastgesteld.

De vastgestelde loonwaarde legt het college vast in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen.

In de bijlage bij artikel 2 wordt de methode die het college gebruikt om de loonwaarde van die personen te bepalen omschreven.

Als een dienstbetrekking tot stand komt, verleent het college loonkostensubsidie aan de werkgever met inachtneming van artikel 10d van de Participatiewet.

Bijlage Bij artikel 2 van de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Culemborg 2017 De wijze waarop loonwaarde wordt vastgesteld

 

Het college maakt gebruik van Dariuz Works Loonwaarde om de loonwaarde van een persoonte bepalen in het kader 

van artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet.

 

Hierna wordt de werkwijze van deze methode omschreven.

 

Dariuz loonwaarde meet de werkprestaties van de aspirant medewerker (tempo, kwaliteiten inzetbaarheid) 

op werkplek bij de werkgever. Daarbij wordt de prestatie van de aspirantwerknemer afgezet tegen de werkprestatie 

van de regulierewerknemer met dezelfdetaken bij dezelfde werkgever. 

 

De loonwaardemeter die Dariuz loonwaarde uitvoert moet gecertificeerd zijn en voert het loonwaarde onderzoek 

uit op de werkplek van de aspirant werknemer bij de werkgever.

Dariuz loonwaarde meting voldoet aan de gouden standaard loonwaarde meting zoals vastgesteld in 

wetenschappelijk onderzoek, mei 2014, en overgenomen door de werkkamer van de Stichting van de Arbeid,

november2014.

Voor de werkgever, werknemer en de gemeente is het eindresultaat een valide, betrouwbare en leesbare 

loonwaarde meting op grond waarvan een beschikking vaststelling loonkostensubsidie kan worden afgegeven.

 

Met Dariuz Loonwaarde kan worden voldaan aan de vereisten in het Besluit Loonkostensubsidie Participatiewet 

d.d. 6-10-2014 en de Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet d.d. 10-10-2014.

Naar boven