Gemeente Rhenen - AANWIJZINGSBESLUIT CROSSTERREINEN (ARTIKEL 5:32 APV 2017)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen;

gelet op artikel 5:32, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Rhenen 2017 (hierna: APV 2017);

BESLUITEN:

 • I.

  te bepalen dat als terrein, als bedoeld in artikel 5:32, lid 2 APV 2017, wordt aangewezen: het dagrecreatieterrein Kwintelooijen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegrond;

 • II.

  te bepalen dat het voorgaande “Aanwijzingsbesluit crossterreinen (artikel 5:32 APV 2014)”, zoals vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Rhenen op 19 mei 2015, hiermee komen te vervallen;

 • III.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit crossterreinen (artikel 5:32 APV 2017)”;

 • IV.

  dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt;

 • V.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking in het gemeenteblad (www.overheid.nl) of, voor het geval de APV 2017 op dat moment nog niet in werking is getreden, op de dag van inwerkingtreding van de APV 2017.

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Rhenen op 24 januari 2017.

De secretaris, De burgemeester,

de heer P. Bonthuis de heer drs. J.A. van der Pas

Bijlage:

-Overzichtstekening aanwijzingsbesluit “Crossterreinen (artikel 5:32 APV 2017)

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan worden gericht aan het college, t.a.v. commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE RHENEN. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient in ieder geval te vermelden:

 

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven;

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken;

 • de redenen waarom u bezwaar maakt.

Naar boven