Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 207454

Gepubliceerd op 24 november 2017 09:00

Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente ’s-Hertogenbosch 2018

De Gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn vergadering van 14 november 2017,

gezien het voorstel met regnr. 6965442;

gelet op de Gemeentewet;

Heeft vastgesteld:

De "Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente 's-Hertogenbosch 2018"

De gemeenteraad vernoemd,

De griffier,

Drs. W.G. Amesz

De voorzitter,

Drs. J.M.L.N. Mikkers

 

Legesverordening 2018

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot de eerste dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de eerste dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de eerste dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een reisdocument of Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel en de bijbehorende bijlagen (ROEB-lijst).

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten in het openbaar belang verzocht door openbare besturen of openbare instellingen, met uitzondering van de leges genoemd in titel 1: hoofdstukken 8, 11 en 16, titel 2: alle hoofdstukken en titel 3: hoofdstuk 4.

 • 2.

  het afgeven van:

  • a.

   “attestaties de vita” of “bewijzen van in leven zijn” strekkende tot ontvangst van pensioenen, wachtgelden, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van publiekrechtelijke lichamen;

  • b.

   beschikkingen op bezwaar- en verzoekschriften terzake van gemeentelijke belastingen;

  • c.

   beschikkingen of afschriften houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

  • d.

   beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas.

 • 3.

  het verstrekken van een exemplaar van de bescheiden, genoemd in titel 1, hoofdstuk 2, lid 1, van de bij deze verordening behorende Tarieventabel, aan politieke partijen welke aan de laatst gehouden verkiezingen voor de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch hebben deelgenomen.

 • 4.

  het verstrekken van losse raadsvoorstellen of commissievoorstellen tot een maximum van drie per vergadering.

 • 5.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • 6.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, slechts voor het deel van de aanvraag dat betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 7.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 • 8.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

  • 1.

   De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel en de daarbij behorende bijlage (ROEB-lijst), met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

  • 2.

   Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

  • 3.

   Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

  • 1.

   In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • 2.

   De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   titel 1: hoofdstuk 3, onderdeel f. (Burgerlijke stand);

  • 2.

   titel 1: hoofdstuk 4 (Identiteitsbewijzen / Reispapieren);

  • 3.

   titel 1: hoofdstuk 5 (Rijbewijzen);

  • 4.

   titel 1: hoofdstuk 6, vijfde lid (verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   titel 1: hoofdstuk 7 (Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   titel 1: hoofdstuk 14 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1.

  De ''Legesverordening 2017”, vastgesteld bij het besluit van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch d.d. 8 november 2016 en gewijzigd bij besluiten van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch d.d. 13 december 2016, 7 maart 2017 en 24 oktober 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 november 2017.

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch,

De griffier, De voorzitter,

Drs. W.G. Amesz Drs. J.M.L.N. Mikkers

Tarieventabel 201 8

behorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente ’s-Hertogen-bosch”, geldend vanaf 1 januari 2018

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk

Omschrijving

 

 

1.

Algemene dienstverlening

2.

Bestuursstukken

3.

Burgerlijke stand

4.

Identiteitsbewijzen / reispapieren

5.

Rijbewijzen

6.

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

7.

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

8.

Vastgoedinformatie

9.

Verklaring / afgifte in het belang van de aanvrager

10.

Stadsarchief

11.

Huisvestingswet

12.

Leegstandwet

13.

Winkeltijdenwet

14.

Wet op de kansspelen

15.

Telecommunicatiewet en overige kabels en leidingen

16.

Verkeer en vervoer

17.

Nasporing gegevens milieu en omgevingsvergunningen

18.

Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

1.

Begripsomschrijvingen

2.

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

3.

Omgevingsvergunning

4.

Vermindering

5.

Teruggaaf

6.

Intrekking omgevingsvergunning

7.

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

8.

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

9.

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

1.

Drank- en horeca

2.

Organiseren evenementen of markten

3.

Prostitutiebedrijven

4.

Splitsingsvergunning woonruimte

5.

Brandveiligheidsverordening

6.

Diversen

Titel 1 Algemene dienstverlening

Algemene bescheiden

Hoofdstuk 1

1.De leges bedragen voor:

a.

Fotokopie (zwart-wit) op:

 

 

 

-A0-formaat (afmeting 84,1 x 118,9 cm)

5,65

 

-A1-formaat (afmeting 59,4 x 84,1 cm)

4,20

 

-A2-formaat (afmeting 42,0 x 59,4 cm)

3,40

 

-A3-formaat (afmeting 29,7 x 42,0 cm)

0,20

 

-A4-formaat (afmeting 21,0 x 29,7 cm)

0,10

b.

Fotokopie (kleur) op:

 

 

 

-A0-formaat (afmeting 84,1 x 118,9 cm)

7,90

 

-A1-formaat (afmeting 59,4 x 84,1 cm)

6,40

 

-A2-formaat (afmeting 42,0 x 59,4 cm)

5,30

 

-A3-formaat (afmeting 29,7 x 42,0 cm)

0,30

 

-A4-formaat (afmeting 21,0 x 29,7 cm)

0,20

 • 2.

  De in het eerste lid van dit hoofdstuk opgenomen leges zijn niet van toepassing op stukken welke in de volgende hoofdstukken van deze verordening of in andere rechtsregels afzonderlijk zijn genoemd.

 • 3.

  De leges bedragen voor het afgeven van een gunstige beschikking op aanvragen van een vergunning of ontheffing, dan wel van elk ander stuk of verklaring in het persoonlijke belang van de aanvrager opgemaakt voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in de volgende hoofdstukken van deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd: per afgegeven stuk € 10,00

 • 4.

  De leges bedragen voor stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per afgegeven stuk € 10,00

Bestuursstukken

Hoofdstuk 2

De leges bedragen voor het verstrekken van:

1.

Verordeningen

 

 

 

a. een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

27,05

 

b. een exemplaar van de Bouwverordening

27,05

 

c. een exemplaar van de Brandveiligheidsverordening

29,35

 

Aanvullingsbladen van de in dit lid vermelde verordeningen:

 

 

 

d. voor elke eerste bladzijde of gedeelte daarvan van elke aanvulling

2,15

 

e. voor elke overige bladzijde of gedeelte daarvan

0,45

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 3

De leges bedragen voor:

a.

de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op:

 

 

 

-maandag tot en met donderdag

465,00

 

-vrijdag

-zaterdag op het Stadhuis, Perron-3 (Rosmalen) en Empel (voormalig

gemeentehuis)

625,00

900,00

 

-zaterdag op de overige trouwlocaties

407,20

 

-zondag op het Stadhuis, Perron-3 (Rosmalen) en Empel (voormalig

gemeentehuis)

1.079,45

 

-zondag op de overige trouwlocaties

539,70

b.

De voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap zonder ceremonie van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur; alleen op het Stadskantoor

154,30

c.

het opmaken van een akte terzake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 

 

 

-maandag tot en met vrijdag op het Stadskantoor

84,80

 

-maandag tot en met donderdag op het Stadhuis, Perron-3 (Rosmalen) en

Empel (voormalig gemeentehuis)

465,00

 

-vrijdag op het Stadhuis, Perron-3 (Rosmalen) en Empel (voormalig gemeentehuis)

-zaterdag op het Stadhuis, Perron-3 (Rosmalen) en Empel (voormalig

gemeentehuis)

625,00

900,00

 

-zaterdag op de overige trouwlocaties

407,20

 

-zondag op het Stadhuis, Perron-3 (Rosmalen) en Empel (voormalig

gemeentehuis)

1.079,45

 

-zondag op de overige trouwlocaties

539,70

d.

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

35,10

e.

het vermelden van de personalia van een kind in een trouwboekje in kalligrafisch schrift

9,00

f.

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

g.

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning om een stoffelijk overschot op- of her te begraven

62,55

De onder a, b en c. opgenomen leges worden niet geheven op de dagen en uren welke door de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn aangewezen voor kosteloze voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Indien de kandidaten voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap gebruik maken van een door hen genoemde persoon welke nog niet door de gemeente ‘s-Hertogenbosch is aangewezen als ambtenaar van de burgerlijke stand, worden de onder a, b en c opgenomen leges verhoogd met € 58,00.

Indien de kandidaten de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap willen houden in een gebouw dat nog niet is aangewezen als huis der gemeente, worden de onder a, b en c opgenomen leges verhoogd met € 58,00.

Voor het reserveren van een huwelijksvoltrekking en de werkzaamheden daartoe worden bij annulering of verzetten van de huwelijksvoltrekking € 25,00 van de leges in rekening gebracht.

Bij toezending van een stuk als bedoeld onder f, anders aangevraagd dan via de daarvoor beschikbaar gestelde webformulieren wordt het wettelijk verschuldigde tarief verhoogd met€ 3,60.

 

Identiteitsbewijzen / Reispapieren

Hoofdstuk 4

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Voor een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort en zakenpaspoort:

a. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

 

64,75

 

b. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

2.

Voor een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,45

3.

Voor een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

a. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

b. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

50,65

28,60

4.

de tarieven als genoemd in de leden 1 t/m 3 van dit hoofdstuk worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

47,55

5.

Indien er wordt gekozen voor het laten bezorgen van de reisdocumenten worden de leges verhoogd met € 4,95. Bij meerdere bezorgingen voor een gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip geldt een maximum van € 4,95. Bij het uitreiken van de documenten dienen alle personen aanwezig te zijn. Bovendien dienen in dit geval alle aanvragen op hetzelfde tijdstip aan de balie ingediend te worden.

 

 

Rijbewijzen

Hoofdstuk 5

De leges bedragen voor:

a.

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs (NRD creditcardmodel)

38,95

b.

het tarief als genoemd in onderdeel a. van dit hoofdstuk wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

34,40

c.

Indien er wordt gekozen voor het laten bezorgen van het rijbewijs worden de leges verhoogd met € 4,95. Bij meerdere bezorgingen voor een gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip geldt een maximum van € 4,95. Bij het uitreiken van de documenten dienen alle personen aanwezig te zijn. Bovendien dienen in dit geval alle aanvragen op hetzelfde tijdstip aan de balie ingediend te worden.

 

 

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 6

1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan zowel één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd als één of meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de basisregistratie personen.

2.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

a. tot het verstrekken van gegevens:

 

 

 

per verstrekking

10,00

 

b. tot het verstrekken van gegevens:

 

 

 

anders aangevraagd dan via de daarvoor beschikbaar gestelde webformulieren wordt het bedrag onder 2 a verhoogd met behandelingskosten van:

3,60

 

c. tot het doorzenden van de aanvraag tot het verstrekken van gegevens aan derden, per aanvraag

13,60

3.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

23,55

4.

De tarieven als genoemd in het tweede lid onder a. van dit hoofdstuk worden bij een spoedlevering per verstrekking vermeerderd met

12,10

5.

Voor het schriftelijk verstrekken van gegevens aan afnemers en bijzondere derden ingevolge artikel 17 lid 2 van het besluit basisregistratie personen:

 

 

 

a. voor aanvragen ingediend anders dan via de daarvoor beschikbaar gestelde webformulieren worden behandelingskosten in rekening gebracht van

3,60

6.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen

18,15

7.

De leges bedragen voor het verkrijgen van een persoonslijst

18,25

Indien een uittreksel/informatie via de daarvoor beschikbaar gestelde webformulieren is aangevraagd, worden de leges van de genoemde stukken in het tweede lid onder a van dit hoofdstuk met € 1,15 per verstrekking verlaagd.

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens € 0,23 per pagina, met een maximum per bericht van

5,00

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8

De leges bedragen voor:

a.

elke kadastrale inzage van het Kadasternetwerk, per geraadpleegd object, inclusief een afdruk op papier

18,75

b.

elke hypothecaire inzage, per geraadpleegd object, inclusief een afdruk op papier

18,75

c.

elk uittreksel van de kadastrale kaart als afdruk in A-4 formaat, per object

18,75

d.

elk uittreksel van schepen, per schip, inclusief een afdruk op papier

18,75

e.

elk uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

18,75

Verklaring / afgifte in het belang van de aanvrager

Hoofdstuk 9

De leges bedragen voor het afgeven van:

a.

een attestatie de vita of een bewijs van in leven zijn voor een inwoner van ’s-Hertogenbosch voor gebruik in Nederland

10,00

b.

een verklaring betreffende de woonplaats of het ingezetenschap

10,00

c.

een bewijs van Nederlanderschap, niet geldig als reispapier

10,00

Indien een verklaring/afgifte genoemd onder a t/m c van dit hoofdstuk via de daarvoor beschikbaar gestelde webformulieren wordt aangevraagd, worden de leges met € 1,15 per afgegeven verklaring/afgifte verlaagd.

 

De leges van de genoemde stukken onder a t/m c anders aangevraagd dan via de daarvoor beschikbaar gestelde webformulieren, worden bij toezending per fax of post verhoogd met behandelingskosten ad € 3,60.

 

Voorts bedragen de leges voor:

d.

het waarmerken van originele stukken indien de aanvrager de noodzakelijkheid hiervoor aantoont en het daarnaast onmogelijk is om op eenvoudige wijze een duplicaat van het origineel te verkrijgen, per stuk

10,00

e.

het legaliseren van een handtekening gesteld onder een origineel stuk

10,00

f.

de afgifte van een minicontainer welke is bestemd voor de inzameling van huishoudelijk afval bij:

 

 

 

1.een gebruikte container

44,10

 

2.en nieuwe container

77,20

De leges onder f. worden in rekening gebracht, indien de uitgereikte minicontainer wordt vermist of door onzorgvuldig handelen van de gebruiker onbruikbaar is en vervangen moet worden

Gemeentearchief

Hoofdstuk 10

De leges bedragen voor:

1.

het door een ambtenaar van het gemeentearchief doen van nasporing, ongeacht het resultaat, in de in het stadsarchief berustende stukken, per kwartier of gedeelte daarvan

15,00

 

met een maximum van 2 uur

120,00

2.

het door een bevoegde ambtenaar van het stadsarchief afgeven van een geauthentiseerde reproductie van een authentiek afschrift/uittreksel:

 

 

 

-per akte of set bijlagen uit de Burgerlijke Stand geldt het tarief zoals dat is

opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand,

 

 

 

-per akte uit andere archieven

30,00

3.

het afgeven van een reproductie van bewegend beeld, stilstaand beeld en/of geluid (exclusief materiaalkosten), waarvan de auteursrechten bij het stadsarchief berusten, per kwartier arbeid

15,00

4.

In afwijking van voorgaande, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustende stuk indien dit meer dan twee uur duurt:

Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting.

5.

Indien een begroting als bedoeld in lid 4 wordt uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Huisvestingswet

Hoofdstuk 11

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

tot het verkrijgen van een vergunning voor het in gebruik nemen van een standplaats als bedoeld in artikel 6 van de Huisvestingsverordening

50,95

2.

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan het woningbestand als bedoeld in artikel 12, lid a van de Huisvestingsverordening

103,60

3.

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 12, lid b van de Huisvestingsverordening

103,60

4.

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 12, lid c van de Huisvestingsverordening

103,60

5.

tot het verkrijgen van een vergunning tot het verbouwen van een woonruimte tot twee of meer zelfstandige woonruimten als bedoeld in artikel 12, lid d van de Huisvestingsverordening

103,60

Leegstandwet

Hoofdstuk 12

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

43,60

b.

Indien de aanvraag als bedoeld in lid a woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

 

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13

De leges bedragen voor:

a.

b.

het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een ontheffing ingevolge de Winkeltijdenwet en/of artikel 5 eerste en tweede lid van de Verordening Winkeltijden ’s-Hertogenbosch 2013

de afgifte van een ontheffing voor zon- en feestdagen conform artikel 5 derde lid van de Verordening Winkeltijden ’s-Hertogenbosch 2013

143,30

688,65

 

 

 

 

Wet op de kansspelen

Hoofdstuk 14

De leges bedragen voor de afgifte van:

a.

een aanwezigheidsvergunning voor automatische en of mechanische speel- of daarmede gelijk te stellen toestellen, waarvoor krachtens artikel 30b van de Wet op de Kansspelen vergunning is verleend:

 

 

 

-Voor het eerste toestel

226,50

 

-Voor het tweede toestel en elk volgend toestel

90,50

b.

een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de kans- en behendigheidsspelen 2002

61,80

c.

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

27,00

 

 

 

 

Telecommunicatiewet en overige kabels en leidingen

Hoofdstuk 15

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek in verband met het verkrijgen van instemming, per voorgenomen aaneengesloten (graaf/ blaas/ boor/ pers)werkzaamheden (of combinatie daarvan) inzake kabels en of leidingen ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk tot 1.500 meter aaneengesloten tracélengte:

 

€483,85

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van toestemming, per aaneengesloten (graaf/ blaas/ boor/ pers)werkzaamheden (of combinatie daarvan) van niet ingrijpende aard of spoedeisende werkzaamheden, inzake kabels en of leidingen:

 

€ 63,60

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, per voorgenomen aaneengesloten (graaf/ blaas/ boor/ pers)werkzaamheden (of combinatie daarvan) inzake kabels of leidingen, op, in en boven openbare door de gemeente beheerde gronden, uitgezonderd voor kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk tot 1500 meter aaneengesloten tracélengte:

 

€483,85

4.

a. In afwijking van het gestelde in de leden 1 en 3, wordt bij projecten met een aaneengesloten tracélengte vanaf 1.500 meter, door het college van burgemeester en wethouders een begroting opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure. Deze kosten worden inclusief onderbouwing, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling, schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager.

b. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16

De leges bedragen voor:

a.

het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het “Besluit administratieve bepalingen in het wegverkeer”

110,00

b.

het opnieuw afgeven van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld onder lid a. van dit hoofdstuk indien de Europese gehandicaptenkaart wordt vermist of indien vervanging nodig is in verband met verminking van het document

110,00

c.

het afgeven van elke andere vergunning of ontheffing, verleend op grond van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens of een daarop steunende regeling, met uitzondering van de aanvragen tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de leden d, e en g van dit hoofdstuk

13,15

d.

-de afgifte van een vergunning voor het rijden op busbanen of busstroken

29,75

 

-de afgifte van een nieuwe vergunning voor het rijden op busbanen of busstroken, indien de verstrekte vergunning is verloren of ontvreemd

29,75

e.

het per kenteken van een voertuig maximaal 12 maal per kalenderjaar afgeven van een dagontheffing voor de milieuzone per dagontheffing

27,60

f.

het in behandeling nemen van een aanvraag om voor één kenteken van een voertuig voor een geldigheidsduur langer dan 3 maanden per kalenderjaar ontheffing voor de milieuzone te verkrijgen

162,00

g.

h.

het afgeven van een langlopende ontheffing landbouwvoertuig (geldigheid 3 jaar)

het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij het huis- of werkadres

30,00

131,60

Nasporing gegevens milieu en omgevingsvergunningen

Hoofdstuk 17

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verrichten van naspeuringen in en het verstrekken van gegevens uit de in het archief respectievelijk in het informatiesysteem berustende stukken terzake van milieugegevens, bestemmingsplangegevens en omgevingsvergunningen, zoals van bodem, hinder en bouwtekeningen, voor ieder daaraan besteed c.q. aangevangen kwartier: € 18,75

De op grond van dit hoofdstuk verschuldigde leges worden verhoogd met de leges voor fotokopieën van stukken, zoals vermeld in titel 1, hoofdstuk 1, lid 1 sub a en b.

Diversen

Hoofdstuk 18

De leges bedragen voor de afgifte van:

a. een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats voor het verstrekken van informatie aan het publiek als bedoeld in artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 2012

 

 

 

12,30

b. een vergunning voor het organiseren van kleinschalige niet-commerciële wijk- of buurtactiviteiten

27,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

Het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

Het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen. De opgegeven (geraamde) bouwkosten worden getoetst aan de eenheidsprijzen exclusief BTW zoals bepaald in het “Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwlegestoets” opgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht).

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

 

 

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

Niet van toepassing

 

 

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

50,80

 

 

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 3

 

2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de bouwkosten:

 

 

 

a. minder bedragen dan € 88.100,-:

2,50% van die bouwkosten met een minimum van

85,05

 

b. € 88.100,- bedragen of meer, doch minder dan € 441.800,-:

€ 2.202,50 vermeerderd met 2,00% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 88.100, - te boven gaan

 

 

 

c. € 441.800,- bedragen of meer, doch minder dan € 4.870.600,-

€ 9.276,50 vermeerderd met 1,40% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 441.800, - te boven gaan

 

 

 

 

d. € 4.870.600,- bedragen of meer, doch minder dan € 19.485.600,-

€ 71.279,70 vermeerderd met 1,20% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 4.870.600, - te boven gaan

 

 

 

 

 

 

 

e. € 19.485.600,- bedragen of meer, doch minder dan € 97.429.800,-

€ 246.659,70 vermeerderd met 0,60% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 19.485.600, - te boven gaan;

 

 

 

 

f. € 97.429.800,- bedragen of meer

714.324,90

 

 

Extra welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Niet van toepassing

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

552,00

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met 25% met en minimum van:

50,00

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.5

Niet van toepassing

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

85,00

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

285,00

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), waarbij de aanvraag ook betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 0,2% van die bouwkosten met een minimum van € 285,= en een maximum van € 3.124,00,=

 

 

2.3.3.2A

Indien het een aanvraag betreft voor het bouwen van woningen wordt het bedrag wat als gevolg van artikel 2.3.3.2 in rekening wordt gebracht, verhoogd met € 500,- per woning.

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

3.124,00

2.3.3.3A

Indien het een aanvraag betreft voor het bouwen van woningen wordt het bedrag wat als gevolg van artikel 2.3.3.3 in rekening wordt gebracht, verhoogd met € 500,- per woning.

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

285,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

285,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

285,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

285,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

285,00

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

285,00

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

285,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

285,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

3.124,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

285,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

285,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

285,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

285,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

285,00

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de bruto-vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt:

 

 

 

a.minder dan 250 m²

971,00

 

b.250 tot 500 m²

1.660,00

 

c.500 tot 1.00 m²

2.177,00

 

d. 1.000 tot 2.500 m²

2.519,00

 

e. 2.500 m ² of meer

2.864,00

 

De leges onder e worden verhoogd met € 0,03 voor elke m² waarmee de bruto-vloeroppervlakte de 2.500 m² overschrijdt.

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening ’s-Hertogenbosch 2002 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 5, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument:

285,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

285,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening ’s-Hertogenbosch 2002 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

173,00

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

173,00

 

2.3.7.1

Asbesthoudende materialen

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in het onderdeel 2.3.7 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

267,00

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening

’s-Hertogenbosch 2012 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

85,00

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Bomenverordening

’s-Hertogenbosch 2017 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief per te kappen boom:

85,00

Met een maximum van €1.000,-.

 

2.3.11

Handelsreclame

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo

85,00

2.3.11.2

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

2.3.12.1

Niet van toepassing

 

 

2.3.12.2

Niet van toepassing

 

 

 

2.3.13

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.13.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief,

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

285,00

2.3.13.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het realiseren van een project of een andere activiteit of handeling met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief

285,00

 

2.3.14

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief;

285,00

 

2.3.15

Andere activiteiten

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

2.3.15.1

Niet van toepassing

 

 

2.3.15.2

Niet van toepassing

 

 

2.3.15.2.1

Niet van toepassing

 

 

2.3.15.2.2

Niet van toepassing

 

 

 

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

2.3.17

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.17.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

220,00

2.3.17.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

220,00

 

2.3.18

Advies

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.19.1

Niet van toepassing

 

 

2.3.19.1.1

Niet van toepassing

 

 

2.3.19.1.2

Niet van toepassing

 

 

2.3.19.2

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

2.3.20

Ontheffing geluidhinder Bouwbesluit 2012

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van een ontheffing voor het verrichten van handelingen bij bouw of sloopactiviteiten die tot geluidsoverlast leiden:

280,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Wet geluidhinder

 

 

2.4.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder is, naast de leges voor omgevingsvergunningen en verhogingen van de leges voor omgevingsvergunningen dan wel leges voor bijzondere procedures (zoals leges voor herziening/wijziging bestemmingsplan, e.d.) een bedrag verschuldigd van:

1.891,00

 

Het bedrag zoals hierboven genoemd wordt bij woongebouwen per wooneenheid verhoogd met:

85,00

 

 

 

 

2.5.1

Hoofdstuk 5

Vermindering

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en het bestemmingsplan waaraan getoetst wordt is ouder dan 10 jaar dan worden de leges ingevolge artikel 2.3.1. bouwactiviteiten verlaagd met 3%.

 

 

Hoofdstuk 6

 

Teruggaaf

 

2.6.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.6.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan

 

70%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.6.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan

 

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.6.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken op verzoek van het bevoegd gezag

 

100%

 

2.6.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

2.6.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloopactiviteiten of afwijken van het bestemmingsplan

 

 

2.6.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.6.3.2

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.3 en 2.3.4, weigert, dan bedragen de leges

142,00

2.6.3.3

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 en 2.5.3.2 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

2.6.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

2.6.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.18 en 2.3.19 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

2.6.6

Teruggaaf legesdeel verzoek vaststellen hogere grenswaarde in het kader van de Wet Geluidhinder

 

 

2.6.6.1

Indien de aanvraag voor een hogere grenswaarde door de aanvrager wordt ingetrokken na het in behandeling nemen van het verzoek, bedragen de verschuldigde leges 50% van het oorspronkelijke bedrag.

 

 

2.6.6.2

Indien de aanvraag voor een hogere grenswaarde leidt tot een weigering van het gehele verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde bedraagt de teruggaaf van de leges 50% van het oorspronkelijke bedrag.

 

 

Hoofdstuk 7

 

Intrekking omgevingsvergunning

 

2.7

Niet van toepassing

 

 

 

Hoofdstuk 8

 

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

50,00

 

 

Hoofdstuk 9

 

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

3.124,00

 

 

Hoofdstuk 10

 

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Niet van toepassing

 

 

Bijlage bij tarieventabel Leges, titel 2

 

 

 

 

 

 

 

R

egionaal

 

 

 

 

O

verleg

 

 

 

 

E

indhoven

 

 

 

 

B

ouwtoezicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vanaf 2010

 

 

 

 

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

eenheid

 

 

 

 

 

 

(euro)

 

 

 

 

1.

WONINGEN

 

 

 

 

 

 

1.1

Rijtjeswoningen (project)

192,00

per m3

 

 

 

 

1.2

Rijtjeswoningen

218,00

per m3

 

 

 

 

1.3

Halfvrijstaande woningen (project)

223,00

per m3

 

 

 

 

1.4

Halfvrijstaande woningen

264,00

per m3

 

 

 

 

1.5

Vrijstaande woningen / appartementen

316,00

per m3

 

 

 

 

1.6

Bungalows / luxe appartementen

414,00

per m3

 

 

 

 

1.7

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

207,00

per m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 

 

 

 

 

 

2.1

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

301,00

per m3

 

 

 

 

2.2

Uitbreiding bergruimte / garage

130,00

per m3

 

 

 

 

2.3

Kelder tot 30 m3

275,00

per m3

 

 

 

 

2.4

kelder vanaf 30 m3

151,00

per m3

 

 

 

 

2.5

Serre (woonruimte)

601,00

per m2

 

 

 

 

2.6

Serre (geen woonruimte)

456,00

per m2

 

 

 

 

2.7

Verandering woonruimte (inpandig)

135,00

per m3

 

 

 

 

2.8

Dakkapel

1.149,00

per ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

BIJGEBOUWEN

 

 

 

 

 

 

3.1

Berging/garage met plat dak

135,00

per m3

 

 

 

 

3.2

Berging/garage met kapconstructie

156,00

per m3

 

 

 

 

3.3

Carport

161,00

per m2

 

 

 

 

3.4

Tuinhuisje (prefab)

192,00

per m2

 

 

 

 

3.5

Zwembad

202,00

per m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

 

 

 

 

 

 

4.1

Houten schutting/pergola

68,00

per ml

 

 

 

 

4.2

Gemetselde tuinmuur

125,00

per ml

 

 

 

 

4.3

Schotelantenne

1.035,00

per st.

 

 

 

 

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

94,00

per ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

BEDRIJFSHALLEN

 

 

 

 

 

 

- Gemetselde wandconstructie:

 

 

 

 

 

 

5.1

Bedrijfshal tot 3m hoog

99,00

per m3

 

 

 

 

5.2

Bedrijfshal tussen 3 en 6 m hoog

57,00

per m3

 

 

 

 

5.3

Tussenvloer in de hal extra

135,00

per m2

 

 

 

 

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

207,00

per m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Systeembouw:

 

 

 

 

 

 

5.5

Hal hoog tussen 6 en 9 m

42,00

per m3

 

 

 

 

5.6

Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

38,00

per m3

 

 

 

 

5.7

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

37,00

per m3

 

 

 

 

5.8

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

32,00

per m3

 

 

 

 

5.9

Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

32,00

per m3

 

 

 

 

5.10

Tussenvloer in de hal extra

83,00

per m2

 

 

 

 

5.11

Kantoorvloer in de hal extra

130,00

per m2

 

 

 

 

5.12

Open loods

130,00

per m2

 

 

 

 

5.13

Semi-permanente unit

207,00

per m3

 

 

 

 

5.14

Loods / voorraadschuur

57,00

per m3

 

 

 

 

5.15

Romneyloods

23,00

per m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OVERIGE GEBOUWEN

 

 

 

 

 

 

6.1

Kantoor / showroom / winkel

295,00

per m3

 

 

 

 

6.2

Horeca

270,00

per m3

 

 

 

 

6.3

Sporthal

280,00

per m3

 

 

 

 

6.4

Kleedgebouwen

244,00

per m3

 

 

 

 

6.5

Scholen

275,00

per m3

 

 

 

 

6.6

Noodscholen

192,00

per m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

TUINBOUWKAS

 

 

 

 

 

 

7.1

Verwarmde kas

49,00

per m2

 

 

 

 

7.2

Onverwarmde kas

31,00

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

VARKENSSTAL

 

 

 

 

 

 

8.1

Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

409,00

per m2

 

 

 

 

8.2

Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

378,00

per m2

 

 

 

 

8.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

264,00

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m² € 60,00 lager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

KOEIENSTAL

 

 

 

 

 

 

9.1

Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

368,00

per m2

 

 

 

 

9.2

Grupstal (traditioneel metselwerk)

295,00

per m2

 

 

 

 

9.3

Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

316,00

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m² € 60,00 lager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4

Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

632,00

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

KIPPENSTAL

 

 

 

 

 

 

10.1

Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

202,00

per m2

 

 

 

 

10.2

Legkippen (traditioneel metselwerk)

223,00

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m² € 60,00 lager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

94,00

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 

 

 

 

 

 

11.1

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

218,00

per m2

 

 

 

 

11.2

Opslagloods (houten gevels)

114,00

per m2

 

 

 

 

11.3

Opslagloods (beton gevels)

114,00

per m2

 

 

 

 

11.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

94,00

per m2

 

 

 

 

11.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

52,00

per m2

 

 

 

 

11.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

337,00

per m2

 

 

 

 

11.7

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

611,00

per m2

 

 

 

 

11.8

Nertsen

156,00

per m1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MEST SILO / KELDER

 

 

 

 

 

 

12.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

41,00

per m3

 

 

 

 

12.2

Ondergronds van beton

78,00

per m3

 

 

 

 

12.3

Kelder

135,00

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARKEERKELDER

 

 

 

 

 

 

13.1

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

187,00

per m3

 

 

 

 

13.2

Geheel ondergronds

249,00

per m3

 

 

 

 

13.3

Geheel bovengronds

114,00

per m3

 

 

 

 

13.4

Parkeerkelder onder gebouw

125,00

per m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Kosten overgenomen van de aanvrager ivm ontbreken normkosten

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Drank- en horeca

Hoofdstuk 1

De leges bedragen voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijterij, als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

539,85

 • b.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gewijzigde vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet tengevolge van het wijzigen van de inrichting

215,95

 • c.

  het in behandeling nemen van een verzoek om een leidinggevende te laten bijschrijven op het aanhangsel bij de vergunning zoals bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

215,95

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van een horecaterras als bedoeld in artikel 4.1 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017

269,95

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gewijzigde vergunning voor de exploitatie van een horecaterras als bedoeld in artikel 4.1 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017

107,95

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van een alcoholvrije horecaonderneming als bedoeld in artikel 2.1 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017

539,85

 • g.

  het in behandeling nemen van een verzoek om een leidinggevende te laten bijschrijven op het aanhangsel van de exploitatievergunning van een alcoholvrije horecaonderneming zoals bedoeld in artikel 2.3 lid 5 van de Horecaverordening ‘s-Hertogenbosch 2017.

215,95

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van een alcohol schenkende horecaonderneming als bedoeld in artikel 2.1 van de Horecaverordening ‘s-Hertogenbosch 2017

269,95

 • i.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gewijzigde vergunning voor de exploitatie van een alcohol schenkende horecaonderneming als bedoeld in artikel 2.1 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017

107,95

 • j.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van de openingstijden voor nachtzaken als bedoeld in artikel 5.2 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017 en een ontheffing van de openingstijden voor studentensociëteiten tot maximaal 4.00 uur als bedoeld in artikel 5.4 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017

162,00

 • k.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een weekendontheffing als bedoeld in artikel 5.5 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017

162,00

 • l.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van de sluitingstijden voor sport- en jeugdorganisaties, buurthuizen en wijkcentra als bedoeld in artikel 5.3 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017

27,00

 • m.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing van het verbod op het schenken van alcohol als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 •  

53,95

n. het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing op basis van artikel 4 van de Drank- en Horecawet

53,95

 • o.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing en/of toestemming op basis van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017 voor zover niet elders omschreven

53,95

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 2

De leges bedragen voor de afgifte van:

a.

een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening

’s-Hertogenbosch 2016

269,95

b.

en geluidsontheffing als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 2016

27,00

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 3

De leges bedragen voor de afgifte van

a.

een vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting of escortbedrijf krachtens artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

’s-Hertogenbosch 2016

809,80

b.

een gewijzigde vergunning krachtens artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016 voor zover het niet de inrichting of de exploitant betreft

215,95

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 4

Vervallen

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5

De leges bedragen voor de afgifte van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening voor het in gebruik hebben of houden van een inrichting met een bruto vloeroppervlakte

a.

tot 250 m2

170,70

b.

van 251 tot en met 500 m2

279,95

c.

meer dan 500 m2

450,70

Diversen

Hoofdstuk 6

De leges bedragen voor de afgifte van:

a.

een vergunning voor het ophangen van spandoeken

12,30

b.

een vergunning tot het inzamelen van oude materialen en afvalstoffen, geldig voor een jaar

61,80

c.

een vergunning als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016, zoals het plaatsen van goederen op de openbare weg

61,80

d.

een ventvergunning als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016

61,80

e.

een vergunning als bedoeld in artikel 5:14 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016, voor het hebben van:

 

 

 

-een vaste commerciële standplaats (geldig voor één jaar)

123,70

 

-een tijdelijke commerciële standplaats (geldig voor één of enkele dagen)

61,80

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch,

De griffier. De burgemeester,

Drs. W.G. Amesz Drs. J.M.L.N. Mikkers


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl