Gemeenteblad van Tynaarlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TynaarloGemeenteblad 2017, 205508Plannen | ruimtelijkVoorontwerp-bestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38 (NL.IMRO.1730.bpOudeAsserstr38-0201)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo maken bekend dat het voorontwerp-bestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38 wordt vrijgegeven voor inspraak.

Inhoud

Aansluitend op het centrumgebied van Vries, aan de Oude Asserstraat, ligt de locatie van een voormalige kerk (Oude Asserstraat 38, 9481 BL te Vries). Na een fusie van de kerkelijke gemeente in 2007 is het gebouw gesloopt. Eerdere plannen voor de realisatie van een appartementengebouw op deze plek zijn niet doorgegaan en de locatie ligt sindsdien braak.

Nu is er nieuw plan voor een stedenbouwkundige invulling van de locatie met 10 grondgebonden woningen, die een afronding vormen voor het aangrenzende woongebied en centrumgebied langs de Oude Asserstraat. Het woningbouwproject is niet mogelijk op basis van de geldende beheersverordening Vries, waarin de locatie nog is 'bestemd' voor maatschappelijke voorzieningen.

Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader waarbinnen het voorgestelde stedenbouwkundig plan ontwikkeld kan worden.

Inzien van de stukken

Het voorontwerp-bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 24 november 2017 tijdens onze openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Buiten de openingstijden is inzage van het voorontwerp-bestemmingsplan na telefonische afspraak mogelijk.

Daarnaast kunt u het voorontwerp-bestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het raadplegen van dit plan op de landelijke website kunt u gebruik maken van de imrocode (planID): NL.IMRO.1730.bpOudeAsserstr38-0201.

Wilt u reageren?

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, kan iedereen schriftelijk een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo, Postbus 5, 9480 AA te Vries. Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling te reageren. Wij maken hiervoor graag een afspraak met u.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592-266 662.

Vries, 22 november 2017