Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2017, 204016VerordeningenVerordening op de heffing en invordering van markt- en marktpromotiegelden Sittard-Geleen 2018

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

 

Gezien het voorstel van het college van 3 oktober 2017, gemeenteblad 2017, nummer 2010366,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet,

 

Gelet op het bepaalde in het Instellings- en branchebesluit markten Sittard-Geleen 2011, de Marktverordening Sittard-Geleen 2011, Reglement Marktcommissie Sittard-Geleen 2011 en het Marktreglement Sittard-Geleen 2011,

besluit:

 

vast te stellen de,

 

Verordening op de heffing en invordering van markt- en marktpromotiegelden Sittard-Geleen 2018

 

(Verordening marktgelden Sittard-Geleen 2018)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  reguliere markt: de weekmarkt op donderdag en zaterdag te Sittard en op zaterdag te Geleen;

 • b.

  wijkmarkt: alle overige weekmarkten zijnde, op dinsdag te Grevenbicht, op woensdag te Born en op donderdag te Geleen;

 • c.

  jaarmarkt: de markt die jaarlijks op een vaste tijd wordt gehouden;

 • d.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • e.

  vaste standplaats: een standplaats, die voor onbepaalde of bepaalde tijd en tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder.

 • f.

  dagplaats: een standplaats, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder;

 • g.

  standwerkerplaats: een standplaats, die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • h.

  seizoenswerker: de vergunninghouder van een vaste standplaats, die een seizoensgebonden artikel verkoopt;

 • i.

  een dag of dagdeel: een kalenderdag;

 • j.

  frontlengte: het totale aantal ingenomen strekkende meters (m1) frontlengte, daaronder begrepen de grondplaats die wordt gebruikt voor gronduitstallingen, kramen, tafels, tenten, luifels, zeilen, parasols, of andere soortgelijke opstallen, alsmede motorvoertuigen en of aanhangwagens;

 • k.

  oppervlakte: het aantal vierkante meters (m2), dat verkregen wordt door vermenigvuldiging van het aantal m1 van de grootste lengte van de standplaats, met het aantal m1 van de grootste breedte daarvan. Voor de breedte van een standplaats wordt uitgegaan van een standaarddiepte van 3 m1, tenzij de ruimte die wordt ingenomen voor het uitstallen van goederen en/of waren, substantieel dieper is. Een gedeelte van een strekkende of vierkante meter wordt voor een volle strekkende of vierkante meter berekend;

 • l.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'marktgelden' wordt een recht geheven voor het hebben of innemen van een standplaats op de daarvoor aangewezen dagen op de voor de openbare dienst bestemde als marktterrein aangewezen plaatsen, en voor de diensten die met de markt verband houden.

 • 2.

  Onder de naam “Marktpromotiegelden” worden rechten geheven voor collectieve consumentenwervende publiciteit.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De marktgelden en promotiegelden worden geheven van degene, aan wie een standplaats is toegewezen of van degene die de standplaats inneemt.

 • 2.

  In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1, worden geen marktpromotiegelden geheven bij jaarmarkten.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De rechten betreffende de weekmarkt geheven naar de oppervlakte van de standplaats met dien verstande dat de heffing ten minste 12 m2 bedraagt.

 • 2.

  De rechten betreffende de jaarmarkt geheven naar de afmeting van de standplaats met dien verstande dat de heffing ten minste 4 m1 bedraagt.

 • 3.

  De rechten betreffende de marktpromotiegelden worden geheven naar de verleende vergunning voor de weekmarkt.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Voor zover het marktgeld per dag wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een dag.

Ingeval het marktgeld per maand wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een maand.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een aanslag, gedagtekende nota of ander schriftuur.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt in de kennisgeving, de nota of de andere schriftuur vermeld.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval:

  • a)

   bij wege van aanslag wordt geheven, binnen 14 dagen na dagtekening van de aanslag;

  • b)

   bij wege van kennisgeving, nota of ander schriftuur wordt geheven als bedoeld in artikel 6, op het moment van het doen geven van de uitreiking.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Tarief

De rechten worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 9 Restitutie

 • 1.

  Restitutie van marktgelden wordt uitsluitend verstrekt op grond van het bepaalde onder lid 2.

 • 2.

  Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van marktgelden van een niet ten volle gebruikte maand vindt uitsluitend plaats indien het college een ontheffing heeft verleend wegens arbeidsongeschiktheid op grond van artikel 13 lid 2 van het Marktreglement Sittard-Geleen 2011.

 • 3.

  Het in lid 2 bepaalde geldt niet voor seizoenswerkers.

 • 4.

  Voor seizoenswerkers geldt een recht op restitutie van marktgelden, indien en voor zover zij geen gebruik maken van hun standplaatsvergunning, maar de marktgelden wel reeds hebben voldaan, zulks onder voorwaarde dat zij hun afwezigheid vooraf schriftelijk hebben medegedeeld aan het college.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden en promotiegelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgelden Sittard-Geleen 2017” van 10 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening marktgelden Sittard-Geleen 2018”.

   

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 9 november 2017.

De griffier

drs. J. Vis

De voorzitter

drs. G.J.M. Cox

Tarieventabel behorende bij Verordening marktgelden Sittard-Geleen 2018

 

 

Het tarief bedraagt:

Weekmarkten

per dag

abonnement

per maand

1.

voor een vaste standplaats op een reguliere markt, per m², met een minimum van 12 m2

€ 0,90

€ 3,90

2.

voor een dagplaats op een reguliere markt per m², met een minimum van 12 m2

€ 1,13

 

3.

voor standwerkerplaats op de reguliere markt, per m²

€ 1,13

 

4.

voor een vaste standplaats op een wijkmarkt, per m2, met een minimum van 12 m2

€ 0,60

€ 2,57

5.

voor een dagplaats op een wijkmarkt, per m², met een minimum van 12 m2

€ 0,73

 

6.

voor een standwerkerplaats op een wijkmarkt, per m²

€ 0,73

 

7.

voor marktpromotiegelden van de reguliere markten per vaste standplaats, dagplaats of standwerkerplaats

€ 1,08*

€ 4,70*

8.

voor het marktpromotiegelden van de wijkmarkten per vaste standplaats, dagplaats of standwerkerplaats

€ 0,67*

€ 2,89*

 

Jaarmarkten

 

 

9.

voor een dagplaats met non-food op een jaarmarkt per strekkende meter (m1)

€ 12,39

 

10.

voor een dagplaats met food op een jaarmarkt per strekkende meter (m1)

€ 18,85

 

11.

voor een dagplaats met bloemen en planten op de jaarmarkt per strekkende meter (m1)

€ 9,16

 

12.

voor een standwerkerplaats op de jaarmarkt per strekkende meter (m1)

€ 16,16

 

13.

voor gebruik van een marktkraam zonder plaats op een jaarmarkt

€ 19,92*

 

* deze tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

 

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 9 november 2017, nr. 2010366

De griffier,

drs J. Vis

De voorzitter,

drs. G.J.M. Cox