Nadere regels t.a.v. geveltuinen in de gemeente Roermond

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

 

Gelet op artikel 2:10 en 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

Overwegende dat de gemeente:

 • -

  het toepassen van gevelgroen wil stimuleren;

 • -

  ongevallen, schade, gevaar voor verkeer en de onbruikbaarheid van de weg wil voorkomen;

 • -

  de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder validen wil optimaliseren.

 

Het om genoemde redenen gewenst is nadere regels te stellen. Artikel 2:10 en 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening biedt hiertoe de mogelijkheden.

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen:

 

Nadere regels t.a.v. geveltuinen in de gemeente Roermond onder gelijktijdige intrekking van de nadere regels zoals die zijn vastgesteld bij collegebesluit van 22 januari 1991.

 

Artikel 1. Definities

In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

Geveltuin: is een smalle beplantingsstrook direct tegen de gevel van een woning of ander pand.

Artikel 2. Aanvraag geveltuin

 • a)

  De initiatiefnemer is de persoon die de geveltuin aanvraagt en onderhoudt, deze ondertekent het bijbehorende aanvraagformulier en is het aanspreekpunt voor de gemeente.

 • b)

  In geval van een collectief is er één contactpersoon en moeten alle andere deelnemers het aanvraagformulier tevens ondertekenen.

 • c)

  Uit de aanvraag moet blijken dat de huiseigenaar akkoord gaat met de aanleg van de geveltuin.

 • d)

  De initiatiefnemer kan geen enkel recht ontlenen aan het hebben van een geveltuin.

 • e)

  De initiatiefnemer ondertekent het aanvraagformulier en verklaart zich daarmee akkoord met deze regels t.a.v. geveltuinen.

Artikel 3. Criteria aanleg geveltuin

 • a)

  Een geveltuin mag alleen door de gemeente aangelegd of verwijderd worden. Plantenbakken kunnen zelf worden geplaatst mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.

 • b)

  De aanleg van een geveltuin, het verwijderen van de tegels, het aanbrengen van tuinaarde en het aanleggen van de banden, wordt door de gemeente gratis uitgevoerd.

 • c)

  Een geveltuin mag niet in het openbaar groen worden aangelegd.

 • d)

  Een geveltuin mag alleen uit beplanting bestaan. De initiatiefnemer zorgt zelf voor de beplanting, het onderhoud en beheer van de geveltuin, en het verwijderen van zwerfvuil.

 • e)

  De planten mogen geen overlast (door bijvoorbeeld giftige, stekelige of overhangende planten met irritatie of verwondingen bij aanraking) of gevaar veroorzaken voor voorbijgangers en/of buren.

 • f)

  De geveltuin mag geen hinder opleveren voor het gebruik van de openbare ruimte.

 • g)

  Verticale afscheidingen boven het huidige niveau (hekje, muurtje etc.) zijn niet toegestaan.

 • h)

  Verkeersborden, openbare verlichting, straatnaamborden, huisnummeraanduidingen en dergelijke moeten zichtbaar blijven.

 • i)

  Er mogen geen bomen, boomvormers en grote heesters in de geveltuin worden geplant.

 • j)

  Bij het gebruik van klimplanten en verticaal groen dient de betrokken eigenaar van de gevel toestemming te geven.

 • k)

  De geveltuin mag maximaal 50 centimeter breed zijn (afhankelijk van de overblijvende loopruimte) en mag niet langer zijn dan het huis.

 • l)

  Het is niet toegestaan het formaat van de geveltuin na aanleg te wijzigingen.

 • m)

  Na aanleg van een geveltuin (van maximaal 50 cm breedte) moet een ruimte van 1.80 meter (of zes stoeptegels van 30 bij 30 cm uitgezonderd de banden) overblijven. Deze ruimte is nodig om een obstakelvrije zone van 1.20 m te kunnen garanderen.

 • n)

  Op die plaatsen waar ter hoogte van de voordeur/ingang de afstand tussen de opsluitband en de trottoirband minder is dan 1,80 meter, moet er bij de voordeur/ingang over een afstand van 2.00 meter tegen de gevel een vrije ruimte overblijven, zodat een geveltuintje niet direct langs een ingang wordt aangelegd. Dit betekent dat bij een voordeur van 0,90 cm breed, aan beide zijden van de voordeur 1½ stoeptegel van ieder 30 centimeter moeten blijven liggen. Deze regel is niet van toepassing bij situaties waar de ingang alleen via een verhoogde opstap te bereiken is.

 • o)

  De geveltuin mag maximaal 30 cm diep zijn. Vanaf die diepte kunnen kabels en leidingen in de grond liggen.

 • p)

  Gemeentelijke diensten en/ of nutsbedrijven mogen geen hinder ondervinden van de geveltuin.

 • q)

  De geveltuin mag geen reclame-uitingen bevatten.

 • r)

  In de geveltuin mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

 • s)

  De ten behoeve van de geveltuin in bruikleen gegeven strook grond blijft eigendom van de gemeente.

Artikel 4. Schade

 • a)

  Nutsbedrijven, gemeente en door gemeente aangewezen partijen moeten hun noodzakelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren en zijn niet aansprakelijk voor schade aan geveltuinen. De nutsbedrijven moeten uiteraard wel verantwoord omgaan met het plantmateriaal.

 • b)

  Kabels, leidingen en/of riolering mogen niet beschadigd of verplaatst worden.

 • c)

  Schade die bij het aanbrengen van de beplanting aan kabels, leidingen en/of rioleringen wordt toegebracht, is voor rekening van de initiatiefnemer.

 • d)

  De gemeente is niet aansprakelijk voor enige schade (of gevolgschade) aan het pand die is ontstaan door de aangelegde geveltuin.

Artikel 5. Beëindiging geveltuin

 • a)

  Indien de bewoner de geveltuin niet onderhoudt, heeft de gemeente het recht om na drie waarschuwingen de vergunning in te trekken en het trottoir in oorspronkelijke staat te herstellen.

 • b)

  De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van de geveltuin indien de initiatiefnemer verhuist of niet meer aan de regels kan of wil voldoen. Hiervoor moet het formulier worden aangepast en ondertekend. Wanneer dit niet lukt dan zal de initiatiefnemer een aanvraag moeten indienen voor verwijdering van de geveltuin, hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • c)

  De gemeente is bevoegd tot verwijdering van een geveltuin over te gaan indien dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van werkzaamheden of andere dringende redenen betreffende het algemeen belang.

 • d)

  Bij een monument is zo nodig een omgevingsvergunning vereist.

Artikel 6. Opvolgen aanwijzingen

Door of namens een bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemeen belang, de openbare orde of veiligheid, moeten worden opgevolgd. Deze aanwijzing kan betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de geveltuin of bloembak(ken) zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels t.a.v. geveltuinen in de gemeente Roermond”.

 

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond van 31 oktober 2017.

 

Burgemeester en wethouders van Roermond,

 

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders-de Leest

 

Naar boven