Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 199436

Gepubliceerd op 14 november 2017 09:00

Subsidieregeling De Ronde Venen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

 

Gelet op artikel 2 tweede lid en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017;

 

Overwegende dat het gewenst is overeenkomstig artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 te bepalen ten aanzien van welke subsidies de verordening van toepassing is en overeenkomstig artikel 3 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 nadere regels vast te stellen waarin vastgelegd wordt welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie;

besluit:

 

vast te stellen de volgende nadere regeling:

 

Subsidieregeling De Ronde Venen 2017

Artikel 1 Reikwijdte Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017

De Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 is, in aanvulling op het bepaalde in artikel 2, eerste lid van de verordening, geheel van toepassing op subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is (zoals bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de Awb).

Artikel 2 Te subsidiëren activiteiten

Voor de volgende beleidsterreinen kan subsidie worden verstrekt:

 • a.

  Openbare orde en veiligheid

 • b.

  Verkeer, vervoer en waterstaat

 • c.

  Economische zaken

 • d.

  Onderwijs

 • e.

  Cultuur, recreatie en sport

 • f.

  Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

 • g.

  Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

 • h.

  Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

 • i.

  Algemeen bestuur en kernenbeleid.

Artikel 3 slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling De Ronde Venen 2017’.

   

Mijdrecht, 26 september 2017

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris,

Lilian Schreurs

de burgemeester,

Maarten Divendal


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl