Gemeenteblad van De Ronde Venen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Ronde VenenGemeenteblad 2017, 199436VerordeningenSubsidieregeling De Ronde Venen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

 

Gelet op artikel 2 tweede lid en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017;

 

Overwegende dat het gewenst is overeenkomstig artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 te bepalen ten aanzien van welke subsidies de verordening van toepassing is en overeenkomstig artikel 3 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 nadere regels vast te stellen waarin vastgelegd wordt welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie;

besluit:

 

vast te stellen de volgende nadere regeling:

 

Subsidieregeling De Ronde Venen 2017

Artikel 1 Reikwijdte Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017

De Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 is, in aanvulling op het bepaalde in artikel 2, eerste lid van de verordening, geheel van toepassing op subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is (zoals bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de Awb).

Artikel 2 Te subsidiëren activiteiten

Voor de volgende beleidsterreinen kan subsidie worden verstrekt:

 • a.

  Openbare orde en veiligheid

 • b.

  Verkeer, vervoer en waterstaat

 • c.

  Economische zaken

 • d.

  Onderwijs

 • e.

  Cultuur, recreatie en sport

 • f.

  Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

 • g.

  Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

 • h.

  Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

 • i.

  Algemeen bestuur en kernenbeleid.

Artikel 3 slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling De Ronde Venen 2017’.

   

Mijdrecht, 26 september 2017

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris,

Lilian Schreurs

de burgemeester,

Maarten Divendal