Legesverordening 2018

 

Legesverordening 2018

De raad van de gemeente Werkendam,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  `dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  `maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalenderjaar 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  `jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  `kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 - Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2.Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 – Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5 – Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Voor belastingbedragen tot maximaal € 5,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op een aanslagbiljet of nota verenigde verschuldigde bedragen leges of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 6 – Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, aanslag of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 – Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 – Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 – Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 – Overdracht van bevoegdheden

 • 1.

  Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

  • a.

   van zuiver redactionele aard zijn of;

  • b.

   een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die inwerking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • 5.

  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 6.

  onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 7.

  hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 – Vrijstelling door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd vrijstelling te verlenen van de leges.

Artikel 13 – Overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1.

  De Legesverordening 2017, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 13 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 – Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  De UAV 2012 en het NEN normblad 2580:2007/C1:2008 nl waarnaar in de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt verwezen worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis te Werkendam.

Artikel 15 – Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Werkendam van 7 november 2017

De griffier, De voorzitter,

mr. I. Bakker Y.C.M.G. de Boer

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Huwelijken

1.1.1

Voor het voltrekken van huwelijken, de registratie van een partnerschap en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, Stb. Nr. 72 (Legeswet), sedert gewijzigd, voor kosteloze voltrekking zijn bepaald, bedragen de tarieven bij voltrekking van het huwelijk of de registratie van een partnerschap in het gemeentehuis te Werkendam:

 

1.1.1.1

op maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 17.00 uur behalve op maandag tussen 9.30 en 9.45 en van 9.45 tot 10.00 uur

€ 404,00

1.1.1.2

op zaterdag, tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 606,00

1.1.1.3

op feestdagen tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 1.212,00

1.1.1.4

Indien het huwelijk of de registratie van het partnerschap wordt voltrokken tussen 17.00 uur en 24.00 wordt boven het in onderdeel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 genoemde recht een extra recht geheven van

€ 135,00

1.1.1.5

Indien het huwelijk of de registratie van het partnerschap wordt voltrokken op de dagen als genoemd in onderdeel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4, maar buiten de daarin genoemde uren, wordt steeds het hoogste op die dag geldende tarief toegepast verhoogd met een bedrag van

€ 404,00

1.1.1.6

op maandag om 9.30 en om 9.45 uur (locatie gemeentehuis Werkendam)

gratis

1.1.2

Indien de huwelijkslocatie of de locatie waar het partnerschap wordt geregistreerd na het voltrekken van het huwelijk of de registratie van het partnerschap langer dan een half uur ter beschikking moet blijven is daarvoor afzonderlijk leges verschuldigd: per extra 30 minuten na vastgestelde aanvangstijd 50 % verhoging van de oorspronkelijke leges. Vastgestelde aanvangstijd is de tijd die wordt aangegeven op de huwelijksbevestiging.

 

1.1.3

Voor het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap buiten het gemeentehuis te Werkendam, wordt boven de in de onderdelen 1.1.1.1. tot en met 1.1.1.5. bedoelde tarieven een extra tarief berekend van

€ 135,00

1.1.4

Voor het beschikbaar stellen van getuigen wordt boven de in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.5 bedoelde tarieven een extra tarief berekend van

€ 31,30

1.1.5

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder enige ceremonie en als baliehandeling wordt een tarief berekend van

€ 202,00

1.1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanwijzen van een huwelijkslocatie of een locatie voor de registratie van een partnerschap bedraagt:

€ 311,00

Trouwboekjes

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje;

 

1.1.7.1

in leder

€ 41,45

1.1.7.2

met kunststof omslag

€ 23,05

Akten burgerlijke stand

1.1.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van de aanvraag tot afgifte van afschriften van en uittreksels uit akten van de burgerlijke stand:

 

1.1.8.1

Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 12,90

1.1.8.2

Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 12,90

1.1.8.3

Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 22,90

1.1.8.4

Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

nihil

1.1.8.5

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 12,90

1.1.8.6

Voor elk uittreksel uit een akte van de Burgerlijke Stand, afgegeven ingevolge een verdrag

€ 12,90

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1.

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,00

 

 

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 51,05

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,05

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

1.2.7

Voor het (thuis)bezorgen van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde documenten worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 5,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.2.2

bij thuisbezorging vermeerderd met

€ 5,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 10,55

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 10,55

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 10,55

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting per afzonderlijk boekwerk daarvan

€ 26,00

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening per afzonderlijk boekwerk daarvan

€ 26,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.2

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,23

1.7.2.3

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,23

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de gemeenteraad en van de raadscommissies

€ 66,00

1.7.2.2.2

op de raadsvoorstellen inclusief verslagen van de gemeenteraad en van de raadscommissies

€ 131,00

1.7.2.2.3

Indien het abonnement als bedoeld in 1.7.2.2.1 en 1.7.2.2.2 gedurende het kalenderjaar aanvangt is enkel een bedrag

voor het resterende aantal maanden verschuldigd.

 

1.7.2.2.4

Wanneer het abonnement als bedoeld in 1.7.2.2.1 en 1.7.2.2.2 wordt stopgezet gedurende het kalenderjaar is uitsluitend een bedrag voor de op dat moment verstreken maanden in verschuldigd

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,23

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,23

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.4.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening of een andere gemeentelijke verordening per pagina

€ 0,23

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.7.5.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.5.1.1

Een exemplaar van de bouwverordening per pagina

€ 0,23

1.7.5.1.2

Een exemplaar van de toelichting behorende bij de in 1.7.5.1.1 genoemde verordening per pagina

€ 0,23

1.7.5.1.3

Elke afzonderlijke wijziging of aanvulling van de bouwverordening per pagina

€ 0,23

1.7.5.1.4

Een exemplaar van de nadere regels behorende bij de in 1.7.5.1.1 genoemde verordening per pagina

€ 0,23

1.7.5.1.5

Een exemplaar van de voorschriften en toelichting behorende bij een bestemmingsplan als bedoeld in de Wet op de ruimtelijke ordening, per pagina

€ 0,23

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.1.1

Een analoge of digitale fotokopie of scan van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, vanaf 10 bladzijden, per bladzijde

€ 0,23

1.8.1.1.2

in formaat A3 per bladzijde

€ 0,50

1.8.1.1.3

In formaat A2 per bladzijde

€ 2,00

1.8.1.1.4

In formaat A0 per bladzijde

€ 18,00

1.8.1.1.5

Per kleurenkopie worden de bovengenoemde tarieven verdubbeld

 

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk

€ 0,10

1.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 10,55

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 10,55

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid van de Erfgoedwet

€ 10,55

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet per aangewezen cultureel erfgoed

€ 10,55

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 10,55

1.8.2.6

de aanwezigheid en/of plaatsaanduiding van een riolering, bij een pand of perceel;

€ 10,55

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 10,55

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 10,55

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 10,55

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

nihil

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 10,55

1.9.4

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent nationaliteit, niet bestemd als reispapier

€ 10,55

1.9.5

Voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€ 10,55

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 10,55

Hoofdstuk 11Huisvestingswet

Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 210,00

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 105,00

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

[Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend]

 

Hoofdstuk 13Gemeentegarantie

Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Markten

Gereserveerd (zie afzonderlijke verordening marktgelden)

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 28,90

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 28,90

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 28,90

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 136,00

1.16.2

(gereserveerd)

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 10,55

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 10,55

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de APV.

€ 403,00

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 346,00

1.17.1.1

Het bedrag genoemd in 1.17.1 wordt verhoogd met € 1,99 voor de beheerskosten, per strekkende meter sleuf voor alle typen ondergrond.

 

1.17.1.2

In afwijking van subonderdeel 1.17.1.1 wordt het tarief als bedoeld in onderdeel 1.17.1 voor een ononderbroken tracé met een sleuflengte van meer dan 20.000 strekkende meter verhoogd met het bedrag van de geraamde werkelijke kosten die zijn verbonden aan het behandelen van een aanvraag als bedoeld in dat onderdeel. Dit bedrag wordt gespecificeerd in een door het college van burgemeester en wethouders voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde begroting. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 36,85

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 36,85

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 64,10

1.18.4

Het tarief bedraagt voor het –in de maand december voorafgaand aan, of in de eerste zes maanden van een kalenderjaar- in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen of vernieuwen van een ontheffing inzake parkeren in de blauwe zones

€ 36,85

1.18.4.1

De ontheffing als bedoeld in artikel 1.18.4 is geldig gedurende (de rest van) het betreffende kalenderjaar.

 

1.18.4.2

Het tarief bedraagt voor het –in de laatste zes maanden van een kalenderjaar- in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen of vernieuwen van een ontheffing inzake parkeren in de blauwe zones.

€ 18,45

1.18.4.3

De ontheffing als bedoeld in artikel 1.18.4.2 is geldig gedurende de rest van het betreffende kalenderjaar.

 

1.18.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vernieuwen van een ontheffing inzake parkeren in de blauwe zones, in verband met wijziging van het kenteken.

€ 18,45

1.18.4.4

De ontheffing als bedoeld in artikel 1.18.4.4 is geldig gedurende hetzelfde kalenderjaar als de voorafgaande ontheffing.

 

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 10,55

1.19.1.2

Kaarten, tekeningen, lichtdrukken, afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.1.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,23

1.19.1.2.2

in formaat A3 per bladzijde

€ 0,50

1.19.1.2.3

In formaat A2 per bladzijde

€ 2,00

1.19.1.2.4

In formaat A0 per bladzijde

€ 18,00

1.19.1.2.5

Per kleurenkopie worden de bovengenoemde tarieven verdubbeld

 

1.19.2.2

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 25,45

1.19.2.3

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 10,55

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

Wabo : Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

Gratis

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief.

2,94%

 

van de bouwkosten met een minimum van

€ 266,00

 

en een maximum van € 10.000.000,-- (tien miljoen euro).

 

2.3.1.1.1

De totale legeskosten voor een bouwactiviteit, inclusief de verhogingen, als bedoeld in onderdeel 2.3 tot en met 2.3.3.7 zijn maximaal 20 % van de bouwkosten.

 

2.3.1.1.2

Indien ter zake van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.1, de werkelijke bouwkosten na het gereedkomen van de bouw afwijken van het op de voet van 2.3.1.1 vastgestelde bedrag, is over het verschil afzonderlijke leges verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de werkelijke bouwkosten het desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen

 

2.3.1.1.3

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend onder certificaat overeenkomstig de nationale beoordelingsrichtlijn “Bouwplantoetsingen aan het bouwbesluit BRL 5019” vindt reductie plaats van de overeenkomstig artikel 2.3.1.1 bepaalde legeskosten met

50 %

2.3.1.1.4

Voor bouwwerken die niet hoger zijn dan 5.00 meter en geen groter oppervlak beslaan dan 5.00 m2 en die tot doel hebben energie op te wekken, water te besparen of op andere wijze de uitstoot van CO2 beperken of beperkt houden, worden geen legeskosten geheven.

Gratis

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Gereserveerd

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 690,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

25%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van

€ 190,00

2.3.1.5

Het college kan de verhoging als bedoeld in 2.3.1.4 laten vervallen indien alsnog, binnen vier weken nadat door de gemeente is gewezen op de verplichting om een aanvraag in te dienen, een volledige en correcte aanvraag wordt ingediend.

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 257,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen benoemde activiteiten, tenzij dit wordt geregeld via een exploitatieovereenkomst of exploitatieplan:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 438,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 438,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 12.481,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 438,00

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.882,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.882,00

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 438,00

2.3.3.8

In afwijking van hetgeen is bepaald in de artikelen 2.3.3.1 t/m 2.3.3.7 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag met betrekking tot een voorziening voor ‘bed en breakfast’

€ 32,20

2.3.3.9

In afwijking van hetgeen is bepaald in de artikelen 2.3.3.1 t/m 2.3.3.7 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag met betrekking tot een voorziening van ‘gastouderopvang in de woning’

€ 32,20

2.3.4

gereserveerd

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedragen de tarieven, per m2 gebruiksoppervlak als bedoeld in NEN 2580;2007/C1:2008 nl (uitgave mei 2007, correctieblad december 2008) of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, onverminderd het bepaalde in de andere delen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

0 m2 – 100 m2

€ 679,00

 

101 m2 – 250 m2

€ 785,00

 

251m2 – 500 m2

€ 1.108,00

 

501 m2 – 1.000 m2

€ 1.466,00

 

1.001 m2 – 1.500 m2

€ 1.679,00

 

1.501 m2 – 2.000 m2

€ 1.930,00

 

2.001 m2 – 2.500 m2

€ 2.072,00

 

2.501 m2 – 3.000 m2

€ 2.223,00

 

3.001 m2 – 3.500 m2

€ 2.366,00

 

3.501 m2 – 4.000 m2

€ 2.509,00

 

4.001 m2 – 4.500 m2

€ 2.657,00

 

4.501 m2 – 5.000 m2

€ 2.795,00

 

5.001 m2 – 6.000 m2

€ 2.945,00

 

6.001 m2 – 7.000 m2

€ 3.094,00

 

7.001 m2 – 8.000 m2

€ 3.238,00

 

8.001 m2 – 9.000 m2

€ 3.424,00

 

9.001 m2 – 10.000 m2

€ 3.538,00

 

10.001 m2 – 12.000 m2

€ 3.687,00

 

12.001 m2 – 14.000 m2

€ 3.867,00

 

14.001 m2 – 16.000 m2

€ 4.046,00

 

16.001 m2 – 18.000 m2

€ 4.224,00

 

18.001 m2 – 20.000 m2

€ 4.403,00

 

Meer dan 20.000 m2

€ 4.582,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads op dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Monumentenverordening 2006, Gemeente Werkendam bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen:

Gratis

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

Gratis

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 257,00

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 792,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,00

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

Gratis

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

Gratis

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en a, van het Besluit omgevingsrecht (natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 244,00

2.3.13

Flora- en fauna activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 244,00

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 122,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de ander onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 122,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 244,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.16.2

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.2.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 180,00

2.3.16.2.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 180,00

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 60,90

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subsubonderdeel 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.19

Hogere grenswaarden Wet Geluidhinder

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het vaststellen van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder

€ 739,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Gereserveerd

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2 %

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3 %

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5 %

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan

80 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan maar nog voordat een besluit is genomen op die aanvraag

60 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.3.3

Indien binnen een termijn van 6 maanden na het weigeren van een omgevingsvergunning, dan wel na het op verzoek intrekken van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning waarvoor nog geen vergunning is verleend, opnieuw een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt ingediend voor een nagenoeg gelijkwaardig bouwplan èn waarvoor wèl vergunning wordt verleend vindt verrekening van de geheven leges plaats, behalve indien artikel 2.5.1.1, 2.5.1.2 of 2.5.3.1 reeds is toegepast.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 50,-- wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is,

50 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een naar de omstandigheden beoordeeld geringe wijziging in het project wordt over de meer- of minderkosten van het project een tarief van 2,94% van de bouwsom of aanlegsom toegepast met dien verstande dat (ook bij minderkosten) tenminste verschuldigd is een bedrag van:

€ 181,00

2.7.1

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat, naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 12.481,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 12.481,00

Hoofdstuk 9 Overschrijving WABO vergunning

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een toestemming omgevingsvergunning als bedoeld in titel 2

€ 95,00

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 65,25

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca en speelgelegenheid

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 203,00

3.1.2

een aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een inrichting (horecabedrijf) als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke Verordening

€ 406,00

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 50,50

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Drank en Horecawet

€ 50,50

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de drank- en Horecawet

€ 101,00

3.1.6

een aanvraag voor het wijzigen van een aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank en Horecawet

€ 101,00

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 50,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen eninnemen standplaats

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor een meldingsplichtig evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening en in het Evenementenbeleid Werkendam 2014

Nihil

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een categorie A evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening en in het Evenementenbeleid Werkendam 2014.

Nihil

3.2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een categorie B evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening en in het Evenementenbeleid Werkendam 2014.

€ 512,00

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een categorie C evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening en in het Evenementenbeleid Werkendam 2014

€ 1.023,00

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor vijf jaar als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening voor het innemen van een standplaats gedurende één dag in de week.

€ 415,00

3.2.6.

Er wordt voor wat betreft de leges als bedoeld in artikel 3.2.5 geen ontheffing verleend indien gedurende het geheel of een gedeelte van de looptijd van de vergunning (5 jaar) geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning.

 

3.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een tijdelijke standplaats van gedurende een periode van drie maanden maximaal acht al dan niet aaneengesloten dagen.

€ 127,00

3.2.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening

Nihil

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 4.048,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 4.048,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 2.024,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 2.024,00

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet

Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening 2012

€ 109,00

Hoofdstuk 6Inzamelen van geld of goederen

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het inzamelen van geld of goederen al dan niet met een intekenlijst

Nihil

Hoofdstuk 7Vuurwerk

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.72 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 109,00

Hoofdstuk 8Verbranden afvalstoffen

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in de open lucht verbranden buiten inrichtingen van afvalstoffen, of het anderszins vuur aanleggen, als bedoeld in artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 109,00

Hoofdstuk 9Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 109,00

Behoort bij de Legesverordening 2018

Mij bekend

De griffier,

mr. I. Bakker

Naar boven