Harmonisatiebesluit beleidsregels Wet Algemene regels herindeling

 

De burgemeester van de gemeente Edam-Volendam,

Gelet op het bepaalde in artikel 29 van de Wet Algemene regels herindeling

Besluit:

de volgende voorschriften geldend te verklaren voor het gehele grondgebied van de gemeente Edam-Volendam:

  • -

    Het besluit van de burgemeester van Edam-Volendam d.d. 13 juni 2013 tot het aanwijzen van vechtsportwedstrijden of – gala’s die als risicovol worden beschouwd;

  • -

    Het besluit van de burgemeester van Edam-Volendam d.d. 16 mei 2013 tot het vaststellen van beleidsregels voor de toepassing van de bevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet;

  • -

    Het besluit van de burgemeester van Edam-Volendam d.d. 24 februari 2004 tot het vaststellen van Beleidsregels voor het toepassen van wegingsfactoren als bedoeld in de bijlage behorende bij het Besluit proceskosten bestuursrecht onder C1.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Edam-Volendam, 8 november 2017.

Hoogachtend,

De burgemeester van Edam-Volendam,

L.J. Sievers.

Naar boven