Eerste wijziging Nadere regels Scouting 2016 HERZIEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport van 10 oktober 2017; kenmerk 17MO05815;

 

gelet op artikel 3, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

overwegende, dat naar aanleiding van de uitkomsten van een uitgevoerde evaluatie onder de Rotterdamse scoutingverenigingen het wenselijk is de Nadere regels Scouting 2016 te wijzigen;

besluit vast te stellen:

 

Eerste wijziging Nadere regels Scouting 2016

Artikel I

De Nadere regels Scouting 2016 worden als volgt gewijzigd.

 

A.

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel e vervalt: ‘, aangeboden door de Scouting Academy’.

 • 2.

  In onderdeel i wordt ‘1 januari’ vervangen door: 1 mei.

B.

In artikel 3, tweede lid, onderdeel b, vervalt: ‘bij de Scouting Academy’.

 

C.

Artikel 4, eerste lid komt te luiden:

Voor 2018 geldt een subsidieplafond van € 36.000 voor subsidieaanvragen bedoeld in artikel 3, tweede lid onderdeel a, en een subsidieplafond van € 13.000 voor subsidieaanvragen bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b.

 

D.

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid, onderdeel a, vervalt: ‘bij de Scouting Academy’.

   

 • 2.

  Het eerste lid, onderdeel c komt te luiden:

  Subsidieaanvraag activiteiten

  Met de aanvraag voor subsidie voor activiteiten wordt een activiteitenplan en begroting ingediend met activiteiten gebaseerd op de acht activiteitengebieden van het scoutingspel: Sport & Spel, Uitdagende Scoutingtechnieken, Expressie, Buitenleven, Identiteit, Internationaal, Samenleving, Veiligheid & Gezondheid.

  De personen die de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd begeleiden, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. De verklaring omtrent het gedrag is bij overlegging aan het college van burgemeester en wethouders niet ouder dan vijf jaar Een kopie wordt bij de subsidieaanvraag gevoegd.

   

 • 3.

  Het eerste lid, onderdeel d komt te luiden:

  Subsidieaanvraag opleiding

  Met de aanvraag voor subsidie voor scholing wordt een opleidingsplan en begroting ingediend. Het opleidingsplan geeft inzicht in welke opleiding door wie wordt gevolgd. Tevens worden de kosten en de duur van de opleiding vermeld.

  De personen voor wie een subsidieaanvraag voor opleiding wordt ingediend, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. De verklaring omtrent het gedrag is bij overlegging aan het college van burgemeester en wethouders niet ouder dan vijf jaar. Een kopie wordt bij de subsidieaanvraag gevoegd.

   

 • 4.

  Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   ‘voor 2017’ vervalt;

  • b.

   ‘2016’ wordt vervangen door: voorafgaande aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft,

E.

Artikel 7, tweede lid komt te luiden:

Op basis van het jaarlijkse activiteitenplan wordt een subsidiebedrag toegekend van € 10 per jeugdlid per jaar, ongeacht het aantal locaties waar de vereniging gevestigd is. Daarnaast wordt een vast subsidiebedrag toegekend per jaar van € 800.

 

Artikel 7, derde lid komt te luiden:

Scoutingverenigingen kunnen per jaar maximaal € 450 subsidie voor opleiding krijgen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan in het gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 oktober 2017.

De secretaris,

C.M. Sjerps

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad 2017, nummer 142, is uitgegeven op 25 oktober 2017 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Naar boven