Verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Leiden 2004

 

 

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad de Wegsleepverordening Leiden 2004 gewijzigd. De aanpassing behelst een wijziging van het sleepbedrijf met als consequentie een veranderde plaats van bewaring van voertuigen en de kosten.

De verordening treedt in werking op de dag na deze bekendmaking en werkt terug tot en met 1 augustus 2017. Nadere informatie Team Toezicht Bebouwde Ruimte tel. 14071.

 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 17.0071 van 2017), mede gezien het advies van de commissie,

 

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende ‘Verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Leiden 2004’.

 

Artikel 1 Wijziging verordening

De Wegsleepverordening Leiden 2004 wordt als volgt gewijzigd.

Artikel 3 getiteld “Plaats van bewaring voertuigen en openingstijden” komt te luiden:

1:Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het perceelLe Pooleweg 1A te Leiden van Vreugdenhil Berging.

2: De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 getiteld “Kosten overbrengen en bewaren voertuigen” komt te luiden:

 • 4.1.

  De kosten van het overbrengen van brommers/scooters naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 50,-,

  • b.

   slepen € 30,-,

  • c.

   uitgifte € 6,-.

 • 4.2.

  De kosten van het overbrengen van auto’s naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 50,-,

  • b.

   slepen € 79,-,

  • c.

   uitgifte € 6,-.

 • 4.3.

  De kosten van het overbrengen van aanhangwagens naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 50,-,

  • b.

   slepen € 79,-,

  • c.

   uitgifte € 6,-.

 • 4.4.

  De kosten van het overbrengen van vouwwagens naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 50,-,

  • b.

   slepen € 79,-,

  • c.

   uitgifte € 6,-.

 • 4.5.

  De kosten van het overbrengen van caravans naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 50,-,

  • b.

   slepen € 79,-,

  • c.

   uitgifte € 6,-.

 • 4.6.

  De kosten van het overbrengen van boottrailers naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 50,-,

  • b.

   slepen € 79,-,

  • c.

   uitgifte € 6,-.

 • 4.7.

  Alle in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief BTW (hoog tarief). De tarieven kunnen vanaf augustus 2019 worden bijgesteld met de Dienstenprijsindex (DPI).

Artikel 2

Deze verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Leiden 2004 treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 augustus 2017.

Bijlage 1

Wegsleepverordening Leiden 2004

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Leiden aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten wegen en weggedeelten.

Artikel 3

1: Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het perceelLe Pooleweg 1A te Leiden van Vreugdenhil Berging.

2: De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

Artikel 4

1.De kosten van het overbrengen van brommers/scooters naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

1. a. basistarief/voorrijkosten € 50,-,

1. b. slepen € 30,-,

1. c. uitgifte € 6,-.

2. De kosten van het overbrengen van auto’s naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

a. basistarief/voorrijkosten € 50,-,

b. slepen € 79,-,

c. uitgifte € 6,-.

3. De kosten van het overbrengen van aanhangwagens naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

a. basistarief/voorrijkosten € 50,-,

b. slepen € 79,-,

c. uitgifte € 6,-.

4. De kosten van het overbrengen van vouwwagens naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

a. basistarief/voorrijkosten € 50,-,

b. slepen € 79,-,

c. uitgifte € 6,-.

5. De kosten van het overbrengen van caravans naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

a. basistarief/voorrijkosten € 50,-,

b. slepen € 79,-,

c. uitgifte € 6,-.

6. De kosten van het overbrengen van boottrailers naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

a. basistarief/voorrijkosten € 50,-,

b. slepen € 79,-,

c. uitgifte € 6,-.

7. Alle in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief BTW (hoog tarief). De tarieven kunnen vanaf augustus 2019 worden bijgesteld met de Dienstenprijsindex (DPI).

Artikel 5

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid,

artikel 164, zevende lid, en artikel 174, eerste lid, van de wet zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 augustus 2017.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Leiden 2004.

Bijlage 2

Artikelsgewijze toelichting Wegsleepverordening Leiden 2004:

Artikel 3

over artikel 3 ‘Plaats bewaring voertuigen en openingstijden’

In artikel 3, eerste lid, wordt het nieuwe sleepbedrijf Vreugdenhil Berging gevestigd aan de Le Pooleweg 1A te Leiden en de plaats van bewaring vermeld in plaats van het voormalige sleepbedrijf Berging Regio Leiden te Leiden.

Artikel 4

over artikel 4 ‘Kosten overbrengen en bewaren voertuigen’

In artikel 4 worden de tarieven van het nieuwe sleepbedrijf Vreugdenhil Berging vermeld en wordt tevens aangegeven, dat deze vanaf augustus 2019 met de Dienstenprijsindex kunnen worden bijgesteld. De voorrijkosten zijn nu standaard € 50,-. Voorheen varieerde dit tussen de € 41,- en € 68,99. De sleepkosten zijn voor het slepen van brommers/scooters iets hoger dan voorheen. De sleepkosten voor de overige categorieën zijn nu lager dan bij het vorige sleepbedrijf. De tarieven voor uitgifte van de goederen is voor alle categorieën aanzienlijk gedaald.

Artikel 6

De contractperiode van de gunning is op 1 augustus 2017 aangevangen. Derhalve dient aan de verordening, waarin de bewaarplaats en de prijzen van het nieuwe bergingsbedrijf zijn opgenomen, terugwerkende kracht te worden toegekend. Terugwerkende kracht toekennen aan de verordening is toegestaan nu er geen sprake is van een bezwarende wijziging ten opzichte van de hiervoor geldende Wegsleepverordening.

Naar boven