Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2017, 19321Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan ‘Ringvaart’

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 26 januari 2017, nr. 2016.0067605 het bestemmingsplan ‘Ringvaart’ met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGlgbringvaart-C001 conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm heeft vastgelegd en in die vorm heeft vastgesteld.

 

Het plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het water van de ringvaart, voor zover die binnen Haarlemmermeers grondgebied ligt.

Het plan heeft tot doel de landschappelijke waarde van de ringvaart te behouden en de recreatieve mogelijkheden te benutten door een nadere regeling te geven voor de bouw van bouwwerken in het water (steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen), in aanvulling op geldende planologische regelingen.

Steigers en aanmeervoorzieningen worden in dorpen en bij aaneengesloten lintbebouwing langs de ringdijk in omvang en situering gereguleerd.

Daarbuiten worden alleen steigers voor recreatiedoeleinden en voor passanten en speciale voorzieningen (botenverhuur, camping, scouting) mogelijk gemaakt.

 

 

Inzien 

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn deze stukken op werkdagen van 9 tot 13 uur in te zien. Een afspraak maakt u via 0900-1852.

 

De terinzageligging begint op 9 februari 2017 en duurt zes weken.

 

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen kunnen de volgende belanghebbenden

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad;

b. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om

een zienswijze in te dienen;

c. belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van de bestemmingsplannen treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzageligging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.