Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2017, 193179BeleidsregelsBeleidsregel Hart voor Roermond / AED

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Roermond

besluit

vast te stellen de beleidsregel Hart voor Roermond / AED

 

Beleid:

Het coalitieakkoord van de Gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de Gemeente Roermond.

Nota Roermond Gezond; Preventie- en Gezondheidsbeleid 2017-2021.

 

Doelstelling:

Het organiseren en aanbieden van adequate hulp aan burgers die getroffen worden door een hartstilstand in de gemeente Roermond.

 

Grondslag beleidsregel:

Artikel 3, vierde lid, van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008.

 

Soort subsidie:

Eenmalige subsidie (hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008).

 

Subsidievoorwaarden:

 • 1.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder AED: automatische externe defibrillator.

 • 2.

  Activiteiten als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008, waarvoor een eenmalige subsidie kan worden verstrekt, zijn:

  • a.

   de aanschaf van een AED;

  • b.

   de aanschaf van een AED-buitenkast;

  • c.

   gemaakte kosten na inzet van een AED.

 • 3.

  Een aanvrager komt slechts voor de onder artikel 2, onder a, genoemde activiteit voor subsidie in aanmerking als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de plaatsing van de AED moet in een gebied zijn waar nog geen AED’s aanwezig zijn (voldoende spreiding van AED’s in de gemeente Roermond);

  • b.

   de AED dient zodanig geplaatst te worden dat deze in geval van nood direct beschikbaar en bereikbaar is, 7x24uur beschikbaarheid en dus niet afhankelijk van kantoor-, winkel- of praktijktijden;

  • c.

   binnen een straal van 500 meter rondom de locatie van de AED dient een netwerk van minimaal 15 burgerhulpverleners (vrijwilligers) aanwezig te zijn die een opleiding voor reanimatie en bediening van een AED volgens de kwalificaties van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) met succes hebben gevolgd, dit hebben aangetoond en aangemeld zijn bij HartslagNu;

  • d.

   de AED dient registreert te zijn bij HartslagNu;

  • e.

   de subsidieaanvraag dient uiterlijk op 30 december 2019 te zijn ontvangen.

 • 4.

  Een aanvrager komt slechts voor de onder artikel 2, onder b, genoemde activiteit voor subsidie in aanmerking als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de subsidieaanvrager beschikt over een AED die geregistreerd is bij HartslagNu;

  • b.

   binnen een straal van 500 meter rondom de locatie van de AED dient een netwerk van minimaal 15 burgerhulpverleners (vrijwilligers) aanwezig te zijn die een opleiding voor reanimatie en bediening van een AED volgens de kwalificaties van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) met succes hebben gevolgd, dit hebben aangetoond en aangemeld zijn bij HartslagNu;

  • c.

   de AED buitenkast met AED dient zodanig buiten geplaatst te worden dat deze in geval van nood direct 7x24uur beschikbaar is en dus niet afhankelijk van kantoor-, winkel- of praktijktijden;

  • d.

   de naar buiten plaatsing van de AED moet in een gebied zijn waar nog geen AED’s 7x24uur beschikbaar zijn (voldoende spreiding van AED’s in de gemeente Roermond ), en

  • e.

   de subsidieaanvraag dient uiterlijk op 30 december 2019 te zijn ontvangen.

 • 5.

  Een aanvrager komt slechts voor de onder artikel 2, onder c, genoemde activiteit voor subsidie in aanmerking als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de AED dient ingezet te zijn geweest bij een reanimatie via oproep van burgerhulpverleners door HartslagNu, en

  • b.

   de subsidieaanvraag dient uiterlijk op 30 december 2017 te zijn ontvangen.

 

Subsidiemethode:

 • 1.

  De subsidie bedraagt ten hoogste de aanschafprijs, maar niet meer dan:

  • a.

   € 1.500,- voor de activiteit genoemd artikel 2, onder a;

  • b.

   € 800,- voor de activiteit genoemd artikel 2, onder b;

  • c.

   € 150,- voor de activiteit genoemd artikel 2, onder c.

 • 2.

  Per activiteit wordt er slechts één keer per aanvrager een subsidie verstrekt. Aanvragen voor subsidie dienen (naast bovenstaande beleidsregels) te voldoen aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008.

 

Termijn:

Deze beleidsregel treedt de dag na publicatie in het elektronisch gemeenteblad in werking en vervalt op 31 december 2019, met uitzondering van artikel 2, onder c, dit vervalt op 31 december 2017.

 

Budget:

Het beschikbare budget bedraagt € 37.950,-- voor de gehele looptijd van de beleidsregel.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders-de Leest