Maatwerk Hermesweg 13

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer reguliere procedure:

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken het volgende bekend. Op grond vanartikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit worden maatwerkvoorschriften opgelegd voor:

- L’Escaut Woonservice, gelegen aan Hermesweg 13 te Vlissingen (30 oktober 2017);

Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Naar boven