Wijziging Marktverordening 2017

De Raad van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2017 (raadsvoorstel nr. 17bb6789); raadsstuk 17bb8331;

 

overwegende, dat het voor het afgeven van een vergunning voor de organisatie van een verzelfstandigde markt noodzakelijk is alle bestaande individuele vergunningen op die markt in te trekken en de Marktverordening 2017 daarin nog een omissie vertoonde die met dit besluit hersteld wordt;

besluit vast te stellen:

 

Wijziging van de Marktverordening 2017

Artikel I

Artikel 6 van de Marktverordening Rotterdam 2017 wordt als volgt gewijzigd.

 

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d.

    indien minimaal 75% van de zittende marktkooplui akkoord gaat met de verzelfstandiging van de markt en op grond van hoofdstuk 4 van deze verordening het college overgaat tot vergunningverlening aan een rechtspersoon voor de organisatie van een markt.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie ervan in het gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 oktober 2017.

De griffier,

J.M. van Midden

De voorzitter,

A.J.M. Laan, plv.

Dit gemeenteblad 2017, nummer 138, is uitgegeven op 17 oktober 2017 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Naar boven