Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 183709Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het veranderen van het gebruik van het pand van commerciële naar publieke dienstverlening op de locatie Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek

Status: verleend

Datum verzonden: 18 oktober 2017

Locatie: Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek

Voor: het veranderen van het gebruik van het pand van commerciële naar publieke dienstverlening

Activiteit(en): het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 sub c Wabo)

Registratienummer: SXO-2017-0857

Inzien vergunning

De vergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het desbetreffende besluit heeft genomen. Het adres is: postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 25 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen