Gemeente Nissewaard - Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen 2017–2019

De burgemeester van de gemeente Nissewaard;

 

gelet op artikel 151c, tweede lid, van de Gemeentewet en op artikel 2:77 van Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016;

 

overwegende dat het in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om camera's in te zetten ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats, wat onder meer blijkt uit de Nota "15 Jaar cameratoezicht in Spijkenisse", vastgesteld door burgemeester en wethouders op 21 maart 2017;

 

besluit het volgende aanwijzingsbesluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen 2017-2019.

 

Artikel 1 Gebiedsaanwijzing

Camera's ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen worden ingezet binnen het gebied:

  • a.

    Spijkenisse Centrum, zoals aangeduid op de als bijlage 1 bij dit besluit behorende kaart met tek. nr. 99-58-2138, welk gebied wordt begrensd door de Vierambachtenboezem (watergang), Molenlaan, Schenkelweg, Dr. J.M. den Uyllaan, Raadhuislaan, Marrewijklaan, Vredehofplein en de Eerste Heulbrugstraat;

  • b.

    Akkers-Centrum, zoals aangeduid op de als bijlage 2 bij dit besluit behorende kaart met tek. nr. 99-58-2137, welk gebied wordt begrensd door de Akkerdonk, de watergang ten oosten van de Westdijk, de Meeldijk en de Akkersweg.

Artikel 2 Intrekking oude regelingen

De eerder vastgestelde aanwijzingsbesluiten tot plaatsing van camera's ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen worden ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan in het gemeenteblad, en geldt tot en met 31 december 2019.

Artikel 4 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen 2017-2019.

 

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Nissewaard op 17 september 2017.

De burgemeester,

M. Salet

Bijlage 1 Themakaart 99-58-2138 Spijkenisse Centrum

Bijlage bedoeld in artikel 1: Themakaart artikel 2:77 APV 2016 Cameratoezicht op openbare plaatsen, Gebied Spijkenisse Centrum, tek. nr. 99-58-2138.

 

 

Bijlage 2 Themakaart 99-58-2137 Spijkenisse Akkers-Centrum

Bijlage bedoeld in artikel 1: Themakaart artikel 2:77 APV 2016 Cameratoezicht op openbare plaatsen, Gebied Spijkenisse Akkers-Centrum, tek. nr. 99-58-2137.

 

 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

  • de datum van de brief,

  • uw naam en adres,

  • uw bezwaren,

  • het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken de brief (het bezwaarschrift) en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

 

Uitstel (voorlopige voorziening)

Als u bezwaar maakt kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening. U dient hiervoor een verzoek in bij:

de Rechtbank Rotterdam

Sector Bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

U kunt het verzoek ook indienen via www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Let op! Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld.

Naar boven