Gemeente Baarn - Subsidieregeling Stimuleringsbudget

 

De raad van de gemeente Baarn heeft een stimuleringsbudget beschikbaar gesteld. Dit is een budget voor nieuwe initiatieven van  en voor inwoners van Baarn. Deze initiatieven moeten gericht zijn op de bevordering van de zelfredzaamheid van inwoners. Het instellen van het budget is te vinden in de nota Samen in Baarn 2017-2020 en in de Perspectiefnota 2017-2020. In deze subsidieregeling is te vinden aan welke voorwaarden initiatieven moeten voldoen en hoe een initiatief wordt beoordeeld.

Het college van de gemeente Baarn

gelet op artikel 4:23 lid 3 d van de Algemene wet bestuursrecht en de “Algemene subsidieverordening gemeente Baarn 2015”

stelt de volgende Subsidieregeling Stimuleringsbudget vast:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders van Baarn.

 • b.

  Stimuleringsbudget: budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad van Baarn.

 • c.

  Aanvraag: verzoek om ondersteuning vanuit het stimuleringsbudget.

 • d.

  Initiatief: initiatief ter bevordering van de zelfredzaamheid van inwoners waarvoor budget wordt aangevraagd.

 • e.

  Draagvlak: steun vanuit inwoners van Baarn voor de uitvoering van het initiatief.

 • f.

  Eigen inzet: eigen bijdrage van de aanvrager en/of de ondersteuners bij de uitvoering van het initiatief in de geld, natura of tijdsinzet.

 • g.

  Subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn 2015.

 • h.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

Het stimuleringsbudget is bedoeld voor waardevolle initiatieven van en voor inwoners van Baarn die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente Baarn.

 

Artikel 3 Voorwaarden voor het indienen van een stimuleringsbudget

 • 1.

  In uitzondering op artikel 1.4 van de Subsidieverordening kan de aanvraag behalve door een rechtspersoon, ook worden ingediend door een inwoner van de gemeente Baarn of een samenwerkingsverband van inwoners.

 • 2.

  De aanvraag omvat een beschrijving van het plan waarin in elk geval staat aangegeven:

 • -

  naam, adres, email, telefoonnummer, IBAN van de aanvrager

 • -

  de voorgenomen activiteiten

 • -

  de beoogde resultaten

 • -

  de planning met data van start en afronding

 • -

  de begroting met uitgaven en inkomsten

 • -

  de eigen omzet

 • -

  de aantoonbare verbondenheid met en/of draagvlak in de gemeente

 • -.

  de eventuele samenwerkingspartners

 • 3.

  Een aanvraag voor een stimuleringsbudget kan het gehele jaar door digitaal worden ingediend via www.baarn.nl.

   

Artikel 4 Toetsingscriteria

 • 1.

  Het initiatief is gericht op inwoners van Baarn.

 • 2.

  Het initiatief is uitvoerbaar en realistisch.

 • 3.

  Het initiatief past in één of meerdere door de gemeente benoemde thema’s waar vernieuwing gewenst is, zoals opgenomen in de nota Samen in Baarn:

  • a.

   organiseren van laagdrempelige vormen van (dag) activiteiten

  • b.

   stimulering van participatie

  • c.

   stimuleren van ontmoeting en sociale netwerken

  • d.

   stimuleren van leefbaarheid

  • e.

   stimuleren van zorg voor elkaar

  • f.

   stimuleren van zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente Baarn.

 • 4.

  Er wordt indien van toepassing rekening gehouden met benodigde vergunningen en wet- en regelgeving.

 • 5.

  Het doel van het initiatief is niet daarmee winst te maken.

 • 6.

  Voor hetzelfde initiatief kan slechts éénmaal subsidie worden aangevraagd.

 • 7.

  Aan een initiatief wordt maximaal €5.000,- toegekend.

 • 8.

  Het initiatief is duurzaam en heeft geen structurele subsidie nodig.

 •  

Artikel 5 Beoordeling

 • 1.

  Er geldt een door burgemeester en wethouders vastgesteld subsidieplafond. Het beschikbare budget wordt door de raad vastgesteld in de begroting.

 • 2.

  De aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld.  Indien er tegelijkertijd meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, worden openstaande aanvragen beoordeeld op:

 • a.

  de mate waarin het initiatief bijdraagt aan het realiseren van bovengenoemde thema’s

 • b.

  de mate waarin sprake is van versnelling dan wel vernieuwing

 • c.

  de omvang van het draagvlak

 • d.

  de omvang van de eigen inzet

 • e.

  de mate waarin het initiatief aansluit bij bestaande faciliteiten, zoals infrastructuur, gebouwen, systemen, websites

 • f.

  de mate waarin het initiatief gebruik maakt van cofinanciering (combinatie van verschillende financieringsbronnen)

 • g.

  de mate waarin het initiatief een blijvende verandering kan bevorderen.

   

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, gerekend vanaf het moment dat de aanvraag compleet is.

 • 2.

  Het college kan voorwaarden verbinden aan het besluit om een initiatief te ondersteunen.

 

Artikel 7 Citeertitel en Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘subsidieregeling stimuleringsbudget’

 • 2.

  Deze subsidieregeling treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2017.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van Baarn van 26 september 2017

 

burgemeester en wethouders van Baarn,

 

secretaris burgemeester

      

Naar boven