Gemeenteblad van Noordoostpolder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderGemeenteblad 2017, 182303Overige besluiten van algemene strekkingRegister gemeenschappelijke regelingen, gemeente Noordoostpolder

In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Noordoostpolder deelneemt.

Krachtens artikel 27 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dient dit register het navolgende te vermelden:

 • a.

  de deelnemers;

 • b.

  de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst;

 • c.

  de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen;

 • d.

  het adres en de plaats van vestiging;

 • e.

  of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Het register ligt voor een ieder kosteloos ter inzage. Aan een ieder worden op diens verzoek afschriften van of uittreksels uit hetgeen in het register is ingeschreven ter beschikking gesteld.

 

Datum vaststelling:: 26 september 2016

VEILIGHEIDSREGIO FLEVOLAND

A. Deelnemers

De gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

 

B. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

De Politiewet 1993, de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

 

C. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Aan de Veiligheidsregio Flevoland zijn de overgedragen de volgende bevoegdheden:

 • 1.

  de bevoegdheden, genoemd in artikel 4, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;

 • 2.

  de bevoegdheden, genoemd in artikel 4, eerste lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

 • 3.

  het sluiten van een overeenkomst met de regiopolitie over de inrichting en het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer en de 112-centrale;

 • 4.

  het sluiten van convenanten met het Regionaal College, het bestuur van de GGDFlevoland 2008, andere overheden en derden over de afstemming, voorbereiding of uitvoering van taken die betrekking hebben op hulpverlening en veiligheid.

 

D. Adres en plaats van de vestiging

Postadres: Postbus 501, 8200 AM Lelystad.

Bezoekadres Veiligheidsbureau: politiebureau De Doelen, De Doelen 1001, 8233 GP Lelystad.

 

E. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd “Veiligheidsregio Flevoland”.

 

F. Oprichtingsdatum en wijzigingen

Inwerking getreden op 1 januari 2008

Laatstelijk gewijzigd op:

GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST FLEVOLAND 2008

A. Deelnemers

De gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

 

B. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

De Wet rampen en zware ongevallen, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de Wet ambulancevervoer, de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken.

 

C. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

De verwezenlijking van de in artikel 5 genoemde belangen wordt opgedragen aan de dienst die daartoe in elk geval met inachtneming van het bepaalde in deze regeling en de wettelijke voorschriften de in artikel 7 van deze regeling genoemde taken verricht.

 

D. Adres en plaats van de vestiging

Postadres:

Postbus 1120

8200 BC Lelystad

Bezoekadres GGD: Noorderwagenplein 6, 8223 AL Lelystad.

 

E. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd “Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland 2008”.

 

F. Oprichtingsdatum en wijzigingen

Inwerking getreden op 1 januari 2008

Laatstelijk gewijzigd op:17 augustus 2016.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSCHAP IJSSELMEERGROEP 2009

A. Deelnemers

de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

 

B. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet Werk en bijstand, de Gemeentewet alsmede de aanverwante regelingen uit de sociale zekerheid.

 

C. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Het openbaar lichaam is bevoegd tot het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, het exploiteren van, als mede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook, met name in verband met de daartoe geëigende bedrijven, zoals fabrieken, werkplaatsen en dienstverlenende instellingen, door aanwending van alle middelen welke daaraan dienstbaar kunnen zijn of door tewerkstelling van personeel in het bedrijfsleven of bij de overheid en het voeren van management.

 

D. Adres en plaats van de vestiging

IJsselmeergroep

Postbus 1109

8300 BC Emmeloord

Bezoekadres: Produktieweg 5, 8304 AV Emmeloord

 

E. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd “werkvoorzieningschap IJsselmeergroep”.

 

F. Oprichtingsdatum en wijzigingen

Inwerking getreden op 1 april 2010

Laatstelijk gewijzigd op:

 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND EN GOOI- EN VECHTSTREEK.

A. Deelnemers

Gedeputeerde Staten van Felvoland en Noord-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

 

B. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen

Provinciewet

Algemene wet bestuursrecht

 

C. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

De Omgevingsdienst is bevoegd om adviserende, ondersteunende en uitvoerende

werkzaamheden verrichten op het gebied van milieu en verzorgt de uitvoering van programma's en projecten voor de deelnemers, waaronder begrepen het ontwikkelen en handhaven van een gemeenschappelijk uitvoerend milieubeleid, het leveren van

milieutechnische kennis, het uitvoeren van onderzoek en metingen en het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling. De Omgevingsdienst verricht werkzaamheden voor de colleges van de gemeenten, voor zover daartoe mandaat is verleend. De Omgevingsdienst verricht in elk geval werkzaamheden voor de colleges van de gemeenten, met inachtneming van het door de diverse colleges vastgestelde beleid op het gebied van de Wet milieubeheer, met uitzondering van de titels 10.4 en 10.5 en artikel 10.63, eerste lid; b. de Wet geluidhinder; de Wet bodembescherming; de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht, voor zover deze taken en bevoegdheden uitsluitend betrekking hebben op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e; de handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a tot en met d genoemde wetten; milieu-, handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en regelgeving. De Omgevingsdienst verricht werkzaamheden voor Gedeputeerde Staten, voor zover daartoe mandaat is verleend en met inachtneming van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde beleid op het gebied

van de in het derde lid, onder a tot en met d genoemde wet- en regelgeving, voor zover Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn; b. de provinciale milieuverordening; de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden; de Waterwet; de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht. De Omgevingsdienst kan verder adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van milieu en verzorgt de uitvoering van programma's en projecten voor de deelnemers, waaronder begrepen het ontwikkelen en handhaven van een gemeenschappelijk uitvoerend milieubeleid, het leveren van milieutechnische kennis, het uitvoeren van onderzoek en metingen en het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling.

 

D. Adres en plaats van de vestiging

Botter 14-15

8232 JP LELYSTAD

 

E. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd “Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek”.

 

F. Oprichtingsdatum en wijzigingen

Inwerking getreden op 11 juni 2012

Laatstelijk gewijzigd op:10 juni 2015.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN FLEVOLAND.

A. Deelnemers

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

 

B. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

De Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

 

C. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

De colleges van de regiogemeenten – Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde – dragen in een dienstverleningshandvest aan het college van Almere taken als bedoeld in artikel 4 van de regeling over. Het gaat daarbij in ieder geval om de inkoop of subsidiering van residentiele zorg en crisisopvang, pleegzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclasseringsmaatregelen, jeugdbeschermingsmaatregelen, zeer gespecialiseerde dagbehandeling en jeugd GGZ, en de inrichting van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) en de coördinatie van de regionale crisisdiensten. Ter verwezenlijking van dit doel kunnen de colleges van de regiogemeenten aan het college van Almere taken opdragen en bevoegdheden mandateren of volmacht verlenen tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen

 

D. Adres en plaats van de vestiging

De gemeente Almere treedt op als centrumgemeente. De gemeente Almere is gevestigd op het adres: Stadhuisplein 1 Almere

 

E. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

N.v.t.

 

F. Oprichtingsdatum en wijzigingen

Inwerking getreden op 1 januari 2015

Laatstelijk gewijzigd op: