Instemmen met het aanvullende budget voor de herprofilering Haarlemmerweg (N200). (2017, nr. 271/1045)

Nummer 271/1045

Agendapunt 45

Datum besluit B&W 29 augustus 2017

 

Onderwerp

Instemmen met het aanvullende budget voor de herprofilering Haarlemmerweg (N200).

 

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1045);

Gelet op:

 Grondslag College van B&W, artikel 160 lid 1 van de Gemeentewet;

 Budgetrecht gemeenteraad, artikel 189 van de Gemeentewet,

Besluit:

 • 1.

  Kennis te nemen van het vormgevingsdocument herprofilering Haarlemmerweg voor het traject Seineweg – Admiraal de Ruijterweg met als belangrijkste ontwikkelingen:

  • a.

   De toevoeging van een drainagesysteem en geoptimaliseerd grondpakket in de middenberm ten behoeve van de daar te planten bomen;

  • b.

   De uitwerking van de langzaamverkeerbruggen;

 • 2.

  Kennis te nemen van de met € 3,1 miljoen gestegen kostenraming van de herprofilering Haarlemmerweg zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage Financiën herprofilering Haarlemmerweg, met als belangrijkste wijzigingen:

  • a.

   aanvullende kosten voor het drainagesysteem en grondpakket in de middenberm ten behoeve van de daar te planten bomen;

  • b.

   aanvullende kosten voor de uitwerking langzaamverkeerbruggen;

  • c.

   aanvullende kosten voortkomend uit indexatie en scheefte.

 • 3.

  Kennis te nemen van een aanvullende reservering vanuit de Vervoerregio Amsterdam ter hoogte van € 0,6 miljoen ten behoeve van de aanpassingen aan de middenberm, twee langzaamverkeersbruggen, duiker, indexering en scheefte, onder voorbehoud van definitieve besluitvorming door het dagelijks bestuur van Vervoerregio.

 • 4.

  In te stemmen met een aanvullende bijdrage van de gemeente Amsterdam ten behoeve van herprofilering van de Haarlemmerweg ter hoogte van € 2,5 miljoen en deze te dekken uit het Vereveningsfonds.

 • 5.

  Kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet is opgelegd op bijlage “Financiën herprofilering Haarlemmerweg” en die tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 27 september is bekrachtigd.

  Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

  in zijn vergadering op 27 september 2017.

De plv. voorzitter

J.S.A. Vroege

De raadsgriffier

mr. M. Pe MEC

Naar boven