Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde. (2017, nr. 265/1036)

 

Nummer 265/1036

Agendapunt 38

Datum besluit B&W 29 augustus 2017

 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde.

 

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1036);

Mede gezien de aangenomen moties van de raadsleden Boomsma en Nuijens (Gemeenteblad afd. 1, nrs. 1093 en 1094);

Gelet op:

 de Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 3.1, eerste lid;

 de Crisis- en herstelwet, artikel 1.1, eerste lid, onder a en tweede lid jo bijlage II onder Aa nummer 3,

Besluit:

 • 1.

  Kennis te nemen van de naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde ingebracht 12 zienswijzen en deze te betrekken bij de voorliggende besluitvorming;

 • 2.

  de zienswijzen zoals opgenomen in de bijgevoegde Nota van Beantwoording zienswijzen welke onderdeel uitmaakt van dit besluit, te beschouwen als tijdig ingediend en daarmee ontvankelijk te verklaren;

 • 3.

  de zienswijzen als bedoeld onder beslispunt 1a) te beantwoorden overeenkomstig gesteld is in de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen welke onderdeel uitmaakt van dit besluit;

 • 4.

  het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde, bestaande uit de verbeelding en regels en vergezeld van een toelichting, met identificatienummer NL.IMRO.0363.K1409BPGST-VG01 in elektronisch en analoge vorm gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals ter inzage heeft gelegen, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik gemaakt is van een ondergrond welke ontleend is aan de Grootschalige Basiskaart Amsterdam, versie 1 januari 2016. De voornoemde wijzigingen zien op het vergroten van de functieaanduiding parkeergarage op de verbeelding, een ondergeschikte aanpassing aan de bouwhoogtelijn en een ondergeschikte aanpassing aan een bouwregel;

 • 5.

  geen exploitatieplan vast te stellen;

 • 6.

  dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

   

  Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

  in zijn vergadering op 27 september 2017.

 

De plv. voorzitter

E.Ünver

 

De raadsgriffier

mr. M. Pe MEC

Naar boven