Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2017, 18186VerordeningenWijziging Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017

 

De raad van de gemeente Roosendaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 2016;

 

gezien het advies van de Commissie van 19 januari 2017;

 

gelet op artikel 225 Gemeentewet en de Parkeerverordening 2013;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017.

 

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

 

Toegevoegd wordt artikel 4 sub e bij de Tarieventabel parkeren 2017:

Bestaande tekst

Nieuwe t ekst

 

Voor de bezoekersregeling, zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, onder e, van de Parkeerverordening Roosendaal 2013:

- normaal tarief € 1,50 per uur

- zondag gratis

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 januari 2017,

de griffier, de voorzitter,