Regeling subsidie promotie gemeente Oisterwijk 2018

 

Om “Oisterwijk zowel regionaal als nationaal nog meer en uitdrukkelijker op de kaart te zetten als aantrekkelijke toeristische gemeente” (coalitieakkoord 2014-2018, Met elkaar voor elkaar) is behoefte aan een eenduidige positionering die door alle betrokken partijen wordt ondersteund en gehanteerd. Een eenduidig beeldmerk en een eenduidige slogan die het merk Oisterwijk laden met de beoogde merkassociaties passend bij het beoogde imago.

Om van de promotie van Oisterwijk een succes te maken, zoeken we samenwerking met actieve initiatieven die hieraan een bijdrage leveren. De gemeente zal hierin een stimulerende en faciliterende rol vervullen. Het initiatief moet een bovenlokale uitstraling hebben. Het is gericht op bezoekers van buiten de gemeente.

Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor regionale of nationale promotie van de merkwaarden van Oisterwijk, Parel in ’t groen. Die merkwaarden zijn: gastvrije ontmoetingsplek, bossen en vennen, ondernemend DNA en 800 jaar jong. Met Oisterwijk wordt bedoeld de drie kernen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Door middel van co-financiering worden initiatieven op gang gebracht of extra gestimuleerd. Op termijn moet deze promotie resulteren in een herkenbaar, aantrekkelijk, positief beeld dat bezoekers en bedrijven naar Oisterwijk haalt, nu en in de toekomst.

Wij vragen initiatiefnemers nadrukkelijk om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden. Dit kan via de beleidsmedewerker economie, telefoon-nummer 013 - 52 91 311.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014;

besluit vast te stellen de:

Regeling subsidie promotie gemeente Oisterwijk 2018.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor een incidentele activiteit in het kalenderjaar 2018.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende activiteiten:

1.het uitvoeren van activiteiten die Oisterwijk regionaal en/of nationaal promoten aan de hand van de merkwaarden van Oisterwijk, Parel in’t Groen

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 81.120.

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

Het subsidie voor incidentele activiteiten is als volgt opgebouwd:

 

Activiteit

Maximaal bedrag in €

 

co-financiering tot maximaal 50% van de kosten van uitvoering van een activiteit en/of promotie ervan met een maximale co-financiering van € 12.500

81.120

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1.

  Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2.

  Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5 van deze regeling, is bereikt.

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een aanvrage om subsidie voor een incidentele activiteit als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet worden ingediend 12 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

  • b.

   De doelen en resultaten welke met de activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen

 • 2.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3.

  Het subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

In het activiteitenplan wordt tevens beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende specifieke criteria voor subsidieverlening:

 • 1.

  in deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een zelfstandige zonder personeel, een vennootschap onder firma, een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap, vereniging of stichting

 • 2.

  de wijze waarop de merkwaarden van Oisterwijk, Parel in ’t Groen regionaal of nationaal worden uitgedragen

 • 3.

  de wijze waarop bij de uitvoering van de activiteiten wordt samengewerkt met het lokale toeristische-recreatieve werkveld

 • 4.

  niet voor subsidie en het berekenen van de co-financiering komen in aanmerking de kosten van:

  • a.

   inzet van uren door de aanvrager

  • b.

   activiteiten gericht op het promoten van de merkwaarden van Oisterwijk, Parel in’t Groen, met een lokaal karakter

 • 5.

  indien voor een activiteit en/of de promotie ervan op grond van deze regeling een subsidie wordt aangevraagd kan voor die activiteit en/of de promotie ervan geen subsidie worden aangevraagd en verleend op grond van een andere regeling van de gemeente Oisterwijk.

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet worden ingediend binnen 12 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidie-ontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 12 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1.

  Het subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld als

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3.

  Het subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1.

  Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2.

  Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

Artikel 21 Slotbepalingen

 • 1.

  Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie promotie gemeente Oisterwijk 2017 van toepassing.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2017 en vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie promotie gemeente Oisterwijk 2018.

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 26 september 2017.

Ineke Depmann Hans Janssen

secretaris burgemeester

Naar boven