Beleidsregel Beheerde speeltuinen gemeente Utrecht

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Gelet op:

Beleidskader beheerde speeltuinen ‘Speelruimte maken we samen’;

artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening 2014 en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht,

Overwegende dat:

de gemeente Utrecht een sterke civil society belangrijk vindt, waar bewoners betrokken zijn bij de buurt en kinderen gratis, gezond, en veilig kunnen spelen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en ontplooien;

de gemeente Utrecht streeft naar beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden;

 

Besluit deze beleidsregel Beheerde speeltuinen gemeente Utrecht vast te stellen.

 

Inleiding

De gemeente Utrecht stelt jaarlijks subsidie ter beschikking voor het beheren van de 21 beheerde speeltuinen in Utrecht. In deze beleidsregel leest u welke subsidie beschikbaar is en aan welke voorwaarden een subsidieaanvraag moet voldoen.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen: wat verstaat de gemeente Utrecht onder begrippen die in deze beleidsregel zijn opgenomen

Technisch beheer: Alle taken die te maken hebben met het onderhoud en de veiligheid van de speeltuin en speeltoestellen.

Sociaal beheer: Alle taken die te maken hebben met het creëren van een prettige pedagogische sfeer, sociale veiligheid, activiteiten en buurtbetrokkenheid op de speeltuin.

Subsidiestaat: Een overzicht van beschikbare gemeentelijke subsidies, die jaarlijks wordt vastgesteld en gepubliceerd op www.utrecht.nl.

Sociaal ondernemerschap: Een ondernemer die een maatschappelijke doel nastreeft en alle winst laat terugvloeien naar dit doel.

Artikel 2 Doelstelling

De gemeente Utrecht wil graag dat kinderen veilig, gratis en gezond kunnen spelen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Daarom wil de gemeente Utrecht:

speeltuinen bieden voor kinderen met goede speel- en ontmoetingsmogelijkheden, als waardevolle aanvulling op de openbare speelplaatsen.

speeltuinen die vrij toegankelijk zijn voor iedereen, als onderdeel van onze inclusieve stad.

speeltuinen die nadrukkelijk verbonden zijn met de wijk, door bijvoorbeeld allerlei vormen van samenwerking.

speeltuinen die met name bedoeld zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd, met aansluitende openingstijden.

begeleiding door een professional en/of een vrijwilliger die ervoor zorgt dat er een pedagogisch klimaat is.

per speeltuin met één aanspreekpunt voor het beheer en de exploitatie.

Artikel 3 Wie kan subsidie aanvragen

De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager in ieder geval zich te vergewissen van de wet- en regelgeving en van toepassing zijnde Cao bepalingen rondom overgang van onderneming dan wel overname van personeel.

 

Daarnaast moet de organisatie minimaal voldoen aan de Utrechtse voorwaarden voor goed bestuur (te vinden www.utrecht.nl/subsidie).

 

Subsidieaanvragers moeten voldoen aan financiële economische en juridische eisen, zoals beschreven in de Algemene Subsidieverordening (ASV) en deze beleidsregel.

 

Voldoet u hier niet aan, dan wijst het college uw subsidieaanvraag af. De gemeente Utrecht heeft het recht om deze bewijsstukken in een later stadium op te vragen.

Artikel 4 Vaststelling maximale beschikbare subsidie

Het college stelt jaarlijks het maximale beschikbare subsidiebedrag (subsidieplafond) in de subsidiestaat vast.

 

Artikel 5 Kwaliteitscriteria

Vanuit de vraag ‘Waar draait het om in de speeltuin?’ zijn de onderstaande kwaliteitscriteria ontwikkeld. Deze criteria benoemen de basis waaraan een speeltuin minimaal moet voldoen. Door deze criteria is het voor iedereen duidelijk wat aandacht moet krijgen, welke ambitie nodig is en of de speeltuinorganisatie voldoet aan de opdracht. Deze staan meer gedetailleerd omschreven in het Beleidskader beheerde speeltuinen “Speelruimte maken we samen”.

 

Het hart

In elke speeltuin is een ‘hart’ aan te wijzen van waaruit meer waarde ontstaat voor gebruikers en de buurt. In de ene speeltuin draait het bijvoorbeeld om sport, in andere om natuur, spelend leren, cultuur of buurtontmoeting. Zo zijn er nog andere thema’s mogelijk. Omschrijf in uw activiteitenplan hoe u vanuit het ‘hart’ de organisatie, beheer en activiteiten vormgeeft.

 

Levendig

De speeltuin is door het hele jaar aantrekkelijk om te bezoeken, door kinderen en andere bezoekers. In uw aanvraag lezen we graag terug hoe u omgaat met openingstijden (de minimale eis is 6 dagen in de week gemiddeld 5 uur per dag open), signalering, rookvrij spelen, pedagogische begeleiding, kinderfeestjes en hoe u invulling geeft aan het programma en eventueel dubbelgebruik (onderverhuur van de ruimte).

 

Mensen

Veel mensen uit diverse doelgroepen zijn betrokken bij de speeltuin en komen er graag. Een vaste kern van ‘speeltuinmakers’ vormt de basis. Deze speeltuinmakers zijn de vaste gezichten die herkenbaar in de speeltuin aanwezig zijn, begeleiding bieden, de programmering maken en het onderhoud regelen. Zij hebben ook de kwaliteiten die nodig zijn voor de speeltuin, dus pedagogisch én zakelijk, technisch én sociaal. Elke speeltuinmaker beschikt in ieder geval over kennis van de vreedzame methodiek, bedrijfshulpverlening en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

In uw aanvraag lezen wij graag hoe u dit kernteam vormgeeft en hoe zorgt voor voldoende overige vrijwilligers die vaker of incidenteel iets doen.

 

Inrichting en voldoende speelwaarde

 

In uw activiteitenplan omschrijft u hoe u zorgt voor een gevarieerde, uitdagende inrichting van de binnen- en buitenruimte. U maakt duidelijk dat de inrichting past bij het hart en verschillende leeftijdsgroepen (tot 6 jaar, 6-9 jaar en 9-12 jaar) uitnodigt tot spelen en ontmoeten. De inrichting moet ook speelmogelijkheden aan kinderen met een beperking bieden.

 

Technisch beheer, onderhoud en huurovereenkomst

 

Als speeltuinorganisatie draagt u zorg voor goed onderhoud van het hoofdgebouw, het buitenspeelterrein, de speeltoestellen en de overige opstallen. In uw aanvraag lezen wij graag hoe u dit gaat doen en hoe u rekening houdt met het ‘Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen’, periodieke keuringen van de speeltoestellen, de ‘Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden’ (indien een spetterbadje op het terrein aanwezig is). Het hoofdgebouw en overige opstallen moeten in redelijke staat van onderhoud zijn. Dat wil zeggen dat er plaatselijk sprake mag zijn van zichtbare veroudering, maar dat functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar mogen zijn (conform NEN 2767, niveau 3).

 

Pedagogisch klimaat

 

Alle organisaties die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd in aanraking komen, stimuleren wij om de Vreedzame of een vergelijkbare methodiek die in uw wijk breed gedragen wordt te gebruiken. Omschrijf in uw aanvraag hoe u het pedagogisch klimaat in uw speeltuin vormgeeft.

 

Bestuur en sociaal ondernemerschap

 

Als speeltuinorganisatie zorgt u ervoor dat u bekend bent en aanspreekbaar bent op beheer. U toont aan dat u draagvlak heeft van en verbonden bent met de buurt, en zorgt voor de betrokkenheid van kleine en grote bezoekers. Als speeltuinorganisatie publiceert u de financiële jaarcijfers (op het niveau van de individuele speeltuin) op uw website. Ook publiceert hoe u als speeltuinorganisatie om gaat met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Dit ziet de gemeente Utrecht graag terug in uw aanvraag.

 

Ondersteuning, begeleiding en advisering speeltuinorganisaties

 

Als speeltuinorganisaties stuurt u de speeltuinen zelfstandig aan. U kunt ondersteuning vragen op juridische, beleidsmatige en overige werkzaamheden. Dit kan met speeltuinorganisaties onderling en met hulp van deskundigen. Laat zien in uw aanvraag welke kennis u zelf in huis heeft, aan welke kennis u behoefte heeft en hoe u dit ophaalt.

 

Artikel 6 Activiteiten en kosten die voor subsidie in aanmerking komen

In Utrecht zijn 21 beheerde speeltuinen aanwezig (zie het Beleidskader beheerde speeltuinen). De gemeente stelt voor iedere speeltuin een basissubsidie beschikbaar. Deze basissubsidie kan verhoogd worden met aanvullende subsidie wanneer er sprake is van hogere huur- of beheerlasten en/of extra aandacht nodig is voor het pedagogische klimaat binnen de speeltuin voor zover het subsidieplafond dit toestaat.

Als gemeente streven we naar de situatie dat het beheer in één hand komt. Uitgaande van die situatie is er per speeltuin € 111.500,00 subsidie per jaar beschikbaar. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de hieronder genoemde activiteiten en bijbehorende kosten.

€ 93.500,00 basissubsidie, gebaseerd op:

€ 60.000,00 Sociaal beheer (inhuur betaalde krachten).

€ 20.000,00 Voor (dagelijks) technisch onderhoud, exploitatiekosten zoals energie, belastingen, verzekeringen, schoonmaakkosten en (dagelijks) onderhoud speeltoestellen.

€ 13.500,00 Voor onderhoud en vervanging los speelgoed voor binnen en buiten, onderhoud aan overige schuurtjes, bijgebouwtjes e.d. en bijdrage voor verbruiks materialen.

€ 10.000,00 meerjaren onderhoud en vervanging speeltoestellen

€ 8.000,00 meerjaren onderhoud aan hoofdgebouw en buitenterrein

Incidentele subsidie mogelijkheden, zover het subsidieplafond dit toestaat, zijn aan te vragen bij:

bestuurlijk-organisatorische vernieuwing, ondersteuning of advisering.

eenmalige kosten voor de aanleg van een nieuwe speeltuin of onvoorziene investeringen noodzakelijk in verband met de veiligheid van een bestaande speeltuin.

Artikel 7 Waar moet een subsidieaanvraag aan voldoen en hoe wordt deze beoordeeld?

U vraagt subsidie aan voor een periode van één jaar. De gemeente wil de speeltuinorganisatie elk jaar subsidiëren onder de voorwaarde dat de speeltuinorganisatie goed functioneert en dat wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria in dit artikel.

 

Voor de subsidieaanvraag levert u het volgende aan:

Een activiteitenplan waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft hoe u de speeltuin gaat beheren. Hierin beschrijft u in ieder geval de kwaliteitscriteria zoals benoemd in artikel 8. Gebruik hiervoor de kwaliteitscriteria zoals omschreven in hoofdstuk 5 van het Beleidskader Beheerde Speeltuinen. Geef hierbij aan welke taken van artikel 5 u gaat uitvoeren. Als u één of meerdere taken niet uitvoert, geeft dan aan hoe u in de toekomst hier naartoe werkt, zodat alle taken onder uw speeltuinorganisatie vallen.

Een sluitende begroting, waarin de taken staan die volgens artikel 5 in aanmerking komen voor subsidie. Ook eventuele andere inkomsten en kosten moeten opgenomen worden in de begroting.

Hoe u door het jaar heen evalueert (zie artikel 11)

 

U kunt voor één of meerdere speeltuinen een subsidie aanvragen.

Artikel 8 Hoe vraagt u subsidie aan?

De subsidieaanvragen voor 2018 moeten binnen zijn voor 1 november 2017.

De subsidieaanvragen voor 2019 en verder moeten binnen zijn voor 1 oktober van het voorgaande jaar.

 

U kunt de aanvraag alleen digitaal indienen met een aanvraagformulier op www.utrecht.nl/subsidie.

 

Artikel 9 Monitoring en evaluatie

U dient de gemeente op de hoogte te brengen zodra zaken anders lopen dan u in uw aanvraag heeft omschreven. Veranderingen in uw planning, begroting of organisatie kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie.

 

Minimaal verwacht de gemeente Utrecht de volgende verantwoording. Hier maken wij nadere afspraken over zodra de subsidie toegekend is:

een inhoudelijke eindverantwoording

een financiële eindverantwoording, die voldoet aan het Verantwoordings- en accountantsprotocol van de gemeente Utrecht. Geef een toelichting als u bent afgeweken van uw begroting.

het hebben en bijhouden van een logboek (voor de speeltoestellen is dit een eis, op basis van het ‘Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen’).

het bijhouden van een website, waarop u communiceert over de activiteiten, openingstijden en uw organisatie.

een tussentijdse verantwoording. Dit kunt u op één of meerdere manieren vormgeven. Bijvoorbeeld via een schouw, een belevingsonderzoek onder gebruikers of een intercollegiale visitatie. In uw aanvraag lezen wij graag hoe u dit invult.

naast de technische inspecties die de speeltuinen zelf moeten organiseren, inspecteert de gemeente jaarlijks elke speeltuin op de technische staat van onderhoud en rapporteert de gebreken aan de speeltuinorganisatie. In haar activiteitenplan houdt de speeltuinorganisatie rekening met het zo spoedig mogelijk herstellen van de gebreken.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel gaat in met de datum van de bekendmaking en wordt aangehaald als ‘Beleidsregel Beheerde Speeltuinen gemeente Utrecht’.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 10 oktober 2017.

De secretaris, De burgemeester,

G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen

Naar boven