Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 178881

Gepubliceerd op 13 oktober 2017 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden in Haarlem

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Het college van burgemeester en wethouders

Door delegatie van de gemeenteraad het bevoegd gezag tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens bevoegd tot het verlenen van ontheffing van verkeersregels en verkeerstekens.

Voetgangersgebied:

gebieden in Haarlem zoals aangegeven op bij deze regeling behorende kaarten. Het gebied is onderverdeeld in een aantal categorieën: voetgangersstraten, gemengde straten en zijstraten;

Motorvoertuig

Alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

Voertuigen

Alle voertuigen die geen motorvoertuig zijn.

Duurzame voertuigen

Elektrische voertuigen, of voertuigen die rijden op groen gas of waterstof.

Elektrisch aangedreven voertuig

Een motorvoertuig, uitsluitend aangedreven door een elektromotor waarvan de tractie-energie wordt geleverd door een in het motorvoertuig geïnstalleerde tractiebatterij.

Ontheffing:

Een door het college van burgemeester en wethouders afgegeven besluit waarmee het is toegestaan om met een motorvoertuig het voetgangersgebied buiten de periode van 06.00 uur tot 11.00 uur te betreden;

Ontheffinghouder:

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend;

Parkeren:

het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

Artikel 2
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders bepaalt bij afzonderlijk te nemen besluit welke straten of gedeelten daarvan behoren tot het voetgangersgebied.

 • 2.

  De straten of gedeelten daarvan worden in één van de volgende categorieën ingedeeld:

  • -

   Categorie 1 Voetgangersstraten;

   Dit zijn de straten of gedeelten daarvan behorend tot het kernwinkelgebied danwel een ander strikt autovrij gebied, welke met dynamische palen zijn afgesloten

  • -

   Categorie 2 Gemengde straten

   Dit zijn de overige straten of gedeelten daarvan in het met dynamische palen afgesloten gebied.

  • -

   Categorie 3 Zijstraten

   De straten aan de buitenzijde van het voetgangersgebied die grenzen aan de straten of gedeelten daarvan genoemd onder categorie 1 en 2.

Artikel 3
 • 1.

  Het voetgangersgebied is opengesteld voor bevoorradingsactiviteiten tussen 06:00 uur en 11:00 uur;

 • 2.

  Buiten de tijden in lid 1 wordt het voetgangersgebied dagelijks met fysieke middelen afgesloten voor motorvoertuigen;

 • 3.

  Tussen 11:00 en 12:00 uur kan er toegang worden verleend aan duurzame voertuigen;

 • 4.

  Tussen 12:00 uur en 18:00 uur kan er bij aantoonbare noodzaak maximaal 1 uur toegang worden verleend;

 • 5.

  Tussen 18:00 uur en 21:00 uur kan er aan duurzame voertuigen die bovendien op geluidsarme wijze laden en lossen maximaal 1 uur toegang worden verleend.

Artikel 4
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing van de verkeerstekens in het voetgangersgebied verlenen aan belanghebbenden genoemd in bijlage 2;

 • 2.

  ontheffingen worden afgegeven voor:

  • A.

   het berijden met voertuigen en motorvoertuigen van het voetgangersgebied om gelegenheid te geven zaken onmiddellijk te laden en te lossen;

  • B.

   het berijden met motorvoertuigen van het voetgangersgebied om gelegenheid te geven het voertuig te gebruiken bij het uitvoeren van werkzaamheden of in de directe omgeving van deze werkzaamheden te parkeren of;

  • C.

   voor het berijden met voertuigen en motorvoertuigen van het voetgangersgebied om particuliere parkeergelegenheid te kunnen bereiken.

Artikel 5
 • 1.

  De ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a)

   de periode en tijdvakken waarvoor de ontheffing geldig is;

  • b)

   het gebied waarvoor de ontheffing geldig is;

  • c)

   het kenteken of overige kenmerken van het voertuig waarvoor de ontheffing is verleend;

  • d)

   een omschrijving van de verboden waarvoor de ontheffing van kracht is.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan aan een ontheffing beperkingen verbinden ten aanzien van de te berijden straten, het parkeren en de periode waarbinnen toegang wordt verleend

Artikel 6

Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

 • a)

  de ontheffing moet bij gebruik duidelijk zichtbaar en leesbaar aanwezig zijn in het voertuig waarvoor deze is afgegeven, tenzij er sprake is van automatische kentekenherkenning en/of andere vorm van digitale registratie;

 • b)

  de ontheffing is uitsluitend geldig op de tijden en voor de vermelde weggedeelten;

 • c)

  alle bevelen en aanwijzingen, door de politie en de bevoegde medewerkers van het bureau VVH/HOO van de gemeente in het belang van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg, dienen onverwijld en stipt te worden opgevolgd;

 • d)

  de veiligheid van het verkeer dient onder alle omstandigheden te worden gewaarborgd;

 • e)

  in het voetgangersgebied mag bij gebruikmaking van deze ontheffing niet sneller gereden worden dan 15 kilometer per uur;

 • f)

  de houder van de ontheffing vrijwaart de gemeente voor eventuele aanspraken van derden wegens schade, ontstaan door gebruik te maken van deze ontheffing;

Artikel 7

De ontheffing kan worden ingetrokken:

 • a)

  op verzoek van de ontheffinghouder;

 • b)

  wanneer de gronden waarop de ontheffing is verleend zijn komen te vervallen;

 • c)

  wanneer de ontheffinghouder in strijd handelt met de ontheffing danwel aan de ontheffing verbonden voorschriften;

 • d)

  om redenen van openbaar belang;

 • e)

  na aanpassing van de omvang van het voetgangersgebied of bijlage 2 van deze regeling.

Artikel 8

Het college van burgemeester en wethouders kunnen van deze regeling afwijken, voorzover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9

Deze regeling treedt één dag na publicatie in werking

Bijlage Schema belanghebbenden en toegangsrechten. Vastgesteld op 26-9-2017

Wie

Wanneer

Verblijfsduur

Waar

Parkeer ontheffing

Toegangspas

bijzonderheden

Nood-/hulpdiensten en gemeentereiniging, bedrijfsafval

24 uur per dag

 

 

nee

Ja

Alleen met duurzaam voertuig, tenzij dit aantoonbaar nog niet mogelijk is.

Wagenpark justitie

24 uur per dag

 

 

Nee

Nee

Toelating door justitie, uitrijden via intercom.

Bewoners/bedrijven met eigen parkeergelegenheid

24 uur per dag

 

Kortste route naar parkeergelegenheid.

nee

Ja

Toegangspassen gelijk aan aantal parkeerplaatsen.

Huwelijken, VIP’s stadshuis

24 uur per dag

 

 

Ja

Nee

Max 3 voertuigen per trouwerij.

Technische dienstverleners

24 uur per dag

 

 

Ja

Nee

Alleen als auto in nabijheid nodig is of calamiteit. Pakket en koeriersdiensten vallen hier niet onder.

Bewoners en ondernemers in voetgangersgebied

24 uur per dag

60 min

Uitgezonderd:

Grote Houtstraat,

Gierstraat,

Barteljorisstraat,

Grote Markt,

Ripperdaterrein

Nee

Ja

 

Overige ontheffings- aanvragers incl. pakketdiensten etc.

24 uur per dag

60 min

Uitgezonderd:

Grote Houtstraat,

Gierstraat,

Barteljorisstraat,

Kleine Houtstraat noord,

Lange Veerstraat,

Grote Markt,

Ripperdaterrein.

 

 

Nee

Ja

Alleen met duurzaam voertuig of medische noodzaak en/of calamiteit.

Structurele bevoorrading

 

Na 18.00 koopavond na 21.00

60 min

 

Nee

Ja

Alleen met duurzaam voertuig1 m.u.v. waarde transport.

12 - 18 uur

60 min

Uitgezonderd:

Grote Houtstraat,

Gierstraat,

Barteljorisstraat,

Kleine Houtstraat noord,

Lange Veerstraat,

Grote Markt,

Ripperdaterrein.

 

 

Alleen met duurzaam voertuig m.u.v. waarde transport.

Incidentele bevoorrading

B.v. verhuizing

 

Na 18.00 koopavond na 21.00

 

 

Nee

Nee

 

24 uur per dag

 

Uitgezonderd:

Grote houtstraat,

Gierstraat,

Barteljorisstraat,

Kleine Houtstraat noord,

Lange Veerstraat,

Grote Markt,

Ripperdaterrein.

Nee

Nee

 

Taxi’s

21 – 6 uur

30 min

Uitgezonderd Lange Veerstraat en Kleine Houtstraat noord, Ripperdaterrein.

Nee

Ja

Kort parkeren voor stadshuis toegestaan.

WVG taxi’s

24 uur per dag

15 min

Uitgezonderd:

Grote Houtstraat,

Gierstraat,

Barteljorisstraat,

Kleine Houtstraat noord,

Lange Veerstraat,

Grote Markt.

Nee

Ja

 

 

21 – 6 uur

30 min

 

Nee

Ja

 

Duurzame bevoorrading

6 – 12 uur

 

 

Nee

Ja

Alleen met duurzaam voertuig.

Markthandelaren

Maandag en zaterdag

 

Uitrijden Koningstraat

Nee

Ja (uitijpas)

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl