Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2017, 177981BeleidsregelsBELEIDSREGEL EROTISCHE EVENEMENTEN

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

 

Gelet op artikel 2:18, tweede lid onder f jo 2:19, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG).

 

In het uitgaansleven komt het vaker voor dat het entertainment incidenteel een explicieter erotisch karakter krijgt. Daarbij gaat het om themafeesten met erotisch vermaak. De mate waarin erotiek en seks een rol speelt, verschilt nogal. Er zijn feesten waar de "erotiek" bestaat uit shows met uitdagend geklede dansers/danseressen. Maar er zijn ook themafeesten met een veel explicieter karakter waarbij in de horecalocatie ruimte wordt geboden seksuele handelingen te verrichten. Aan deze vorm van amusement zijn specifieke risico's verbonden. Het is wenselijk deze risico’s te beperken, waarbij de overheid zich zo weinig mogelijk met de interne bedrijfsvoering van de ondernemers bezig houdt. Daarbij moet speciale aandacht geschonken worden aan: bescherming van jeugdigen, gezondheidsaspecten, aspecten van openbare orde en de relatie met de regulier vergunde seksbranche.

Kader

Vertoningen van erotisch-pornografische aard vallen in letterlijke zin onder de werkingssfeer van hoofdstuk 3 (seksinrichtingen) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen (APVG). Voor incidentele - openbaar toegankelijke - gebeurtenissen met een erotisch karakter is het voorschrijven van een vergunning voor een seksinrichting disproportioneel. Uit de aard van de redactie van de APVG blijkt ook dat voor het incidenteel organiseren van openbaar toegankelijke erotische gebeurtenissen geen vergunning voor een seksinrichting noodzakelijk is. Een dergelijke gebeurtenis moet worden beschouwd als een evenement. Erotische evenementen kunnen plaatsvinden in verschillende soort gebouwen, waarmee de vergunningplicht breed geldt voor organiseren van de erotische evenementen in elk gebouw. Op elke locatie zijn de te stellen voorwaarden van belang.

Begripsbepaling

Onder een (expliciet) erotisch evenement wordt verstaan:

 • een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak waarbij vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden;

 • een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak waarbij aan het publiek de gelegenheid wordt geboden op fysieke wijze deel te nemen aan het erotische vermaak.

Situatie

Binnen de gemeente Groningen is er op dit moment sprake van een incidenteel erotisch evenement in een groter (horeca)bedrijf. Gezien de bedrijfsvoering van het evenement (voorverkoop, deurbeleid, strikte huisregels) levert de programmering weinig feitelijke problemen op. Gelet op de specifieke aspecten van deze evenementen, zijn deze evenementen expliciet onder de evenementenvergunningplicht gebracht in de APVG. Er zijn echter geen criteria waaraan een aanvraag voor een evenementenvergunning getoetst kan worden. Gezien het bijzondere karakter en de specifieke risico's van erotisch amusement is het gewenst hiervoor voorwaarden te stellen.

Wanneer is sprake van een incidenteel karakter

Er zijn geen harde voorschriften te geven over de frequentie waarbij nog sprake is van "incidenteel" voorkomende erotische gebeurtenissen. Gezien de overige reguliere programmering van de (horeca)bedrijven is het verdedigbaar dat bij enkele erotische feesten per (horeca)locatie per kalenderjaar nog sprake is van incidenteel karakter.

Scheiding regulier uitgaanspubliek en bescherming jeugdigen

De bezoekers kiezen bewust voor de geprogrammeerde feesten en (ongewenste) menging met algemeen uitgaanspubliek wordt voorkómen. Ook de wijze van kaartverkoop speelt hierbij een rol. Het overgrote deel van de kaartverkoop vindt plaats via voorverkoop. Bovendien voeren de bedrijven zeker voor dit soort feesten een strikt deurbeleid en gelden er kledingvoorschriften (dresscode) en leeftijdsvoorschriften. Dit voorkomt dat algemeen uitgangspubliek onverhoeds geconfronteerd wordt met erotische feesten.

Voorschriften evenementenvergunning

In een evenementenvergunning kunnen voorschriften worden opgenomen die recht doen aan de bescherming van bovengenoemde belangen. De voorschriften hebben betrekking op:

 • Kenbaarheid: belangrijk is dat bezoekers van deze evenementen weten wat zij kunnen verwachten;

 • Niet onverhoeds geconfronteerd worden met de show;

 • Bescherming jeugdigen;

 • Evt. openbare orde en veiligheidsaspecten;

 • Bescherming gezondheid;

 • Voorkomen dat er een seksinrichting ontstaat.

Naast de standaardvoorschriften die gelden voor evenementen en op grond van artikel 2:19 van de APVG aan een vergunning worden gekoppeld dienen specifieke voorschriften aan een evenementenvergunning te worden toegevoegd. De evenementenvergunning zal alleen aanvullend zijn op de al bestaande wet- en regelgeving die al op de inrichting waar het erotische evenement plaatsvindt rust. In de evenementenvergunning worden specifiek op het erotische evenement toegespitste voorwaarden opgenomen, als aanvulling op de staande regels in de vergunning die het (horeca)bedrijf al heeft.

Maximum aantal af te geven vergunningen

Er wordt per locatie slechts incidenteel een evenementenvergunning afgegeven voor een erotisch evenement per kalenderjaar.

Voorkomen onverhoedse confrontatie

 • Het erotische vermaak mag niet buiten de inrichting zichtbaar zijn;

 • De ondernemer dient aan de potentiële bezoekers van het evenement duidelijk aan te geven dat expliciet erotisch vermaak wordt geboden.

Specifieke voorschriften

De volgende specifieke voorschriften kunnen in elk geval worden gesteld in de evenementenvergunning:

 • 1.

  Verbod op prostitutie

  • 1.1.

   Tijdens het evenement mogen geen prostitutie activiteiten worden uitgeoefend.

  • 1.2

   Tijdens het evenement mogen geen bedrijfsmatige, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, seksuele handelingen tegen betaling worden verricht.

 • 2.

  Hygiëne voorschriften

  Alle ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn dienen te allen tijde in zindelijke staat te verkeren.

   

 • 3.

  Leeftijdseis

  Het is verboden tijdens het evenement bezoekers toe te laten die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

   

 • 4.

  Gezondheids- en gedragsvoorschriften

  • 4.1.

   De organisator en de beheerder(s) dienen de medewerkers van de GGD toegang te verlenen om voorlichting en preventieactiviteiten uit te voeren en voorlichtingsmateriaal te verstrekken, gericht op de bevordering en instandhouding van de gezondheidssituatie van de bezoekers.

  • 4.2.

   De organisator dient er voor te zorgen dat er voldoende voorlichtingsmateriaal aanwezig is (zo nodig in verschillende talen) over de gezondheidsrisico's die verbonden kunnen zijn aan het bezoek van de inrichting en over de aanwezigheid en bereikbaarheid van gezondheidszorg en hulpverlening.

  • 4.3.

   De organisator draagt er zorg voor dat in de inrichting te allen tijde voldoende goedgekeurde gratis condooms voor gebruik beschikbaar zijn.

  • 4.4.

   De organisator dient op haar website te verwijzen naar informatie om zo het belang van veilige seks te benadrukken.

 • 5.

  Richtlijnen RIVM

  De volgende onderdelen van de richtlijnen van het RIVM kunnen eveneens basis zijn voor het opleggen van voorwaarden m.b.t. gezondheidsrisico’s:

Groningen, 27 juni 2017

P.E.J. den Oudsten,

de burgemeester van Groningen