Reglement Draagvlakmeting BIZ Nieuweweg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

 

gelet op artikel 4 en 5 van Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 

besluit:

 

vast te stellen het

 

Reglement Draagvlakmeting BIZ Nieuweweg

Begripsomschrijving

 • 1.

  BIZ: bedrijveninvesteringszone

 • 2.

  Wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones

 • 3.

  BIZ-bijdrage: het geen daaronder in de Wet en Verordening wordt verstaan

 • 4.

  Verordening: de Verordening Bedrijveninvesteringszone Nieuweweg.

 • 5.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van Hardinxveld-Giessendam.

 • 6.

  WOZ: de Wet waardering onroerende zaken

 

Artikel 1 Organisatie draagvlakmeting

 • 1.

  Het College draagt de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones op aan de afdeling Beleid en Ontwikkeling.

 • 2.

  De telling van de stemmen geschiedt in aanwezigheid van een notaris.

 • 3.

  De notaris controleert het verloop van de draagvlakstemming en maakt een verslag van de uiteindelijke uitslag.

 

Artikel 2 Bijdrageplichtige

 • 1.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de BIZ wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de Verordening uit te spreken.

 • 2.

  Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na vaststelling van de Verordening blijkens de op dat moment bij de gemeente bekende gegevens een onroerende zaak in de beoogde BIZ gebruikt onderscheidenlijk het genot daarvan heeft. In geval van leegstand wordt de eigenaar aangemerkt als bijdrageplichtige.

 

Artikel 3 Procedure draagvlakmeting

 • 1.

  Voor de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stembiljetten.

 • 2.

  Een stembiljet staat op naam en bevat de identificerende gegevens van het bijdrageplichtige WOZ-object.

 • 3.

  De stembiljetten worden met een begeleidende brief, BIZ-plan en Verordening per post naar het laatst bekende postadres van de stemgerechtigde bijdrageplichtige gezonden.

 • 4.

  Bij de toezending van het stembiljet en de overige bescheiden wordt een (gratis) antwoordenvelop meegestuurd.

 • 5.

  Het stembiljet moet in de gesloten antwoordenvelop worden gezonden naar het opgegeven postadres.

 • 6.

  Het stembiljet vermeldt uiterlijk de dag waarop het stembiljet moet zijn ontvangen.

 • 7.

  Als het papieren stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot één week vóór de sluiting van de stemmingstermijn eenmalig verzoeken om een duplicaat-stembiljet. Dit stembiljet vervangt het eerder toegestuurde stembiljet.

 • 8.

  Op grond van artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

 

Artikel 4 Ongeldig stembiljet

 • 1.

  Ongeldig is het stembiljet:

  • a.

   waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;

  • b.

   waarbij de bijdrageplichtige meer dan één of geen voorkeur heeft aangegeven;

  • c.

   dat blanco is ontvangen;

  • d.

   dat anderszins foutief is ingevuld;

  • e.

   dat niet dan wel niet door de juiste persoon ondertekend is;

  • f.

   dat te laat is ontvangen.

 • 2.

  Alleen met het originele door de gemeente aan de bijdrageplichtige gestuurde stembiljet of een duplicaat-stembiljet kan een stem worden uitgebracht.

 • 3.

  Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

 

Artikel 5 Uitslag draagvlakmeting

 • 1.

  Van voldoende steun is ingevolge artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones sprake indien uit de draagvlakmeting blijkt dat:

  • a.

   ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken, en

  • b.

   ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken, en

  • c.

   degenen die zich vóór inwerkingtreding hebben uitgesproken meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan degenen die zich tegen de inwerkingtreding hebben uitgesproken.

 • 2.

  In verband met het in lid 1 onder a. geregelde, tellen ongeldige stembiljetten niet mee.

 • 3.

  Op het moment dat de notaris het verslag over de uitslag als bedoeld in artikel 1 lid 3 heeft voltooid staat de uitslag van de draagvlakmeting vast.

 

Artikel 6 Bekendmaking uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekend gemaakt door publicatie op de gemeentepagina van ‘Het Kompas’ en een nieuwsbericht op de website, www.gemhg.nl.

 

Artikel 7 Niet voorziene gevallen

Het College beslist naar redelijkheid en billijkheid over de betekenis van dit reglementen en over de daarin niet voorziene gevallen.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: ‘Reglement Draagvlakmeting BIZ Nieuweweg’.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam op 19 september 2017.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de burgemeester,

Dirk A. Heijkoop

de secretaris,

drs. Robert ’t Hoen MPM

Naar boven