De raad van de gemeente Vlissingen;

 

 

gezien het voorstel van het college van 18 juli 2017;

gezien artikel 149 van de Gemeentewet en

gelet op de Havenbeheersverordening Vlissingen 2017;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende ‘Verordening tot 6e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013’:

Artikel 1

Artikel 2:48, derde lid zal als volgt luiden:

Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet in de haven, zoals bedoeld in artikel 1.1. van de Havenbeheersverordening Vlissingen 2017.

De leden 3 en 4 worden vernummerd naar de leden 4 en 5.

Artikel 2

Artikel 5:20, zesde lid zal als volgt luiden:

Het eerste en tweede lid gelden niet voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door de Havenbeheersverordening Vlissingen 2017.

Artikel 3

Artikel 5:21, derde lid zal als volgt luiden:

Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Vaarwegenverordening Kanaal door Walcheren, de Landschapsverordening Zeeland 2001 of de Havenbeheersverordening Vlissingen 2017.

Artikel 4

Artikel 5:22, derde lid zal als volgt luiden:

Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterverordening Zeeland, de Landschapsverordening Zeeland 2001 of de Havenbeheersverordening Vlissingen 2017.

Artikel 5

Artikel 5:24, tweede lid zal als volgt luiden:

Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterverordening Zeeland of de Havenbeheersverordening Vlissingen 2017.

Artikel 6

Artikel 5:26, tweede lid zal als volgt luiden:

Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterverordening Zeeland of de Havenbeheersverordening Vlissingen 2017.

 

Deze verordening wordt aangehaald als “Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013, 6e wijziging” en treedt in werking 8 dagen na publicatie hiervan.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 september 2017.

 

De griffier, de voorzitter,

mr. F. Vermeulen drs. A.R.B. van den Tillaar

Naar boven