Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 175422

Gepubliceerd op 10 oktober 2017 09:00
Inhoudsopgave

Aanwijzing beschermd stadsgezicht gebied Plan Zuid, stadsdeel Amsterdam Zuid, gemeente Amsterdam.

De m inister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de m inister van Infrastructuur en Milieu maken bekend dat zij, gelet op artikel 9.1 van de Erfgoedwet en de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, bij besluit van 4 oktober 2017 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd stads gezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

gemeente Amsterdam , stadsdeel Amsterdam Zuid ; gebied Plan Zuid

De vigerende bestemmingsplannen:

 • -

  Olympisch Stadion e.o., vastgesteld op 21 januari 2015;

 • -

  Water in de Pijp, vastgesteld op 25 mei 2011;

 • -

  Museumkwartier en Valeriusbuurt, vastgesteld op 25 mei 2011 en gewijzigd op 19 december 2012;

 • -

  Stadionplein, vastgesteld op 16 december 2009;

 • -

  Stadion- en Beethovenbuurt 2012, vastgesteld op 27 september 2012;

 • -

  Rivierenbuurt, vastgesteld op 30 januari 2013;

 • -

  Amsterdam RAI, vastgesteld op 18 december 2014;

voldoen aan de beschermingsvereiste.

 

Het vigerende bestemmingsplan:

-De Pijp 2005, vastgesteld op 12 juli 2006;

voldoet niet aan de beschermingsvereiste.

 

De termijn waarbinnen een ter bescherming strekkend bestemmingsplan moet worden vastgesteld, is bepaald op 3 jaar.

 

Dit besluit treedt eerst in werking op 1 april 2018 en wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de daarvoor in aanmerking komende dag- of nieuwsbladen, aan de raad van de gemeente Amsterdam, aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland en aan de Raad voor Cultuur.

Het besluit, waarin begrepen de besluitmotivering, de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage bij het Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923 te Amsterdam en bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort. Deze stukken zijn te downloaden via de website van de RCE: www.cultureelerfgoed.nl. Deze stukken zijn ook telefonisch op te vragen via tel. 033-4217456, of per e-mail: info@cultureelerfgoed.nl.

bezwaar http://www.cultureelerfgoed.nl

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van “Bezwaar”, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op: https://www.duo.nl/zakelijk/oneens-met-duo/bezwaar-maken.jsp

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl