Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 174450

Gepubliceerd op 9 oktober 2017 09:00
Inhoudsopgave

Besluit Omgevingsvergunning regulier: 't Spiker 79, Warnsveld.

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning niet verder in behandeling nemen omdat deze niet-ontvankelijk is:

Zaaknummer: 109205

Omschrijving: het bouwen van een kapschuur

Locatie: 't Spiker 79, WARNSVELD.

Datum besluit: 05-10-2017

Bezwaar

Het besluit kan worden ingezien bij het Omgevingsloket van Team Vergunningen & Handhaving in het gemeentehuis in Zutphen. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575. Op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht op het gemeentehuis Zutphen. Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunt u een afspraak maken, vermeld u daarbij het zaaknummer en/of het adres.

Indien u een belanghebbende bent en het niet eens bent met een besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit aan de betreffende aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA Zutphen. (bij het Omgevingsloket van Team Vergunningen & Handhaving kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking).

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 165,00 voor natuurlijke personen en € 328,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Zutphen, 09-10-2017

Burgemeester en wethouders van Zutphen

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl