Subsidieregeling Leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Montferland 2016

BESLUIT

 

Vast te stellen de subsidieregeling “Leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2018”

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Montferland;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Montferland 2016;

 • c.

  Incidentele subsidie: Subsidie verstrekt voor een activiteit met een eenmalig of experimenteel karakter;

 • d.

  Leefbaarheid: de mate waarin de sociale en fysieke leefomgeving aansluit bij de behoeften van de bewoners;

 • e.

  Dorpsraad: Een vertegenwoordigend orgaan van een kern in de gemeente Montferland;

 • f.

  leefbaarheidsinitiatief: activiteit van dorpsraad die gericht is op de verbetering van de leefbaarheid in het werkgebied van de wijk-of dorpsraad dat onderdeel uitmaakt van de gemeente Montferland;

 • g.

  Sociale Samenhang: de mate waarin inwoners een gezamenlijke identiteit of een gezamenlijk belang herkennen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor leefbaarheidsinitiatieven en activiteiten die zich richten op de toename van de sociale samenhang in de betreffende kern.

Hiertoe worden in ieder geval activiteiten gerekend die zijn gericht op:

 • a.

  De verbetering van de infrastructuur binnen de kern;

 • b.

  De communicatie tussen de inwoners van de kern;

 • c.

  Het verlenen van diensten aan bewoners ter voorkoming van eenzaamheid en isolement;

 • d.

  Het aanbieden van activiteiten gericht op zorg en dienstverlening aan bewoners;

 • e.

  Belangenbehartiging van de kern.

Artikel 4. Doelgroepen

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan in de gemeente Montferland gevestigde dorpsraden of andere vertegenwoordigende organen in de kernen Nieuw Dijk, Loil, Braamt, Kilder, Azewijn, Lengel, Stokkum, Beek/Loerbeek, en Zeddam, mits deze als rechtspersoon zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 5. Subsidiegrondslagen

Voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 van deze subsidieregeling kan per kern zoals vermeld in artikel 4 een incidentele subsidie van maximaal € 25.000.00 worden verstrekt.

Artikel 6. Aanvragen van de subsidie

 • 6.1

  Een aanvraag om een subsidie op grond van deze regeling wordt uiterlijk 16 weken voor de geplande aanvangsdatum van de activiteiten ingediend. Bij de aanvraag dienen de volgende stukken te worden toegevoegd:

  • a.

   Een omschrijving van de doelstelling van de activiteit(en) welke bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kernen;

  • b.

   Een omschrijving van de groep waarop de activiteit zich richt;

  • c.

   Een omschrijving van de activiteiten (en);

  • d.

   Een begroting waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat met inachtneming van de gevraagde subsidie de activiteit (en) daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

 • 6.2

  Subsidieaanvragen worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 7. Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder f, van de ASV kan subsidieverlening geweigerd worden als:

 • a.

  Met de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd is begonnen alvorens op de aanvraag is beschikt,

 • b.

  De activiteiten in belangrijke mate een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben,

 • c.

  Voor de activiteiten al op grond van een andere gemeentelijke subsidieregeling subsidie is verstrekt.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 8.1

  Het college stelt een subsidieplafond in van € 250.000.- voor de uitvoering van deze regeling. Dit subsidieplafond geldt voor het tijdvak 1 januari 2018 t/m 31 december 2018.

 • 8.2

  Aanvragen worden getoetst aan de hand van de omschrijving als bedoeld in artikel 3 van deze regeling. Alle aanvragen die zijn ingekomen binnen het tijdvak als bedoeld in het vorige lid en voldoen aan de bepalingen van deze subsidieregeling zullen worden gehonoreerd tot een maximaal bedrag van € 25.000,00, ongeacht de volgorde van binnenkomst.

 • 8.3

  Als een aanvraag is toegekend kan uitsluitend een nieuwe bijdrage op grond van deze regeling aan dezelfde aanvrager worden toegekend als de gemeenteraad een nieuw budget voor uitvoering van deze regeling beschikbaar heeft gesteld.

Artikel 9. Het beslissen op subsidieaanvragen.

Het college neemt uiterlijk 8 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag een besluit tot verlening dan wel weigering van de gevraagde subsidie.

Artikel 10. De verlening van voorschotten

Als het college op grond van artikel 9 een besluit tot subsidieverlening heeft genomen zal de verleende subsidie volledig als voorschot worden uitbetaald.

Artikel 11. De vaststelling van de subsidie

Binnen 12 weken nadat de activiteiten zijn uitgevoerd waarvoor subsidie is verleend dient de aanvrager een aanvraag tot subsidievaststelling in. Deze aanvraag gaat vergezeld door een verslag van de uitgevoerde activiteiten en een financiële verantwoording hiervan. Op basis hiervan stelt het college binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

Artikel 12. Aanvullende procesregels

Het college van burgemeester en wethouders dient zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld te worden als de activiteiten waarvoor subsidie is verleend geen doorgang kunnen vinden op de wijze zoals in de subsidieaanvraag is vermeld.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 13.1

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2018.”

 • 13.2

  De regeling treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt voor het eerste toegepast op subsidieaanvragen voor het jaar 2018.

   

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Montferland op 26 september 2017

Burgemeester en wethouders van Montferland,

De secretaris,

T.M.J.M. Evers

De burgemeester,

mr. P. de Baat MPM

Toelichting

 

De subsidieregeling “Leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2018” is van toepassing op subsidieaanvragen voor activiteiten op het terrein van leefbaarheid en sociale samenhang in de kleinere kernen van de gemeente. Hierbij is overwogen dat in deze kernen de behoefte aan een leefbaarheidimpuls het grootst is. Op deze subsidieaanvragen is tevens de Algemene Subsidieverordening Montferland 2016 van toepassing. Voor het toekennen van subsidie op grond van deze regeling geldt dat de aanvrager als rechtspersoon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Subsidieplafond

Voor de uitvoering van de subsidieregeling heeft de gemeenteraad eenmalig een budget beschikbaar gesteld van € 250.000.-. Dat betekent dat subsidieaanvragers slechts eenmaal in aanmerking komen voor de verstrekking van een subsidie op grond van deze regeling. De hoogte van de subsidie is bepaald op maximaal € 25.000,00. Aangezien er negen kernen in aanmerking komen voor een subsidie van € 25.000,00 resteert er een bedrag van € 25.000,00. Dit bedrag zal worden toegevoegd een het budget voor eenmalige en experimentele culturele evenementen als bedoeld in artikel 6.2 van de subsidieregeling Cultuur en Ontmoeting.

Subsidiabele activiteiten

De activiteiten waarvoor een subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt liggen op het terrein van leefbaarheid en sociale samenhang. Dit zijn geen begrippen die nauwgezet zijn ingekaderd. Hiervoor is bewust gekozen om een breed spectrum aan activiteiten mogelijk te maken. De activiteiten kunnen liggen op het terrein van:

 

 • a.

  De verbetering van de infrastructuur binnen de kern;

 • b.

  De communicatie tussen de inwoners van de kern;

 • c.

  Het verlenen van diensten aan bewoners ter voorkoming van eenzaamheid en isolement;

 • d.

  Het aanbieden van activiteiten gericht op zorg en dienstverlening aan bewoners.

 • e.

  Belangenbehartiging van de kern.

De activiteiten zijn niet gericht op individuele personen en dienen in ieder geval voor een groot deel in zelfwerkzaamheid door de inwoners van de wijk en/of kern te worden uitgevoerd. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling de subsidie uitsluitend in te zetten voor feestelijke activiteiten.

 

De subsidie kan worden aangewend voor een of meerdere activiteiten die voldoen aan bovenstaande omschrijving. In totaal zal echter niet meer subsidie worden toegekend dan een bedrag van € 25.000,00.

Subsidieaanvragen

Het aanvragen van subsidie op grond van deze regeling geschiedt met gebruikmaking van een voorgeschreven aanvraagformulier. Bij voorkeur worden aanvragen digitaal ingediend.

 

Aan de dorpsraad of een andere vertegenwoordigende organisatie wordt gevraagd een coördinerende rol te vervullen bij het inventariseren van leefbaarheidsinitiatieven die in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning op grond van deze regeling. Dit kunnen natuurlijk ook initiatieven zijn van verenigingen of initiatiefgroepen binnen de betreffende kern. Nadat de dorpsraad de initiatieven heeft verzameld stelt zij op basis hiervan een subsidieaanvraag op. De dorpsraad draagt ook zorg voor de verantwoording van de verleende subsidie als bedoeld in artikel 11 van de regeling.

 

Voor het toekennen van subsidie op grond van deze regeling geldt wel dat de aanvrager als rechtspersoon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Overgangs- en slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018. Het tijdvak waarbinnen subsidieaanvragen op grond van deze regeling kunnen worden ingediend loopt vervolgens tot 31 december 2018.

Subsidieregister

In het kader van deze subsidieregeling toegekende subsidies worden vermeld in een door burgemeester en wethouders vast te stellen subsidieregister. Daarin worden vermeld: de aanvrager, de hoogte van de toegekende subsidie en de activiteit waarvoor de subsidie is verleend.

Naar boven