Beleidsregels subsidies in het kader van de nota ‘Samen in beweging 2016’ gemeente Beuningen.

De raad van de gemeente Beuningen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2017;

gelet op de artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Beuningen 2017;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Beleidsregels subsidies in het kader van nota ‘Samen in beweging 2016’ gemeente Beuningen

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. sportorganisatie: een rechtspersoon of een ander door het college aanvaardbaar geacht organisatorisch kader, die zich als hoofddoel stelt om zonder winstoogmerk voor iedereen toegankelijke sport- en beweegactiviteiten te organiseren. De organisatie is actief in de gemeente Beuningen en houdt zich op hoofdzaak bezig met sportbeoefening of sportief bewegen op amateurbasis;

b. actieve leden: betalende leden van een sportorganisatie, die de activiteit ervan beoefenen;

c: sport- en/of beweegstimulering: een (sport)activiteit ter bevordering of profilering van een bepaalde tak van sport en bewegen in de gemeente Beuningen op amateurniveau;

 

d. deskundigheidsbevordering: bevorderen van de deskundigheid van het bestuurlijk en/of sporttechnisch kader van de sportorganisatie, uitgezonderd kadervorming voor beroepsopleidingen;

e. aangepast sporten: sportactiviteiten ten behoeve van mensen met een beperking;

f. sportinnovatie: nieuwe ontwikkelingen en/of samenwerkingsovereenkomsten tussen sportorganisaties en/of het basisonderwijs en/of maatschappelijke organisaties (verbindingen).

 

Artikel 2 Grondslag van de subsidie

Subsidie in het kader van de nota ‘Samen in beweging 2016’ wordt verstrekt ten behoeve van:

-Sport- en/of beweegstimulering: initiatieven die er op gericht zijn om meer mensen aan het sporten en/of bewegen te krijgen of te houden.

-Versterken sportorganisatie: deskundigheidsbevordering, aangepast sporten en sportinnovatie.

 

Artikel 3 Algemene voorwaarden subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een sportorganisatie te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1.De niet commerciële sportorganisatie is actief in de gemeente Beuningen;

2.Minimaal 80% van de actieve leden van de niet commerciële sportorganisatie dient woonachtig te zijn in Beuningen;

3.De niet commerciële sportorganisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaat ten minste 1 jaar, haar activiteiten vinden grotendeels plaats in de gemeente Beuningen en in de statuten is vastgelegd dat iedereen lid kan worden of deel kan nemen;

4.De niet commerciële sportorganisatie heeft ten minste 25 contributie betalende sportende of deelnemende leden. Dit criterium is niet van toepassing daar waar het gaat om een niet commerciële sportaanbieder die een uniek sportaanbod binnen onze gemeente aanbiedt en voldoet aan de voorwaarden voor duurzaam voortbestaan, n.l. het aantal leden/beoefenaars stijgt of is stabiel, de organisatie is in staat nieuwe leden aan te trekken en te behouden en is maatschappelijke betrokken;

5.De niet commerciële sportorganisatie stelt jaarlijks een kostendekkende begroting, een jaarrekening en een balans op;

6.De niet commerciële sportorganisatie heeft een voltallig bestuur;

7.Een aanvraag voor subsidie van een niet commerciële sportorganisatie die niet voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden wordt geweigerd.

 

Artikel 4 Vereisten aanvraag

1.Voor de indiening van de aanvraag voor subsidie in het kader van de nota ‘Samen in beweging 2016’ stelt het college een aanvraagformulier op;

2.De termijn voor het indienen van de aanvraag kan per subsidievorm verschillend zijn;

3.De aanvraag moet passen en/of aansluiten bij het sportbeleid van de gemeente Beuningen;

4.Bij de indiening van de aanvraag dient de volgende informatie te worden overlegd:

Een omschrijving van de activiteit;

-Wanneer deze plaatsvindt en de duur ervan;

-Het gewenste resultaat;

-Een begroting.

 

Artikel 5 Bevoegdheden

1. Bevoegdheden college:

1.1 Het college is bevoegd te besluiten op subsidieaanvragen voor sport en bewegen;

1.2 Het college kan de hoogte van de subsidiebedragen genoemd in deze beleidsregels aanpassen onder de voorwaarde dat de raad de bedragen voor de betreffende subsidieperiode ter beschikking stelt.

2. Bevoegdheden raad:

2.1 De Raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast, zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 6 Subsidieverlening

1.Het college kan, in gevallen dat zij dat noodzakelijk acht, in de beschikking tot subsidieverlening specifieke verplichtingen aan de subsidieverlening verbinden;

2.Indien de subsidie niet is gebruikt voor de activiteit waarvoor deze is verstrekt, kan het college besluiten deze terug te vorderen.

 

Artikel 7 Verantwoording subsidie

Voor de subsidievormen, c.q. initiatieven die gericht zijn op sport- en/of beweegstimulering, deskundigheidsbevordering, aangepast sporten, en sportinnovatie stuurt de subsidieontvanger binnen twee maanden na afronding van het project, een kort inhoudelijk en financieel verslag naar het college.

 

Artikel 8 Betaling subsidiebedrag

Maximaal 75% van de subsidie wordt bij toekenning beschikbaar gesteld. Het tijdstip van uitbetaling wordt opgenomen in de beschikking. Het restant (25%) wordt beschikbaar gesteld na vaststelling van de subsidie.

 

Artikel 9 Specifieke voorwaarden subsidieverlening sport- en/of beweegstimulering

Voor subsidie ten behoeve van deze initiatieven komen in aanmerking aanvragen van sportorganisaties die voldoen aan de volgende voorwaarden:

1.zonder subsidie is de begroting van het project niet sluitend;

2.de organisator van het project heeft voor ten minste de helft van de kosten een financiële dekking;

3.het project is voor iedereen – al dan niet tegen betaling – toegankelijk;

4.het project heeft een meerwaarde voor de wijk of kern en draagt bij aan het verhogen van de sport- en/of beweegdeelname en/of de promotie van de sport;

5.Per niet commerciële sportaanbieder kan maximaal twee maal per jaar een subsidie worden aangevraagd voor sport- en /of beweegstimuleringsprojecten om de sportparticipatie voor onze inwoners te vergroten.

6.De subsidieaanvraag moet uiterlijk acht weken voor de start van het project zijn ingediend.

7.De subsidie wordt voor maximaal twee jaren verstrekt, waarbij in het tweede jaar de subsidie met 50% wordt afgebouwd.

8.De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

-consumpties;

-attenties;

-vergoedingen voor vrijwilligers.

9.De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 1.500,-per project.

 

Artikel 10 Specifieke voorwaarden subsidieverlening deskundigheidsbevordering

1.Voor subsidie ten behoeve van deskundigheidsbevordering komen in aanmerking die sportorganisaties die de deskundigheid van het bestuurlijk en/of sporttechnisch kader willen bevorderen.

2.Subsidie kan worden toegekend in de kosten van:

-deelname van individuele deelnemers aan niet op beroepsopleiding gerichte cursussen of sportopleidingen;

-het laten organiseren van opleidingen en thema-avonden door derden;

-deelname aan cursussen, gericht op verbetering van de bestuurlijke kwaliteit of op het gebied van aan de sportorganisatie gerelateerde wettelijke regelingen;

-de betreffende cursus of opleiding is erkend;

3.Subsidie als bijdrage in de kosten voor deelname aan cursussen gericht op verbetering van de bestuurlijke kwaliteit of op het gebied van aan de sportorganisatie gerelateerde wettelijke regelingen wordt verleend:

-tot maximaal € 350,- bij minder dan 100 leden;

-tot maximaal € 250,- bij 100 tot 250 leden;

-tot maximaal € 150,- bij 250 of meer leden.

4.Subsidie als bijdrage in de kosten van deelname aan sport gerelateerde opleidingen of kadertrainingen vanuit sportbonden wordt verleend:

-tot maximaal € 750,- bij minder dan 100 leden;

-tot maximaal € 500,- bij 100 tot 250 leden;

-tot maximaal € 250,- bij 250 of meer leden.

5.De aanvraag voor subsidie moet uiterlijk 1 maand voor aanvang van de cursus of training worden ingediend. Het is niet mogelijk om achteraf een subsidieaanvraag in te dienen.

6.Subsidieaanvragers worden geadviseerd om zich pas in te schrijven voor een cursus of training nadat het college een besluit heeft genomen over de aanvraag.

7.Het subsidiebedrag wordt uitgekeerd na toezending van een kopie van het diploma en/of een nota van de cursusgelden of opleidingskosten.

 

Artikel 11 Specifieke voorwaarden subsidieverlening trainingsuren aangepast sporten

1.Voor subsidie ten behoeve van aangepast sporten kan een sportorganisatie subsidie aanvragen. De subsidie wordt eveneens verstrekt aan organisaties die tot doel hebben het bieden van sportmogelijkheden aan in Beuningen woonachtige mensen met een beperking.

2.Subsidie wordt toegekend voor ten hoogste twee sporturen per week per groep met een maximum van 40 weken per jaar, indien een groep bestaat uit gemiddeld tenminste zoveel deelnemers als bij de desbetreffende tak van sport gebruikelijk is;

3.in de aanvraag wordt het aantal actieve leden van het huidige jaar met peildatum 1 januari vermeld en het aantal actieve leden, dat woonachtig is in Beuningen;

4.het maximum subsidiebedrag is € 8,50 per trainingsuur;

5.de aanvraag moet voor 1 december voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden ingediend.

 

Artikel 12 Specifieke voorwaarden subsidieverlening bij innovatie in sport en samenwerking

1.De innovatiesubsidie is gericht op de stimulering van nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsvormen in de sport.

2.De subsidie is behalve door sportorganisaties ook aan te vragen door andere organisaties, zoals bijvoorbeeld welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen. Voorwaarde is dat de onderwijsinstelling en/of andere organisatie samenwerking zoeken met een of meerdere sportorganisaties om samen een innoverend project op te starten.

3.De organisator van het initiatief heeft voor ten minste de helft van de kosten een financiële dekking.

4.De subsidie wordt voor maximaal twee jaren verstrekt, waarbij in het tweede jaar de subsidie met 50% wordt afgebouwd. Doelstelling is dat het eind van de periode van 1 of 2 jaar de samenwerking en/of het vernieuwende aanbod staat en door partijen zelf gecontinueerd kan worden.

5.De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 2.500,-per project.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van deze regeling, in die gevallen waarin de regeling niet voorziet of de toepassing van een of meer bepalingen van deze regeling zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2018.

Artikel 15 Overgangsbepaling

1.Voor een organisatie die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel in 2018 in aanmerking kwam voor jeugdledensubsidies is de overgangsregeling van toepassing.

2.Deze overgangsregeling houdt in dat:

de organisatie die over het jaar 2017 jeugdledensubsidie heeft ontvangen, ontvangt over 2018 maximaal 50% van het subsidiebedrag per jeugdlid tot 18 jaar: binnensport € 12,50 , en buitensport € 7,50.

Artikel 16 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: “Beleidsregels subsidies Sport en Bewegen gemeente Beuningen”. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2018.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 september 2017

De voorzitter, De griffier,

Naar boven