Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2017, 171354BeleidsregelsWijziging CAR-UWO

 

 

Collegebesluit

Nummer: 175364620

Het college van de gemeente Lelystad,

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Gelet op de LOGA circulaire ECWGO/U201700464;

BESLUIT:

Artikel 1.

De gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling, CAR-UWO gemeente Lelystad 2017, als volgt te wijzigen:

 • I.

  Wijziging per 1 januari 2017

 • A.

  Artikel 2:7a lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Bij een verruiming van de arbeidsduur geldt dat:

 • 1.

  de verruiming van de arbeidsduur plaatsvindt gedurende een vooraf te bepalen

  periode;

 • 2.

  het salaris evenredig wordt verhoogd;

 • 3.

  de vakantieduur evenredig wordt verhoogd;

 • 4.

  de pensioenopbouw evenredig wordt verhoogd;

 • 5.

  het minimale IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, sub a evenredig wordt

  verhoogd;

 • 6.

  het minimale IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, sub b evenredig wordt

  verhoogd;

 • 7.

  instemming van de ambtenaar is vereist;

 • 8.

  de koop van vakantieuren op grond van artikel 3:29 lid 1, sub a voor de duur

  van de verruiming niet is toegestaan.

De toelichting op artikel 2:7a lid 2 wordt geschrapt.

I. Wijzigingen per 1 oktober 2017

A In artikel 1:1 lid 1, sub rr wordt de laatste volzin geschrapt.

 • B.

  In artikel 1:2 lid 1, sub c worden de haakjes geschrapt.

 • C.

  In artikel 2:7 lid 1 worden de woorden “volledige betrekking” vervangen door:

  “volledig dienstverband”.

 • D.

  In artikel 3:3 lid 1 worden tussen de woorden “zijn functieschaal” en “, op grond

  van” de woorden “zoals opgenomen in de salaristabel in bijlage IIa” toegevoegd.

 • E.

  In artikel 3:25 lid 1, 2 en 3 wordt het woord “ziektekosten” vervangen door: “kosten

  van de zorgverzekering”.

 • F.

  In artikel 3:26 lid 1, 2 en 3 wordt het woord “ziektekosten” vervangen door: “kosten

  van de zorgverzekering”.

In de toelichting op artikel 3:26 wordt het woord “ziektekosten” twee maal vervangen

door: “kosten van de zorgverzekering”.

 • G.

  In de toelichting op artikel 3:37 punt 3 wordt de afkorting “ORT” vervangen door:

  “toelage onregelmatige dienst”.

  In de toelichting op artikel 3:37 punt 4 wordt de afkorting “ORT” vervangen door:

  “toelage onregelmatige dienst”.

  In de toelichting op artikel 3:37 punt 5 wordt de afkorting “ORT” vervangen door:

  “toelage onregelmatige dienst”.

 • H.

  In artikel 4:4 lid 4, sub b wordt de afkorting “ORT” vervangen door: “toelage

  onregelmatige dienst”.

 • I.

  In artikel 6:2 lid 1 en 2 worden de woorden “volledige betrekking” vervangen door:

  “volledig dienstverband”.

 • J.

  In de toelichting op artikel 6:2:1 wordt het getal “158,4” op twee plaatsen gewijzigd

  in: ”144” en het getal “105,6” wordt gewijzigd in: “96”.

 • K.

  In artikel 6:4:2 lid 3 en 5 worden de woorden “volledige betrekking” vervangen door:

  “volledig dienstverband”.

 • L.

  Artikel 6:4:3 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

De ambtenaar met een volledig dienstverband kan voor maximaal 72 uur in elke

periode van 12 achtereenvolgende maanden aanspraak maken op het kortdurend zorgverlof op grond

van de Wazo.

In artikel 6:4:3 lid 2 wordt het woord “betrekkingsomvang” vervangen door:

“arbeidsduur”.

De toelichting op artikel 6:4:3 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Dit betekent dat ook de ambtenaar van wie de aanstelling verruimd is op grond van artikel 2:7a in elke

periode van 12 achtereenvolgende maanden voor maximaal 72 uur aanspraak kan maken op het

kortdurend zorgverlof.

M.In artikel 6:5:2 lid 2 wordt de tekst “6:5:1, 6:5:3,” geschrapt.

De laatste zin van de toelichting op artikel 6:5:2 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Voor ouderschapsverlof van de overige kinderen zijn de bepalingen uit artikel 6:5:4 en

6:5:7 van overeenkomstige toepassing.

 • N.

  In artikel 6:10 lid 3 wordt het artikel “7:24a” gewijzigd in: “3:26”.

 • O.

  In artikel 6:11 lid 1 wordt het woord “betrekking” vervangen door: “dienstverband”.

 • P.

  In artikel 6a:10 worden de woorden “9 en” geschrapt.

  In de toelichting op artikel 6a:10 worden de eerste drie volzinnen vervangen door:

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ambtenaren die vallen onder hoofdstuk 9b, met uitzondering van de ambtenaren die vallen onder paragraaf 5 van hoofdstuk 9b.

 • Q.

  In artikel 7:8:1 worden de woorden “toelage…..prestatiebeloning” vervangen door:

  “toegekende salaristoelage(n)”.

  In de toelichting op artikel 7:8:1 worden de woorden “toelage…..prestatiebeloning”

  vervangen door: “toegekende salaristoelage(n)”.

 • R.

  In artikel 7:20 worden de woorden “de dienstbetrekking” vervangen door: “het

  dienstverband”.

 • S.

  In artikel 7:21 lid 2 wordt het woord “dienstbetrekkingen” vervangen door:

  “dienstverbanden” en de woorden “de dienstbetrekking” worden vervangen door:

  “het dienstverband”.

 • T.

  De titel van paragraaf 6 van hoofdstuk 7 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Paragraaf 6 Tegemoetkoming kosten zorgverzekering

 • U.

  Het overzicht dat is opgenomen na de titel van paragraaf 6 van hoofdstuk 7 (tegemoetkoming kosten

  zorgverzekering) wordt gewijzigd en komt te luiden:

  Artikel 7:24 Tegemoetkoming kosten zorgverzekering

  Artikel 7:24a Vervallen

  Artikel 7:25 Vervallen

  Artikel 7:25a Vervallen

  Artikel 7:25b Vervallen

  Artikel 7:25:1 Vervallen

  Artikel 7:25:2 Vervallen

  Artikel 7:25:3 Vervallen

  Artikel 7:25:4 Vervallen

 • V.

  De titel van artikel 7:24 wordt gewijzigd en komt te luiden:

  Tegemoetkoming kosten zorgverzekering

  De titel van de toelichting op artikel 7:24 wordt gewijzigd en komt te luiden:

  Tegemoetkoming kosten zorgverzekering (T)

  W. In artikel 7:27 lid 3 worden de woorden “de dienstbetrekking” vervangen door: “het

  dienstverband”.

 • X.

  In artikel 8:2a lid 1 worden de woorden “lid 3” vervangen door: “lid 2”.

  In de toelichting op 8:2a lid 1 worden de woorden “, derde lid,” vervangen door: “lid 2”.

 • Y.

  In de toelichting op artikel 8:4 worden de woorden “artikel 30 SUWI” vervangen

  door: “artikel 32 SUWI”.

 • Z.

  Na de toelichting op artikel 8:5 wordt een toelichting op artikel 8:5a ingevoegd en deze komt te luiden:

  Artikel 8:5a Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid (T)

  Lid 1

Artikel 8:5a betekent dat een ambtenaar, die wegens ziekte ongeschikt is zijn functie te vervullen, ook binnen 24 maanden na de eerste ziektedag kan worden ontslagen, wanneer hij niet meewerkt aan zijn re-integratie. Concreet uitgewerkt gaat het erom dat zowel binnen als na 24 maanden ontslag gegeven kan worden, indien de ambtenaar:

• zich zonder goede reden niet houdt aan redelijke voorschriften en maatregelen (zoals het verrichten van werkzaamheden in het kader van de re-integratie en het volgen van scholing in het kader van de re-integratie als bedoeld in artikel 7:1, eerste lid, onderdeel b en c) die hem in het kader van zijn re-integratie worden opgedragen;

• zonder goede reden passende arbeid bij de eigen werkgever dan wel een andere werkgever weigert te aanvaarden;

• zonder goede reden niet meewerkt aan de opstelling, evaluatie en bijstelling van het plan van aanpak;

• zonder goede reden geen aanvraag op grond van de WIA indient.

Deze - ultieme - sanctie is gelijk aan de sanctie die sinds de inwerkingtreding van de Wet verbetering poortwachter in artikel 670b, boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen.

Als de ambtenaar zonder goede reden geen aanvraag op grond van de WIA indient, kan de claimbeoordeling voor de WIA niet plaatsvinden en kan de werkgever het resultaat van deze claimbeoordeling niet bij het ontslagbesluit betrekken, terwijl dit verplicht is op grond van lid 2 van artikel 8:5. Als dit de reden is dat geen ontslag op grond van artikel 8:5 kan plaatsvinden, mag het college de ambtenaar ontslag verlenen op grond van artikel 8:5a.

Lid 2

Alvorens tot ontslag over te gaan, moet het UWV toetsen of van de situatie als hiervoor bedoeld sprake is.

AA. De toelichting op artikel 8:7 wordt als volgt gewijzigd:

Het kopje “onderdeel 1” wordt gewijzigd in: “sub a”.

Het kopje “onderdeel 2” wordt gewijzigd in: “sub b”.

Het kopje “onderdeel 3” wordt gewijzigd in: “sub c”.

Het kopje “onderdeel 4” wordt gewijzigd in: “sub d”.

Het kopje “onderdeel 5” wordt gewijzigd in: “sub e”.

Het kopje “onderdeel 6” wordt gewijzigd in: “sub f”.

AB. In artikel 8:15:3 lid 1 wordt het woord “betrekking” vervangen door: “functie”.

AC. Artikel 17:3 vervalt.

De toelichting op artikel 17:3 vervalt.

AD. In artikel 18:1:5 lid 3 wordt het woord “deeltijdbetrekking” op twee plaatsen

vervangen door: “deeltijddienstverband” en wordt het woord “voltijdbetrekking”

vervangen door: “voltijddienstverband”.

AE. In de titel van hoofdstuk 20 worden de woorden “hoofdstuk 3” geschrapt.

AF. In artikel 20:1:2 wordt het woord “koningin” vervangen door: “koning”.

AG. In artikel 20:1:3 wordt het woord “koningin” vervangen door: “koning”.

Artikel 2.

1. De wijziging onder I. treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017.

2.De wijzigingen onder II. treden in werking op 1 oktober 2017.

 

Lelystad, 5 september 2017

 

Het college van Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,