Gemeenteblad van Beek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekGemeenteblad 2017, 171009VerordeningenBesluit Gemeenteraad wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 07-08-2017;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit:

De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Beek 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2014 als volgt te wijzigen:

Artikel I:

A

In artikel 1:6, onderdeel d, wordt na “gemaakt binnen” ingevoegd: “of gedurende”.

B

Artikel 1:7 komt te luiden:

Artikel 1:7 Termijnen

 • 1.

  De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

 • 2.

  De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd indien het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

C

Artikel 2:27 komt te luiden:

Artikel 2:27 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder:

  • a.

   openbare inrichting:

 • 1.

  een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis;

 • 2.

  elk andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid;

  • b.

   terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt.

 • 2.

  Onder openbare inrichting wordt mede verstaan een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt.

D

In artikel 2:42, tweede lid, onderdeel b, wordt “kalk, krijt, teer” vervangen door: “kalk, teer” .

E

Na artikel 2:74 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:74a (openlijk drugsgebruik)

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

F

Na artikel 2:79 wordt een artikel ingevoegd, luidende

Artikel 2:80 (woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet)

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid.

G

In artikel 5:8, vierde lid, wordt “Het verbod in het tweede lid is” vervangen door: “De verboden in het eerste lid en tweede lid zijn”.

Artikel II:

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt.

Beek, 28-09-2017

GEMEENTERAAD,

 

 

 

 

 

 

Guliël Erven

 

Christine van Basten-Boddin

Raadsgriffier

 

Voorzitter