Mandaat- en benoemingsbesluit toezichthouders Jeugdwet

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam;

 

gelet op artikel 8.1.3 van de Jeugdwet en artikel 11 van de Gewijzigde verordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid, alsmede gelet op Titel 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende

 • a.

  dat de colleges van burgemeester en wethouders van elk van de 17 gemeenten die deelnemen in de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid de directeur van de Serviceorganisatie Jeugd mandaat en machtiging hebben verleend om namens het college besluiten te nemen, respectievelijk feitelijke handelingen te verrichten uit hoofde van de bevoegdheden die in het besluit zijn opgesomd;

 • b.

  dat in het hiervoor bedoelde besluit onder meer zijn begrepen, de uitoefening van bevoegdheden op grond van artikel 8.1.1. tot en met 8.1.6. van de Jeugdwet, om besluiten te nemen omtrent toekenning, weigering, intrekking, of herziening van een persoonsgebonden budget of een voorziening in natura;

 • c.

  dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 11, lid 4 van de Gewijzigde verordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid toezichthouders kunnen worden aangewezen;

 • d.

  dat de directeur van de Serviceorganisatie Jeugd nog niet de bevoegdheid heeft om op grond van Titel 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht namens de colleges als toezichthouder op te treden, dan wel toezichthouders aan te wijzen.

 

B e s l u i t :

I.

de directeur van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid te benoemen als toezichthouder ten behoeve van de uitvoering van artikel 8.1.3. van de Jeugdwet, alsmede artikel 11 van de Gewijzigde verordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid;

II.

de directeur van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid mandaat te verlenen om personen werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid te benoemen tot toezichthouder behoeve van de uitvoering van artikel 8.1.3. van de Jeugdwet, alsmede artikel 11 van de Gewijzigde verordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid;

III.

te bepalen dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt in de digitale editie van het Gemeenteblad;

IV.

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 

 

Hardinxveld-Giessendam, 29 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

De burgemeester,

D.A. Heijkoop

De secretaris,

drs. R. ’t Hoen MPM

Naar boven