Gemeente Brummen - Verordening Duurzaamheidslening gemeente Brummen

 

Kenmerk: RB17.0035

 

De raad van de gemeente Brummen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 juni 2017 met kenmerk RV17.0041;

gehoord het behandeladvies van het forum Ruimte van 7 september 2017;

 

heeft besloten:

 

 • 1.

  Een duurzaamheidslening voor verduurzamende maatregelen aan woningen in te stellen voor particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren

 • 2.

  Voor de uitvoering van de Duurzaamheidslening € 1.000.000 onder te brengen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, tijdelijk voor 10 jaar in te zetten voor deze duurzaamheidslening.

 • 3.

  De verordening Duurzaamheidslening gemeente Brummen vast te stellen.

 

 

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Brummen

 

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een eigenaar/bewoner, die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

 • c)

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 • d)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 1;

 • e)

  EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 genoemde maatregelen en voorzieningen kan worden opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.

 • f)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen, inbreng van eigen vermogen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • g)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

   

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Brummen, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en/of participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling) in de gemeente Brummen.

 

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Brummen het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

 

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend :

  • Dakisolatie

  • Gevelisolatie

  • Spouwmuurisolatie

  • Vloerisolatie

  • Isolatieglas (HR++ of HR+++)

  • Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)

  • Warmtepomp bron bodem

  • Warmtepomp bron lucht

  • Warmtepomp bron gevel

  • Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)

  • Micro-WKK /HRe-ketel

  • WTW voor ventilatie

  • Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie)

  • Zonnecollectoren / Zonneboiler

  • LTV (Lage temperatuur verwarming)

  • Douche WTW

  • Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters

  • Groen dak

  • Led verlichting

  • Kleinschalige windturbine

  • Energiebesparingsadvies/ Maatwerkadvies

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

   

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen eventueel aangevuld met kopie EPA rapport;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

   

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7.

  Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.

 • 8.

  Een aanvraag dient binnen 7 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid, bij het uitblijven van een krediettoets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.

   

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

   

Artikel 9 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

   

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

   

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Brummen en SVndanwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

 

Artikel 12 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500 en niet meer dan € 25.000 (inclusief BTW);

 • 3.

  Per woning kan meer dan één lening toegekend worden met dien verstande dat de totale hoofdsom per woning niet meer bedraagt dan €25.000 (inclusief BTW)

 • 4.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

   

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

 

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 16 Intrekking en terugvordering

 • 1.

  Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een duurzaamheidslening intrekken indien:

  • a.

   De aanvrager niet voldoet aan de bij de krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van de door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

 • 2.

  Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstig rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

   

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 oktober 2017.

 

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Brummen”.

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 21 september 2017.

De gemeenteraad van Brummen,

mr. A.P. Leenstra, griffier

A.J. van Hedel, voorzitter

Naar boven