Tarieventabel leges behorende bij de Legesverodening 2016

Burgemeester en wethouders van Wierden maken (ter uitvoering van het besluit van de raad van 8 december 2015) de tekst bekend van de Tarieventabel leges behorende bij de Legesverordening 2016, zoals deze luidt op de datum van deze bekendmaking

 

Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief

Hoofdstuk 8 Kansspelen

Hoofdstuk 9 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 10 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag/principeverzoek

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.1.1.

op maandag na 9.30 uur

€ 272,00

1.1.1.2.

op dinsdag na 9.30 uur

€ 272,00

1.1.1.3.

op woensdag, donderdag en vrijdag

€ 272,00

1.1.1.4.

op zaterdag, zondag en daarmee gelijkgestelde dagen, alsmede op € 412,85

door burgemeester en wethouders te bepalen werkdagen waarop de

gemeentelijke diensten de gehele dag zijn gesloten.

€ 568,50

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een door de gemeente aangewezen vaste alternatieve trouwlocatie.

 

1.1.2.1.

op normale werkdag

€ 207,50

1.1.2.2.

op bijzondere dagen

€ 444,00

1.1.3.

Het in artikel 1.1.2.1 en 1.1.2.2 genoemde tarief wordt voor een voltrekking van een huwelijk op een door een bruidspaar zelf gekozen locatie verhoogd met

€ 168,50

1.1.4.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.4.1.

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 18,50

1.1.4.2.

Voor een duplicaat van een boekje als onder sub 1 bedoeld.

€ 23,00

1.1.4 3.

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 30,50

1.1.5

het verrichten van een nasporing in de registers van de burgerlijke stand eventueel gevolgd door het geven van een inlichting daaruit, ongeacht het resultaat van die nasporing en benevens het hierna onder 1.1.4.1 geregelde recht voor het geven van inlichtingen, per vijf minuten of een gedeelte daarvan.

€ 5,00

1.1.5.1

het mondeling of schriftelijk verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand: per inlichting op één persoon betrekking hebbende

€ 5,00

1.1.6

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,40

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,45

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,31

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,95

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking per persoon

€ 7,50

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking per gezin

€ 7,50

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afschrift van

een persoonslijst

€ 7,50

1.4.5

Het tarief bedraagt voor een gewaarmerkte kopie of afschrift van een

verklaring onder ede

€ 7,50

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.5.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€ 49,55

1.5.1.2

een afschrift van de beheersbegroting

€ 132,10

1.5.1.3

vervallen

 

1.5.1.4

een uittreksel uit de onder sub 1 of 2 bedoelde stukken, per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 0,30

1.5.1.5

een afschrift van de gemeenterekening

€ 72,65

1.5.1.6

een uittreksel uit het onder sub 6 bedoelde stuk, per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 0,30

1.5.1.7

een afschrift van de productenrealisatie

€ 46,25

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.5.2.1

een afschrift van het verslag / stukken van een raadsvergadering of informatieronde, per pagina

€ 0,30

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.5.3.1

een exemplaar van een algemene plaatselijke verordening

€ 30,30

1.5.3.2

een aanvulling van de onder sub. 1 bedoelde verordening, per bladzijde

€ 1,05

Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.6.2

de afgifte van een bewijs van Nederlanderschap, een certificaat van oorsprong, de legalisatie van een handtekening of een foto of het ter legalisatie inzenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland in persoonlijk belang van de aanvrager

€ 7,50

1.6.3

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 7,50

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 14,85

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,40

1.7.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina

€ 0,40

Hoofdstuk 8 Kansspelen

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.8.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.8.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

1.8.1.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 30,95

Hoofdstuk 9 Verkeer en vervoer

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 32,50

1.9.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 32,50

Hoofdstuk 10 Diversen

1.10.1.

een afschrift of een fotokopie of uittreksel uit een stuk, niet elders in deze tarieflijst genoemd, per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 0,30

1.10.1.1

een afschrift of een fotokopie of uittreksel uit een stuk in kleur per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 0,65

1.10.1.2

het verstrekken van kaarten en tekeningen dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, per kaart, tekening, lichtdruk of kopie

€ 1,40

 

vermeerderd met € 0,90 voor elke 1000 cm², waarmee de oppervlakte van de of de tekening 1000 cm² te boven gaat, alsmede vermeerderd met € 14,85 per 15 minuten of gedeelten daarvan voor ambtelijke bemoeienissen.

 

1.10.1.3

Voor het afgeven van een beschikking op een verzoekschrift, van een vergunning of ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt. Voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in deze tarievenlijst of in een andere belastingverordening, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per 15 minuten

€ 17,60

1.10.1.4

het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Afvalstoffenverordening

€ 31,00

1.10.1.5

De leges voor het omruilen van een afvalcontainer

€ 31,50

1.10.1.6

Eigen bijdrage ophalen grof huishoudelijk afval

€ 17,00

1.10.1.7

Voor het verstrekken op verzoek van een nieuwe afvalpas ter vervanging

€ 8,25

1.10.1.8

Tarieven afvalbrengpunt “Ëxoo”, waarbij het storten van oud ijzer gratis is.

 

1.10.1.8.1

Restafval: per 10 kg

€ 1,20

1.10.1.8.2

Groenafval: per 10 kg (de eerste 200 kg per jaar is gratis)

€ 0,80

1.10.1.8.3

Hout: per 10 kg

€ 0,80

1.10.1.8.4

Puin: per 10 kg

€ 0,40

1.10.1.8.5

Storten door niet-ingezetenen van de gemeente Wierden per 10kg

€ 2,40

1.10.1.9

Voor het verstrekken op verzoek van een nieuwe sleutel voor de verzamelafvalcontainers

€ 11,25

1.10.1.10

De leges voor het in behandeling nemen van een aanlegverzoek van kabels en leiding, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), per aanlegverzoek bedragen.

€ 409,50

1.10.1.11

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken of vervangen/verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart bedragen

€ 32,65

 

te vermeerderen met de vooraf aan de aanvrager mede te delen kosten in verband met Sociaal Medische Advisering (SMA-tarief)

 

1.10.1.12

Het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 33,95

1.10.1.13

Het ter beschikking stellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 23,75

  • 1.

    10.1.14 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geven

    van een beschikking inzake huisnummering op eigen verzoek € 102,00

  • 1.

    10.1.15 Een eenmalige ontheffing van de vastgestelde route voor het transport

    van gevaarlijke stoffen. € 138,05

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Als de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

Onder de bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom

exclusief omzetbelasting als bedoeld in par. 1 eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (U.A.V. 2012) voor het

uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de

bouwkosten, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dat normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. De bouwkosten kunnen middels de vastgestelde (norm)bouwkostenlijst gewijzigd worden indien niet aan bovenstaande wordt voldaan. In de bouwkosten is niet inbegrepen de omzetbelasting ongeacht of de belastingplichtige de

omzetbelasting ter zake al dan niet op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor aftrek in aanmerking kan brengen; Als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Als het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag/principeverzoek/schriftelijke behandeling

vooroverleg

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om beoordeling van een conceptaanvraag/principeverzoek of schriftelijk vooroverleg:

50%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

verhoogd met de kosten van het voor de aanvraag uitgebracht advies omtrent welstand.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief.

 

2.3.1.1.1

als de bouwkosten niet meer dan € 193.300,- bedragen:

van die bouwkosten met een minimum van:

2,90%

€ 137,25

2.3.1.1.2

als de bouwkosten meer dan € 193.300,- bedragen worden de legeskosten uit onderdeel 2.3.1.1.1 vermeerderd met van het deel van de bouwkosten die de € 193.300,- te boven gaat.:

2,81%

2.3.1.1.3

De leges genoemd in 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.2 worden vermeerderd

met de kosten die voortvloeien uit de Welstandstoets:

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag, die ter beoordeling moet worden voorgelegd aan de

“Stadsbouwmeester” voor een omgevingsvergunning, ongeacht het al dan

niet verlenen van een omgevingsvergunning en boven de overige in

dit hoofdstuk genoemde en ter zake de omgevingsvergunning

verschuldigde tarieven, per advies wordt een basisbedrag in rekening

gebracht van € 9,27 vermeerderd met:

3 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 0,- tot en met

€ 230.000,- vermeerderd met

1/2 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 230.000,- tot

en met € 455.000,- vermeerderd met

1/4 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 455.000,- tot

en met € 680.000,-, vermeerderd met

1/8 ‰ van het deel van de bouwkosten dat € 680.000,- te boven gaat;

(met dien verstande dat de minimumleges € 25,- bedragen)

 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief € 25,- als zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

2.3.1.3

2.3.1.4

Welstandstoets principeplan/vooroverleg

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief € 25,- voor aanvragen om beoordeling van een principeverzoek/vooroverleg waarvoor een welstandstoets noodzakelijk is:

Ambtelijke welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief € 25,- voor aanvragen waarvoor een ambtelijke welstandstoets moet worden uitgevoerd:

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld, de werkelijke kosten van het advies.

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.6

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt, als de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw verhoogd met

50%

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 0,00

2.3.1.8

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief verlaagd met 50% indien een aanvraag als bedoeld in 2.3.1.1 wordt ingediend met een begeleidende gecertificeerde bouwbesluittoetsing waaruit blijkt dat de aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit en de bouwkosten minimaal € 3.500.000,- bedraagt.

Deze Bouwbesluittoetsing dient te voldoen aan de vereisten zoals deze zijn vastgelegd in de Beoordelingsrichtlijn “Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit” (BRL 5019).

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 333,65

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 162,25

2.3.3.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 162,25

2.3.3.3

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.289,45

2.3.3.4

als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 162,25

2.3.3.5

als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 162,25

2.3.3.6

als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 162,25

2.3.3.7

als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 162,25

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 162,25

2.3.4.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 162,25

2.3.4.3

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.289,45

2.3.4.4

als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 162,25

2.3.4.5

als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 162,25

2.3.4.6

als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 162,25

2.3.4.7

als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 162,25

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 81,10

 

met dien verstande dat:

 

 

dit bedrag wordt verhoogd voor bouwwerken en inrichtingen met een gebruiksoppervlakte:

 

 

tot en met 500 m²

€ 215,20

 

500 m² tot en met 1000 m²

€ 430,15

 

1000 m² tot en met 2500 m²

€ 967,85

 

2500 m² tot en met 5000 m²

€ 1398,17

 

van meer dan 5000 m²

€ 1398,17

 

vermeerderd met € 268,80 per 2500 m² of gedeelte daarvan boven 5000 m²

 

2.3.6

Sloopactiviteiten

 

2.3.6.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, of

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

als het te slopen bruto oppervlakte 0 tot 50 m² bedraagt:

€ 52,40

 

als het te slopen bruto oppervlakte 50 tot 100 m² bedraagt:

€ 104,85

 

als het te slopen bruto oppervlakte 100 tot 500 m² bedraagt:

€ 157,25

 

als het te slopen bruto oppervlakte meer dan 500 m² bedraagt:

€ 209,65

 

Waarbij een maximum aan leges in rekening wordt gebracht van:

€ 347,45

2.3.6.1.2

In gevallen waarbij een asbestinventarisatierapport beoordeeld moet worden wordt het onderdeel 2.3.6.1.1 vermeerderd met

€ 157,25

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 0,00

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Als een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.8

Uitweg/inrit

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 0,00

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Als een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.9

Kappen

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of gemeentelijke kapverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 0,00

 

 

 

2.3.10

Opslag van roerende zaken

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening, bedraagt het tarief:

€ 0,00

2.3.10.1

Als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 0,00

2.3.10.2

Als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 0,00

 

 

 

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 / Flora- en Faunawet

 

2.3.11.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 312,50

 

 

 

2.3.11.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 312,50

2.3.11.3

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 312,50

 

 

 

2.3.12

Andere activiteiten

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 312,50

2.3.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 312,50

2.3.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 312,50

2.3.12.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Als een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.13

2.3.13.1

2.3.13.2

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.14.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 105,20

2.3.14.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 205,90

2.3.14.3

voor de beoordeling van een opgesteld Programma van Eisen en/of Plan van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

€ 274,55

 

 

 

2.3.15

Advies

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.15.2

Als een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.16.1.1

als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 0,00

2.3.16.1.2

als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.1.3

Als een begroting als bedoeld in 2.3.16.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag /principeverzoek/schriftelijke behandeling vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake de beoordeling van de conceptaanvraag /principeverzoek/schriftelijke behandeling vooroverleg geheven leges (exclusief leges welstandsadvies) in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf/vermindering

2.5.1

Teruggaaf /vermindering leges als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf/vermindering van een deel van de leges. De teruggaaf/vermindering bedraagt:

 

2.5.1.1

Als de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken voordat deze op volledigheid is beoordeeld , bedraagt de teruggaaf/vermindering 100% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.1.2

2.5.1.3

2.5.2

Als de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken nadat op volledigheid is getoetst, maar voordat deze in behandeling is genomen, bedraagt de teruggaaf/vermindering 90% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges waarbij maximaal € 106,- in rekening wordt gebracht.

Als de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken nadat deze in behandeling is genomen, maar voordat het besluit is genomen, bedraagt de teruggaaf/vermindering 60% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als op verzoek van de vergunninghouder een verleende omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de verschuldigde leges. Teruggaaf wordt alleen verleend mits het verzoek is gedaan binnen twee jaar na de verlening van de omgevingsvergunning en van het onderdeel of de onderdelen van die vergunning waarop het verzoek betrekking heeft, geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf of vermindering bedraagt 40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf/vermindering als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf/vermindering van een deel van de verschuldigde leges. De teruggaaf/vermindering bedraagt 40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Teruggaaf/vermindering als gevolg geen voortgang conceptaanvraag/principeverzoek

 

2.5.4.1

Als de conceptaanvraag/het principeverzoek niet resulteert in een formeel verzoek om omgevingsvergunning wordt 40% van de berekende

 

gemeentelijke leges (voor een conceptaanvraag/principeverzoek) gerestitueerd waarbij minimaal € 215,- aan behandelingskosten in rekening wordt gebracht. Teruggaaf wordt alleen verleend mits het verzoek is gedaan binnen twee jaar na reactie op het principeverzoek.

 

2.5.5

Teruggaaf/vermindering als gevolg van niet in behandeling nemen aanvraag

 

 

Als de gemeente een ingediende aanvraag omgevingsvergunning, niet verder behandelt op grond van artikel 4:5 juncto artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht, bestaat aanspraak op teruggaaf /vermindering van een deel van de verschuldigde leges. De teruggaaf/vermindering bedraagt 90% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij maximaal € 212,- aan behandelingskosten in rekening wordt gebracht.

 

2.5.6

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Voor alle artikelen in dit hoofdstuk (met uitzondering van 2.5.1.1.) betreffende vermindering/teruggaaf geldt dat een bedrag minder dan € 80,00 niet wordt teruggegeven.

 

2.5.7

Geen teruggaaf legesdeel bijzondere procedures, advies of verklaring van g een bedenkingen, advieskosten welstand

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.3 tot en met 2.3.4.8, -ingeval op het afwijkingsverzoek een besluit is genomen -, alsmede de onderdelen 2.3.14 t/m 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

Van de door de gemeente in rekening gebrachte advieskosten voor welstandstoezicht, artikel 2.3.1.1.3 en 2.3.1.2 t/m 2.3.1.4 wordt geen teruggaaf verleend (behoudens de aanvragen welke nog niet zijn beoordeeld door de welstand).

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 0,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Als een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

welke betrekking heeft op het bouwen dat afwijkt van een eerder

ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, worden

de leges overeenkomstig het bepaalde onder de hoofdstukken in titel 2

geheven over de (ten opzichte van de eerder verleende vergunning)

hogere bouwkosten van dat bouwplan, met dien verstande dat zij niet

minder zullen bedragen dan;

€ 81,10

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijzing in het project:

€ 81,10

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.126,15

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.709,10

Hoofdstuk 8a beoordeling conceptaanvraag / principeverzoek

2.8.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag / principeverzoek om een bestemmingsplanherziening bedraagt

€ 606,80

Hoofdstuk 8b Wet geluidhinder

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het vaststellen van een hogere grenswaarde in het kader van de Wet Geluidhinder, voor zover dit voor het vaststellen van een bestemmingsplan of wijzigingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast, nodig is

€ 417,05

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen, per 15 minuten:

€ 19,95

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van de verleende omgevingsvergunning:

€ 28,95

2.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om bronneringswater te lozen op de gemeentelijke hoofdriolering

€ 301,30

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 182,65

3.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 45,65

3.1.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

wijziging als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 45,65

3.1.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing sluitingsuur horeca of winkel is:

€ 34,75

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

3.2.1.1

een vergunning tot het organiseren van snuffelmarkten bedoeld in artikel 5:20 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wierden

€ 34,75

3.2.2

het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor het bezigen van professioneel vuurwerk

€ 71,65

3.2.3

een vergunning tot het organiseren van evenementen bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wierden

 

3.2.3.1

voor het organiseren van een klein evenement en het melden van een kleine activiteit zoals buurtfeesten, straatbarbecues

€ 22,65

3.2.3.2

voor het organiseren van een (klein) evenement inclusief afsluiten van de openbare weg

€ 34,75

3.2.3.3

voor het organiseren van een evenement zoals braderie, optocht, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg, circus, kermis

€ 95,35

3.2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

verlenen van een vergunning innemen van een standplaats bedoeld

in artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening: € 69,50

3.2.3.5

Het tarief voor het exploiteren van een terras bij een horecabedrijf

bedoeld in artikel 2:28a van de Algemene plaatselijke verordening is € 69,50

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

N.V.T.

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

N.V.T.

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

N.V.T.

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

De leges / rechten bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.6.1

het verlenen van ontheffing c.q. vergunning als bedoeld in artikel 2.2.1, lid 4 van de Brandbeveiligingsverordening

€ 30,40

3.6.2

het ingevolge artikel 2.11.1 lid 1 sub a en b van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en artikel 2.1.1, lid 1a van de Brandbeveiligingsverordening verlenen van een vergunning tot het in gebruik nemen of houden van een inrichting als bedoeld in:

 

3.6.2.1

artikel 2.1.1, lid 1a van de Brandbeveiligingsverordening voor zover het betreft theaters, schouwburgen, congresgebouwen, vergaderzalen, dagverblijven, café, restaurants, bars en sociëteiten met een vloeroppervlak:

 

 

tot en met 300 m2

€ 195,20

 

van meer dan 300 m2 tot en met 600 m2

€ 390,20

 

van meer dan 600 m2

€ 390,20

 

vermeerderd met € 195,20 per 300 m2 of gedeelte daarvan boven 600 m2.

 

3.6.2.2

artikel 2.1.1, lid 1a van de Brandbeveiligingsverordening voor zover het betreft winkels, warenhuizen, tentoonstellingsruimten, kantoren en scholen met een vloeroppervlak:

 

 

tot en met 500 m2

€ 195,20

 

van meer dan 500 tot en met 1000 m2

€ 390,20

 

van meer dan 1000 tot en met 2500 m2

€ 877,90

 

van meer dan 2500 tot en met 5000 m2

€ 1268,25

 

van meer dan 5000 m2

€ 1268,25

 

vermeerderd met € 243,85 per 2.500 m2 of gedeelte daarvan boven 5.000 m2.

 

3.6.2.3

artikel 2.11.1 lid 1 sub a van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en artikel 2.1.1, lid 1b van de Brandbeveiligingsverordening (loodsen, vemen en opslagplaatsen) met een vloeroppervlak:

 

 

tot en met 500 m2

€ 195,20

 

van meer dan 500 tot en met 1000 m2

€ 292,65

 

van meer dan 1000 m2

€ 292,65

 

vermeerderd met € 97,55 per 1000 m2 of gedeelte daarvan boven 1.000 m2.

 

3.6.2.4

artikel 2.1.1, lid 1c van de Brandbeveiligingsverordening voor zover het betreft kampeerplaatsen met een bebouwde oppervlakte:

 

 

tot en met 300 m2

€ 195,20

 

van meer dan 300 tot en met 600 m2

€ 292,65

 

van meer dan 600 m2

€ 292,65

 

vermeerderd met € 97,55 per 300 m2 of gedeelte daarvan boven de 600 m2.

 

3.6.2.5

artikel 2.11.1 lid 1 sub b van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en artikel 2.1.1, leden 1c en d van de Brandbeveiligingsverordening voor zover het betreft verblijfsinrichtingen, niet zijn de kampeerplaatsen of jachthavens, met een vloeroppervlak:

 

 

tot en met 500 m2

€ 243,90

 

van meer dan 500 tot en met 1000 m2

€ 585,30

 

van meer dan 1000 m2

€ 585,30

 

vermeerderd met € 121,90 per 250 m2 of gedeelte daarvan boven 1.000 m2.

 

3.6.2.6

een vergunning tot het in gebruik nemen of houden van een inrichting als bedoeld in artikel 2.11.1 lid 1 sub a en b van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en artikel 2.1.1, leden a en b van de Brandbeveiligingsverordening als het gebruik niet langer duurt dan 30 dagen met een vloeroppervlak;

 

 

tot en met 500 m2

€ 97,55

 

van meer dan 500 tot en met 1000 m2

€ 195,20

 

van meer dan 1000 tot en met 1500 m2

€ 292,65

 

van meer dan 1500 tot en met 2500 m2

€ 487,75

 

van meer dan 2500 tot en met 5000 m2

€ 877,90

 

van meer dan 5000 m2

€ 877,90

 

vermeerderd met € 243,85 per 2.500 m2 of gedeelten daarvan boven 5000 m2.

 

3.6.2.7

het overschrijven van een verleende gebruiksvergunning ingevolge artikel 2.11.1 lid 1 sub a en b van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken of ingevolge de Brandbeveiligingsverordening op naam van de nieuwe eigenaar of rechthebbende.

€ 61,05

3.6.2.7.1

Wanneer een vergunningplichtige in het kader van paragraaf 2.11 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken ingevolge het wijzigen van zijn inrichting c.q. lay-out een nieuwe vergunning nodig heeft wordt hiervoor € 121,90 in rekening gebracht.

 

3.6.2.7.2

Het verlenen van een ontheffing volgens artikel 5.32 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Wierden(o.a. paasvuur).

€ 22,65

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

N.V.T.

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 8 december 2015

De griffier van de gemeente Wierden,

drs. W.H.J. Wienk

Naar boven