Gemeenteblad van Doetinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemGemeenteblad 2017, 166377VerordeningenVerordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen non-profitorganisaties gemeente Doetinchem 2017

 

De raad van de gemeente Doetinchem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2017;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties gemeente Doetinchem 2017

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de rechtspersoon die een ‘stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Doetinchem 2017’ aanvraagt;

 • b.

  eigenaar: rechtspersoon/instelling die het meest omvattend recht op een zaak heeft in de zin van artikel 1, Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, juridisch eigendomsrecht;

 • c.

  gebruiker: degene die het gebruiksrecht heeft;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem;

 • e.

  toekenningsbesluit: een positief besluit van het college op een aanvraag in de zin van deze verordening;

 • f.

  gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • g.

  stimuleringslening: een gemeentelijke lening die door SVn wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheids-maatregelen, die worden getroffen in of aan het gebouw waarvan de aanvrager eigenaar of gebruiker is;

 • h.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 4 van deze verordening;

 • i.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 4 van deze verordening, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten voor het verkrijgen van de stimuleringslening, een bouwkundig en/of EPA-maatwerkadvies en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten (inclusief btw);

 • j.

  SVn: de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer (12013647);

 • k.

  een EPA-maatwerkadvies: een energieprestatieadvies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 4 van deze verordening genoemde maatregelen en voorzieningen kan worden opgesteld door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

 • l.

  leningverstrekking: verstrekking van de Stimuleringslening door SVn na een positieve krediettoets door SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op in de gemeente Doetinchem gelegen gebouwen, in gebruik voor maatschappelijke doeleinden, zoals onderwijs, verenigingen en non-profitorganisaties die niet behoren tot de (semi)overheid (zoals gebouwen van basisscholen, woningcorporaties of zorginstellingen).

Artikel 3 Doelgroep

Deze verordening is uitsluitend van toepassing voor de in de gemeente Doetinchem gevestigde scholen, verenigingen, stichtingen en andere non-profitorganisaties die eigenaar zijn van een gebouw en die in hoofdzaak gericht zijn op activiteiten van sportieve, educatieve, sociaal- culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

Artikel 4 Duurzaamheidsmaatregelen

Een stimuleringslening kan worden toegekend voor de volgende duurzaamheidsmaatregelen:

 • a.

  dakisolatie met een minimale Rd-waarde van 2,5 m²K/W;

 • b.

  gevelisolatie met een minimale Rd-waarde van 2,5 m²K/W;

 • c.

  spouwmuurisolatie met een Rd-waarde groter dan of gelijk aan 1,3 m²K/W;

 • d.

  vloerisolatie met een minimale Rd-waarde van 2,5 m²K/W;

 • e.

  HR++ of HR+++ isolatieglas;

 • f.

  isolatiekozijn met een U-waarde van maximaal 1,2;

 • g.

  warmtepomp bron bodem;

 • h.

  warmtepomp bron lucht;

 • i.

  warmtepomp bron gevel;

 • j.

  warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp;

 • k.

  Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel;

 • l.

  micro-WKK / HRe-ketel;

 • m.

  warmte terug winning voor ventilatie;

 • n.

  PV-cellen / PV-folie;

 • o.

  zonnecollectoren / Zonneboiler;

 • p.

  lage temperatuur verwarming;

 • q.

  douche WTW;

 • r.

  vraag- / druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters;

 • s.

  groen dak;

 • t.

  led verlichting;

 • u.

  kleinschalige windturbine, passend binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid;

 • v.

  energiebesparingsadvies / maatwerkadvies;

 • w.

  overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag van het gebouw, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van het gebouw, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van het gebouw.

Artikel 5 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van de stimuleringsleningen. Stimuleringsleningen kunnen alleen worden verstrekt tot het maximum van het door de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem beschikbaar gestelde bedrag.

Artikel 6 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om te besluiten op aanvragen om een stimuleringslening.

 • 2.

  Het college kan aan een stimuleringsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een stimuleringslening wordt digitaal door middel van een door het college vastgesteld formulier ingediend bij het college of bij een door het college aangewezen organisatie onder opgave van:

 • a.

  een beschrijving van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 4 van deze verordening;

 • b.

  opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen evenals een financiële onderbouwing van deze opgave op basis van offertes);

 • c.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • d.

  voor zover van toepassing gegevens van de beheerder en een akkoordverklaring van de eigenaar dat hij/zij akkoord is met de door beheerder voorgenomen investeringen en dat eigenaar de lening aflost wanneer beheerder de accommodatie eerder verlaat dan dat de lening is afgelost;

 • e.

  indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van de constructeur;

 • f.

  als een vereniging aanvrager is; een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering waarin het besluit is opgenomen over de voorgenomen investeringen met betrekking tot de duurzaamheidsmaatregelen en het besluit is genomen gebruik te maken van de stimuleringsregeling. Dit verslag mag bij het moment van aanvraag niet ouder zijn dan zes maanden;

 • g.

  als een vereniging of stichting aanvrager is; een recent gewaarmerkt uittreksel van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is namens de rechtspersoon de aanvraag in te dienen.

Artikel 8 Afhandelen aanvraag

Op aanvragen om een stimuleringslening is de volgende procedure van toepassing:

 • a.

  indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren;

 • b.

  indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, stelt het college de aanvraag buiten behandeling;

 • c.

  het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;

 • d.

  het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en maakt het toewijzingsbesluit of afwijzingsbesluit bekend aan de aanvrager;

 • e.

  op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet Bestuursrecht, positieve fictieve beschikking bij tijdig niet beslissen, niet van toepassing.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Het college weigert een aanvraag om een stimuleringslening indien:

 • a.

  de aanvraag niet is ingediend door een aanvrager behorende tot de vastgestelde doelgroep zoals bepaald in artikel 2 en 3 van deze verordening;

 • b.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • c.

  de voorgestelde maatregel(en) waarvoor de lening wordt aangevraagd, geen maatregel betreft bepaald in of ingevolge artikel 4 van deze verordening;

 • d.

  de werkelijke kosten naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • e.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 5.000,- inclusief btw;

 • f.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • g.

  naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

 • h.

  het gebouw binnen een periode van tien jaar moet worden afgebroken of dat aannemelijk is dat deze binnen een periode van tien jaar zal worden afgebroken.

Artikel 10 Toekenningsbesluit onder voorbehoud van een positieve krediettoets

 • a.

  Het college besluit aanvrager een stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of beide van de hiernavolgende beleidsdoelen:

  • 1.

   Een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

  • 2.

   Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van het gebouw van aanvrager.

 • b.

  Het toekenningsbesluit wordt genomen onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • c.

  Dit toekenningsbesluit wordt door het college verzonden aan de aanvrager en aan SVn.

 • d.

  Binnen 8 weken na bekendmaking van het toekenningsbesluit dient de aanvrager een krediettoets-verzoek bij SVn te hebben ingediend.

 • e.

  Voor het aanvragen van de krediettoets dient de aanvrager gebruik te maken van een door SVn beschikbaar te stellen aanvraagformulier.

 • f.

  Indien de krediettoets door SVn negatief is bevonden, vervalt het toekenningsbesluit van rechtswege.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een stimuleringslening zijn de door SVn gestelde voorwaarden van toepassing.

Artikel 12 Leningverstrekking stimuleringsleningen

 • 1.

  SVn verstrekt en beheert de stimuleringslening.

 • 2.

  De lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden en nadat de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en een onderhandse akte zoals bedoeld in artikel 13 lid 7 door de aanvrager is ondertekend.

 • 3.

  Stimuleringsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van zelf aangeschafte materialen. Eigen arbeidsuren kunnen niet worden gedeclareerd. De facturen worden goedgekeurd door een bevoegd persoon.

Artikel 13 Kenmerken van de stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende stimuleringslening is gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten. Daarbij bedraagt de hoofdsom van de stimuleringslening niet minder dan € 5.000,- en niet meer dan € 50.000,- (inclusief btw) per aanvraag. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de stimuleringslening.

 • 2.

  De looptijd van een stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar.

 • 3.

  Het rentepercentage dat van toepassing is, is het rentepercentage van de Duurzaamheidslening met een minimumrentepercentage van 1,6%, zoals SVn deze publiceert op het moment van toewijzing.

 • 4.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd van de stimuleringslening vast.

 • 5.

  Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250,-.

 • 6.

  Binnen één jaar na het verstrekken van de stimuleringslening zijn de werkzaamheden voltooid. De genoemde termijn kan door het college worden verlengd.

 • 7.

  De stimuleringslening wordt vastgelegd in een onderhandse lening door middel van een notariële akte.

 • 8.

  Bij verkoop van het gebouw gedurende de looptijd van de lening wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

 • 9.

  De aanvrager mag meerdere keren de stimuleringslening aanvragen mits het maximale leenbedrag niet is overschreden.

Artikel 14 Intrekking en terugvordering

 • 1.

  Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een stimuleringslening intrekken indien:

 • a.

  de aanvrager niet voldoet aan de bij de krachtens deze verordening of het toekenningsbesluit gestelde voorschriften of bepalingen;

 • b.

  de stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van de door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

 • 2.

  Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties gemeente Doetinchem 2017.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Doetinchem in zijn vergadering

van 21 september 2017,

griffier voorzitter

 

TOELICHTING

Algemeen

De stimuleringslening duurzamemaatregelen nonprofitorganisaties is bedoeld voor het verduurzamen van accommodaties van maatschappelijke organisaties zoals stichtingen, scholen en sportverenigingen. Deze organisaties hebben meestal niet zo veel financiële armslagom te verduurzamen, maar willen wel besparen op het energieverbruik zodat er meer geld over blijft voor de activiteiten waarvoor de stichting of vereniging is opgericht. Een lening kan dan een oplossing zijn.

Tevens stoten gemeenten meer en meer gebouwen af en wordenverenigingen steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun accommodatie. Lage energiekosten wordendan belangrijker en de noodzaak om hierin te investeren ook. Voor dorpenen kleine kernenis het voor de leefbaarheid van belangdat het sport-en verenigingsleven zoveelmogelijk in stand blijft. Duurzameen betaalbare faciliteiten dragen daaraan bij.

De lening kan worden gebruiktvoor allerlei energiebesparende en energie opwekkende maatregelen,bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, LED verlichting en zonnepanelen.

De gemeente Doetinchem kiest voor het inzetten van leningen in plaats van subsidies. De verantwoordelijkheid voor het investeren in energiebesparing blijftop die manier de verantwoordelijkheid van eigenaren en gebruikers van gebouwen zelf.

De gemeente Doetinchem heeft met SVn een deelnemingsovereenkomst afgesloten. Daarin is vastgelegd dat SVn voor de gemeente de administratie en uitkering van de leningen verzorgt. SVn zorgt ook voor een krediettoets om te beoordelen of een aanvragerde lening inclusief rente kan aflossen.

SVn verzorgt voor een groot aantal gemeentenin Nederland leningen,waaronder duurzaam-heidsleningen. SVn beschiktdaarvoor - anders dan gemeenten - over een AFM-vergunning (bankvergunning).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begrippen

In dit artikelwordt een aantalbegrippen dat in de verordening wordt gehanteerd, gedefinieerd. Van een aantalspecifieke begrippen, dat wil zeggenbegrippen die op een bepaaldonderdeel van deze verordening betrekking hebben, zijn in de desbetreffende afdelingdefinities opgenomen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit artikel geeftaan welke gebouwenin aanmerking kunnenkomen (de objecten) voor een Stimuleringslening duurzaamheid. De lening kan aangevraagd en verstrekt worden aan gebouwenin de gemeente Doetinchem. Een gebouw: bouwwerkdat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omslotenruimte vormt (artikel1 van de Woningwet);

Artikel 3 Doelgroep

Dit artikel geeft aan wie in aanmerking kunnen komen (de subjecten) voor een Stimuleringslening duurzaamheid. De lening kan aangevraagd en verstrekt worden aan in de gemeente Doetinchem gevestigde verenigingen, stichtingen, schoolbesturen en aan non-profitorganisaties die een gebouw beheren, bijvoorbeeld sportclubs. Daarnaast kunnen energiecoöperatiesin aanmerking komenvoor een Stimuleringslening duurzaamheid.

Artikel 4 Duurzaamheidsmaatregelen

Dit artikel noemtde maatregelen waarvooreen lening kan worden aangevraagd. Het college is bevoegd de opsomming van duurzaamheidsmaatregelen uit te breidenof juist daarin genoemde maatregelen te schrappen.

Artikel 5 Budget

De gemeenteraad van Doetinchem heeft voor 2017 e.v. € 1.000.000,- beschikbaar gesteld. Daarna zal de stimuleringslening worden geëvalueerd en wordt bepaaldof er opnieuw geld hiervoor beschikbaar komt.

Artikel 6 Bevoegdheid college

De nadere voorwaarden die het college kan verbinden aan een lening zijn bijvoorbeeld een EPA-maatwerkadvies (een energieonderzoek) of een extra financiële zekerheid voor het toewijzen van de lening.

Samengevat is de rolverdeling tussen gemeente en SVn de volgende. De gemeente beoordeelt aanvragen van een stimuleringslening en wijst deze toe of af, ondervoorbehoud van een krediettoets door SVn. SVn verzorgtde krediettoets. Daarnaastbetaalt SVn de gemaaktekosten waarvoor de lening is afgesloten rechtstreeks aan het bedrijfdat de maatregelen in artikel 4 heeftuitgevoerd. Dit gebeurtnadat de werkzaamheden zijn afgerond. SVn verzorgt ook de administratie van de aflossingvan de lening.

De krediettoets is bedoeld om vast te stellen of de aanvragerde lening naar verwachting kan aflossen. Wanneer de krediettoets door SVn negatiefuitvalt, zal de lening in principe niet worden verstrekt.

Artikel 7 Aanvraag

Dit artikel geeft aan waar een aanvraagvoor een leningaan dient te voldoen. Naast informatie over maatregelen, de kostenen de uitvoering daarvan, dient uiteraard te worden voldaanaan alle wettelijke vereisten. Daarbij kan bijvoorbeeld een beoordeling nodigzijn of de constructie voldoet aan eisen die de bouwregelgeving stelt.

Het in het artikelgenoemde aanvraagformulier komt beschikbaar op de websitevan de gemeente.

Artikel 8 Afhandelen aanvraag

Het artikel geeftweer hoe een aanvraagwordt behandeld en welke stappendaarbij worden gezet. De gemeentecontroleert de ontvangenaanvraag. Zo nodig wordt de aanvrager verzocht om binnen vier weken nog ontbrekende informatie aan te leveren.Doet de aanvrager dit niet, dan wordt de aanvraag niet verderbehandeld.

Wanneer de aanvraagcompleet is, neemt het collegevan de gemeente binnen acht weken een besluit of de lening wordt verleend of niet. De datum waarop een volledige aanvraagis ingediend, bepaalt de volgorde van toekenning van de leningen.Daarmee wordt bereiktdat incomplete aanvragen voorgaanbij de toekenning van leningen boven aanvragen die later zijn aangevraagd, maar langere tijd incompleet blijven.Op deze manierwordt voorkomen dat-niet-complete aanvragen beslag leggenop het voor de leningenbeschikbare budget en dat daardoor andere aanvragen die wel compleet zijn niet meer kunnen wordentoegekend.

In het artikelstaan de termijnen waarbinnen aanvragen worden afgehandeld. Belangrijk daarbij is dat een lening niet automatisch wordtverstrekt als het college niet besluit binnen de genoemde termijnen. Op de aanvraagis paragraaf 4.1.3.3van de Algemene wet bestuursrecht dan ook niet van toepassing.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Het artikel geeft aan wanneereen aanvraag voor een stimuleringslening duurzaamheid wordt afgewezen.

Ten eerste dient vastgesteld te worden of de aanvraag betrekking heeft op een gebouw of sportcomplex dat onder het toepassingsbereik valt van deze verordening en de aanvragertot de doelgroepvan deze verordening behoort. Indien dat geheel of gedeeltelijk niet het gevalis, komt de aanvraagvoor geheel of gedeeltelijke weigering in aanmerking.

Een aanvraag wordt afgewezen wanneerer geen budget meer beschikbaar is om de lening te verstrekken, of wanneer de aanvraag betrekking heeft op kosten die in totaal minderbedragen dan het minimaalvereiste bedrag van € 5.000,- (inclusief btw).

Belangrijk is daarnaastdat de lening aangevraagd wordtvoordat de maatregelen getroffenworden en dus niet achteraf. De aanvraagwordt bovendien afwezenals niet wordt voldaan aan voorwaarden of bepalingen die in deze verordening staan.

Naast deze afwijzingsgronden kan een aanvrager die niet voldoetaan de door SVn uit te voeren krediettoets ook een toegekende lening van rechtswege vervallen. Daarover gaat het volgende artikel.

Artikel 10 Toekenningsbesluit onder voorbehoud van een positievekrediettoets

Het toekenningsbesluit benoemtde duurzaamheidsmaatregelen waarvoorde stimuleringslening wordt verstrekt en stelt die in vooruitzicht gestelde lening afhankelijk van de krediettoets door het SVn.

De krediettoets is bedoeld om vast te stellen of de aanvragerfinancieel in staat kan zijn om de lening af te lossen.Hierbij worden de jaarstukken van de afgelopendrie jaar bekekenom te bepalen of er financiële ruimteis om de rente en aflossing te kunnen betalen.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Dit artikel verwijstnaar alle voorwaarden die gehanteerd worden door SVn in verbandmet de leningen.Deze worden periodiek geactualiseerd en aangepastaan bijvoorbeeld veranderende wetgeving,maar ook aan bijvoorbeeld veranderende rentes.

Op moment van vaststelling van de verordening zijn aan een stimuleringslening de volgende door SVn gestelde voorwaarden van toepassing:

 

 • 1.

  Algemene bepalingen voor geldleningen en

 • 2.

  Productspecificatie (gemeentelijke) Stimuleringslening en

 • 3.

  Procedure Stimuleringslening en

 • 4.

  Uitvoeringsregels (gemeentelijke) Stimuleringslening en

 • 5.

  Productspecificaties Bouwkrediet en

 • 6.

  Toelichting op een Stimuleringslening.

 

Artikel 12 Leningverstrekking stimuleringsleningen

 

Hierin is de feitelijke leningverstrekking geregeld door het SVn na een positieve krediettoets.

 

Artikel 13 Kenmerkenvan de stimuleringslening

 

In dit artikelzijn de kenmerken van de stimuleringslening opgesomd.

 

Artikel 14 Intrekking en terugvordering

 

Hierin is geregeldin welke gevalleneen toegewezen leningkan worden ingetrokken. 

Wanneer de lening reeds is verstrekt, dient terugvordering te volgen.

 

Artikel 15 Nadereregels

 

Het artikel geeft aan dat het collegenadere regels kan stellen. Nadereregels zijn algemeen verbindende voorschriften ter uitwerking van onderdelen van de verordening. Nadereregels dienen uitdrukkelijk onderscheiden te worden van de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen. Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruikvan een bevoegdheid van een bestuursorgaan (artikel1:3, vierde lid, Awb).

 

Artikel 16 Hardheidsclausule

 

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een striktetoepassing van deze verordening naar het oordeel van het collegezou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening. Met name het beleidsdoel van deze verordening, het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen, kan daarbij doorslaggevend zijn.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

 

De verordening dient voor inwerkintreding elektronisch te wordenbekendgemaakt.

 

 

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt,onder vermelding van het jaartalvan vaststelling, aangehaald als: “Verordening stimuleringslening duurzamemaatregelen non-profit organisaties gemeente Doetinchem 2017”.