Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2017, 165107VerordeningenAlgemene plaatselijke verordening Kaag en Braassem, 4e wijziging

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 juli 2017;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012, vierde wijziging

Artikel I

Na artikel 2:77 wordt een nieuw artikel 2:78 ingevoegd dat luidt als volgt:

Artikel 2:78 Woonoverlast

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid. 

 • 3.

  De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

  • a.

   geluid- of geurhinder;

  • b.

   hinder van dieren;

  • c.

   hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

  • d.

   overlast door vervuiling of verwaarlozing  van een woning of een erf of in de onmiddellijke nabijheid van een woning of een erf;

  • e.

   intimidatie van derden vanuit een woning of een erf of in de onmiddellijke nabijheid van een woning of een erf.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de openbare bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 11 september 2017

de griffier,

drs. K.A. van der Pas

de voorzitter,

mr. K.M. van der Velde-Menting