Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2017, 164872VerordeningenAanwijzingsbesluit cameratoezicht Boschveld 2017

 

De burgemeester van ’s-Hertogenbosch heeft besloten de aanwijzing in de wijk Boschveld van het gebied dat bestaat uit en wordt begrensd door Christiaan Huygensweg, Copernicuslaan, Celsiusstraat en ’s-Gravesandestraat als gebied waar krachtens artikel 151c Gemeentewet cameratoezicht in de openbare ruimte kan plaatsvinden, te continueren. De aanwijzing is van kracht tot tenminste 1 september 2020.

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT BOSCHVELD 2017

De burgemeester van ’s-Hertogenbosch,

overwegende:

 • Dat de burgemeester op grond van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 2016 kan besluiten tot plaatsing van (vaste) camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 • Dat het cameratoezicht moet worden gezien in samenhang met diverse maatregelen in het kader van de wijk- en buurtaanpak.

 • Dat het gebied rond het winkelcentrum Boschveld uit het oogpunt van objectieve en subjectieve veiligheid kwetsbaar blijft. De veiligheidsproblemen, met name drugs gerelateerd, die zich in het verleden rondom het winkelcentrum voordeden, beïnvloedden de hele wijk Boschveld. Met fysieke en sociale maatregelen in combinatie met cameratoezicht zijn de problemen aangepakt. Cameratoezicht blijft echter noodzakelijk om de subjectieve maar ook de objectieve veiligheid te garanderen. Vooral in dit gebied heeft cameratoezicht een blijvende preventieve werking.

 • Dat het doel van dit cameratoezicht blijft:

 • het handhaven van de openbare orde in de directe omgeving van het winkelcentrum Boschveld;

 • het voorkomen van strafbare feiten die de openbare orde en rust kunnen bedreigen;

 • het verbeteren van de inzet van de politie (gerichte inzet);

 • het bijdragen aan een beter veiligheidsgevoel bij bezoekers, bewoners en passanten en

 • het ondersteunen van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

 • Dat in overleg met de politie de hierna genoemde locaties zijn bepaald waar het in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om cameratoezicht in te stellen.

 • Dat het belang van de handhaving van de openbare orde en de daaronder mede te begrijpen bovengenoemde belangen, zwaarder wegen dat het individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

 • Dat het cameratoezicht op deze locaties voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht, kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit.

 • Dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het legitieme doel.

 • Dat de Lokale Driehoek ’s-Hertogenbosch is geraadpleegd.

Gelet op:

 • artikel 151c van de Gemeentewet

 • artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 2016

 • de Wet politiegegevens (Wpg)

 • het besluit van de gemeenteraad d.d. 15 september 2016

  Besluit:

  • 1.

   Ten behoeve van het houden van toezicht op openbare plaatsen in de wijk Boschveld het cameratoezicht te continueren in het gebied dat bestaat uit en wordt begrensd door Christiaan Huygensweg, Copernicuslaan, Celsiusstraat en ’s-Gravesandestraat met de camera’s zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gebiedstekening

  • 2.

   De plaatsing van de onder 1 bedoelde camera’s te continueren tot tenminste

1 september 2020.

‘s-Hertogenbosch, 11 september 2017

de burgemeester voornoemd,

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van ’s-Hertogenbosch. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van bezwaar moet bevatten.

Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Bijlage behorende bij aanwijzingsbesluit cameratoezicht Boschveld 2017