Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2017, 164869VerordeningenAanwijzingsbesluit cameratoezicht winkelstrip Churchillaan

 

De burgemeester van ’s-Hertogenbosch heeft besloten de omgeving van de winkelstrip Churchilllaan aan te wijzen als gebied waar krachtens artikel 151c Gemeentewet cameratoezicht in de openbare ruimte kan plaatsvinden. Het cameratoezicht vindt plaats ter hoogte van de parkeerplaats – trottoir winkelstrip Churchilllaan. De aanwijzing wordt van kracht op 11 september 2017 en heeft een looptijd van één jaar. Tegen het eind van het jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT WINKELSTRIP CHURCHILLLAAN

De burgemeester van ’s-Hertogenbosch,

overwegende:

 • Dat de burgemeester op grond van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 2016 kan besluiten tot plaatsing van (vaste) camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 • Dat de openbare ruimte (parkeerplaats en trottoir) ter hoogte van de winkelstrip gebruikt wordt als hangplek voor een grote groep jongeren.

 • Dat de openbare ruimte (parkeerplaats en trottoir) ter hoogte van de winkelstrip ook gebruik wordt door bezoekers van de ter plaatse gelegen (horeca) inrichtingen.

 • Dat rondom deze locatie incidenten hebben plaatsgevonden die een grote impact hebben gehad op de veiligheid en met name de subjectieve veiligheid van de bewoners ter plaatse.

 • Dat de bewoners ter plaatse al jaren hinder en overlast ondervinden van de hangjeugd en van de bezoekers van de (horeca)inrichtingen.

 • Dat ten aanzien van de problematiek een projectgroep is opgericht en dat er een plan van aanpak is gemaakt, welke is goedgekeurd door de driehoek in mei 2017.

 • Dat cameratoezicht een technische ondersteuning biedt bij het terugdringen van het aantal (gewelds)delicten omdat met cameratoezicht gerichte sturing van politiecapaciteit kan plaatsvinden en cameratoezicht kan dienen als hulpmiddel voor de verantwoordelijke autoriteiten bij het opsporen en vervolgen van daders van strafbare feiten.

 • Dat cameratoezicht ondersteuning biedt bij het voorkomen van overlast en van incidenten.

 • Dat van cameratoezicht een preventieve werking uitgaat.

 • Dat in overleg met en mede op verzoek van de politie in het belang van de handhaving van de openbare orde de noodzaak van cameratoezicht op deze locatie is bepaald.

 • Dat het belang van de handhaving van de openbare orde en de daaronder mede te begrijpen bovengenoemde belangen, zwaarder wegen dat het individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

 • Dat het cameratoezicht op deze locatie voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht, kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit.

 • Dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het legitieme doel.

 • Dat de Lokale Driehoek ’s-Hertogenbosch is geraadpleegd.

Gelet op:

 • artikel 151c van de Gemeentewet

 • artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 2016

 • de Wet politiegegevens (Wpg)

 • het besluit van de gemeenteraad d.d. 15 september 2016

  Besluit:

  • 1.

   Ten behoeve van het houden van toezicht op openbare plaatsen over te gaan tot plaatsing van een camera, ter hoogte van de winkelstrip Churchilllaan.

  • 2.

   De plaatsing van de onder 1 bedoelde camera te laten voortduren voor een periode van één jaar.

‘s-Hertogenbosch, 11 september 2017

de burgemeester voornoemd,

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van ’s-Hertogenbosch. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van bezwaar moet bevatten.

Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.