Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2017, 161629Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit vaststellen voorlopig ontwerp Locatieplan ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval gemeente Amstelveen - Zaaknummer Z-2017/042906

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 12 september 2017 voorlopig ingestemd met het ontwerp "Locatieplan ondergrondse containers gemeente Amstelveen".

Het ontwerp Locatieplan voorziet in de plaatsing van de ondergrondse containers voor de inzameling van huishoudelijk restafval in Amstelveen.

De Wet milieubeheer verplicht gemeenten tot het inzamelen van huishoudelijk (rest)afval bij of nabij elk perceel. Bij en krachtens de Wet milieubeheer zijn regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop gemeenten invullingen moeten geven aan deze verplichting. De gemeente Amstelveen heeft deze regels nader uitgewerkt in een Afvalstoffenverordening en bijbehorende Uitvoeringsbesluit. Het inzamelen van huishoudelijk afval via onder-of bovengrondse containers valt onder het inzamelen van afval nabij percelen.

Inzage en informatie

Het voorlopig ontwerp "Locatieplan ondergrondse containers gemeente Amstelveen" ligt ter inzage vanaf 21 september 2017 gedurende zes weken (tot en met 1 november 2017) in het raadhuis van de gemeente Amstelveen bij balie Wonen en Vergunningen Het ontwerp Locatieplan vindt u tevens op amstelveen.nl/anders_inzamelen.

Inwoners ontvangen een brief met daarin de voor hen aangewezen voorlopige locatie van de ondergrondse container voor huishoudelijk restafval. In de periode dat het Locatieplan ter inzage ligt, organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de nieuw te plaatsen ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval. In de brief staat hoe u zich kunt aanmelden en worden tevens de locatie en de datum van de informatiebijeenkomst vermeld.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via andersinzamelen@amstelveen.nl.

Indienen van zienswijzen tot en met 1 november 2017

Van 21 september 2017 tot en met 1 november 2017 kunnen belanghebbenden een zienswijze op de voor hen aangewezen voorlopige locatie van de ondergrondse container voor huishoudelijk restafval indienen evenals een zienswijze op een nieuw te plaatsen ondergrondse restafvalcontainer. Schriftelijke zienswijzen kunnen verstuurd worden naar gemeente Amstelveen, o.v.v. Anders Inzamelen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (met vermelding van wijk en locatienummer).