Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 159414

Gepubliceerd op 14 september 2017 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Verordening Auditcommissie gemeente Beemster 2017

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van het raadspresidium d.d. 9 augustus 2017,

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet,

 

B E S L U I T:

 

de verordening Auditcommissie gemeente Beemster 2017 vast te stellen, luidende:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  accountant: de door de raad aangewezen accountant die belast is met de controle van de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

 • b.

  accountantsverklaring: de verklaring van de accountant over de getrouwheid, rechtmatigheid en wetmatigheid van de jaarrekening en over de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening;

 • c.

  controleprotocol: het protocol waarin de raad de accountant nadere aanwijzingen geeft voor de controle;

 • d.

  verslag van bevindingen: de rapportage van de accountant naar aanleiding van diens onderzoek van de jaarrekening.

Artikel 2 Auditcommissie

Er is een adviescommissie in de zin van artikel 84 Gemeentewet die wordt aangeduid als auditcommissie en die zich in het bijzonder bezighoudt met advisering aan de raad over de financiële controle.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De auditcommissie bestaat uit 3 leden.

 • 2.

  De raad benoemt de leden op voordracht van het raadspresidium. Deze leden moeten of raadslid of plaatsvervangend lid van de raadscommissie zijn (commissielid).

 • 3.

  Leden van de auditcommissie kunnen niet tevens lid zijn van de rekenkamercommissie.

 • 4.

  De auditcommissie benoemt uit haar leden een voorzitter.

 • 5.

  De door de raad benoemde griffier of diens plaatsvervanger is secretaris van de auditcommissie en bij de vergaderingen van de commissie aanwezig. De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, verslaglegging, informatieverzameling, dossiervorming en communicatietaken.

 • 6.

  De auditcommissie kan als adviseur en/of informant uitnodigen:

  • a.

   de accountant;

  • b.

   de portefeuillehouder Financiën;

  • c.

   de gemeentesecretaris van Beemster;

  • d.

   de controller van de gemeente Beemster;

  • e.

   de (plaatsvervangend) voorzitter van de rekenkamercommissie.

Artikel 4 Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsduur van een lid van de auditcommissie eindigt aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Een lid houdt van rechtswege op lid te zijn van de auditcommissie als hij niet meer voldoet aan de vereisten om raadslid of commissielid te kunnen zijn.

 • 3.

  De raad kan een lid uit diens functie ontslaan op voorstel van het raadspresidium.

 • 4.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijke mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als zijn opvolger is benoemd.

 • 5.

  Als een vacature ontstaat beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

Artikel 5 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen

 • 1.

  Een lid van de auditcommissie die raadslid is ontvangt voor het bijwonen van vergaderingen van de auditcommissie geen vergoeding.

 • 2.

  Een lid van de auditcommissie die geen raadslid is maar plaatsvervangend lid is van de raadscommissie (commissielid) ontvangt voor het bijwonen van vergaderingen een vergoeding die gelijk is aan het in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden voor gemeenteklasse 1 genoemde bedrag.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De auditcommissie heeft jaarlijks, voorafgaand aan de accountantscontrole, met de accountant overleg over de specifieke invulling van de controleopdracht voor het te controleren boekjaar. In het bijzonder wordt dan aandacht besteed aan diverse in de financiële verordening genoemde onderwerpen zoals:

  • a.

   goedkeurings- en rapportagetoleranties;

  • b.

   apart te controleren deelverantwoordingen;

  • c.

   inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • d.

   eventuele aanvullende controles;

  • e.

   eventuele bijzondere aandacht voor specifieke posten in de jaarrekening;

  • f.

   frequenties van de tussentijdse rapportering.

  Dit overleg mondt uit in een advies van de auditcommissie aan de raad over het door de raad vast te stellen controleprotocol.

 • 2.

  De auditcommissie adviseert de raad vanuit financieel-technisch perspectief jaarlijks over de jaarrekening voorafgaand aan de behandeling hiervan. Dit advies is de weerslag van de bevindingen, op hoofdlijnen, van de auditcommissie zelf, van de financiële controle van de jaarrekening, over de accountantsverklaring en het verslag.

 • 3.

  De auditcommissie voert het besluit uit waarmee de raad de accountant heeft aangewezen (uitvoering opdrachtgeverschap van de accountant) en adviseert de raad over ontwikkelingen hierin.

 • 4.

  De auditcommissie is in eerste plaats adviseur van de raad, met tevens een klankbordrol naar het college als het gaat om financieel-technische aangelegenheden in het kader van de P&C-cyclus.

Artikel 7 Vergaderfrequentie

De auditcommissie vergadert zo vaak als zij nodig acht voor een goede uitoefening van haar taken, doch in beginsel ten minste 4 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop hij is bekend gemaakt.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening auditcommissie gemeente Beemster 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 5 september 2017

A.J.M. van Beek

voorzitter

M. Timmerman

griffier


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl