Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2017, 15837Beschikkingen | afhandeling



Plaatsen kweekkas Volkstuinvereniging Levenslust Vlissingsestraat 27, tuin 71, Koudekerke

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor het plaatsen van een kweekkas op het terrein van Volkstuinvereniging Levenslust op de locatie Vlissingsestraat 27(Koudekerke), tuin 71 (26-01-2017)

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.